Kritiky.cz > Recenze knih > Italské mentolky

Italské mentolky

Foto: Vygenerováno pomocí AI - Bing
Foto: Vygenerováno pomocí AI - Bing
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Itálie je sym­bo­lem pro slad­ké nic nedě­lá­ní ve stí­nu palem za zvu­ko­vé­ho dopro­vo­du cikád a šumě­ní moře. Středoevropan má pocit, že život tam ply­ne tak nějak poma­le­ji a v kli­du. Ale nako­lik se naše před­sta­vy sho­du­jí s rea­li­tou všed­ní­ho ital­ské­ho dne? Ukázat pra­vou tvář Itálie se roz­hod­la Marta Kučíková ve své kni­ze Italské men­tol­ky.

Autorka na Apeninském polo­ostro­vě dlou­ho­do­bě žije a pod­ni­ká a má tak plné prá­vo komen­to­vat a hod­no­tit život míst­ních. A vždy s obdi­vem a mír­nou nad­sáz­kou. Možná prá­vě pro­to kni­ha nese podti­tul S pří­chu­tí svě­ží­ho humo­ru. Nejedná se o prvo­ti­nu Marty Kučíkové na toto téma. V její ital­ské sérii už dří­ve vyšlo: Italské jed­no­hub­ky, Italské dvoj­hub­ky, Italské troj­hub­ky a Z mého ital­ské­ho dení­ku. S tro­chou nad­sáz­ky tak lze říct, že autor­ka sama sebe paso­va­la na znal­ky­ni míst­ních pomě­rů a se svý­mi postře­hy má chuť se podě­lit s ostat­ní­mi čte­ná­ři.

Kniha obsa­hu­je něko­lik poví­dek demon­stru­jí­cích pra­vou ital­skou nátu­ru v reál­ných kuli­sách a jako bonus navíc zde čte­ná­ři (respek­ti­ve čte­nář­ky) najdou kuchař­ské vsuv­ky na oblí­be­ná jíd­la, kte­rá zachrá­ní kaž­dou situ­a­ci od oby­čej­né­ho splí­nu, kte­rý je potře­ba zahnat, až po rodin­nou osla­vu, na kte­ré by neměl nikdy chy­bět cit­ro­no­vý sor­bet. A jak je to vlast­ně s pověst­nou ital­skou kuchy­ní? Opravdu kaž­dá Italka trá­ví hodi­ny u spo­rá­ku, aby den­ně chys­ta­la rodi­ně hody o něko­li­ka cho­dech? Vše se samo­zřej­mě dozví­te prá­vě v Italských men­tol­kách.

S jem­ným humo­rem a leh­kou sebe­i­ro­nií Marta Kučíková ser­ví­ru­je pří­ho­dy z kaž­do­den­ní­ho živo­ta koře­ně­né své­ráz­ným ital­ským život­ním sty­lem, kte­rý nás občas udi­ví, občas poba­ví a občas naštve. Kde jin­de může­te hodi­ny klá­bo­sit, aniž by vám něco důle­ži­té­ho uteklo? Tak jako kaž­do­roč­ně máme před sebou obdo­bí před­vá­noč­ní­ho sho­nu, kte­ré lze jen stě­ží zamě­nit za advent­ní klid a roz­jí­má­ní. Zkuste si vychut­nat Italské men­tol­ky a mož­ná dojde­te k závě­ru, že nic není tak důle­ži­té, aby to nepo­čka­lo do dru­hé­ho dne a mož­ná nako­nec i do dal­ší­ho roku. V leh­kém men­to­lo­vém opa­ru tak pro­plu­je­te šedi­vým obdo­bím roku a nejmé­ně milo­va­ný lis­to­pad se pro vás sta­ne zase tro­chu sne­si­tel­něj­ším.

  • Název kni­hy               Italské men­tol­ky
  • Autor                          Marta Kučíková
  • Nakladatelství            Ikar
  • Místo vydá­ní              Praha
  • Rok vydá­ní                 2023
  • Vydání (1., 2. atd.)     1.
  • Počet stran                  171
  • ISBN/EAN                 978-80-249-5170-6

Autorka člán­ku: Daniela Slouková Recová


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60522 s | počet dotazů: 261 | paměť: 72342 KB. | 25.05.2024 - 00:39:39