Kritiky.cz > Speciály > 2. srpna bude mít premiéru už šestý díl série Mission: Impossible (Fallout)

2. srpna bude mít premiéru už šestý díl série Mission: Impossible (Fallout)

MI6
MI6
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Zopakujme si his­to­rii fil­mů, od prv­ní­ho v režii Briana De Palmy z roku 1996  po pokra­čo­vá­ní v režii Johna Woa, J.J. Abramse, Brada Birda a Christophera McQuarrie.

I na našem webu jsme tyto díly sle­do­va­li a kaž­dý z před­cho­zích fil­mů jsme vidě­li v kinech a neza­po­mně­li recen­zo­vat.

Začneme prv­ním dílem  - rok 1996. Recenzi napsal Sid Páral:
Ve srov­ná­ní jiný­mi špi­o­náž­ní­mi fil­my se ten­to řadí urči­tě mezi nej­lep­ší. Dobře se mu daří skrýt sku­teč­nost, že jsou vlast­ně všech­ny na jed­no brdo, a jen her­ci, efek­ty a vše­li­ja­ké ty špi­ón­ské vymo­že­nos­ti jsou vět­ši­nou nové. Nechte se poba­vit, hla­va Vás urči­tě bolet nebu­de.

https://kritiky.cz/filmove-recenze/2003/mission-impossible/

Druhý díl šel do kin o 4 roky pozde­ji a reží­ro­va­la ho iko­na asij­ské­ho fil­mu John Woo, recen­zi na našem webu sepsa­la Karolína Hájková:
Není plno­hod­not­né pokra­čo­vá­ní Mission Impossible – dal­ší díly jsou zase o něco lep­ší. Přesto, nej­spíš i díky úspě­chu jed­nič­ky, film celo­svě­to­vě vydě­lal úcty­hod­ných 546 mili­o­nů dola­rů.

https://kritiky.cz/filmove-recenze/2016/mission-impossible-ii-nejslabsi-film-serie/

O šest let poz­dě­ji 3. díl nato­čil, v té době začí­na­jí­cí, reži­sér J.J. Abrams. V naší redak­ci recen­zi sepsal recen­zi Jan Lysý:
J.J. Abrams zvlá­dl to, na čem si jeho zku­še­něj­ších kole­go­vé vylá­ma­li své reži­sér­ské zuby. Ukázal, kam by se měla série Mission: Impossible ubí­rat. Ano, i on se dopus­til něko­li­ka pře­hma­tů, ale je jich mno­hem méně, než bys­te čeka­li u něko­ho, kdo nemá s fil­mo­vou režií zku­še­nos­ti. Vlastně udě­lal mno­hem méně chyb, než John Woo nebo Brian De Palma, kte­ří už dáv­no nejsou žád­ný­mi nováč­ky. U Abramse pří­ro­da s talen­tem roz­hod­ně nešet­ři­la…

https://kritiky.cz/filmove-recenze/2006/mission-impossible-iii/

V roce 2011 už měl pre­mi­é­ru v kinech 4. díl. Tentokrát jej nato­čil reži­sér Brad Bird, pro kte­ré­ho to byl debut hra­né­ho nea­ni­mo­va­né­ho fil­mu, před MI 4 byl znám jako reži­sér ani­no­va­ných fil­mů, jako Železný obr a Úžasňákovi. Recenzi napsa­la sleč­na Emma Orphe:
Kromě výko­nů her­ců, akč­ní­ho děje se záplet­ka­mi a jas­ným závě­rem se mi film líbil i výbor­ným loka­cím. Díky tomu se může­me podí­vat do Paříže, Vídně, Maroka, ad. Film je uvá­děn jako nevhod­ný pro děti do 12 let, ale vzhle­dem k tomu, že i mlad­ší děti se dneska setká­va­jí s nási­lím a bojem dří­ve (TV, PC, hry), je pou­ze na rodi­čích, zda je na film vez­mou. Film spl­nil mé oče­ká­vá­ní a uži­la jsem si ho.

https://kritiky.cz/filmove-recenze/2015/mission-impossible-narod-grazlu-mission-impossible-rogue-nation-70/

Poslední díl před pre­mi­é­ro­vým Mission: Impossible – Fallout měl v kinech pre­mi­é­ru v roce 2015. Natočil jej Christopher McQuarrie, pro kte­ré­ho to byl dru­hý vel­ko­film. Debutem byl Jack Reacher: Poslední výstřel, zno­vu z hlav­ní hvězdou série  Tome Cruisem. Naši recen­zi napsa­la zno­vu Karolína Hájková:
Ve fil­mu může divák vidět praž­ské reá­lie před­sta­vu­jí­cí Budapešť a Moskvu. V pře­vle­ku za sovět­ské­ho důstoj­ní­ka pro­ni­ká Hunt do Kremlu, kte­rý je natá­čen na nádvo­ří Pražského hra­du a pak i v jeho útro­bách. Je tu i vidět Masarykovu sochu s vidi­tel­ným nápi­sem TGM na pod­stav­ci. Scény z buda­pešťské­ho nádra­ží se zase toči­li na Hlavním nádra­ží v Praze. Objevili se tu i čeští her­ci jako Pavel Kříž nebo Petra Lustigová

https://kritiky.cz/filmove-recenze/2016/mission-impossible-ghost-protocol-2/


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,31463 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72109 KB. | 24.04.2024 - 14:03:35