Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Anthropoid: precizní historické drama navzdory anglické pseudovýslovnosti českých jmen

Anthropoid: precizní historické drama navzdory anglické pseudovýslovnosti českých jmen

Photo © Bleeker Street Media / James Lisle
Photo © Bleeker Street Media / James Lisle
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Photo © Bleeker Street Media / James Lisle

České ději­ny nejsou zrov­na tra­dič­ním zdro­jem látek pro ame­ric­ké a brit­ské fil­my. Proto potě­ší, když se v kopro­duk­ci zahra­nič­ní tvůr­ci roz­hod­nou zpra­co­vat někte­rý z důle­ži­tých momen­tů čes­ké his­to­rie. Ve fil­mu Anthropoid se reži­sér Sean Ellis roz­ho­dl při­blí­žit vojen­skou ope­ra­ci na úze­mí oku­po­va­né­ho Československa, kte­rá měla za násle­dek aten­tát na Reinharda Heydricha. Jak se tenhle oče­ká­va­ný film vyve­dl? 


Josef Gabčík (Cillian Murphy) a Jan Kubiš (Jamie Dornan) byli strůj­ci jed­no­ho z nej­dů­le­ži­těj­ších momen­tů dru­hé svě­to­vé vál­ky pro obča­ny Československa. Atentát na „praž­ské­ho řez­ní­ka“ Reinharda Heydricha byl ovšem vyso­ce ris­kant­ní ope­ra­cí, za kte­rou zapla­ti­lo živo­ty tisí­ce Čechů a Slováků. Operace Anthropoid, jak se tenhle mané­vr čes­ké­ho odpo­ru pro­ti nacis­tic­ké­mu reži­mu zapsal do dějin, byl důle­ži­tým mil­ní­kem, kte­rý byl také jedi­ným úspěš­ným aten­tá­tem vyso­ce posta­ve­né­ho úřed­ní­ka v obdo­bí 2. svě­to­vé vál­ky.

 

Photo © Bleeker Street Media / James Lisle

Anthropoid má jeden zásad­ní pro­blém. Tím je pře­váž­ně čes­ké obsa­ze­ní, kte­ré je vázá­no na brit­ské dia­lo­gy. Češtinu nahra­zu­je ang­lič­ti­na (to bych jako úpl­ný pro­blém nevi­děl), avšak i přes množ­ství čes­kých her­ců mlu­ví­cích ang­lic­ky se sil­ným čes­kým akcen­tem, se drti­vá vět­ši­na názvů míst, osob a věcí vyslo­vu­je ang­lic­ky, spí­še než čes­ky. Místo Oldřicha tak dosta­ne­te Old Riche a podob­ně. Jistě, je to poplat­no tomu, aby zahra­nič­ním her­cům čes­ké reá­lie šly lépe do úst, pro kra­ján­ka ovšem hned něko­lik momen­tů s krko­lom­ný­mi čes­ký­mi patva­ry půso­bí nad­mí­ru vtip­ně.

V momen­tě, kdy se ovšem pře­ne­se­te za ten­to kraj­ně za uši taha­jí­cí neduh, se ovšem v Anthropoidovi odkrý­vá hod­ně sluš­né dobo­vé dra­ma o dvou mužích, kte­ří se i přes nepří­zeň osu­du a vlast­ní pochyb­nos­ti sna­ží zasa­dit cit­li­vou ránu nacis­tic­ké­mu reži­mu. Sean Ellis si je hod­ně jis­tý v kram­fle­cích a dobo­vá Praha mu sed­ne. Navíc, poprav­dě si nevzpo­mí­nám, kdy napo­sle­dy jsem ve fil­mu viděl tak věro­hod­né ztvár­ně­ní čes­ké met­ro­po­le (a to včet­ně čes­kých pro­duk­cí, bohu­žel). Jistě, je tam něko­lik his­to­ric­kých nepřes­nos­tí a men­ších drob­nos­tí, kte­ré by cit­li­věj­ší jedin­ce moh­ly tro­chu pro­vo­ko­vat, v rám­ci main­stre­a­mo­vé pro­duk­ce se ovšem jed­ná o veli­ce pří­jem­né pře­kva­pe­ní.

Photo © Bleeker Street Media / James Lisle

Herecké duo Jamie DornanCillian Murphy totiž v roli čes­ko­slo­ven­ských par­ty­zá­nů v rám­ci mož­nos­tí fun­gu­je, stej­ně jako fun­gu­je i zby­tek mezi­ná­rod­ní­ho obsa­ze­ní. Film se ale hlav­ně opí­rá o veli­ce sluš­nou audi­o­vi­zu­ál­ní strán­ku, kte­rá dopo­má­há vytvo­řit na plo­še něco málo přes dvě hodi­ny půso­bi­vou atmo­sfé­ru, kte­rou sil­ně dokres­lu­je veli­ce sym­pa­tic­ky sta­vě­ný hudeb­ní dopro­vod Robin Fostera. A tak i když film v závě­ru půso­bí tak o půl hod­ny del­ší, než by muse­lo být, onen pří­jem­ný dojem z pre­ciz­ně zpra­co­va­né­ho his­to­ric­ké­ho téma­tu pře­tr­vá­vá, zvláš­tě pak když film porov­ná­te s vět­ši­nou podob­ných pro­duk­cí posled­ních let.

Photo © Bleeker Street Media / James Lisle

Anthropoid je tak ve výsled­ku veli­ce pří­jem­ným pře­kva­pe­ním, kte­ré trans­for­mu­je čes­ké ději­ny ve vkus­ný his­to­ric­ký film s řeme­sl­ně vypi­lo­va­nou atmo­sfé­rou a sluš­ným obsa­ze­ním. Jediným pro­blé­mem tak je tro­chu del­ší metráž a za uši taha­jí­cí ang­lic­ká výslov­nost čes­kých jmen a reá­lií. Pokud se ovšem přes toto pře­ne­se­te, dosta­ne­te sluš­ný film s tím správ­ným čes­ko­slo­ven­ským náde­chem, kte­rý ve sty­lo­vém podá­ní odkrý­vá poměr­ně věro­hod­ně jed­nu z nej­dů­le­ži­těj­ších udá­los­tí z dru­hé svě­to­vé vál­ky, kte­rá se ode­hrá­la na úze­mí býva­lé­ho Československa. Navíc, tuhle his­to­ric­kou podí­va­nou si bude­te za čas chtít dát zno­vu.

Pokud bude­te ochot­ni pře­jít za uši taha­jí­cí ang­lic­kou pseu­do­vý­slov­nost čes­kých jmén, Anthropoid skrý­vá nesku­teč­ně půso­bi­vé zpra­co­vá­ní čes­kých dějin, ve kte­rém Sean Ellis zvlá­dá vytvo­řit hut­nou atmo­sfé­ru, pod­po­ře­nou sluš­ným herec­kým obsa­ze­ním a mra­zi­vě přes­ným hudeb­ním dopro­vo­dem. Lepší jak drti­vá vět­ši­na podob­ně polo­že­ných pro­duk­cí posled­ních let.  

10% Nacisti
20% Česká his­to­rie

20% Precizní atmo­sfé­ra

50% Světové zpra­co­vá­ní

 


Podívejte se na hodnocení Anthropoid na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,35656 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71795 KB. | 19.06.2024 - 21:40:45