Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Mission: Impossible - Fallout - 75 %

Mission: Impossible - Fallout - 75 %

Fall02
Fall02
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Do kin se v hor­kých let­ních dnech dostá­vá nový akč­ní film s Tomem Cruisem v hlav­ní roli, Mission: Impossible – Fallout. Jako agent Ethan Hunt se opět, ten­to­krát již pošes­té, vydá­vá zachrá­nit svět. Pro Ethana to ale ten­to­krát není jen záchran­ná mise, ale záro­veň i pohled do minu­los­ti. Na spl­ně­ní své­ho úko­lu si bere svůj osvěd­če­ný tým, Luthera a Benjiho. Jejich šéf jim ale dává do týmu nováč­ka, agen­ta CIA Augusta Walkeho. Úkolem všech je najít muže jmé­nem John Lark, zís­kat od něj infor­ma­ce ke třem plu­to­ni­o­vým jádrům, pak je najít a zlik­vi­do­vat. Najít Larka není sice těž­ké, do ces­ty se jim ale při­ple­te brit­ská agent­ka Ilsa Faust a dal­ší zájem­ci o plu­to­ni­um. Nakonec se všich­ni setká­va­jí v Kašmíru, kde vše kon­čí.

Scénář k fil­mu s Ethanem Huntem napsal Christopher McQuarrie, kte­rý je záro­veň i reži­sé­rem. Vzhledem k tomu, že již napsal scé­ná­ře k Mission: Impossible – Národ gráz­lů, neby­lo pro něj až tak těž­ké napsat si dal­ší scé­nář se záplet­kou, tajem­stvím a s tro­chou roman­ti­ky. Je to také prv­ní reži­sér, kte­rý se vrá­til k nato­če­ní dal­ší­ho pokra­čo­vá­ní. Podmínkou ale bylo, aby mohl změ­nit vizu­ál­ní styl fil­mu a tem­po vyprá­vě­ní. Tak se sta­lo, že se stří­da­jí akč­ní scé­ny se scé­na­mi, kde se akté­ři domlou­va­jí nebo se při­pra­vu­jí na dal­ší akci. Filmu to ale vůbec neško­dí, nao­pak, divák si může tro­chu oddech­nout mezi akč­ní­mi scé­na­mi.

Hlavní roli Ethana Hunta si opět zahrál Tom Cruise, pro kte­ré­ho je to něko­li­ká­tý akč­ní film, kde uka­zu­je hlav­ně své fyzic­ké schop­nos­ti. Dokonce se stal prv­ním her­cem, kte­rý na kame­ru zvlá­dl výš­ko­vý seskok Halo. Tento seskok se obje­vu­je čas­to ve špi­o­náž­ních fil­mech, ale vždy ho pro­vá­dě­li kaska­dé­ři. Cruise tak musel před natá­če­ním něko­lik měsí­ců cvi­čit ve spe­ci­ál­ním, pro potře­by fil­ma­řů posta­ve­ném větr­ném tune­lu, kde pro­ve­dl přes 100 pří­prav­ných sesko­ků. Bez kaska­dé­rů se obe­šla také řada dal­ších scén, bohu­žel při kaska­dér­ském kous­ku, kdy pře­ska­ko­val z jed­né budo­vy na dru­hou, si Cruise v loň­ském roce zlo­mil kot­ník. To může vší­ma­vý divák poznat na pár sekund v zábě­ru po pře­sko­ku.

Pro ame­ric­ké fil­ma­ře je stá­le zají­ma­vé točit v Evropě a na dal­ších mís­tech. Díky tomu se pak divá­ci mohou podí­vat na zná­má mís­ta v Paříži, do Londýna, či do dal­ších exo­tic­kých zemí.

Film trvá 147 minut a díky stří­dá­ní tem­pa a akč­ních scén uply­ne čas poměr­ně rych­le, i když o pár minut krat­ší ver­zi bych uví­ta­la. Díky drs­něj­ším akč­ním scé­nám není sní­mek vhod­ný pro děti do 12 let. Dějová záplet­ka je jas­ná, kar­ty roz­da­né, tak­že obdi­vo­va­te­lé i milov­ni­ce Toma Cruise mohou být spo­ko­je­ní.

Kdo si bude chtít film oprav­du vychut­nat, dopo­ru­ču­ji ho shléd­nout v kině ve 3D IMAX..


Podívejte se na hodnocení Mission: Impossible - Fallout na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
1 Komentář
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

1
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,57627 s | počet dotazů: 252 | paměť: 72105 KB. | 18.06.2024 - 03:40:18