Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Mission: Impossible Odplata – První část (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One) – Recenze – 80 %

Mission: Impossible Odplata – První část (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One) – Recenze – 80 %

Photo © Christian Black / Paramount Pictures
Photo © Christian Black / Paramount Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sedmý díl série Mission: Impossible mají opět na svě­do­mí reži­sér a sce­náris­ta Christopher McQuarrie a herec Tom Cruise, kte­ří se na vzni­ku fil­mu zno­vu podí­le­li též jako pro­du­cen­ti. Společně mají za sebou tře­ba i akč­ní film Jack Reacher: Poslední výstřel nebo sci-fi Na hra­ně zítř­ka, loni se jim poda­ři­lo uspět v kinech s kasov­ním trhá­kem Top Gun: Maverick a příští rok uve­dou dal­ší díl Mission: Impossible. Sedmička s podti­tu­lem Odplata je totiž jen prv­ní polo­vi­nou chys­ta­né­ho pří­bě­hu, na jehož zavr­še­ní si bude­me muset počkat do příští­ho červ­na.

Mission: Impossible Odplata – První část (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One) – Recenze
Photo © Christian Black / Paramount Pictures

 

Tím nej­lá­ka­věj­ším jsou na něko­li­ka posled­ních dílech ságy Mission: Impossible monu­men­tál­ní kaska­dér­ské kous­ky, ve kte­rých šede­sát­ník Tom Cruise coby taj­ný agent Ethan Hunt stá­le vystu­pu­je osob­ně bez pou­ži­tí dublé­rů. Ty pak slou­ží jako zla­té hře­by špi­o­náž­ní­ho pří­bě­hu, jenž je ten­to­krát vysta­věn na pou­ta­vém a v dneš­ní době vel­mi aktu­ál­ním a ože­ha­vém téma­tu umě­lé inte­li­gen­ce. Nejdelší díl celé série (164 minut, kte­ré ale poměr­ně rych­le ute­čou) tak začí­ná na palubě rus­ké ponor­ky, jež je záhy poto­pe­na vinou ško­do­li­bé­ho a důmy­sl­né­ho algo­rit­mu zva­né­ho Entita, kte­ré­ho tato ponor­ka pře­vá­že­la. Učenlivý a samo­stat­ně smýš­le­jí­cí pro­gram, vymknu­tý kon­t­ro­le a bez­peč­ně ulo­že­ný na dně zamrz­lé­ho moře, se v tu chví­li sta­ne žáda­nou moc­nou zbra­ní, o níž začne usi­lo­vat hned něko­lik svě­to­vých vel­mo­cí. Získání kon­t­ro­ly nad Entitou by totiž zna­me­na­lo glo­bál­ní nad­vlá­du.

Podmínky k dosa­že­ní cíle jsou hned zkra­je jas­ně nazna­če­ny – k ovlád­nu­tí zdro­je Entity je potře­ba dis­po­no­vat dvo­ji­cí spe­ci­ál­ních klí­čů a zna­lost­mi toho, co a kde jimi ode­mknout. Hlavní hrdi­na Ethan Hunt nemá na počát­ku nic z toho, ale jako jedi­ný pova­žu­je za nej­lep­ší řeše­ní Entitu po jejím nale­ze­ní zni­čit. Kvůli tomu jdou po krku jemu i jeho týmu (Simon Pegg, Ving Rhames a čás­teč­ně i Rebecca Fergusson) úpl­ně všich­ni, a to včet­ně Gabriela, tajem­né­ho muže z Huntovy trau­ma­tic­ké minu­los­ti (Esai Morales), kte­ré­ho vysla­la na svou obra­nu samot­ná Entita. A k Huntovi se násled­ně při­po­jí i sebe­vě­do­má zlo­děj­ka Grace (Hayley Atwell), kte­rá se k celé akci nacho­mýt­ne, aniž by tuši­la, že se tím ocit­la upro­střed bitev­ní­ho pole taj­ných orga­ni­za­cí, odkud není návra­tu.

Mission: Impossible Odplata – První část (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One) – Recenze
Photo © Christian Black / Paramount Pictures

 

Zápletka je na roz­díl od před­cho­zí­ho dílu s podti­tu­lem Fallout výraz­ně pře­hled­něj­ší, neb je jas­ně defi­no­vá­no, kdo kope za kte­rý tým. To pří­jem­ně vyčis­ti­lo moti­va­ce jed­not­li­vých postav, kte­ré ten­to­krát nema­jí potře­bu na sebe kvů­li vzá­jem­né nedů­vě­ře taj­ně plá­no­vat vše­li­ja­ké intri­ky nebo pod­ra­zy a v důsled­ku toho přespří­liš zamo­tá­vat už tak dost kom­pli­ko­va­ný děj netu­še­ný­mi zvra­ty. Společné úsi­lí hrdi­nů nao­pak sto­jí prá­vě na nut­nos­ti si důvě­řo­vat tře­ba i sle­pě, pro­to­že v rám­ci čas­to impro­vi­zo­va­ných „nemož­ných misí“ jim nic jiné­ho nezbý­vá. Důraz je při­tom kla­den na to, že kro­mě osu­du svě­ta jsou v sáz­ce i živo­ty Huntových blíz­kých přá­tel, což sní­mek obo­ha­cu­je o emo­ce.

Akční scé­ny mají na dru­hou stra­nu po zku­še­nos­ti se špič­ko­vou dechbe­rou­cí akcí z Mission: Impossible – Fallout nao­pak sestup­nou ten­den­ci, byť v letoš­ní nabíd­ce holly­wo­od­ských bloc­kbus­te­rů pat­ří stá­le k tomu lep­ší­mu. Nejsou tak vel­ko­le­pé ani osu­do­vé, nepů­so­bí kdo­ví­jak ino­va­tiv­ně, a dokon­ce jich para­dox­ně vzhle­dem k obří sto­pá­ži není mno­ho (zato jsou ale dost dlou­hé, což leda­cos vyna­hra­zu­je). Bojování s padou­chy v inte­ri­é­ru i na stře­še jedou­cí­ho vla­ku jsme vidě­li minu­lý měsíc v Indiana Jonesovi a nástro­ji osu­du, stej­ně jako auto­mo­bi­lo­vou honič­ku v měst­ských ulič­kách v čele se své­ráz­ným vozít­kem se zápo­lí­cí mužsko-ženskou posád­kou, kte­rá se navíc čás­teč­ně ode­hrá­vá v totož­né loka­ci jako scé­na s nahá­ně­ním bom­by v Římě v tak­též nedáv­ném Rychle a zbě­si­le 10. Avšak s fil­mem Mission: Impossible Odplata – První část se ani jeden z těch­to sním­ků nemů­že co do nápa­di­tos­ti a cel­ko­vě pre­ciz­ní rea­li­za­ce těch­to scén měřit. McQuarrieho vta­hu­jí­cí a vyna­lé­za­vá režie i skvě­le ryt­mi­zo­va­né vyprá­vě­ní jsou při­nejmen­ším o úro­veň výš než u zmí­ně­né kon­ku­ren­ce.

Mission: Impossible Odplata – První část (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One) – Recenze
Photo © Christian Black / Paramount Pictures

 

Součástí úspě­chu je též záměr nebrat se tak úpl­ně váž­ně. Akce je schvál­ně nad­sa­ze­ná, hoj­ně uží­vá ele­men­ty zná­mé z bon­do­vek i kome­di­ál­ní prv­ky z gro­te­sek. Humor nevy­plý­vá ani tak z ver­bál­ní inter­ak­ce mezi posta­va­mi, jako spíš z neče­ka­ných situ­a­cí, do nichž se hrdi­no­vé dostá­va­jí ve chví­lích, kdy jim pře­sta­nou vychá­zet plá­ny nebo jsou někým zne­na­dá­ní okla­má­ni. Atraktivní je ces­to­vá­ní po nej­růz­něj­ších pro­slu­ně­ných desti­na­cích i hvězd­né herec­ké obsa­ze­ní. Neutuchající dyna­mič­nost při­ži­vu­je vel­ké množ­ství (bohu­žel nepří­liš cha­risma­tic­kých) zápor­ných postav, kte­ré jsou hrdi­nům nezá­vis­le na sobě v patách a pře­ta­hu­jí se s nimi o vytou­že­né rekvi­zi­ty.

Tom Cruise v hlav­ní roli nao­pak cha­risma­tem pře­té­ká (v čemž mu nová spo­leč­ni­ce v podá­ní Hayley Atwell zdár­ně sekun­du­je) a potvr­zu­je svou pozi­ci herec­ké legen­dy ze sta­ré ško­ly tím spíš, když je posta­ven pro­ti digi­tál­ní­mu nepří­te­li, jenž repre­zen­tu­je nao­pak hroz­by moder­ní doby. Technofobně vyzní­va­jí­cí záplet­ka s umě­lou inte­li­gen­cí půso­bí vel­mi aktu­ál­ně, nicmé­ně nelze pře­hléd­nout její nai­vi­tu, s níž nám ser­ví­ru­je vše­ho­schop­ný a prak­tic­ky budouc­nost před­ví­da­jí­cí pro­gram gene­ru­jí­cí mili­ar­du výpo­čtů za mili­sekun­du, kte­rý za sebe stej­ně nechá­vá konat chy­bu­jí­cí lid­ské bytos­ti a na Toma Cruise vyzbro­je­né­ho padá­kem a motor­kou je bez­tak krát­ký.

Během masiv­ní­ho půl­ho­di­no­vé­ho akč­ní­ho finá­le jdou však výtky stra­nou, a jeli­kož film naštěs­tí nekon­čí vylo­že­ně upro­střed akce, tak dojem z jeho sle­do­vá­ní půso­bí rela­tiv­ně uce­le­ně. Vysokou lať­ku nasta­ve­nou něko­li­ka posled­ní­mi díly špi­o­náž­ní ságy kaž­do­pád­ně sní­mek Mission: Impossible Odplata – První část nepře­ko­nal, avšak i tak pat­ří spo­lu s Johnem Wickem 4 k dosa­vad­ním letoš­ním vrcho­lům akč­ní­ho žán­ru.


Podívejte se na hodnocení Mission: Impossible Odplata - První část na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41827 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72224 KB. | 14.07.2024 - 23:06:53