Kritiky.cz > Filmy > Dokumenty > The Beach Boys: Harmonický sen z Kalifornie - Dokumentární pohled na legendární kapelu

The Beach Boys: Harmonický sen z Kalifornie - Dokumentární pohled na legendární kapelu

Foto: Disney+
Foto: Disney+
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Když se řek­ne „The Beach Boys“ tak se kaž­dé­mu hned vyba­ví vel­mi chytla­vé hity této legen­dár­ní „klu­či­cí“ ame­ric­ké kape­ly 60. let, jež se nebá­la expe­ri­men­to­vat, posou­vat hra­ni­ce v popo­vé hud­bě, a v nepo­sled­ní řadě i nově navíc vytvo­řit har­mo­nic­ký zvuk tzv. „uni­kát­ní sound“.

Ostatně THE BEACH BOYS je tak tro­chu rodin­ná zále­ži­tost, a pokud to někdo náho­dou nevě­děl, tvo­ři­li ji brat­ři Brian, Carl a Dennis Wilsonové, jejich bra­tra­nec Mike Love a kama­rád Al Jardine.

Jsme svěd­ky toho, jak v roce 1961 v kali­forn­ské měs­teč­ku Howthorne vzni­ká chla­pec­ká kape­la The Beach Boys, jež v té době ztě­les­ňo­va­la „kali­forn­ský plá­žo­vý sen“, a tato nálep­ka jim zůsta­la po celou dobu jejich hudeb­ní kari­é­ry.

Tento živo­to­pis­ný sní­mek dlou­hý 113 minut peč­li­vě doku­men­tu­je celou sko­ro šede­sá­ti­le­tou kari­é­ru této vel­mi sym­pa­tic­ké sku­pi­ny.

Nechá vás nahléd­nout do její­ho záku­li­sí, jejich prv­ních krůč­ků na výslu­ní slá­vy, prv­ní kon­cer­to­vá­ní, nahrá­vá­ní desek a sklá­dá­ní jed­not­li­vých pís­ni­ček.

Mimo jiné vám v doku­men­tu vět­ši­na čle­nů ote­vře dve­ře i do svých oby­čej­ných živo­tů, a to jak už samot­ným půso­be­ním v kape­le, tak i tím, jak kape­la ovliv­ňo­va­la jejich vzá­jem­né vzta­hy.

The Beach Boys byla typic­ká pro své více­hla­sé har­mo­nie, díky čemuž si pod­ma­ni­la pub­li­kum napříč celé Ameriky. Za svou sko­ro šede­sá­ti­le­tou kari­é­ru vyda­li dva­cet devět stu­di­o­vých desek a dlou­hou řadu veli­ce úspěš­ných sin­g­lů, kte­ré se hra­jí ve stov­kách kul­tov­ních fil­mů.

Na kra­tič­ký oka­mžik máme mož­nost s úsmě­vem na tvá­ři sle­do­vat i vzá­jem­nou riva­li­tu mezi chlap­ci z The Beach Boys a The Beatles, a to zejmé­na jejich sou­pe­ře­ní o nej­vrch­něj­ší příč­ku hudeb­ní­ho žeb­říč­ku a o hla­sy svých poslu­cha­čů.

Právě díky této zdra­vé sou­tě­ži­vos­ti kapel dali tito zla­tí chlap­ci prů­chod nejen novým nápa­dům na nové pís­ně, ale i na pro­jek­ty, kte­ré chtě­li dělat, a jež je posou­va­li dál.

Celý doku­ment je oži­ven nejen nej­zná­měj­ší­mi pís­ně­mi této kape­ly, ale i roz­ho­vo­ry s Mikem Lovem a Brucem Johnstonem ohlí­že­jí­cí­mi se za dosa­vad­ní kari­é­rou a půso­be­ním v kape­le, tak i vel­kým množ­stvím jed­not­li­vý­mi nahrá­vek a foto­gra­fií nejen z domá­cí­ho archi­vu.

Tento doku­ment, na jehož vytvo­ře­ní se podí­le­lo spous­tu báječ­ných lidí, je napros­to geni­ál­ní. Samotnou kape­lu vám před­sta­ví z napros­to odliš­né­ho úhlu pohle­du, uká­že vám, že za jejím úspě­chem je spous­tu usi­lov­né prá­ce a odhod­lá­ní jed­not­li­vých čle­nů, a v nepo­sled­ní řadě také obrov­ské zra­dy ze stra­ny „otce mana­že­ra“.

Kromě těž­ké a usi­lov­né prá­ci na tvor­bě nej­vět­ších hitů, pou­ka­zu­je i na to, jak jed­not­li­vé čle­ny sva­zo­va­la zod­po­věd­nost a rodin­ná souná­le­ži­tost. 

Za mě moc hez­ky zpra­co­va­ný doku­ment, ve kte­rém roz­hod­ně nic nechy­bí ani nepře­bý­vá.


THE BEACH BOYS

  • Dokumentání/Životopisný/Hudební
  • USA, 2024, 113 minut
  • Režie: Frank Marshall, Thom Zimny
  • Scénář: Mark Monroe
  • Hrají: Brian Wilson, Mike Love, Carl Wilson (a.s.), Dennis Wilson (a.z.), Al Jardine, David Marks, Bruce Johnston, Don Was, Ryan Tedder, Lindsey Buckingham, Don Randi.

Právě nyní na @Disney+


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63336 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71722 KB. | 13.07.2024 - 13:58:16