Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Mission: Impossible - Národ grázlů - Ethan Hunt se opět dostává do boje se zlem, ale tentokrát to bude trochu jiné.

Mission: Impossible - Národ grázlů - Ethan Hunt se opět dostává do boje se zlem, ale tentokrát to bude trochu jiné.

MI5a
MI5a
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jeho mateř­ská orga­ni­za­ce, taj­ná vlád­ní služ­ba IMF (Impossible Mission Force), začí­ná mít pro­blémy s plně­ním nároč­ných ope­ra­cí. Šéf CIA trvá na jejím roz­puš­tě­ní, což se nako­nec sta­ne, ale Ethan má jiné plá­ny. Nejen že se musí skrý­vat před naja­tý­mi zabi­já­ky, ale záro­veň shá­ní infor­ma­ce o taj­né orga­ni­za­ci, Syndikátu. Při prá­ci se mu do ces­ty při­ple­te brit­ská agent­ka Ilsa Faust, kte­rá na něj sice zapů­so­bí, ale záro­veň se jako vždy musí brá­nit pro­ti nezná­mým agen­tům. Naštěstí má k ruce své sta­ré par­ťá­ky, kte­ří se nebo­jí podat mu pomoc­nou ruku. Ale i tak musí Ethan počí­tat s tím, že ho kdo­ko­li a kdy­ko­li může zajmout nebo zabít.

MI5aScénář k páté­mu dílu akč­ní­ho fil­mu Mission Impossible napsa­li Drew Pearce (Godzila) a Bruce Geller. Společně vytvo­ři­li pří­běh, kte­rý je nejen akč­ní, ale záro­veň je i tro­chu tajem­ný a má jas­nou dějo­vou lin­ku. Tu navíc obo­ha­cu­jí men­ší záplet­ky, ale divák se zvlád­ne v jed­not­li­vých rolích a pro­blé­mech doce­la dob­ře ori­en­to­vat.

Na reži­sér­skou žid­li ten­to­krát use­dl Christopher McQuarrie (Jack Reacher: Poslední výstřel), kte­rý se věnu­je také scé­náris­tic­ké pro­fe­si (Valkýra, X-Men, Jack a obři). Za nej­lep­ší původ­ní scé­nář, Obvyklí pode­zře­lí, obdr­žel v roce 1996 Oskara. Dosavadní reži­sér­ské zku­še­nos­ti se McQurriemu poda­ři­lo zúro­čit i při natá­če­ní Mission Impossible – Národ gráz­lů. Akční scé­ny se stří­da­jí s klid­něj­ší­mi, pod­tr­hu­je je i hud­ba od Joea Kraemera.

Mi5bDo hlav­ní role Ethana Hunta byl opět obsa­zen Tom Cruise, bez něhož si film ani nedo­ká­žu před­sta­vit. Postavu Hunta měl původ­ně hrát Jeremy Renner, kte­rý se obje­vil i v díle Mission: Impossible – Ghost Protocol, ale výděl­ky fil­mu a chvá­la na Cruise zajis­ti­li Tomovi i ten­to­krát hlav­ní roli. Na jeho posta­vě je tro­chu poznat, že už nepat­ří mezi nejmlad­ší akč­ní hrdi­ny, ale i tak jsou jeho bojo­vé výko­ny na hod­ně vyso­ké úrov­ni a agen­ta Ethana ztvár­nil na více než 100 %. Renner si pak zahrál Huntova nad­ří­ze­né­ho, šéfa Williama Brandta. Dokázal ztvár­nit civil­ní polo­hu agen­ta stej­ně jako napí­na­vé scé­ny plné napě­tí. Krásnou agen­tu Ilsu si zahrá­la švéd­ská hereč­ka Rebecca Ferguson. Její herec­ká fil­mo­gra­fie zahr­nu­je role tele­viz­ních seri­á­lů a v roce 2014 byla oce­ně­na Zlatým Globem jako nej­lep­ší hereč­ka v mini­sé­rii nebo TV fil­mu Bílá krá­lov­na. Ferguson zahrá­la posta­vu tajem­né Ilsy vel­mi dob­ře, i když v akč­ních scé­nách se mi moc nechtě­lo věřit, že je všech­ny hrá­la sama. Největšího pro­tiv­ní­ka týmu si zahrál brit­ský herec Simon McBurney s pře­svěd­či­vos­tí sobě vlast­ní. Role padou­chů mu vzho­vu­jí!.

Kromě výko­nů her­ců, akč­ní­ho děje se záplet­ka­mi a jas­ným závě­rem se mi film líbil i výbor­ným loka­cím. Díky tomu se může­me podí­vat do Paříže, Vídně, Maroka, ad. Film je uvá­děn jako nevhod­ný pro děti do 12 let, ale vzhle­dem k tomu, že i mlad­ší děti se dneska setká­va­jí s nási­lím a bojem dří­ve (TV, PC, hry), je pou­ze na rodi­čích, zda je na film vez­mou. Film spl­nil mé oče­ká­vá­ní a uži­la jsem si ho.


Podívejte se na hodnocení Mission: Impossible - Národ grázlů na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28513 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72489 KB. | 13.04.2024 - 07:43:06