Kritiky.cz > Recenze knih > Album předškoláčka - nádherná vzpomínka na mateřskou školu

Album předškoláčka - nádherná vzpomínka na mateřskou školu

100194 350 0 fit
100194 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte zají­ma­vý dárek pro své­ho před­ško­lá­ka pří­pad­ně pro sebe i jeho pra­ro­di­če? Album před­ško­láč­ka je báječ­ná pub­li­ka­ce, kte­rá zachy­tí ty nej­dů­le­ži­těj­ší oka­mži­ky vaše­ho před­ško­lá­ka v mateř­ské ško­le, tak jak šel čas, na kte­ré bude­te vzpo­mí­nat oprav­du celý život. 

Vstup do mateř­ské ško­ly je nesmír­ně důle­ži­tý mez­ník v živo­tě kaž­dé­ho dítě­te. Tato kni­ha vám pomů­že sbí­rat pro­ži­té oka­mži­ky, pomo­cí foto­gra­fií, ale i vpi­so­vá­ním růz­ných pozná­mek, o tom, komu vlast­ně kni­ha pat­ří, kdo jsou jeho rodi­če, pří­buz­ní, co všech­no dítě v mateř­ské ško­le pro­ži­lo od prv­ní­ho dne, co rádo dítě v mateř­ské ško­le dělá, jaké absol­vo­va­lo besíd­ky, kar­ne­val, či Vánoce nebo Velikonoce. Dále tak, jak sla­ví naro­ze­ni­ny spo­leč­ně s jiný­mi dět­mi, jaké pokro­ky v kres­le­ní dítě má, co zají­ma­vé­ho se ve škol­ce nau­či­lo, či na jaké výle­ty jelo s ostat­ní­mi kama­rá­dy.

Publikace je nád­her­ná a musím říci, že se poved­la. Úplně na mě nos­tal­gic­ky dých­la, když byli moji klu­ci ve škol­ko­vém věku. Podobná kni­ha v té době neby­la a mož­ná mě to i tro­chu mrzí. Jsem moc ráda, že ji mohu u svých „škol­ko­vých dětí“ vyu­žít a dopo­ru­čit rodi­čům, či pra­ro­di­čům, pros­tě všem, kte­ří chtě­jí zachy­tit ty nej­krás­něj­ší oka­mži­ky pro­ži­té v mateř­ské ško­le a ucho­vat ty nej­ú­žas­něj­ší vzpo­mín­ky na celý život.

V kni­ze jsou pou­ži­ty ilu­stra­ce Heleny Zmatlíkové, kte­ré jsou moje srd­co­vá zále­ži­tost. Připomínají mně vzpo­mín­ky na škol­ní léta, dět­ství i na krás­né kni­hy. Do této kni­hy může­te vle­po­vat i růz­né foto­gra­fie, zaklá­dat obráz­ky, dopi­so­vat růz­né infor­ma­ce, děti mohou do kni­hy i kres­lit.

Publikace se poved­la a mys­lím si, že díky ní mohou rodi­če, pra­ro­di­če, ale i uči­tel­ky mateř­ských škol vklá­dat fot­ky i psát růz­né tex­ty aktu­ál­ně. Zážitky jsou zde řaze­ny chro­no­lo­gic­ky, od začát­ku nástu­pu do mateř­ské ško­ly, až po vstup do 1.třídy.

Kniha je urče­na pro děti od 4 let.

Ilustrace: Helena Zmatlíková

Edice: dět­ská lite­ra­tu­ra

Vydáno: 2017, Grada Publishing, a.s, Praha, pod znač­kou Bambook

Počet stran: 48

Vazba kni­hy: pev­ná šitá vaz­ba

ISBN 978-80-271-0019-4

Knihu může­te kou­pit zde

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,88420 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71940 KB. | 25.07.2024 - 15:31:07