Kritiky.cz > Recenze knih > Radost- objevování lehkosti

Radost- objevování lehkosti

r
r
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte zají­ma­vou kni­hu pro sebe i své blíz­ké? Chcete pro­žít zají­ma­vý myš­len­ko­vý pro­ces týka­jí­cí se rados­ti? Co to radost vlast­ně je? Jak se během živo­ta v našich živo­tech pro­je­vu­je? Angela Köckritzová je autor­kou kni­hy Radost a urči­tě vám na všech­ny i mno­ho dal­ších otá­zek odpo­ví. 

Co je vlast­ně radost? Jak vzni­ká? Jak se během živo­ta mění? Jak ji pro­ží­vá­me napříč růz­ný­mi kul­tu­ra­mi a gene­ra­ce­mi? Co se nám vlast­ně děje v moz­ku, když pro­ží­vá­me radost, jak se radu­je­me. Autorka se věnu­je rados­ti z mno­ha úhlů pohle­du. Radost nám může způ­so­bo­vat mno­ho věcí. Co něko­mu způ­so­bí radost, jiné­mu nao­pak ne. Proč tomu tak vlast­ně je? Kniha vás pro­ve­de těmi­to myš­len­ko­vý­mi pocho­dy, kte­ré pro­ží­vá­me při rados­ti, co se děje s naším tělem. Autorka při­dá­vá růz­né postře­hy, otáz­ky, infor­ma­ce z gastro­no­mie, neu­ro­vě­dy i antro­po­lo­gie. Tím, že pro­ces­to­va­la mno­ho zemí, při­dá­vá i zají­ma­vé zku­še­nos­ti a názo­ry napříč kul­tu­ra­mi, nabí­zí nám ces­tu do Země rados­ti. Probírá běž­né den­ní situ­a­ce, jako je radost malé­ho chlap­ce z pří­jez­du pope­lá­řů, radost, kte­rou máme při tan­ci, při návštěvě moře, či jiné vody, když pěs­tu­je­me růz­né rost­li­ny, kte­ré nám při­ná­ší radost, když se jim daří a krás­ně kve­tou, něko­mu může radost při­ná­šet vel­ká rych­lost, dívat se na hvězdy nebo tře­ba pít čaj. Těch situ­a­cí, kdy radost pro­ží­vá­me je urči­tě mno­hem více. Autorka neza­po­mně­la při­dat i růz­né odka­zy na vědec­ké stu­die a na kon­ci kni­hy nalez­ne­te poznám­ky, ve kte­rých jsou odka­zy na dal­ší infor­ma­ce, kde může­te dále čer­pat a také podě­ko­vá­ní autor­ky, kdo se na kni­ze podí­lel, pří­pad­ně ji pomohl.

Knihu jsem si moc uži­la. Je nád­her­ná. Nikdy jsem tak­to o rados­ti nepře­mýš­le­la a musím říci, že mě oprav­du chyt­la za srd­ce. Je skvě­lé, jak kaž­dý z nás může mít radost z úpl­ně roz­díl­ných věcí. Pojďte nad tím spo­leč­ně s tou­to kni­hou zapře­mýš­let, nechat se uná­šet růz­ný­mi myš­len­ko­vý­mi pro­ce­sy, kte­ré vám při­jdou na mysl. Knihu jsem pře­čet­la za dva veče­ry. Četla se vel­mi lehce, vyvo­lá­va­la ve mně úsměv, podi­ve­ní, pře­mýš­le­la jsem, zda to mám také tak. Má cel­kem 224 stran, je roz­dě­le­na na krát­ké kapi­to­ly. Čte se vel­mi dob­ře. Doporučím ji všem, bez roz­dí­lu věku i pohla­ví, jeli­kož kaž­dý z nás má radost úpl­ně z něče­ho jiné­ho, tudíž si v této kni­ze najde kaž­dý to své. Mám vel­mi ráda kni­hy, kte­ré mě nutí pře­mýš­let, kte­ré mě obo­ha­cu­jí, kte­ré ve mně zane­cha­jí hlu­bo­ký záži­tek. Kniha Radost, to roz­hod­ně bude.

Skvělý dárek pro všech­ny, kdo tou­ží po krás­ných strán­kách živo­ta. Kniha o obje­vo­vá­ní leh­kos­ti.

Ukázka z kni­hy:

Ať už jsou sny jak­ko­li prcha­vé, pře­ce jen nás vel­mi ovliv­ňu­jí, a dokon­ce se dodnes zabý­vá­me i sně­ním lidí z dob dáv­no minu­lých. „Obrazy vstu­pu­jí­cí do vědo­mí mezi spán­kem a bdě­ním ovliv­ňo­va­ly myš­le­ní a zane­chá­va­ly svo­je sto­py ve filo­so­fii a nábo­žen­ství. Tak for­mo­va­ly sny před­ků naši před­sta­vu o tom, kdo my lidé vlast­ně jsme,“ píše vědec­ký žur­na­lis­ta Stefan Klein.

Lidé západ­ní civi­li­za­ce však přes­to strh­li most mezi den­ním a noč­ním bytím, píše antro­po­log Rober Bastide. „Noční polo­vi­nu naše­ho živo­ta jsme olou­pi­li o její hod­no­tu.“ Spánek je pro vět­ši­nu z nás nut­nou kli­do­vou pau­zou, abychom ráno moh­li o to pro­duk­tiv­ně­ji pra­co­vat. Dozvuk snů se splách­ne nej­poz­dě­ji se zbyt­ky zub­ní pas­ty. A kdo už měl čas se zasnít během dne?

Topografii naše­ho vědo­mí při­tom ale pro­zkou­má­vá­me prá­vě v osci­la­ci mezi bdě­ním a spán­kem. Viděno čis­tě neu­ro­lo­gic­ky není sen vůbec tak dale­ko od vědo­mí vzdá­len. „Jednoduchý pro­ti­klad bdě­ní a spán­ku zjev­ně nevy­sti­hu­je mož­nos­ti naše­ho vědo­mí dosta­teč­ně,“ píše Klein.

„Duch roz­hod­ně nemů­že být zce­la pří­tom­ný nebo zce­la nepří­tom­ný. V mno­ha sta­vech vědo­mí, dokon­ce v jejich vět­ši­ně, se zna­ky bdě­ní a snů mísí.“

V roce 2015 popsal fran­couz­ský neu­ro­fy­zi­o­log Michel Magnin pro­ce­sy usí­ná­ní. Různé čás­ti moz­ku se uvá­dě­jí do sta­vu kli­du v urči­tých časo­vých odstu­pech. Zatímco někte­ré ješ­tě bdí, jiné se už „vypnu­ly.“ Celé toto dění kon­t­ro­lu­je tha­la­mus, ulo­že­ný upro­střed hla­vy, jaký­si „roz­vaděč“, odkud se řídí sig­ná­ly našich smys­lů. pro­to se mu říká „brá­na vědo­mí.“

Několik slov u autor­ce:

Angela Köckritzová naro­ze­ná v Mnichově, stu­do­va­la poli­to­lo­gii, sino­lo­gii a ději­ny umě­ní v Berlíně, Mnichově a na Tchaj-wanu. Nejprve pra­co­va­la jako novi­nář­ka pro Süddeutsche Zeitung, poté pro Zeit. Od roku 2011 byla čty­ři roky kore­spon­dent­kou těch­to novin v Číně, poz­dě­ji dva a půl roku afric­kou kore­spon­dent­kou v sene­gal­ském Dakaru. Roku 2015 vyšla její prv­ní kni­ha Wolkenläufer. Geschichten vom Leben in China (Mrakochodci. Příběhy o živo­tě v Číně). Za svo­ji novi­nář­skou prá­ci byla něko­li­krát oce­ně­na. Dnes žije se svou rodi­nou v Berlíně jako autor­ka ve svo­bod­ném povo­lá­ní.

Autorka: Angela Köckritzová

Žánr: roz­voj osob­nos­ti

Přeložila: Magdalena Havlová

Počet stran: 224

Vydáno: 2023, Nakladatelství KAZDA, Brno

Vazba: pev­ná s lami­no­va­ným pota­hem

ISBN 978-80-7670-114-4

Knihu může­te kou­pit zde

Nakladatelství KAZDA při­ná­ší čte­ná­řům výji­meč­né kni­hy o pří­ro­dě, udr­ži­tel­nos­ti, netra­dič­ním ces­to­vá­ní a umě­ní. Filozofií nakla­da­tel­ství je při­ná­šet kva­lit­ní čes­ké a zahra­nič­ní titu­ly, kte­ré zají­ma­vým obsa­hem čte­ná­ře vnitř­ně obo­ha­tí, pod­po­ří jejich vztah k pří­ro­dě a při­spě­jí k for­mo­vá­ní udr­ži­tel­něj­ší budouc­nos­ti. V nabíd­ce najde­te populárně-naučné kni­hy pro všech­ny gene­ra­ce – od lepo­rel přes pří­běhy inspi­ro­va­né pří­ro­dou, osu­dy zví­řat i lidí, ces­to­pi­sy, inspi­ro­ma­ty či atla­sy, až po nároč­něj­ší čte­ní od před­ních svě­to­vých bio­lo­gů, jaký­mi jsou brit­ský orni­to­log Tim Birkhead nebo myko­log Merlin Sheldrake. Nejoblíbenějším auto­rem nakla­da­tel­ství je zná­mý němec­ký les­ník a ochrán­ce pří­ro­dy Peter Wohlleben. Knihy, kte­ré mají smy­sl v Nakladatelství KAZDA vychá­zí od roku 2014.

Více infor­ma­cí nalez­ne­te zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,20914 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72144 KB. | 23.04.2024 - 13:26:37