Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Anna May Wong: Boj za roli O-lan v rasistickém Hollywoodu 30. let

Anna May Wong: Boj za roli O-lan v rasistickém Hollywoodu 30. let

Photo © BBC
Photo © BBC
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Wong Lew Song se doslo­va pře­klá­dá jako „Žluté vrby s mra­zem“, ale vyklá­dá se jako „Žlutý motýl dru­hé dce­ry“. Dívčina rodi­na jí dala ang­lic­ké jmé­no Anna May. Jako Američance tře­tí gene­ra­ce se jí poda­ři­lo udě­lat význam­nou herec­kou kari­é­ru v hlu­bo­ce rasis­tic­ké době, kdy tabu pro­ti míše­ní pohla­ví zna­me­na­lo, že běloš­ské hereč­ky byly obsa­zo­vá­ny do hlav­ních rolí jako „ori­en­tál­ní“ ženy pro­ti běloš­ským hlav­ním mužům.

Od vydá­ní kni­hy v roce 1931 dáva­la Wongová naje­vo své přá­ní hrát O-lan ve fil­mo­vé ver­zi kni­hy „Dobrá země“ a již v roce 1933 losan­ge­les­ké novi­ny o Wongové psa­ly jako o nej­lep­ší vol­bě pro tuto roli.

Nicméně stu­dio o Wongové pro tuto roli zřej­mě nikdy váž­ně neu­va­žo­va­lo, pro­to­že man­že­la O-lan, Wang Lunga, měl hrát Paul Muni, herec evrop­ské­ho půvo­du, a Haysův kodex zaka­zo­val zob­ra­zo­vat před kame­rou míše­ní pohla­ví (ačko­li obě posta­vy byly Číňané, her­ci, kte­ří neby­li stej­né rasy, ris­ko­va­li poru­še­ní kode­xu). Čínská vlá­da také stu­diu nedo­po­ru­či­la obsa­dit Wonga do této role. Čínský porad­ce MGM k tomu uve­dl: „Kdykoli se obje­ví ve fil­mu, novi­ny otisk­nou její foto­gra­fii s titul­kem „Anna May opět ztrá­cí tvář pro Čínu.“

Podle Wongové jí byla mís­to toho nabíd­nu­ta role Lotus, pro­rad­né zpě­vač­ky, kte­rá pomá­há roz­vrá­tit rodi­nu a svá­dí nej­star­ší­ho syna rodi­ny. Wong roli odmít­la a šéfo­vi pro­duk­ce MGM Irvingu Thalbergovi řek­la: „Když mě nechá­te hrát O-lan, budu moc ráda. Ale žádá­te po mně - s čín­skou krví -, abych hrál jedi­nou nesym­pa­tic­kou roli ve fil­mu, kde všich­ni ame­rič­tí her­ci ztvár­ňu­jí čín­ské posta­vy.“

Roli, ve kte­rou Wong dou­fal, ve fil­mu z roku 1937 zís­ka­la Luise Rainerová, kte­rá za svůj výkon zís­ka­la Oscara za nej­lep­ší žen­ský herec­ký výkon. Wongova sest­ra Mary Liu Heung Wong se ve fil­mu obje­vi­la v roli Malé nevěs­ty. Odmítnutí spo­leč­nos­ti MGM uva­žo­vat o Wongové pro tuto nej­vý­znam­něj­ší čín­skou posta­vu v ame­ric­kém fil­mu je dnes při­po­mí­ná­no jako „jeden z nej­zná­měj­ších pří­pa­dů dis­kri­mi­na­ce při obsa­zo­vá­ní ve 30. letech“. (IMDb/Wikipedia)

Všechno nej­lep­ší, Anno May Wong!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Zdroj článku: Cinema Shorthand Society

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,26021 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72291 KB. | 21.04.2024 - 20:43:45