Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Nezdařilý pokus o oživení klasiky: Nových Sedm statečných se mění v průměrný akční blockbuster

Nezdařilý pokus o oživení klasiky: Nových Sedm statečných se mění v průměrný akční blockbuster

Photo © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
Photo © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sam Chisolm (Denzel Washington) loví zlo­čin­ce napříč divo­kým zápa­dem a sna­ží se tak spra­ved­li­vě potrestat ty, kte­ří si mys­le­li, že už spra­ve­dl­nos­ti utek­li. Poté, co prá­vě jed­no­ho tako­vé­ho zlo­čin­ce dopad­ne, jej oslo­ví dvo­ji­ce far­má­řů s prosbou o pomoc. Nedaleké měs­teč­ko vyko­řisťu­je boha­tý důl­ní mag­nát, kte­rý má nejen pod­pla­ce­né­ho míst­ní­ho šeri­fa, ale také má v plá­nu vyma­zat měs­to kvů­li jeho nerost­né­mu bohat­ství z mapy. Sam se prv­ně tomu­to úko­lu brá­ní, avšak jen do momen­tu, než zjis­tí kdo je onen mag­nát. S Bartholomew Boguem (Peter Sarsgaard) má totiž nevy­ří­ze­né účty...

Photo © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

Už něko­li­krát jsem se tu roze­pi­so­val o tom, že pře­dě­lá­vá­ní těch nej­vět­ších kla­sik a kul­tov­ních fil­mů je špat­ný nápad. Zvláště jedná-li se o tak důvě­ry­hod­ně zná­mou lát­ku, jakou je Sedm sta­teč­ných. Bohužel, nic co vám sní­mek v rám­ci své téměř dvě a čtvrt hodi­no­vé dél­ky nabíd­ne, vás nepře­svěd­čí o opa­ku. Antoine Fuqua totiž jede na vol­no­běh a tvůr­ce True Detective Nic Pizzolatto nezvlá­dá sce­náris­tic­ky nabíd­nout nic, co by stá­lo za řeč.

Photo © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

Nových Sedm sta­teč­ných je totiž více­mé­ně prů­měr­ným bloc­kbuste­ro­vým poku­sem napo­do­bit ori­gi­nál, z roku 1960 za pří­tom­nos­ti hned něko­li­ka zná­mých tvá­ří. Problém ovšem je, že se až na wes­ter­no­vé reá­lie nejed­ná pří­liš o wes­tern. Tvůrci se sice straš­ně moc sna­ží vás oba­la­mu­tit, přes­to ona wes­ter­no­vá atmo­sfé­ra je ta tam, stej­ně jako vel­ká část postav v tak­to nasta­ve­ném kon­tex­tu pří­liš nefun­gu­je. Film navíc nezvlá­dá před­vést coko­liv památ­né­ho nebo zvlášt­ní­ho, čím by vůbec opod­stat­nil svo­ji exis­ten­ci.

Tomu nepo­má­há ani zpra­co­vá­ní, kte­ré byť cel­kem sluš­ně podá­vá vel­ko­le­pé pře­střel­ky a akč­ní scé­ny, atmo­sfé­rou a dyna­mi­kou je to spíš jinak okos­tý­mo­va­ný moder­ní akč­ní bloc­kbus­ter, spí­še než že by to při­po­mí­na­lo wes­tern. Herci se sna­ží půso­bit drs­ně jako Clint Eastwood nebo John Wayne, bohu­žel jim to pří­liš člo­věk neže­re, jak se říká. Denzel jede svo­ji drs­nou polo­hu (kte­rá je fajn), Chris Pratt zase to, co od něj fanouš­ci oče­ká­va­jí. Připočtěte si k tomu podiv­né­ho Ethana HawkeaVincenta D’Onofrioa, pár prů­měr­ných při­cmrn­dá­va­čů a cel­kem obstoj­né­ho zápo­rá­ka v podá­ní Petera Sarsgaarda a máte výsled­ný koktejl, kte­rý není vylo­že­ně špat­ný, něja­ké výji­meč­né kva­li­ty od něj ale také neče­kej­te.

Photo © Metro-Goldwyn-Mayer (MGM)

Téměř dokon­če­nou hudeb­ní kom­po­zi­ci tra­gic­ky zesnu­lé­ho Jamese Hornera dodě­lal Simon Franglen, přes­to se nevy­ma­nil z otě­ží toho, co bylo pro Hornera čas­to typic­ké. Hudebně je totiž Sedm sta­teč­ných těž­ce neo­ri­gi­nál­ní a spí­še než něco nové­ho, se jed­ná o sáz­ku na jis­to­tu vari­a­cí před­cho­zích úspěš­ných hudeb­ních moti­vů, kte­ré Horner napsal nebo u kte­rých se inspi­ro­val. Čekáte-li novou památ­nou melo­dii, jako v pří­pa­dě ori­gi­ná­lu, pří­pad­ně její vari­a­ci a moder­ni­za­ci, čekej­te dále. O to více zamr­zí prá­vě ten­to fakt, když se u závě­reč­ných titul­ků prá­vě tato důvěr­ně zná­má melo­die roze­z­ní.

Ve výsled­ku je tak nových Sedm sta­teč­ných spí­še jakým­si prů­měr­ným akč­ním bloc­kbus­te­rem, spí­še než poku­sem oži­vit wes­ter­no­vý žánr, jako to v posled­ních letech zkou­še­ly fil­my Opravdová kuráž nebo Spása. Pokud jste fanouš­ky ori­gi­ná­lu, tohle vás pří­liš nepo­tě­ší. Předvídatelný, šab­lo­no­vi­tý a podiv­ně ucho­pe­ný film sice v rám­ci mož­nos­tí fun­gu­je jako zába­va na pod­zim­ní večer, nad rámec toho ovšem nic jiné­ho neče­kej­te.

Aktualizace kul­tov­ky se opět nevy­ved­la. Nových Sedm sta­teč­ných je spí­še než moder­ni­za­cí parád­ní­ho wes­ter­nu moder­ní akč­ňák, kte­rý si na wes­tern jenom sna­ží hrát. Předvídatelné, bez pře­hna­né nápa­di­tos­ti a ori­gi­nál­nos­ti. V něko­li­ka momen­tech v rám­ci mož­nos­tí fun­gu­je ale v drti­vé vět­ši­ně sklouzá­vá do hlu­bin prů­mě­ru. Na ty nej­lep­ší wes­ter­ny to ale nemá ani omy­lem, stej­ně jako to ani vzdá­le­ně nedo­sa­hu­je kva­lit ori­gi­ná­lu, kte­rý si bere za předob­raz. Úvodní a závě­reč­ná pře­střel­ka jsou ale fajn.    

10% Nacisti
20% Česká his­to­rie

20% Precizní atmo­sfé­ra

50% Světové zpra­co­vá­ní


Podívejte se na hodnocení Sedm statečných na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,26417 s | počet dotazů: 266 | paměť: 71756 KB. | 13.06.2024 - 20:27:54