Kritiky.cz > Speciály > 17. listopad 1989–2019 30 let svobody

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

word image
word image
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...


Soud nad čes­kou ces­tou

pre­mi­é­ra ve stře­du 20. 11. na ČT2

Česká spo­leč­nost sto­jí­cí před roz­sud­kem vlast­ní tři­ce­ti­le­té minu­los­ti

30 let demo­kra­cie v České repub­li­ce v refle­xi soud­ní­ho pře­lí­če­ní spo­ju­jí­cí­ho her­ce v rolích žalob­ky­ně, obháj­ce a soud­ce s reál­ný­mi lid­mi – svěd­ky a jede­nác­ti­člen­nou poro­tou. Východiskem pro ten­to soud je pro­gra­mo­vé pro­hlá­še­ní Občanského fóra „Co chce­me“ z lis­to­pa­du 89, jehož nena­pl­ně­ní je před­mě­tem žalo­by a soud­ní­ho jed­ná­ní.

Žaloba je podá­na na celý čes­ký národ ve třech bodech toho­to pro­hlá­še­ní: soci­o­e­ko­no­mic­ké oblas­ti, vzdě­lá­vá­ní a život­ní­ho pro­stře­dí. O ver­dik­tu hla­su­je jede­nác­ti­člen­ná poro­ta slo­že­ná z lidí vybra­ných napříč čes­kou spo­leč­nos­tí.

„Soud nad čes­kou ces­tou je tele­viz­ní film spo­ju­jí­cí v sobě hra­né čás­ti napsa­né pro her­ce sce­náris­tou a bez­pro­střed­ní reak­ce auten­tic­kých lidí, kte­ří v pořa­du vystou­pí a vyja­dřu­jí se v úlo­ze svěd­ků nebo poro­ty dle své­ho svě­do­mí, názo­rů, pře­svěd­če­ní. Chtěli jsme vytvo­řit pořad ke tři­cá­té­mu výro­čí same­to­vé revo­lu­ce, kte­rý se nebu­de zabý­vat udá­lost­mi před tři­ce­ti lety, ale tím, kam jsme za ty roky od revo­lu­ce jako spo­leč­nost došli a jak jsme napl­ni­li to, co jsme si na kon­ci roku 89 sni­li, že jed­nou jako Češi, jako spo­leč­nost, chce­me a může­me být,“ říká kre­a­tiv­ní pro­du­cent Dušan Mulíček.

scé­nář: Petr Minařík režie: Robert Sedláček kame­ra: Jan Šustr

dra­ma­tur­gie: Lenka Marešová vedou­cí pro­duk­ce: Jan Čumpelík

výkon­ný pro­du­cent: Pavel Plešák kre­a­tiv­ní pro­du­cent: Dušan Mulíček

hra­jí: Alois Švehlík, Gabriela Míčová, Tomáš Bambušek


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,39924 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72139 KB. | 13.07.2024 - 02:20:36