Kritiky.cz > Spoilery > 7 životů - Další obsazení – Glenn Close a Willem Dafoe

7 životů - Další obsazení – Glenn Close a Willem Dafoe

7Zivotu
7Zivotu
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Výběr her­ců se nám oprav­du pove­dl ve všech smě­rech,” podo­tý­ká scé­náris­ta Max Botkin. “Je to nád­her­ný mix legen­dár­ních talen­tů jako Glenn Closeová a Willem Dafoe, s jed­nou z nej­vý­raz­něj­ších evrop­ských vychá­ze­jí­cích hvězd, Noomi Rapaceovou v hlav­ní roli. Noomi doká­že hrát sil­né posta­vy, jak co se týče fyzic­ké zdat­nos­ti, tak emoč­ní hloub­ky, což je prá­vě to, co ženy i muže při­ta­hu­je na jejím ztvár­ně­ní sed­mi sester. Noomi má kuráž, dis­ci­plí­nu a nebo­jí se ris­ko­vat, což jsou vlast­nos­ti, kte­ré byly pro ztě­les­ně­ní posta­vy tře­ba. Podle mého skrom­né­ho názo­ru je jed­nou z hrst­ky uvě­ři­tel­ných here­ček akč­ních fil­mů, jejichž výkon má oprav­do­vou hloub­ku”.

Na Botkina také zapů­so­bil výbor­ný nápad při­zvat k fil­mu Glen Closeovou coby Nicolette Caymanovou. “Postavě totiž dodá­vá prvek mateř­ství a vře­los­ti, bez něhož by snad­no moh­la půso­bit vel­mi tem­ně. Aktivně si posta­vu při­způ­so­bo­va­la tak, aby byla jedi­neč­ná a vyhnu­la se otře­pa­ným klišé,” upo­zor­ňu­je Botkin.

Willem Dafoe do ztvár­ně­ní posta­vy při­ne­sl kom­plex­nost, kte­rá v sobě pro­lí­ná polo­hy milu­jí­cí­ho otce, roztrpčeného/zkroušeného pečo­va­te­le a mili­tant­ní­ho despo­ty. Musel pojmout obrov­ské pen­zum emo­cí,” vší­má si Botkin a dodá­vá, že “prá­vě on ten­to herec­ký roz­sah má. Vidět ho natá­čet, byl prvotříd­ní záži­tek.”

Noomi Rapaceová řadí Dafoeho mezi své “herec­ké hrdi­ny”. Když se k pro­jek­tu při­dal coby Terernce Settman, děde­ček sester, hereč­ka před vědě­la, že jde v její kari­é­ře o život­ní pří­le­ži­tost. “Je neu­vě­ři­tel­né, že můžu pra­co­vat s lid­mi, se kte­rý­mi jsem odjak­ži­va tou­ži­la hrát,” říká hereč­ka. Než se Dafoe roz­ho­dl na fil­mu podí­let, Rapaceová natá­če­la sní­mek v Torontu a napsa­la mu e-mail, že by jí udě­la­lo veli­kou radost, kdy­by se k pro­jek­tu 7 živo­tů při­dal.“ Odepsal mi tako­vý dlou­hý e-mail a já měla slzy v očích, když jsem čet­la ty krás­né věci, co napsal. Moc to pro mě zna­me­na­lo. Když při­šel popr­vé na plac, měli jsme spo­lu nato­čit dvě scé­ny a já byla doce­la ner­vóz­ní. Ale on je neu­vě­ři­tel­ný člo­věk a herec. Byl tu deset dní a já mu chtě­la vzít pas, aby nemohl odjet – chtě­la jsem toho s ním nato­čit mno­hem více!” vzpo­mí­ná Noomi.

Rapaceová byla pod­le Dafoea „správ­nou vol­bou a zce­la při­pra­ve­na“ na nároč­ný scé­nář, kte­rý sám pova­žu­je vzhle­dem k ústřed­ní posta­vě – vlast­ně sed­mi posta­vám – za vel­mi trou­fa­lý. “Noomi mi napsa­la s požeh­ná­ním pro­du­cent­ky i reži­sé­ra a nabíd­la mi roli opa­t­ro­va­te­le sed­mi jed­no­va­ječ­ných sester”.

“Noomi se do pro­jek­tu vel­mi emo­ci­o­nál­ně pono­ři­la,” podo­tý­ká Dafoe, “a pra­co­va­la s Tommym a Raffaellou na tom, aby kaž­dá posta­va byla něčím spe­ci­fic­ká. Myslím, že pro ni byly sest­ry jakousi gale­rií smyš­le­ných postav. Z její­ho vyprá­vě­ní o fil­mu bylo zřej­mé, že je to pro ni spl­ně­ný sen a skvě­lá pří­le­ži­tost. Nechal jsem se nalá­kat, že budu hrát jejich dědeč­ka.”

Terrence Settman, kte­ré­ho ztvár­ňu­je Dafoe, je otcem dív­ky, kte­ré se naro­dí sedm dětí ve svě­tě, kde je záko­nem dovo­le­no mít dítě pou­ze jed­no. “Porodí je v uta­je­ní v pro­vi­zor­ní nemoc­ni­ci a při poro­du zemře. Nikdo neví, kdo je otcem dětí, a tak zod­po­věd­nost vycho­vat sedm malých dětí při­pad­ne mně. To je poměr­ně pozo­ru­hod­ný pro­blém. Terrence je zají­ma­vou posta­vou, pro­to­že není jas­né, kam vlast­ně pat­ří nebo co má za sebou. Očividně však vše obě­to­val, aby mohl pečo­vat o sedm dětí a vzdě­lá­vat je. Největším oříš­kem je dob­ře je ukrýt. Jak děti vycho­vá­vá, potom vidí­me v retrospek­tiv­ních zábě­rech do minu­los­ti.”

Je až neu­vě­ři­tel­nou náho­dou, že Dafoeúv pra­strýc byl ve tři­cá­tých letech opa­t­rov­ní­kem slav­ných pater­čat Dionnových, kte­rá se jako prv­ní na svě­tě doži­la dospě­lé­ho věku. “Byl to oby­čej­ný ves­nic­ký lékař, kte­rý pater­ča­tům pomohl na svět. Rodina ale měla již něko­lik dal­ších dětí a stát se pro­to obá­val, že by se o všech­ny nemoh­la dob­ře posta­rat, pro­to byla z rodi­ny ode­brá­na. Prastrýc se jich poté ujal a vycho­val je ve vel­mi spe­ci­fic­kém pro­stře­dí. Než se zača­ly pou­ží­vat moder­ní postu­py na pod­po­ru plod­nos­ti, dochá­ze­lo k více­čet­ným poro­dům méně čas­to. A když už se tako­vý vysky­tl, děti jej čas­to nepře­ži­ly. Prastrýc mimin­ka ulo­žil do líh­ně pro kuřa­ta, což byl vel­mi pro­zí­ra­vý, ale do té doby neob­vyk­lý postup. S ohle­dem na rodin­nou his­to­rii, v níž najde­me opa­t­rov­ní­ka, kte­rý se sta­ral o více­r­ča­ta, jsem se cítil s rolí dědeč­ka Settmana pro­vá­zán.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37304 s | počet dotazů: 241 | paměť: 71721 KB. | 23.06.2024 - 02:52:51