Kritiky.cz > Recenze knih > Hry s říkadly pro nejmenší-více než 100 různých her pro děti od 6 týdnů do 5 let

Hry s říkadly pro nejmenší-více než 100 různých her pro děti od 6 týdnů do 5 let

137978 Kniha Grada Hry s rikadly pro nejmensi Pospisilova 350 0 fit
137978 Kniha Grada Hry s rikadly pro nejmensi Pospisilova 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Pracujete s dět­mi v mateř­ské ško­le? Hledáte zají­ma­vé inspi­ra­ce pro prá­ci s dět­mi? Máte rádi kni­hy Zuzany Pospíšilové? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka s názvem Hry s říka­dly pro nejmen­ší, kte­rou vyda­la Grada Publishing, pod znač­kou bam­book. Čeká vás nád­her­ná pub­li­ka­ce plná zají­ma­vých her i říka­del pro vaše děti. 

Hra je v živo­tě dětí nesmír­ně důle­ži­tá. Děti při ni pozná­va­jí oko­lí, učí se novým věcem, sezna­mu­jí se s ostat­ní­mi dět­mi, vytvá­ře­jí přá­tel­ství, učí se vychá­zet s dru­hý­mi, for­mu­jí svou osob­nost, zaží­va­jí své prv­ní úspě­chy či neú­spě­chy. Publikace Hry s říka­dly pro nejmen­ší je vhod­ná pro men­ší i vět­ší děti. Najdete zde růz­né honič­ky, roz­cvič­ky, námě­ty na pohy­bo­vé hrát­ky, kon­takt­ní a prs­tí­ko­vé hry, dále také postře­ho­vé a rozu­mo­vé hry, hry na roz­voj smys­lů, ale i hry pro roz­voj jem­né moto­ri­ky a gra­fo­mo­to­ri­ky. Autorka neo­po­mně­la i námě­ty na hry s míčem, jeli­kož je to nesmír­ně důle­ži­té. Dnešní děti mají v mateř­ské ško­le pro­blém hodit, či chy­tit míč a tato pub­li­ka­ce bude urči­tě vel­mi nápo­moc­na uči­tel­kám mateř­ských škol, kte­ré mohou tuto doved­nost s dět­mi pro­cvi­čo­vat hra­vou for­mou. V kni­ze najde­te více než 100 námě­tů na růz­né hry, kte­ré si může­te dle vlast­ní fan­ta­zie i růz­ně při­způ­so­bit vašim pod­mín­kám, doved­nost i věku dětí. Publikace je vhod­ně roz­dě­le­ná na hry s růz­ným zamě­ře­ním. Jsou zde i hry stol­ní, ale i hry na různá povo­lá­ní a zví­řát­ka, kte­rá jsou u dětí vel­mi oblí­be­ná a vždy se hodí. Každá z her má krát­kou moti­vač­ní bás­nič­ku, uve­den počet hrá­čů, seznam pomů­cek, postup, ale i mož­nou vari­an­tu, kte­rou lze vyu­žít u dětí mlad­ší­ho jed­no­ho roku, pří­pad­ně i těž­ší vari­an­tu, kte­rou lze hrát s dět­mi star­ší­mi.

Tato pub­li­ka­ce se mně moc líbi­la. Je napros­to skvě­lá. Určitě ji vyu­ži­ji pro prá­ci s dět­mi. Líbí se mně její vše­stran­nost, jed­no­du­chost i názor­nost. Díky popsa­né akti­vi­tě zvlád­nou hru úpl­ně všich­ni. Autorka skvě­le roz­dě­li­la hry pod­le toho, co při nich roz­ví­jí­me. např. na hry kon­takt­ní, postře­ho­vé, rozu­mo­vé, s míčem či pod­po­ru­jí­cí roz­voj jem­né moto­ri­ky a gra­fo­mo­to­ri­ky. Velmi mě zau­ja­ly hry na roz­voj jem­né moto­ri­ky a gra­fo­mo­to­ri­ky, kte­rá je oprav­du důle­ži­tá pro všech­ny děti, kte­ré jdou do ško­ly. Zároveň autor­ka zařa­di­la i hry prs­tí­ko­vé či kon­takt­ní, kte­ré mají v obli­bě děti , kte­ré ješ­tě necho­dí do škol­ky.

Na kon­ci kni­hy je uve­den abe­ced­ní seznam bás­ni­ček. Od A až do Ž. Publikace je urče­na rodi­čům dětí, uči­te­lům i uči­tel­kám mateř­ských škol, ale i škol­ních dru­žin. Knihu lze vyu­žít i v mlad­ším škol­ním věku v rám­ci dru­ži­ny či růz­ných zájmo­vých krouž­ků.

Ukázka z kni­hy:

Příklad Kontaktní hry pro rodi­če a jejich děti:

Kdo pohla­dí?

Kdo pohla­dí kolín­ka?

Přece naše mamin­ka.

Kdo pohla­dí bra­dič­ku?

Požádáme babič­ku.

Kdo pohla­dí pale­ček?

To zvlád­ne i chla­pe­ček?

Kdo pohla­dí nosí­ček?

To udě­lá tatí­ček?

Kdo pohla­dí kolín­ka?

Zase naše mamin­ka.

Kdo pohla­dí očíč­ka?

Třeba naše tetič­ka.

Kdo pohla­dí hla­vič­ku?

Požádáme babič­ku.

Kdo pohla­dí pusin­ku?

Na to máme mamin­ku.

Počet hrá­čů: dítě a dospě­lý, pří­pad­ně více dětí

Pomůcky: žád­né

Postup: Malým dětem může­me říkat bás­nič­ku a při­tom se dotý­kat jme­no­va­ných čás­tí těla. Je mož­né čás­ti těla obmě­ňo­vat a vymýš­let si vlast­ní rýmy.

Děti ve škol­ce, kte­ré už doká­žou poznat čás­ti těla, je mohou při reci­to­vá­ní bás­nič­ky uka­zo­vat na sobě.

Na této bás­nič­ce se mně vel­mi líbí to, že ji lze vyu­žít i vel­mi malých dětí, kdy ji hra­je­me jako kon­takt­ní hru ve sty­lu paci, paci, ale také u dětí vět­ších, kte­ré se učí čás­ti těla a samot­ně už zvlád­nou danou část těla najít.

Několik slov o autor­ce:

Zuzana Pospíšilová je oblí­be­ná autor­ka věnu­jí­cí se téměř výhrad­ně původ­ní tvor­bě pro děti. S její­mi tex­ty se dět­ští čte­ná­ři mohou setká­vat od roku 2004, kdy jí vyšly prv­ní pohád­ko­vé pří­běhy v časo­pi­se Sluníčko.
V roce 2005 zača­la pub­li­ko­vat kniž­ně a dodnes je jed­nou z nej­ak­tiv­něj­ších auto­rek píší­cích pro děti. Jen v nakla­da­tel­ství Grada vyda­la téměř 120 titu­lů, z nichž nej­ú­spěš­něj­ší jsou série Kouzelná tří­da a edi­ce dět­ských detek­ti­vek DeTeKTiVoVé. Některé pohád­ko­vé pří­běhy se dočka­ly roz­hla­so­vé­ho zpra­co­vá­ní a její tex­ty se obje­vu­jí i v čítan­kách a učeb­ni­cích čes­ké­ho jazy­ka. Zuzana Pospíšilová je mamin­ka dvou dnes již dospě­lých dcer a původ­ní pro­fe­sí je dět­ská psy­cho­lož­ka. Odtud pra­me­ní poro­zu­mě­ní dět­ské fan­ta­zii a humo­ru, kte­ré se v jejím boha­tém díle odrá­ží. V její tvor­bě mají pře­va­hu pohád­ky a pří­běhy, ale věnu­je se také poezii a výu­ko­vým tex­tům. Od roku 2016 se věnu­je lite­rár­ní tvor­bě jako spi­so­va­tel­ka na vol­né noze.

2006 - 2016 - zaměst­ná­na ve Speciálně peda­go­gic­kém cen­t­ru pro děti s men­tál­ním posti­že­ním v Ostravě. Od roku 2016 - spi­so­va­tel­ka (OSVČ).

Autorka: Zuzana Pospíšilová

Ilustrace: Miroslava Rychtářová

Žánr: kni­ha pro děti, meto­dic­ká pří­ruč­ka pro uči­tel­ky

Vydáno: 2023, Grada pod znač­kou bam­book, Praha

Počet stran: 128

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná

ISBN: 978-80-271-3797-8

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44946 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71742 KB. | 14.07.2024 - 12:23:16