Kritiky.cz > Speciály > 17. listopad 1989–2019 30 let svobody

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

word image
word image
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...


Ceny Paměti náro­da

pre­mi­é­ra v nedě­li 17. 11. na ČT2

Čest, svo­bo­da a lid­ská důstoj­nost nejsou jen prázd­ná slo­va

Devátý roc­ník Cen Pameti náro­da, kte­rý se odka­zu­je ke tři­ce­ti­le­té­mu výro­čí pádu želez­né opo­ny, oce­ní pět osob­nos­tí z Česka, Slovenska, Polska, Německa a Maďarska, kte­ré se zacho­va­ly ve zlo­mo­vý oka­mžik své­ho živo­ta sta­teč­ně a inspi­ra­tiv­ně. Ceny pře­da­jí a krát­ký pro­jev před­ne­sou respek­to­va­né spo­le­čen­ské osob­nos­ti na slav­nost­ním veče­ru v Národním diva­dle v Praze. Příběhy lau­re­á­tů před­sta­ví doku­men­tár­ní fil­mo­vé por­tréty, kte­ré zachy­cu­jí dra­ma­tic­ké epi­zo­dy z jejich živo­ta.

režie pří­mé­ho pře­no­su: Michael Čech režie medai­lon­ků oce­ně­ných lau­re­á­tů:

Radim Špaček výrob­ci: Česká tele­vi­ze a Post Bellum, o.p.s.

výkon­ná pro­du­cent­ka: Klára Dražanová vedou­cí pro­duk­ce: Alena Markvartová

kre­a­tiv­ní pro­du­cent: Petr Mühl vysí­la­te­lé: Česká tele­vi­ze, Český roz­hlas a Rozhlas a tele­ví­zia Slovenska

Koncert vzá­jem­né­ho poro­zu­mě­ní

v pon­dě­lí 18. 11. na ČT art

Legendární Má vlast zpát­ky na Staroměstském náměs­tí

Rafael Kubelík náro­du – tak zní podti­tul kon­cer­tu, kte­rý se v červ­nu 1990 konal na Staroměstském náměs­tí v Praze. Spojené orchest­ry České filhar­mo­nie, Státní filhar­mo­nie Brno a Slovenské filhar­mo­nie řídi­la svě­to­vá diri­gent­ská legen­da Rafael Kubelík (1914–1996), kte­rý v roce 1946 zaha­jo­val a záro­veň uza­ví­ral prv­ní roč­ník fes­ti­va­lu Pražské jaro. Po úno­ro­vém komu­nis­tic­kém puči v létě 1948 emi­gro­val, přes­to dál šířil slá­vu čes­ké hud­by a výkon­né­ho umě­ní po celém svě­tě. Postupně sta­nul v čele Chicagského sym­fo­nic­ké­ho orchest­ru, lon­dýn­ské krá­lov­ské ope­ry Covent Garden, Symfonického orchest­ru Bavorského roz­hla­su a Metropolitní ope­ry v New Yorku. Po same­to­vé revo­lu­ci se vrá­til do vlas­ti, aby po dva­ačty­ři­ce­ti letech v exi­lu zno­vu diri­go­val Smetanovu Mou vlast – nejdří­ve při zahá­je­ní mezi­ná­rod­ní­ho hudeb­ní­ho fes­ti­va­lu Pražské jaro 12. květ­na 1990 a o měsíc poz­dě­ji uve­dl toto geni­ál­ní dílo na Koncertu vzá­jem­né­ho poro­zu­mě­ní v srd­ci památ­né Prahy.

režie: Jan Bonaventura


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59414 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71935 KB. | 23.06.2024 - 09:39:46