Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Mission: Impossible Odplata – První část (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One) – Recenze – 80 %

Mission: Impossible Odplata – První část (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One) – Recenze – 80 %

Photo © Christian Black / Paramount Pictures
Photo © Christian Black / Paramount Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sedmý díl série Mission: Impossible mají opět na svě­do­mí reži­sér a sce­náris­ta Christopher McQuarrie a herec Tom Cruise, kte­ří se na vzni­ku fil­mu zno­vu podí­le­li též jako pro­du­cen­ti. Společně mají za sebou tře­ba i akč­ní film Jack Reacher: Poslední výstřel nebo sci-fi Na hra­ně zítř­ka, loni se jim poda­ři­lo uspět v kinech s kasov­ním trhá­kem Top Gun: Maverick a příští rok uve­dou dal­ší díl Mission: Impossible. Sedmička s podti­tu­lem Odplata je totiž jen prv­ní polo­vi­nou chys­ta­né­ho pří­bě­hu, na jehož zavr­še­ní si bude­me muset počkat do příští­ho červ­na.

Mission: Impossible Odplata – První část (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One) – Recenze
Photo © Christian Black / Paramount Pictures

 

Tím nej­lá­ka­věj­ším jsou na něko­li­ka posled­ních dílech ságy Mission: Impossible monu­men­tál­ní kaska­dér­ské kous­ky, ve kte­rých šede­sát­ník Tom Cruise coby taj­ný agent Ethan Hunt stá­le vystu­pu­je osob­ně bez pou­ži­tí dublé­rů. Ty pak slou­ží jako zla­té hře­by špi­o­náž­ní­ho pří­bě­hu, jenž je ten­to­krát vysta­věn na pou­ta­vém a v dneš­ní době vel­mi aktu­ál­ním a ože­ha­vém téma­tu umě­lé inte­li­gen­ce. Nejdelší díl celé série (164 minut, kte­ré ale poměr­ně rych­le ute­čou) tak začí­ná na palubě rus­ké ponor­ky, jež je záhy poto­pe­na vinou ško­do­li­bé­ho a důmy­sl­né­ho algo­rit­mu zva­né­ho Entita, kte­ré­ho tato ponor­ka pře­vá­že­la. Učenlivý a samo­stat­ně smýš­le­jí­cí pro­gram, vymknu­tý kon­t­ro­le a bez­peč­ně ulo­že­ný na dně zamrz­lé­ho moře, se v tu chví­li sta­ne žáda­nou moc­nou zbra­ní, o níž začne usi­lo­vat hned něko­lik svě­to­vých vel­mo­cí. Získání kon­t­ro­ly nad Entitou by totiž zna­me­na­lo glo­bál­ní nad­vlá­du.

Podmínky k dosa­že­ní cíle jsou hned zkra­je jas­ně nazna­če­ny – k ovlád­nu­tí zdro­je Entity je potře­ba dis­po­no­vat dvo­ji­cí spe­ci­ál­ních klí­čů a zna­lost­mi toho, co a kde jimi ode­mknout. Hlavní hrdi­na Ethan Hunt nemá na počát­ku nic z toho, ale jako jedi­ný pova­žu­je za nej­lep­ší řeše­ní Entitu po jejím nale­ze­ní zni­čit. Kvůli tomu jdou po krku jemu i jeho týmu (Simon Pegg, Ving Rhames a čás­teč­ně i Rebecca Fergusson) úpl­ně všich­ni, a to včet­ně Gabriela, tajem­né­ho muže z Huntovy trau­ma­tic­ké minu­los­ti (Esai Morales), kte­ré­ho vysla­la na svou obra­nu samot­ná Entita. A k Huntovi se násled­ně při­po­jí i sebe­vě­do­má zlo­děj­ka Grace (Hayley Atwell), kte­rá se k celé akci nacho­mýt­ne, aniž by tuši­la, že se tím ocit­la upro­střed bitev­ní­ho pole taj­ných orga­ni­za­cí, odkud není návra­tu.

Mission: Impossible Odplata – První část (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One) – Recenze
Photo © Christian Black / Paramount Pictures

 

Zápletka je na roz­díl od před­cho­zí­ho dílu s podti­tu­lem Fallout výraz­ně pře­hled­něj­ší, neb je jas­ně defi­no­vá­no, kdo kope za kte­rý tým. To pří­jem­ně vyčis­ti­lo moti­va­ce jed­not­li­vých postav, kte­ré ten­to­krát nema­jí potře­bu na sebe kvů­li vzá­jem­né nedů­vě­ře taj­ně plá­no­vat vše­li­ja­ké intri­ky nebo pod­ra­zy a v důsled­ku toho přespří­liš zamo­tá­vat už tak dost kom­pli­ko­va­ný děj netu­še­ný­mi zvra­ty. Společné úsi­lí hrdi­nů nao­pak sto­jí prá­vě na nut­nos­ti si důvě­řo­vat tře­ba i sle­pě, pro­to­že v rám­ci čas­to impro­vi­zo­va­ných „nemož­ných misí“ jim nic jiné­ho nezbý­vá. Důraz je při­tom kla­den na to, že kro­mě osu­du svě­ta jsou v sáz­ce i živo­ty Huntových blíz­kých přá­tel, což sní­mek obo­ha­cu­je o emo­ce.

Více na Kritiky.cz
Jedním z témat blížícího se 19. ročníku MFF Bratislava bude filmové herectví Když nepřijdeš, nezažiješ. Tradiční slogan Mezinárodního filmového festivalu Bratislav...
God of War obdržel vylepšení pro PS5. Bezplatný upgrade pro... God of War obdržel vylepšení pro PS5. Bezplatný upgrade pro majitele PS5 verze láká na 60 sní...
Shingeki no Kyojin - 7. díl Malá čepel: Obrana Trostu (3. část) Mám první možnost opravit sama sebe, a to hned dvakrát....
Marvel’s Avengers se příliš nedaří, Steam verzi si za... Marvel's Avengers se příliš nedaří, Steam verzi si za posledních 24 hodin zahrálo pouze 972 l...
Michael Keaton by měl jako Bruce Wayne/Batman v sólovce Flashe... Michael Keaton by měl jako Bruce Wayne/Batman v sólovce Flashe opravdu opět nasadit i Batmanovu k...

Akční scé­ny mají na dru­hou stra­nu po zku­še­nos­ti se špič­ko­vou dechbe­rou­cí akcí z Mission: Impossible – Fallout nao­pak sestup­nou ten­den­ci, byť v letoš­ní nabíd­ce holly­wo­od­ských bloc­kbus­te­rů pat­ří stá­le k tomu lep­ší­mu. Nejsou tak vel­ko­le­pé ani osu­do­vé, nepů­so­bí kdo­ví­jak ino­va­tiv­ně, a dokon­ce jich para­dox­ně vzhle­dem k obří sto­pá­ži není mno­ho (zato jsou ale dost dlou­hé, což leda­cos vyna­hra­zu­je). Bojování s padou­chy v inte­ri­é­ru i na stře­še jedou­cí­ho vla­ku jsme vidě­li minu­lý měsíc v Indiana Jonesovi a nástro­ji osu­du, stej­ně jako auto­mo­bi­lo­vou honič­ku v měst­ských ulič­kách v čele se své­ráz­ným vozít­kem se zápo­lí­cí mužsko-ženskou posád­kou, kte­rá se navíc čás­teč­ně ode­hrá­vá v totož­né loka­ci jako scé­na s nahá­ně­ním bom­by v Římě v tak­též nedáv­ném Rychle a zbě­si­le 10. Avšak s fil­mem Mission: Impossible Odplata – První část se ani jeden z těch­to sním­ků nemů­že co do nápa­di­tos­ti a cel­ko­vě pre­ciz­ní rea­li­za­ce těch­to scén měřit. McQuarrieho vta­hu­jí­cí a vyna­lé­za­vá režie i skvě­le ryt­mi­zo­va­né vyprá­vě­ní jsou při­nejmen­ším o úro­veň výš než u zmí­ně­né kon­ku­ren­ce.

Mission: Impossible Odplata – První část (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One) – Recenze
Photo © Christian Black / Paramount Pictures

 

Součástí úspě­chu je též záměr nebrat se tak úpl­ně váž­ně. Akce je schvál­ně nad­sa­ze­ná, hoj­ně uží­vá ele­men­ty zná­mé z bon­do­vek i kome­di­ál­ní prv­ky z gro­te­sek. Humor nevy­plý­vá ani tak z ver­bál­ní inter­ak­ce mezi posta­va­mi, jako spíš z neče­ka­ných situ­a­cí, do nichž se hrdi­no­vé dostá­va­jí ve chví­lích, kdy jim pře­sta­nou vychá­zet plá­ny nebo jsou někým zne­na­dá­ní okla­má­ni. Atraktivní je ces­to­vá­ní po nej­růz­něj­ších pro­slu­ně­ných desti­na­cích i hvězd­né herec­ké obsa­ze­ní. Neutuchající dyna­mič­nost při­ži­vu­je vel­ké množ­ství (bohu­žel nepří­liš cha­risma­tic­kých) zápor­ných postav, kte­ré jsou hrdi­nům nezá­vis­le na sobě v patách a pře­ta­hu­jí se s nimi o vytou­že­né rekvi­zi­ty.

Tom Cruise v hlav­ní roli nao­pak cha­risma­tem pře­té­ká (v čemž mu nová spo­leč­ni­ce v podá­ní Hayley Atwell zdár­ně sekun­du­je) a potvr­zu­je svou pozi­ci herec­ké legen­dy ze sta­ré ško­ly tím spíš, když je posta­ven pro­ti digi­tál­ní­mu nepří­te­li, jenž repre­zen­tu­je nao­pak hroz­by moder­ní doby. Technofobně vyzní­va­jí­cí záplet­ka s umě­lou inte­li­gen­cí půso­bí vel­mi aktu­ál­ně, nicmé­ně nelze pře­hléd­nout její nai­vi­tu, s níž nám ser­ví­ru­je vše­ho­schop­ný a prak­tic­ky budouc­nost před­ví­da­jí­cí pro­gram gene­ru­jí­cí mili­ar­du výpo­čtů za mili­sekun­du, kte­rý za sebe stej­ně nechá­vá konat chy­bu­jí­cí lid­ské bytos­ti a na Toma Cruise vyzbro­je­né­ho padá­kem a motor­kou je bez­tak krát­ký.

Více na Kritiky.cz
LENKA KROBOTOVÁ EMILKA Jak byste popsala Emilku, kterou hrajete v trilogii Zahradnictví? Emilka je taková žena dobrého...
Ovládnutí demo režimu: Tipy a triky pro hraní hracích automatů bez skutečných peněz Hrací automaty jsou jednou z nejoblíbenějších zábavních her, které lze nalézt v online ka...
Predátor: Evoluce Nový film série Predátor režiséra Shanea Blacka přináší zpět do divočiny jižní Georgie ...
Vedlejší účinky | Side Effects [80%] Steven Soderbergh patří mezi těch pár filmařů, kteří si v současném Hollywoodu udělali...
La abuela (2021) Solidní atmosférická a nepříjemná hororová podívaná od Paco Plazy . La Abuela ve výsledku ...

Během masiv­ní­ho půl­ho­di­no­vé­ho akč­ní­ho finá­le jdou však výtky stra­nou, a jeli­kož film naštěs­tí nekon­čí vylo­že­ně upro­střed akce, tak dojem z jeho sle­do­vá­ní půso­bí rela­tiv­ně uce­le­ně. Vysokou lať­ku nasta­ve­nou něko­li­ka posled­ní­mi díly špi­o­náž­ní ságy kaž­do­pád­ně sní­mek Mission: Impossible Odplata – První část nepře­ko­nal, avšak i tak pat­ří spo­lu s Johnem Wickem 4 k dosa­vad­ním letoš­ním vrcho­lům akč­ní­ho žán­ru.


Podívejte se na hodnocení Mission: Impossible Odplata - První část na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,98729 s | počet dotazů: 292 | paměť: 70514 KB. | 30.11.2023 - 11:17:45