Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Zuzana Bydžovská (matka)

Zuzana Bydžovská (matka)

Bydzovska
Bydzovska
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zuzana Bydžovská (nar. 10. 10. 1961) v Mostě. Po absol­vo­vá­ní Státní kon­zer­va­to­ře v Praze se sta­la člen­kou sou­bo­ru Divadla Na zábrad­lí. V letech 1990-2000 byla v angaž­má v praž­ském Národním diva­dle. V sou­čas­né době vystu­pu­je napří­klad v diva­dlech Ungelt a Kalich.

Filmografie (výběr): Jan Palach (2018, rež. R. Sedláček), Sedmero krkav­ců (2015, rež. A. Nellis), Andělé všed­ní­ho dne (2014, rež. A. Nellis), Revival (2013, rež. A. Nellis), Ve stí­nu (2012, rež. D. Ondříček), Lidice (2011, rež. P. Nikolaev), Perfect Days (2011, rež. A. Nellis), Mamas & Papas (2010, rež. A. Nellis), Gympl (2007, rež. T. Vorel), Venkovský uči­tel (2007, rež. B. Sláma), Příběhy oby­čej­né­ho šílen­ství (2005, rež. P. Zelenka), Kytice (2000, rež. F. A. Brabec), Knoflíkáři (1997, rež. P. Zelenka), Učitel tan­ce (1994, rež. J. Jireš), Helimadoe (1992, rež. J. Jireš), Tisícročná vče­la (1983, rež. J. Jakubisko), Jak se točí roz­ma­rý­ny (1977, rež. V. Plívová-Šimková), Přijela k nám pouť (1973, rež. V. Plívová-Šimková)

 

Jaký obrá­zek jste si udě­la­la o své hrdin­ce, když jste si pře­čet­la scé­nář? Nesvazovalo vás vědo­mí, že jde o sku­teč­nou posta­vu, mat­ku uzná­va­né­ho hrdi­ny?

Já jsem hlav­ně měla pořád na mys­li, že jde o fil­mo­vou figu­ru. Vypráví se tu o mamin­ce Palachové ze scé­ná­ře Evy Kantůrkové. Jaká doo­prav­dy byla, se může­me v mno­hém domýš­let. Jedno ale bylo zřej­mé - byla to do vel­ké míry ona, kte­rá po náh­lé smr­ti man­že­la Josefa v roce 1962 ovliv­ni­la syna svou výcho­vou. Říkala jsem si, že odně­kud to musel mít – tu zása­do­vost, cit­li­vost, a při­tom nekom­pro­mis­nost, což dalo základ Janovu cha­rak­te­ru. Jak ona důsled­ně lpí na věcech. Jenda a jeho mamin­ka mezi sebou mají krás­ný vztah, i když mu její pře­hna­ná péče a sta­rost­li­vost lezou na ner­vy. Ale dívá se na to sho­ví­va­vě, odpouš­tí jí i tako­vé pro­hřeš­ky, že mu ote­ví­rá poš­tu…

 

A rozu­mě­la jste té její pře­hna­né péči o dospě­lé­ho syna?

Rozuměla, i když jsem stá­le měla na mys­li, že je to do znač­né míry autor­ská licen­ce. Vždyť kaž­dý rodič, pokud nemá něja­ké pato­lo­gic­ké zalo­že­ní, je svým způ­so­bem obě­ta­vá bytost. Mohli bychom si poví­dat o tom, proč deva­te­nác­ti­le­té­mu klu­ko­vi chys­tá sva­či­ny. Ať je dělá, když nejsou pení­ze a když jí to těší!

 

Měli jste s reži­sé­rem Robertem Sedláčkem něja­ké zásad­něj­ší dis­ku­se kolem poje­tí vaší posta­vy?

Robert není z reži­sé­rů, kte­ří by se her­ce sna­ži­li do něče­ho narvat. A když ho chce někam dostat, tak to dělá cit­li­vě. Člověk k té jeho vizi tak nějak doplu­je. Oběma nám na tom zále­že­lo, což zna­me­ná, že jsme si vychá­ze­li vstříc. Kdo zná Roberta, ví, že s ním sto­jí za to dělat. To se musí při­ho­dit, na to není něja­kej návod.

Jak se vám pra­co­va­lo s před­sta­vi­te­lem Jana Viktorem Zavadilem, kte­rý není pří­liš zku­še­ným fil­mo­vým her­cem?

Viktor je nejen dob­rý herec, ale vel­mi jem­ný, ohle­du­pl­ný, trpě­li­vý a chrab­rý skaut. A taky vel­ký taneč­ník. Kromě toho má neo­by­čej­ný smy­sl pro humor. Já jsem do fil­mu nastou­pi­la až ke kon­ci natá­če­ní, bylo to hek­tic­ké, všech­ny jsem dob­ře nezna­la, a tak jsem si splet­la Jana s jeho fil­mo­vým bra­t­rem a oslo­vi­la jsem ho Jiří… 0n na mě chví­li tak kou­kal, pak se začal smát a poví­dá: Ale já jsem Jenda!

Co vám utkvě­lo v pamě­ti z toho natá­če­ní?

Asi ta straš­ná zima. Točili jsme let­ní scé­ny, ale byl mráz a i ty obra­zy na nádra­ží se toči­ly v tako­vém mra­zu, že se stě­ží poda­ři­lo tro­chu vyto­pit nádra­ží uvnitř. A já zimu nesná­ším., Jinak jsem ráda, že jsem pozna­la Roberta, kte­ré­ho jsem před­tím osob­ně vůbec nezna­la. Myslím, že je vel­mi odváž­ný, když se pus­til do toho­to téma­tu.  Je důle­ži­té, aby rodi­na Jana Palacha, jeho bra­tr i jeho blíz­cí vědě­li, že jsme se všich­ni oprav­du sna­ži­li o věr­né, nepa­te­tic­ké ztvár­ně­ní Janova osu­du.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
  • Jan Palach21. ledna 2022 Jan Palach Lidé jsou lhostejní. Češi jsou lhostejní. Uběhlo téměř padesát let od smrti Jana Palacha a já si kladu otázku, co by asi pociťoval, kdyby viděl současnou politickou situaci v ČR. Andrej […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vejška17. srpna 2021 Vejška Petr Kocourek (Tomáš Vorel jr.) se hlásí na katedru grafiky na UMPRUM, kam přijímají jen pár vyvolených. Už jednou ho nevzali a profesor Slanina (Jakub Kohák) je nekompromisní. Na školu se […] Posted in Galerie
  • Mstitel – Recenze – 40%29. června 2021 Mstitel – Recenze – 40% Česká komedie Mstitel, jenž je autorským počinem režisérky, scenáristky a producentky Lucie Klein Svobody, je záměrně napsaná a natočená tak, aby byla co nejvíc bizarní a ujetá. Její […] Posted in Filmové recenze
  • Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice.9. června 2020 Lidice - Je to silný příběh o lidech z jedné vesnice. Film mě nezklamal a nabídnul příběhy, které jsem tak docela neznala.František Šíma, který je nevěrný své invalidní ženě se sousedkou a v roztržce zabije svého syna. Následuje vězení a […] Posted in Retro filmové recenze
  • Perfect Days nejsou „perfect“, ale příjemně pobaví7. června 2020 Perfect Days nejsou „perfect“, ale příjemně pobaví Českým filmem se divákovi nezavděčíš. Na české snímky je obecně kladeno více nároků, než na zahraniční produkce. Jako by se divák cítil odpovědný za to, co se na plátně děje. A když se mu […] Posted in Retro filmové recenze
  • Vejška - volné pokračování Gymplu27. května 2020 Vejška - volné pokračování Gymplu Siluety věží večerní Prahy se noří do tmy a pod železničním mostem se připravují ke svému tajnému uměleckému počinu Petr a jeho kamarád  Michal. Žádná velká tvorba se ale nekoná, protože […] Posted in Retro filmové recenze
  • Venkovský učitel - nejlepší český film roku 200728. května 2019 Venkovský učitel - nejlepší český film roku 2007 Režisér Bohdan Sláma, autor ceněných filmů Štěstí nebo Divoké včely, přivedl na světlo světa pozoruhodný film, u kterého se zase jednou nemusíte stydět za českou kinematografii. Venkovský […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jan Palach17. srpna 2018 Jan Palach Tisková konference 9. 8. 2018 Posted in Galerie
  • Jan Palach - film o posledních měsících oběti okupace ČSSR armádami S. V. S.9. srpna 2018 Jan Palach - film o posledních měsících oběti okupace ČSSR armádami S. V. S. Je rok 1967, parné léto, ale v dalekém Kazachstánu to mladým studentům nevadí. Vždyť mají tolik práce a vlastní zábavu. Je mezi nimi i mladý student Jan Palach, který neváhá přimluvit se […] Posted in Filmové recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,73399 s | počet dotazů: 274 | paměť: 72123 KB. | 24.02.2024 - 21:15:11