Kritiky.cz > Profily osob > Rozhovory > Viktor Zavadil (Jan Palach)

Viktor Zavadil (Jan Palach)

Zavadil
Zavadil
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Narodil se v roce 1992 v Ostravě, vyrůs­tal v Olomouci, kde vystu­do­val gym­ná­zi­um. Poté vystu­do­val čino­her­ní herec­tví na JAMU v Brně (absol­vo­val v roce 2016).

Od roku 2016 je v angaž­má v Městském diva­dle v Kladně, je rov­něž čle­nem sou­bo­ru olo­mouc­ké­ho Divadla na cuc­ky, spo­lu­pra­cu­je s Divadelní spo­leč­nos­ti Indigo Company a hos­tu­je ve Slováckém diva­dle v Uherském hra­diš­ti.

Objevil se v men­ších rolích ve fil­mech Na kon­ci záříPláč sv. Šebestiána (oba v režii Tomáše Uhera a Milana Cyroně) a v epi­zod­ní roli v seri­á­lu České tele­vi­ze Život a doba soud­ce AK 2. Titulní role ve sním­ku sce­nárist­ky Evy Kantůrkové a reži­sé­ra Roberta Sedláčka Jan Palach je jeho prv­ní vel­kou fil­mo­vou pří­le­ži­tos­tí.

Zatím jste se věno­val pře­váž­ně diva­dlu. Postava Jana Palacha je vaší prv­ní vel­kou fil­mo­vou rolí. S jaký­mi poci­ty jste nabíd­ku ztvár­nit tak význam­nou osob­nost našich novo­do­bých dějin při­jal?

S poci­tem obrov­ské odpo­věd­nos­ti, kte­rá se pře­vy­prá­vě­ním tako­vé­ho pří­bě­hu pojí. Pro mě již Jan Palach fun­gu­je svým způ­so­bem jako legen­da, tedy jako něco, co jsem neza­žil, ale o čem jsem sly­šel čas­to­krát vyprá­vět, mno­ho­krát jsem o něm zau­ja­tě četl, učil se. A vzhle­dem k vývo­ji naší repub­li­ky se domní­vám, že je to legen­da zásad­ní. Odtud tedy ta odpo­věd­nost. S tím samo­zřej­mě také nastou­pi­la sta­rost o tech­nic­kou strán­ku fil­mo­vé­ho herec­tví, zda doká­žu bez vět­ších zku­še­nos­tí věro­hod­ně posta­vu na plát­no pře­vést.

 

Co pro vás bylo zásad­ní při roz­ho­do­vá­ní, jak své­ho hrdi­nu herec­ky pojmout?

Uvědomit si to, že ačko­li já Palachův pří­běh vní­mám jako legen­du, tak v době, kdy se pro­chá­zel po koči­čích hla­vách v praž­ských uli­cích, jí nebyl. Ani on sám sebe tak­to urči­tě nevní­mal. Jinými slo­vy polid­štit si ho. Přenést jej na chví­li ze strá­nek učeb­nic zpět do kůže dva­ce­ti­le­té­ho mla­dí­ka, člo­vě­ka jen o pár let mlad­ší­ho než jsem já sám. Vzpomenout si, jak já jsem na tom v jeho letech byl. Připomenout si svo­je kon­krét­ní myš­len­ky v urči­tých situ­a­cích, poku­sit se odhad­nout nebo nalézt jeho. Ale taky popře­mýš­let, kte­rý z mých přá­tel a zná­mých (aniž bych jim to samo­zřej­mě přál), by tře­ba dnes nebo v té době byl vzhle­dem ke své pova­ze scho­pen tako­vé­ho činu. Tedy vní­mat na chví­li Jana Palacha jako klu­ka se vše­mi oby­čej­ný­mi radost­mi a trá­pe­ní­mi, jehož poté okol­nos­ti a doba donu­ti­li ze své oby­čej­né dráhy uhnout.

Narodil jste se tři­a­dva­cet let po Palachově smr­ti, tak­že pat­ří­te ke gene­ra­ci, kte­rá zná Jana Palacha i his­to­ric­ké sou­vis­los­ti jen z učeb­nic. Snažil jste se roz­ší­řit si vědo­mos­ti o svém hrdi­no­vi a jeho době?

Snažil jsem se utří­dit si politicko-společenské udá­los­ti té doby. Především pro­to, abych věděl, o čem jed­not­li­vá fak­ta ve scé­ná­ři pojed­ná­va­jí. Mimo to mne samo­zřej­mě zají­ma­lo vše mož­né o Janu Palachovi. Biografie a dostup­né tiš­tě­né mate­ri­á­ly jsou pro her­ce mys­lím prv­ní vol­bou. Daleko zají­ma­věj­ší pro mne byla ale návště­va archi­vu UK, kde se nachá­zí část Palachovy pozůsta­los­ti včet­ně osob­ní kore­spon­den­ce, foto­gra­fií a dal­ších věcí z té doby. Věcí, kte­ré dale­ko více roz­prou­dí fan­ta­zii. Například v taš­ce, kte­rá byla nale­ze­na po činu na Václavském náměs­tí, byly dva stej­né hře­be­ny. Věc, kte­rá se moc neví. Ale proč byly dva? Bezvýznamná náho­da nebo pozůsta­tek ner­vo­zi­ty ráno před činem?

Váš hrdi­na je nená­pad­ný, sluš­ný, spí­še uza­vře­ný mla­dík, kte­rý nedá­vá moc naje­vo své emo­ce. Pro her­ce asi není snad­né postih­nout hlu­bo­ká vnitř­ní hnu­tí své posta­vy tlu­me­ně, bez vel­kých gest. Jak jste tohle zadá­ní vní­mal?

Minimalistický herec­ký pro­jev, kte­rý se nej­spíš s tím­to zadá­ním, ale i s potře­ba­mi fil­mo­vé­ho herec­tví pojí, je mi v něčem blíz­ký, pro­to mi to vlast­ně vyho­vo­va­lo. Jsem ale člo­věk věč­ně nespo­ko­je­ný, pro­to jsem se stá­le sám sebe ptal, jest­li to, co dělám, sta­čí. Přece jen scé­nář se zamě­řu­je nejen na kaž­do­den­ní situ­a­ce, ale zkou­má hlav­ně ty, kte­ré ved­ly Palacha k jeho roz­hod­nu­tí.

Diskutovali jste s reži­sé­rem Robertem Sedláčkem ztvár­ně­ní posta­vy? Měl jste pro­stor vyjá­d­řit svůj pohled?

Samotnému natá­če­ní pocho­pi­tel­ně před­chá­ze­lo spous­tu setká­ní, během kte­rých jsme dis­ku­to­va­li nejen o Palachovi. Bylo potře­ba, abych tu posta­vu poznal. Chápal ji. A mys­lím, že v zákla­du jsme s Robertem Sedláčkem měli stej­ný pohled. Prostor vyjá­d­řit svůj pohled jsem samo­zřej­mě měl. Myslím, že u tako­vé role je obo­ha­ce­ní o myš­len­ky dru­hé­ho nezbyt­né.

Myslíte, že dneš­ní mla­dí lidé vůbec pocho­pí moti­va­ci Palachova mez­ní­ho činu?

Těžko říct. Myslím, že i teh­dy byli lidé, kte­ří moti­va­cím jeho činu nero­zu­mě­li. Je ale fakt, že to, co oni ten­krát měli a nám schá­zí, je ta zku­še­nost s dobou. Proto si trou­fám říct, že my dneš­ní mla­dí lidé, dou­fám, moti­va­ce činu Jana Palacha pocho­pit do důsled­ku nemů­že­me. Nezažili jsme si to. A snad je to tak dob­ře. Jde-li ale o film, domní­vám se, že to, jaké tla­ky na Jana Palacha půso­bi­ly a ved­ly ho k jeho činu, je zde vyob­ra­ze­no sro­zu­mi­tel­ně. A snad nás to zase na čas při­mě­je o tom činu pře­mýš­let.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Jan Palach21. ledna 2022 Jan Palach Lidé jsou lhostejní. Češi jsou lhostejní. Uběhlo téměř padesát let od smrti Jana Palacha a já si kladu otázku, co by asi pociťoval, kdyby viděl současnou politickou situaci v ČR. Andrej […] Posted in Retro filmové recenze
  • Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce.25. ledna 2021 Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce. Sedmnáctiletá Barbora (Anna Kameníková) je odbojná, dychtivá a svobodomyslná dívka. Raději čte, než peče. Navíc přitahuje zájem mužů. Rodiče už ji nezvládají, a tak se hledá ženich, který […] Posted in TV Recenze
  • Božena útočí na city14. ledna 2021 Božena útočí na city Čtyři lednové nedělní večery programu České televize patří minisérii „Božena“. Příběh inspirovaný životem spisovatelky národního obrození Boženy Němcové vzbuzuje emoce stejně, jako se to […] Posted in TV Recenze
  • Past - tragický příběh herečky Jiřiny Štěpničkové16. února 2020 Past - tragický příběh herečky Jiřiny Štěpničkové V pražském Divadle na Vinohradech si herečka Jiřina Štěpničková nepřipadá na počátku padesátých let příliš obsazovaná. Před válkou byla známou filmovou hvězdou díky významným filmovým […] Posted in TV Recenze
  • Tisková konference k filmu PAST12. února 2020 Tisková konference k filmu PAST Po včerejší novinářské projekci filmu Past proběhla krátká tisková konference za účasti scénáristy a režiséra Viktora Polesného a herců. Film Past vypráví příběh herečky Jiřiny […] Posted in Filmové premiéry
  • Jan Palach17. srpna 2018 Jan Palach Tisková konference 9. 8. 2018 Posted in Galerie
  • Jan Palach - film o posledních měsících oběti okupace ČSSR armádami S. V. S.9. srpna 2018 Jan Palach - film o posledních měsících oběti okupace ČSSR armádami S. V. S. Je rok 1967, parné léto, ale v dalekém Kazachstánu to mladým studentům nevadí. Vždyť mají tolik práce a vlastní zábavu. Je mezi nimi i mladý student Jan Palach, který neváhá přimluvit se […] Posted in Filmové recenze
  • Jan Palach9. srpna 2018 Jan Palach Čtyři videa z novinářské konference filmu Jan Palach 9. 8. 2018. https://youtu.be/_r0rZRgi0SU https://youtu.be/t2CrlXmWf98 https://youtu.be/_iYDc2sduBM https://youtu.be/hM29QIjN3Yc Posted in Videa
  • Do kin přichází nový film s názvem Jan Palach9. srpna 2018 Do kin přichází nový film s názvem Jan Palach Ve čtvrtek 9.srpna proběhla v kině Atlas novinářská projekce nového filmu Roberta Sedláčka Jan Palach. Film natáčel Sedláček od roku 2017, aby byl uveden do kin u příležitosti výročí […] Posted in Filmové premiéry
  • Království Planeta opic9. května 2024 Království Planeta opic Nevidím žádné výraznější rozdíly v Režii a to se Wes Ballovi moc nevěřilo, ale za mě jde opět o naprostou Blockbuster parádu, která splňuje nejpřísnější kritéria, zadělává se tu na […] Posted in Krátké recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,07363 s | počet dotazů: 260 | paměť: 72372 KB. | 19.05.2024 - 18:43:50