Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Vejška - volné pokračování Gymplu

Vejška - volné pokračování Gymplu

Vejska 1
Vejska 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Siluety věží večer­ní Prahy se noří do tmy a pod želez­nič­ním mos­tem se při­pra­vu­jí ke své­mu taj­né­mu umě­lec­ké­mu poči­nu Petr a jeho kama­rád  Michal. Žádná vel­ká tvor­ba se ale neko­ná, pro­to­že poli­ce  způ­sob malo­vá­ní na zdi a domy spre­jem neřa­dí mezi legál­ní umě­ní. Začíná honič­ka noč­ní­mi uli­cem, kte­rou  dopro­vá­zí hudeb­ní motiv s duni­vý­mi basy. Ten se během fil­mu ješ­tě něko­li­krát  zopa­ku­je.  Svižné tem­po stří­dá­ní zábě­rů a vtip­ně vlo­že­né úvod­ní titul­ky roz­jíž­dí pří­běh mla­dých wri­te­rů. Docela slib­ný začá­tek  vypa­dá na pří­běh plný napě­tí, ale tem­po zvol­ní a žád­né dra­ma se neko­ná.

Petr Kocourek (Tomáš Vorel jr.) a jeho kama­rád Michal Kolman (Jiří Mádl) si už zahrá­li ve fil­mu Gympl a film Vejška je  vol­né pokra­čo­vá­ní jejich živo­ta. Kamarádi zůstá­va­jí kama­rá­dy, přes­to­že jejich názo­ry a před­sta­vy o budou­cím živo­tě se postup­ně roz­chá­ze­jí. Michal stu­du­je vyso­kou ško­lu eko­no­mic­kou a se stu­di­em ani s živo­tem si hla­vu nelá­me. Přijal za své způ­so­by své­ho boha­té­ho otce a z kaž­dé situ­a­ce se sna­ží zís­kat co nej­víc pro sebe.  Budoucnost neře­ší. Dokáže pení­ze utrá­cet a při svých fra­je­ři­nách neza­po­mí­ná ani na své­ho kama­rá­da Petra. Společně pro­vá­dí noč­ní tahy Prahou, sna­ží se sehnat něja­ký kšeft a spo­lu balí hol­ky. A nut­no při­znat, že Michal to s hol­ka­ma umí a s ničím si nedě­lá pro­blémy. To Petr má nao­pak pro­blé­mů plnou hla­vu. Jednak si musí pora­dit se svou věč­ně alko­ho­lem una­ve­nou mat­kou a zví­da­vým malým brá­chou. Dalším pro­blé­mem jsou neú­spěš­né  zkouš­ky  na umě­lec­kou ško­lu a trva­lým pro­blé­mem   je nedo­sta­tek peněz.  Neúspěch u zkou­šek  mu však vyna­hra­dí sezná­me­ní s pohled­nou dív­kou Julií (Eva Josefíková). Těžko říci, jest­li se Petr s Julií zami­lu­jí nebo je to k sobě jen při­ta­hu­je. Každopádně to vypa­dá, že se na Petra usmá­lo štěs­tí. Otázka je, jest­li se ješ­tě při­ku­tá­lí potřeb­né pení­ze.

Režisér Tomáš Vorel navá­zal na svůj před­cho­zí úspěš­ný film a se stej­ný­mi her­ci se pus­til do pokra­čo­vá­ní osu­du stu­den­tů, ten­to­krát v pro­stře­dí praž­ských vyso­kých škol a klu­bů. Při psa­ní scé­ná­ře spo­lu­pra­co­val s čes­kým uzná­va­ným stree­tar­tis­tou Pastou Onerem. Tato spo­lu­prá­ce se vypla­ti­la pře­de­vším ve scé­nách při tvor­bě graf­fi­ti a zob­ra­ze­ní pro­stře­dí výtvar­né ško­ly. Ve fil­mu jsou vidět růz­né for­my graf­fi­ti od jed­no­du­chých tagů až po mal­bu na legál­ní plo­chy. Také konec fil­mu se tvá­ří, že umě­ní a graf­fi­ti zví­tě­zi­lo. Přesto mi při­pa­dá pří­běh hod­ně jed­no­du­chý. Kromě něko­li­ka honi­ček s poli­caj­ty se žád­ný adre­na­li­no­vý záži­tek neko­ná. Pití a dro­gy pat­ří k běž­né zába­vě, mejda­ny jsou hluč­né a klu­by ješ­tě hluč­něj­ší. Kamarádství  Petra a Michala drží spíš ze zvy­ku. Každý má však svou před­sta­vu, jak by chtěl v živo­tě postu­po­vat a čeho by chtěl dosáh­nout. A tady scé­nář tro­chu kul­há. Michal je napsán a zahrán jako doce­la sluš­ný „hajz­lík“ a nedo­ká­žu pocho­pit, jak s ním může Petr tak dlou­ho vydr­žet. Napadají mě dvě mož­nos­ti. Buď je dob­rý wri­ter, ale rozu­mu moc nepo­bral, nebo je v pod­sta­tě taky vypo­čí­ta­vý a kama­rád­ství s Michalem mu pros­tě vyho­vu­je. Tak nevím, co si mám vybrat. A samot­ný závěr pří­bě­hu, kde Petr odlé­tá za vysně­nou pra­cí, je jako z romá­nu čer­ve­né knihov­ny, kdy chudý chla­pec ke štěs­tí při­šel.

Je obtíž­né film cha­rak­te­ri­zo­vat. Chvilkami tvá­ří jako rea­lis­tic­ký, vzá­pě­tí však balan­cu­je na hra­ni­ci paro­die.  Věrohodná a rea­lis­tic­ky poja­tá posta­va je mamin­ky Petra, kte­rou výbor­ně zahrá­la Zuzana Bydžovská. Scény z domo­va a dia­lo­gy mamin­ky s Petrem nebo s Julií jsou ze živo­ta. Realistické a sou­čas­ně smut­né i humor­né.  Výborně vyzní­vá posta­va  Michala, kte­ré­ho hra­je Jiří Mádl s nad­hle­dem a všech­ny scé­ny, kde se obje­ví,  doká­že s pře­hle­dem strh­nout divác­kou pozor­nost na sebe. Tomáš Vorel  jr. dodá­vá své posta­vě tro­chu naiv­ní­ho a cit­li­vé­ho Michala věro­hod­nost, přes­to je znát, že mu schá­zí herec­ké zku­še­nos­ti. Vedlejší  role uči­te­lů a spo­lu­žá­ků jsou napsá­ny veli­ce stříd­mě a zahra­né na hra­ni­ci kari­ka­tur. Ve sna­ze zachy­tit růz­né situ­a­ce a uplat­nit „ vtip­né hláš­ky“  nedal scé­nář her­cům moc pro­sto­ru pro roze­hrá­ní svých  postav.  Přesto půso­bí film Vejška pro­ti  Gymplu jako pro­pra­co­va­něj­ší   a herec­ké výko­ny půso­bí  civil­ně­ji. Výjimku a oži­ve­ní do děje vná­ší  Filip Vorel v malé roli „zrzou­na“.  Snahou auto­rů fil­mu bylo pře­de­vším zaujmout a poba­vit divá­ky věko­vé kate­go­rie 14 – 18 let a to by se moh­lo poda­řit.

Uvedené divác­ké sku­pi­ně by také moh­la vyho­vo­vat fil­mo­vá hud­ba, kte­rou  slo­žil Mike Trafic a rapu­je Vladimír 518. Ve fil­mu zazní pís­nič­ky Zdrhej, Děti Prázdnoty a Planeta Praha. Poslední jme­no­va­ná se mi líbi­la nej­víc a rap pova­žu­ji jako ide­ál­ně zvo­le­ný hudeb­ní dopro­vod.

Film má díky hud­bě a výtvar­ně cítě­ným scé­nám oso­bi­tou atmo­sfé­ru a urči­tě si najde nad­še­né divá­ky.


Foto: EEAP


Podívejte se na hodnocení Vejška na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Tvůrci představili novinářům film Vejška14. ledna 2014 Tvůrci představili novinářům film Vejška V úterý 14.1.2014 představili tvůrci film, který je volným pokračováním filmy Gyml o dvojici mladých malířů graffiti.  Hrdinové dospěli a kromě svého tvořivého koníčku se snaží nějak […] Posted in Filmové premiéry
  • Vejška17. srpna 2021 Vejška Petr Kocourek (Tomáš Vorel jr.) se hlásí na katedru grafiky na UMPRUM, kam přijímají jen pár vyvolených. Už jednou ho nevzali a profesor Slanina (Jakub Kohák) je nekompromisní. Na školu se […] Posted in Galerie
  • Mazaný Filip14. června 2022 Mazaný Filip Václav Marhoul převlékl parodii na gangsterky Mazaný Filip z divadelního do filmového roucha. V podstatě se dá říct, že vzal z převážné části hru a jen ji trochu upravil. I na tom se ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Cesta domů – Recenze – 40 %11. září 2021 Cesta domů – Recenze – 40 % Filmem Cesta domů uzavírá režisér, scenárista a kameraman Tomáš Vorel trilogii započatou snímkem z roku 2000 Cesta z města. Tato úspěšná komedie o útěku před stresující a přetechnizovanou […] Posted in Filmové recenze
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel28. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel O FILMU Film „Prvok, Šampón, Tečka a Karel“ natočil podle svého stejnojmenného knižního hitu režisér Patrik Hartl. Čtyři kamarádi vyhlásí válku proti scvrkávání varlat a proti krizi […] Posted in Speciály
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50%26. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50% Český komediálně-dramatický film Prvok, Šampón, Tečka a Karel napsal a natočil spisovatel, scenárista a divadelní a filmový režisér Patrik Hartl (Taková normální rodinka) jako adaptaci své […] Posted in Filmové recenze
  • Kultovní seriál Česká soda slaví 30 let5. června 2023 Kultovní seriál Česká soda slaví 30 let V letošním roce si připomínáme třicet let od prvního vysílání satirického pořadu Česká soda, který pro Českou televizi v letech 1993–1997 vyráběla společnost Febio. Pořad byl koncipován […] Posted in Zajímavosti
  • Rafťáci: Komerční eskapáda nezapůsobí na náročné diváky9. května 2023 Rafťáci: Komerční eskapáda nezapůsobí na náročné diváky Rafťáci. Achjo.jak se dá na tohle napsat nezaujatě recenze? tenhle film má dvě skupiny diváků, jedni, kteří budou film opěvovat a vynášet ho jako jednu z nejlepších českých cool […] Posted in Retro filmové recenze
  • Rafťáci - Mádl a Kotek balí holky na raftech.16. dubna 2021 Rafťáci - Mádl a Kotek balí holky na raftech. Možná Vám přijde divné, proč píšu o filmu, který tu už má napsanou slušnou recenzi, ale mám potřebu se pár slovy k němu také vyjádřit, tak mě prosím pochopte. :) Úvodní scéna dostane […] Posted in Retro filmové recenze
  • Lída Baarová19. června 2019 Lída Baarová Česká herečka Lída Baarová je v roce 1934 pozvána do berlínských filmových ateliérů Babelsberg, považovaných za evropský Hollywood. Po počátečních potížích nakonec okouzlí i davy fanoušků […] Posted in Galerie
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,42363 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71873 KB. | 29.02.2024 - 23:06:19