Kritiky.cz > Speciály > Mission: Impossible - Fallout

Mission: Impossible - Fallout

Mission
Mission
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

O PRODUKCI

CESTA ETHANA HUNTA

Tom Cruise za posled­ní dvě deká­dy pro­du­ko­val, hrál a zazá­řil v těch nej­od­váž­něj­ších scé­nách fil­mů Mission: Impossible, kte­ré se sta­ly glo­bál­ním kul­tur­ním feno­mé­nem. Díky výděl­ku vyš­ším než 2,8 mili­ar­dy USD se tyto sním­ky řadí k nej­ú­spěš­něj­ším fran­ší­zám v his­to­rii fil­mu. Teď se Cruise vra­cí již do šes­té­ho fil­mu v roli šéfa týmu IMF (Impossible Missions Force), Ethana Hunta.

Podle Cruise je Mission: Impossible – Fallout kul­mi­na­cí všech dosa­vad­ních fil­mů ze série. „Do pří­bě­hu se vrá­tí růz­né posta­vy, jejichž pří­běhy dojdou k závě­ru,“ říká. „Kniha Odyssea na úpl­ném začát­ku fil­mu byla vybrá­na z vel­mi spe­ci­fic­ké­ho důvo­du. Cesta mé posta­vy, Ethana Hunta, a jeho týmu, je inspi­ro­va­ná ody­se­ou. Je to epic­ký osob­ní pří­běh, kte­rý zahr­nu­je enorm­ní cito­vé zau­je­tí všech postav.“

Podle sce­náris­ty a reži­sé­ra Christophera McQuarrieho je to Cruise, kte­rý fran­ší­zu roku 1996 odstar­to­val, kdo pří­bě­hu při­ná­ší jedi­neč­né pocho­pe­ní. „Tom udr­žu­je ten pla­men stá­le při živo­tě. Je to instink­tiv­ní a vel­mi emo­ci­o­nál­ní fil­mo­vý tvůr­ce. Zná Ethana Hunta a ví, co z něho tvo­ří tak při­taž­li­vou posta­vu.“

Jedním z důvo­dů, proč je tato fran­ší­za stá­le tak popu­lár­ní, je pod­le McQuarrieho Cruisova neu­tu­cha­jí­cí tou­ha udě­lat kaž­dý film napí­na­věj­ší a inten­ziv­něj­ší než ten pře­de­šlý. „Příběh je pořád v pohy­bu,“ říká reži­sér, kte­rý reží­ro­val také Mission: Impossible – Národ gráz­lů z roku 2015. „Ale co víc, film nikdy neza­po­mí­ná na své divá­ky. Tom je v prvé řadě bavič. Všechno, co ve fil­mech dělá, dělá pro­to, aby vás vzal na mís­ta, na kte­rých jste nikdy neby­li, aby vám uká­zal věci, kte­ré jste nikdy nevi­dě­li a abys­te jeho zážit­ky pro­ží­va­li pří­mo s ním.“

Mission: Impossible – Fallout se McQuarrie roz­ho­dl pro­zkou­mat tem­něj­ší a lid­štěj­ší strán­ku ústřed­ní posta­vy fil­mu. „Ethan byl vždyc­ky tak tro­chu záha­dou,“ vysvět­lu­je. „Tentokrát jsem se mu chtěl dostat víc do hla­vy a cítit jeho spo­je­ní s ostat­ní­mi lid­mi. Název fil­mu nepo­u­ka­zu­je pou­ze na jader­ný roz­pad, ale také na roz­pad Ethanových dob­rých zámě­rů. Ocitl se v situ­a­ci, nad kte­rou nemá kon­t­ro­lu a musí jí pro­jít i přes­to, že ví, že s ním někdo mani­pu­lu­je.“

Centrem pří­bě­hu je Huntovo nároč­né roz­hod­nu­tí, kte­ré se k němu vra­cí a pro­ná­sle­du­je ho. Myers vysvět­lu­je: „Na začát­ku se Ethan nachá­zí v obtíž­né situ­a­ci. Udělal chy­bu a nyní čelí věcem z minu­los­ti, ke kte­rým ho pojí emo­ci­o­nál­ní pou­to. Musí se roz­hod­nout: Zachrání své přá­te­le a rodi­nu, nebo zachrá­ní mili­o­ny ostat­ních od destruk­tiv­ních sil, kte­rým čelí? Musí dob­ře pro­zkou­mat sám sebe.“

Cruise ztě­les­ňu­je svou posta­vu způ­so­bem, kte­rým to málo­kte­rý herec kdy zvlá­dl, zmi­ňu­je pro­du­cent Jake Myers. „Nejen, že Tom do role při­ná­ší obrov­ské dra­ma, ale záro­veň má fyzic­kou schop­nost dělat věci, kte­ré by jiný umě­lec nedo­ká­zal, a to díky tré­nin­ku, i díky jeho odva­ze. Myslím, že je mož­né ostat­ní akč­ní fran­ší­zy oddě­lit od her­ců, ale bez Toma by nebyl Ethan Hunt. Alespoň tak se o fil­mu nad­še­ně vyja­dřu­jí divá­ci po celém svě­tě.“


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,66351 s | počet dotazů: 266 | paměť: 72193 KB. | 18.04.2024 - 06:10:09