Kritiky.cz > Speciály > 17. listopad 1989–2019 30 let svobody

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

word image
word image
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...


Vratislav Effenberger

aneb Lov na čer­né­ho žra­lo­ka

pre­mi­é­ra ve stře­du 27. 11. na ČT art

Surovost živo­ta a cynis­mus fan­tasie

Vratislav Effenberger pat­řil k jed­né z nej­vý­raz­něj­ších osob­nos­tí čes­ké kul­tu­ry dru­hé polo­vi­ny 20. sto­le­tí. Po odcho­du Toyen a Jindřicha Heislera do exi­lu a pře­de­vším po smr­ti nej­vý­znam­něj­ší osob­nos­ti prv­ní fáze surre­a­lis­mu Karla Teigeho se stal vůd­čí oso­bou, orga­ni­zá­to­rem, ale i refor­má­to­rem surre­a­lis­tic­ké­ho hnu­tí u nás. Zároveň tuto sfé­ru pře­sa­ho­val svý­mi posto­ji, kte­ré ho v sedm­de­sá­tých letech posta­vi­ly po bok sig­na­tá­řů Charty 77. Více než tři­cet let po jeho smr­ti nahlí­ží doku­ment na jeho tvor­bu i osob­ní život s odstu­pem a dává šan­ci dílo vzhle­dem k novým kon­tex­tům doce­nit. Součástí této šan­ce je i jedi­neč­ný pří­stup k auten­tic­kým dobo­vým osob­ním mate­ri­á­lům a pozůsta­los­ti Vratislava Effenbergera.

scé­nář: David Jařab, František Dryje režie: David Jařab

pro­du­cent: Viktor Schwarcz Cineart TV Prague kopro­duk­ce: Česká tele­vi­ze –

kre­a­tiv­ní pro­du­cent Petr Kubica výkon­ná pro­du­cent­ka ČT: Kateřina Kovářová

pod­po­řil: Státní fond kine­ma­to­gra­fie


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,24798 s | počet dotazů: 253 | paměť: 72077 KB. | 18.06.2024 - 05:21:07