Kritiky.cz > Speciály > 7 životů - Noomi Rapace představuje 7 sester, 7 životů, 7 různých postav

7 životů - Noomi Rapace představuje 7 sester, 7 životů, 7 různých postav

7Zivotu
7Zivotu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Režisér Tommy Wirkola věděl, že duch a osob­nost Noomi Rapaceové pro­stou­pí vše­mi sed­mi sestra­mi: „Bylo důle­ži­té vytvo­řit mezi nimi jem­né nuan­ce a pomo­ci tak pub­li­ku si v krát­kém čase zařa­dit všech sedm postav.“ Zároveň však bylo potře­ba vyhnout se kari­ko­vá­ní, ale nao­pak se dostat posta­vám pod kůži. Právě v tom­to ohle­du reži­sé­ro­vi hod­ně pomoh­la Noomi, kte­rá umně nalé­za­la růz­né detai­ly, kte­ré by sest­ry dob­ře odli­šo­va­ly.

Pondělí je veli­ce inte­li­gent­ní, kul­ti­vo­va­ná, bys­trá, drs­ná, zdr­žen­li­vá a ambi­ci­óz­ně si jde za svým cílem. Musí se vypo­řá­dat s nej­hor­ším dnem týd­ne – pon­dě­lím. Je také nej­ví­ce podob­ná spo­leč­né iden­ti­tě žen, Karen Settmanové.

Na roz­díl od ostat­ních sester se Pondělí přís­ně drží pra­vi­del a vždy dělá to, co se od ní oče­ká­vá. Po mno­ho let se pro sest­ry obě­to­va­la. Když pak něko­ho potká a zami­lu­je, něco se v ní vzbou­ří a začne pochy­bo­vat o všem, co se nau­či­la, včet­ně pra­vi­del, s nimiž vyrost­la. Může půso­bit stu­de­ně a sobec­ky, ale hlu­bo­ko uvnitř má dob­ré srd­ce, kte­ré tou­ží po lás­ce a napl­ně­ní vlast­ních snů,“ uvá­dí Noomi Rapaceová.

Úterý kou­ří trá­vu a je hod­ně poho­do­vá.

„Úterý má svo­bod­nou duši. Je vel­mi cit­li­vá a čas­to kou­ří trá­vu na uklid­ně­ní. Také se hod­ně sta­rá o sest­ry. Je to šťast­ná, jem­ná a cit­li­vá duše, kte­rá vše vstře­bá­vá. A také je vtip­ná. Nosí dlou­hé suk­ně a je ově­še­ná šper­ky. Kdyby moh­la žít ven­ku, byla by urči­tě hipík,“ vší­má si hlav­ní hereč­ka.

Středa je spor­tov­ně zalo­že­ná, odváž­ná, neú­stup­ná, sebe­jis­tá, nebo­jí se vyvo­lá­vat kon­flik­ty a je to tré­no­va­ná zápas­ni­ce.

Středa je tako­vá divo­š­ka. Zbožňuje cvi­če­ní a má ráda bojo­vá umě­ní. Pořád boxu­je, tré­nu­je nebo cvi­čí. Ostatní sest­ry jí říka­jí, že to ale nesmí tak pře­há­nět, pro­to­že je moc sval­na­tá a všech­ny potře­bu­jí mít stej­nou figu­ru, aby nedo­šlo k vyzra­ze­ní jejich iden­tit. Středa je prak­tic­ká a tvr­dá – oprav­do­vá bojov­ni­ce, kte­rá se niče­ho nebo­jí. Je tako­vý pit­bul,“ dodá­vá Noomi Rapaceová.

Čtvrtek je rebel­ka mezi sestra­mi. Touží po svo­bo­dě, ale milu­je své sest­ry, mezi nimiž zau­jí­má vůd­čí pozi­ci.

Má divo­kou krev a v živo­tě, kte­rý žije, se cítí jako ve věze­ní. Když dospí­va­la, neu­stá­le poru­šo­va­la pra­vi­dla a byla úpl­ným pro­ti­kla­dem Pondělí. Chtěla dělat věci po svém, obtíž­ně při­jí­ma­la auto­ri­tu a pra­vi­dla, kte­rá nasta­vil děde­ček Terrence. V prů­bě­hu pří­bě­hu se z Čtvrtek stá­vá sku­teč­ná vůd­čí osob­nost mezi sestra­mi. Bere na sebe více zod­po­věd­nos­ti než ostat­ní a stá­vá se dospě­lou,“ podo­tý­ká Noomi Rapaceová.

Pátek je intro­vert­ním, tichým géni­em, kte­rý se bri­lant­ně ori­en­tu­je v tech­no­lo­gi­ích, mate­ma­ti­ce a vědách. Je sku­teč­ným moz­kem celé akce.

Pátek žije ve vlast­ním svě­tě. Je oprav­du nada­ná, ale prav­dě­po­dob­ně trpí hyperak­ti­vi­tou nebo Aspergerovým syn­dro­mem. Má svou vlast­ní hla­vu a vcel­ku nera­da komu­ni­ku­je s ostat­ní­mi lid­mi. Nepodívá se vám do pří­mo do očí. Nemá moc ráda fyzic­ký kon­takt a vadí jí, když se jí lidé dotý­ka­jí. Nerada cho­dí mezi lidi do sku­teč­né­ho svě­ta, a pro­to je pátek jejím nej­hor­ším dnem.  Ostatní sest­ry umí­ra­jí tou­hou cho­dit ven, ona vycház­ku nemá v obli­bě. Je oprav­do­vou odbor­ni­cí na počí­ta­če, je moz­kem celé rodi­ny a také jejich záchyt­ným bodem. Právě Pátek sto­jí za kari­ér­ní­mi úspě­chy Karen Settmanové, není ale pří­liš spo­le­čen­ská a čas­to skrý­vá své emo­ce,“ upo­zor­ňu­je Noomi Rapaceová.

Sobota je extro­vert­ní dív­ka se záli­bou v růz­ných večí­r­cích, je vtip­ná, drzá a je na ní poznat, že v živo­tě nemu­se­la pra­co­vat ani jedi­ný den.

Sobota je sexy, vyzý­va­vá blon­dý­na. Stejně jako Barbie má ráda růžo­vou, ráda se napi­je něče­ho ostřej­ší­ho. Má dobrou nátu­ru a ráda si dělá legra­ci jak ze sebe, tak ze sester. Sobota má k věcem pozi­tiv­ní pří­stup a v hlou­bi duše je to vel­ká roman­tič­ka. Když jí bylo sedm­náct, zami­lo­va­la se, ale děde­ček na ní byl teh­dy vel­mi přís­ný a řekl, že svou lás­ku musí obě­to­vat sestrám, pro­to­že emo­ce děla­jí člo­vě­ka zra­ni­tel­ným,“ vysvět­lu­je Rapaceová.

Neděle je jem­ná, empa­tic­ká a nábo­žen­sky zalo­že­ná bytost.

Neděle má mateř­ské sklo­ny a sto­jí noha­ma pev­ně na zemi. Nikdy nemys­lí na sebe, ale na dru­hé. Stará se o sest­ry a je jim vel­kou opo­rou. Když se dvě z nich mezi sebou pohá­da­jí, vždy se jejich nesho­dy sna­ží pře­mos­tit,“ zmi­ňu­je hereč­ka.

 PondělíČtvrtek jsou ze všech sester nej­vý­raz­něj­ší­mi posta­va­mi. Obě tou­ží po dni, kdy budou koneč­ně moci žít svo­bod­ně. Často se ale mezi sebou v tom­to ohle­du neshod­nou a také mají růz­né názo­ry na pra­vi­dla, kte­rý­mi se musí řídit.

Na vytvá­ře­ní roz­lič­ných povah kaž­dé ze sester pra­co­va­la Noomi pří­mo s reži­sé­rem Tommym Wirkolou. „Tommy i já jsme se v pod­sta­tě cíti­li jako rodi­če, kte­rým se naro­di­ly sest­ry, jejichž pova­hy jsme muse­li vytvo­řit.“

S umě­lec­kým mas­ké­rem Giannettem De Rossim vytvá­ře­la hlav­ní hereč­ka kaž­dé sestře spe­ci­fic­ký vzhled a s kos­tým­ní návr­hář­kou Oanou Paunescuovou pak bar­vy šat­ní­ku a typy oble­če­ní. Rapaceová upo­zor­ňu­je, že „růz­né kos­týmy, úče­sy i make-up jsou klí­čo­vé pro to, aby posta­vy půso­bi­ly věro­hod­ně. Když jsem sedě­la před natá­če­ním v křes­le a děla­li mi make-up pro Pondělí, pro­mě­nil se mi celý obli­čej. Emočně i psy­chic­ky se pře­na­sta­vím, a tím se mi auto­ma­tic­ky změ­ní i výraz v tvá­ři. V celém tom­to pro­ce­su se snou­bí moje prá­ce, prá­ce Tommyho, ale také scé­nář, účes, make-up, kos­týmy a pak také vše­mož­né emo­ce, poci­ty a myš­len­ky v mém nit­ru“.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,15873 s | počet dotazů: 237 | paměť: 71716 KB. | 23.06.2024 - 04:07:16