Kritiky.cz > Speciály > 17. listopad 1989–2019 30 let svobody

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

word image
word image
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Premiéra v nedě­li 17. 11. a ve stře­du 27. 11. na ČT1

Jakub Železný divá­kům při­po­me­ne zlo­mo­vé udá­los­ti lis­to­pa­du 1989

Před 30 lety odstar­to­va­la stu­dent­ská demon­stra­ce sled udá­los­tí, kte­ré vyvr­cho­li­ly pádem reži­mu o pou­hých pár týd­nů poz­dě­ji. Povolená mani­festa­ce vyso­ko­škol­ských stu­den­tů spon­tán­ně pokra­čo­va­la z Albertova pocho­dem do cen­t­ra Prahy, kde byla část demon­stran­tů uza­vře­na poli­cej­ní­mi kor­do­ny na Národní tří­dě mezi uli­ce­mi Spálená a Mikulandská do pas­ti, ze kte­ré neby­lo úni­ku. Poté pro­ti pokoj­né­mu shro­máž­dě­ní bru­tál­ně zakro­či­ly oddí­ly Veřejné bez­peč­nos­ti a také pro­ti­te­ro­ris­tic­ká jed­not­ka Odboru zvlášt­ní­ho urče­ní Ministerstva vni­t­ra, tak­zva­né čer­ve­né bare­ty. Mnoho lidí bylo zra­ně­no, někte­ří z nich se dodnes potý­ka­jí s trva­lý­mi zdra­vot­ní­mi násled­ky. Přestože poz­dě­ji vznik­la vyšet­řo­va­cí komi­se a udá­lost­mi se zabý­va­lo mno­ho his­to­ri­ků, dodnes nejsou všech­ny okol­nos­ti, kte­ré k zása­hu ved­ly, zce­la vyjas­ně­ny. Netradiční zpra­vo­daj­ský pořad pře­ne­se divá­ky pří­mo do dění dne 17. lis­to­pa­du a pood­ha­lí záku­lis­ní sou­vis­los­ti z pohle­du aktu­ál­ních his­to­ric­kých poznat­ků. I ten­to­krát bude dění rekon­stru­o­vat pomo­cí sou­do­bých zpra­vo­daj­ských pro­střed­ků. Ty už v roce 1989 moh­la teh­dej­ší ČST čás­teč­ně vyu­žít, kdy­by neby­la ovlá­dá­na stra­nic­kým vede­ním a cen­zu­rou. Spolu s mode­rá­to­rem Jakubem Železným vystou­pí repor­té­ři, his­to­ri­ci a pamět­ní­ci.

scé­nář: Milan Kruml režie: Roman Petrenko dra­ma­tur­gie: Rebeka Bartůňková

vedou­cí pro­duk­ce: Jan Čumpelík mana­žer rea­li­za­ce: Petr Morávek

mana­žer vývo­je: Radomír Šofr mode­ru­je: Jakub Železný


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,25686 s | počet dotazů: 265 | paměť: 72316 KB. | 20.07.2024 - 20:10:13