Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce.

Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce.

Bozena 1
Bozena 1
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Sedmnáctiletá Barbora (Anna Kameníková) je odboj­ná, dych­ti­vá a svo­bo­do­my­sl­ná dív­ka. Raději čte, než peče. Navíc při­ta­hu­je zájem mužů. Rodiče už ji nezvlá­da­jí, a tak se hle­dá ženich, kte­rý by si ji vzal i bez věna. Nejlepší par­tií je o pat­náct let star­ší úřed­ník pod pen­zí Josef Němec (Jan Hájek). Mladičká nespou­ta­ná dív­ka mu uhra­nu­la. Bára se sňat­ku brá­ní, ale pro­ti vůli rodi­čů nemá šan­ci. Dvě pro­ti­chůd­né pova­hy vykra­ču­jí do spo­leč­né­ho živo­ta. Píše se rok 1837 a Barbora se poma­lu vydá­vá na ces­tu na jejímž kon­ci se z ní sta­ne jed­na z nej­zná­měj­ších čes­kých spisovatelek- Božena Němcová (Anna Geislerová)...

Božena Němcová- Jedna z nej­zná­měj­ších osob­nos­tí v oblas­ti čes­ké lite­ra­tu­ry a záro­veň nej­zná­měj­ší lokál­ní spi­so­va­tel něž­né­ho pohla­ví. Především díky své nej­slav­něj­ší kníž­ce Babička se Božena Němcová navždy zapsa­la do his­to­rie čes­ké lite­ra­tu­ry a do jis­té míry i mimo ní. Němcová byla totiž ve své době výraz­nou osob­nos­tí i díky svým sna­hám o eman­ci­pa­ci, kte­rá byla spo­je­ná pře­de­vším s názo­rem, že by se ženy nemě­li vždy opí­rat o své muže. Dost mož­ná se Božena Němcová naro­di­la pří­liš brzy. Dost mož­ná pro ní pro­stře­dí a oko­lí 19. sto­le­tí ve kte­rém žila, neby­lo neji­de­ál­něj­ší. Dost prav­dě­po­dob­ně si svým cho­vá­ním, kte­ré se odmí­ta­lo se podří­dit auto­ri­tám a zave­de­ným pořád­kům teh­dej­ší doby více­mé­ně říka­la o dost nega­tiv­ních posto­jů vůči ní a je urči­tě důle­ži­té zmí­nit, že Božena Němcová neby­la ženou svá­tou. Na její počet­ný milost­ný život (kte­rý bude poz­dě­ji jed­ním z klí­čo­vých témat, kte­ré v roz­bo­ru roze­bí­rám tak tro­chu detail­ně­ji) se dá dívat růz­ný­mi pohle­dy, nic z toho jí ovšem neu­bí­rá její význam­nost a fakt, že jde o sobu vel­mi význam­nou.

Významné oso­by se poz­dě­ji jak je zvy­kem dočká­va­jí zpra­co­vá­vá­ní svých život­ních pří­bě­hů do hra­né audi­o­vi­zu­ál­ní podo­by. Právě zpra­co­vá­ní do hra­né audi­o­vi­zu­ál­ní podo­by (film, seri­ál, mini­sé­rie, doku­ment) je dnes spo­leč­ně s růz­ným typem videí na inter­ne­tu pro mlá­dež prav­dě­po­dob­ně nej­lep­ší nástroj toho jak jim do hla­vy dostat něja­ké ty infor­ma­ce. Mládež samo­zřej­mě ví, že exis­to­va­la jaká­si Božena Němcová, její nej­slav­něj­ší kni­ha je Babička a jde o jed­nu z nej­slav­něj­ších čes­kých spi­so­va­te­lek. Následně ale vlast­ně nemu­sí tušit nic- Nemusí tušit o dobo­vém kon­tex­tu doby, kte­rý život a díla Boženy Němcové ovliv­nil. Nemusí tušit o smut­ném živo­tě Boženy Němcové, kte­rý spo­čí­val též v nešťast­ném man­žel­ství a smr­tí syna vel­mi níz­kém věku. Nemusí ani tušit, že se Božena Němcová doži­la pou­hých 41 let a umře­la ve vel­mi níz­kém věku. A prá­vě tyto zpra­co­vá­ní pří­bě­hů jsou tak dost mož­ná sku­teč­ně aktu­ál­ně jed­nou z nej­pří­stup­něj­ších edu­ka­tiv­ních mož­nos­tí.

Boz1

# EPIZODA 1

Celý seriál/minisérie Božena je dílem reži­sér­ky Lenky Wimmerové, reži­sér­kou něko­li­ka tele­viz­ních fil­mů z cyk­lu Soukromé pas­ti a něko­li­ka epi­zod seri­á­lu Terapie. Kromě nich měla též před­tím zku­še­nos­ti s něko­li­ka tele­viz­ní­mi fil­my a dala by se tak ozna­čit za zku­še­né­ho tele­viz­ní­ho tvůr­ce. Scénář poté sepsa­la dvo­ji­ce Hana Wlodarczyková (její sce­náris­tic­kým debu­tem byl sní­mek Zloději zele­ných koní) a Markéta Bidlasová, drži­tel­ka nomi­na­ce na Českého lva za scé­nář k sním­ku Jako nikdy a kame­rou byl pově­řen zku­še­ný tele­viz­ní kame­ra­man Václav Tlapák. Tihle tři lidé jsou v oblas­ti výsled­ku audi­o­vi­zu­ál­ní­ho zpra­co­vá­ní nej­dů­le­ži­těj­ší a je důle­ži­té říct jediné- V dvou lidech z těch tří zmí­ně­ných samot­ný základ pro­blé­mů této mini­sé­rie není. Božena totiž obra­zo­vě hez­ky vypa­dá ani nepů­so­bí v ohle­du tvůr­čí­ho ucho­pe­ní kdo­ví­jak topor­ně. V oblas­ti samot­né­ho scé­ná­ře je poté prav­dou, že má scé­nář pár půso­bi­vých míst, jenomže záro­veň je prá­vě scé­nář (pře­de­vším v oblas­ti roz­hod­nu­tí v oblas­ti toho na co pře­de­vším se bude dbát důraz) dost mož­ná tím základ­ním kame­nem úra­zu.

Jenomže pořád není fér hodit to na sce­nárist­ku pro­jek­tu. Vždy totiž zále­ží na tom, zda audi­o­vi­zu­ál­ní dílo sepsal autor, jehož výsle­dek pochá­zí čis­tě z jeho hla­vy a vzni­kl zce­la dle jeho úsud­ku, nebo jde o naja­té­ho sce­náris­tu, kte­rý násled­ně dává scé­nář dohro­ma­dy dle poky­nů. Nemám u sebe věš­tec­kou kou­li a ani neu­mím číst myš­len­ky, nemůžu tudíž logic­ky posou­dit, kde je prav­da. Nebudu ani typo­vat, pro­to­že bych sce­nárist­ky, kte­ré jsou v tom dost mož­ná nevin­ně neprá­vem obvi­nil. Právě zde se ale pouš­tí­me do vel­mi křeh­ké­ho ledu, kde zále­ží pře­de­vším na uvě­do­mě­ní si jed­né věci- Literární strán­ku živo­ta Boženy Němcové více­mé­ně uvá­děl do pro­vo­zu její civil­ní život. Nejde tak v tomhle ohle­du říct, že by se měl seri­ál více věno­vat spí­še té nebo té strán­ce živo­ta Němcové. Následně by totiž šlo o znač­né ome­ze­ní v obou pří­pa­dech roz­díl­ných roz­hod­nu­tí. Přece jen jde ale znač­ně posou­dit, kte­ré momen­ty šlo dát v rám­ci seri­á­lu vel­mi jed­no­du­še pryč a šlo se tak více věno­vat někte­rým pasá­žím či osob­nos­tem, kte­ré jsou násled­ně výraz­ně ome­ze­né (časem v rám­ci roz­bo­ru na ně sám upo­zor­ním).

V rám­ci pro­dukč­ní strán­ky by se dala Božena více­mé­ně pochvá­lit. Seriál vypa­dá oprav­du náklad­ně a poda­ří se mu pře­ce jen v jis­tých momen­tech vyvo­lat pocit vel­ko­le­posti. Pořád je ale důle­ži­té zmí­nit, že jde o živo­to­pis, což též samo­zřej­mě spous­tu lidí auto­ma­tic­ky odra­dí. Po strán­ce výpra­vy, kos­tý­mů, všech mož­ných paruk a deko­ra­cí oprav­du seri­á­lu více­mé­ně nejde nic vytknout. Jediný pro­blém, kte­rý jsem v tomhle ohle­du shle­dal, jsou v jis­tých momen­tech paru­ky, kte­ré jsou bohu­žel nej­víc para­dox­ně poznat na před­sta­vi­tel­kách hlav­ní hrdin­ky. Výkon here­ček Anny Kameníkové a Aňy Geislerové to nesni­žu­je (na to ješ­tě při­jde řeč), zrov­na na nich ale vol­ba paru­ky není neji­de­ál­něj­ší.

Už v rám­ci prv­ní epi­zo­dy se seri­á­lu poda­ří nastí­nit cha­rak­ter Boženy Němcové (teh­dy ovšem ješ­tě Barbory Panklové). Ta už je jako dospí­va­jí­cí dív­ka ráda čte a i přes­to, že díky své mat­ce umí vařit, uklí­zet a fun­go­vat jako žena v domác­nos­ti, už zde je vidět, že je Němcová pro­ti usta­no­ve­né­mu řádu věcí. V rám­ci jed­né slav­nos­ti je poté vel­mi efek­tiv­ně zpra­co­vá­no to, jak díla Boženy Němcové psal sám život a jak zná­mou posta­vu šíle­né Viktorky z Babičky vytvo­ři­la dle stej­no­jmen­né posta­vy z její­ho vlast­ní­ho živo­ta. A prá­vě na této slav­nos­ti je popr­vé uká­zá­no, že Božena žila oprav­du plod­ným živo­tem. Na ten­to fak­tor je pře­de­vším až v dru­hé epi­zo­dě násled­ně brán až pří­liš zby­teč­ný důraz, v rám­ci prv­ní epi­zo­dy je to ale ješ­tě v pořád­ku.

Barboře Panklové ovšem v roce 1837 našli ženi­cha. A Jan Němec nebyl mužem, do kte­ré­ho by se na prv­ní pohled zami­lo­va­la. Byl jí z mno­ha důvo­dů pro­tiv­ný, úřed­ník pod pen­zí byl ale dle jejich rodi­čů ide­ál­ní par­tie a něja­ká pří­tom­nost cito­vé­ho vzpla­nu­tí tak poté v zása­dě neby­la důle­ži­tá. Dle samot­né­ho seri­á­lu snad teh­dy Božena uva­žo­va­la i o sebe­vraž­dě, nako­nec si ale život pone­cha­la a k svat­bě při­stou­pi­la, ovšem od své­ho nad­chá­ze­jí­cí­ho poža­do­va­la, aby jí nedá­val roz­ka­zy a měla dovo­le­no si číst. Její man­žel­ský vztah ale od začát­ku nebyl napl­něn upřím­nou lás­kou, což poté do jis­té míry moh­lo ospra­ve­dl­nit fakt veli­ce sexu­ál­ně aktiv­ní­ho živo­ta Němcové v násle­du­jí­cích letech s jiný­mi muži. Jejich vztah byl plný bouř­li­vých momen­tů, kte­rý se neo­be­šel bez fyzic­ké­ho a někdy i sexu­ál­ní­ho nási­lí ze stra­ny man­že­la.

V ohle­du dra­ma­tur­gie jsem zhru­ba do prv­ní polo­vi­ny necí­til žád­ný pro­blém, od dru­hé polo­vi­ny se ale tem­po sta­lo tro­chu roz­vlek­lým a pro­blém je ve finá­le dost mož­ná ten, že kro­mě svat­by Němcové jde o nejmé­ně zají­ma­vý díl, respek­ti­ve dru­há část prv­ní epi­zo­dy pojed­ná­vá o nejmé­ně zají­ma­vé čás­ti. V té nám seri­ál popr­vé uká­že, že Božena časem zača­la potká­vat význam­né osob­nos­ti (nebo osob­nos­ti, kte­ré se poz­dě­ji sta­li význam­ný­mi) a v prv­ním díle se tak setká­vá s malí­řem Gustavem Vackem. Právě s ním si sed­la a v době nepří­jem­né­ho obdo­bí byl oči­vid­ně člo­vě­kem, kte­rý jí svou pří­tom­nos­ti dodá­val pří­jem­né poci­ty. Sedli si svým pří­stu­pem k umě­ní a Božena tak popr­vé doká­za­la, že doká­že se sečtě­lý­mi muži držet krok. Důležitý fak­tor v ohle­du vykon­stru­o­vá­ní cha­rak­te­ru Němcové, cel­ko­vě to ale mini­mál­ně z mého pohle­du nemě­lo ten řád­ný efekt.

Seriál poz­dě­ji uká­že, že mezi Boženou Němcovou a jejím man­že­lem pře­ce jen něja­ké city vznik­li, při­čemž Božena též pomoh­la své­mu man­že­lo­vi v prá­ci, když mu bylo kvů­li vyhro­ce­né kon­fron­ta­ci s rakous­kým vojá­kem sebrá­no prá­vo na výpla­tu a nako­nec si k sobě v rám­ci milost­né­ho vzpla­nu­tí pře­ce jen našli ces­tu. Zrovna tuhle pasáž ale seri­ál nepro­dá­vá s totál­ní věro­hod­nos­tí, osob­ně se mi těž­ko věři­lo ces­tě, kte­rou si Božena ke své­mu man­že­lo­vi našla, spí­še se mi těž­ce věři­lo tomu, jak to celé ten­to seri­ál pro­dal. V tomhle ohle­du by bylo prá­vě výživ­né bavit se o tom, do jak vel­ké míry se Božena věnu­je pod­stat­ným věcem a méně pod­stat­ným věcem, při­čemž poté zále­ží i na názo­ru divá­ka, tedy co je pro divá­ka vět­ší pri­o­ri­tou.

V oblas­ti samot­né hud­by by mož­ná nebyl žád­ný pro­blém, časem se ale hud­ba pří­liš opa­ku­je a vzhle­dem k tomu, že není kdo­ví­jak spe­ci­ál­ní a nena­pl­ňu­je divá­ka kaž­dým opě­tov­ným opa­ko­vá­ním totál­ní eufo­rií, časem se ohra­je více než by bylo zdrá­vo.

A pak je tu jeden důle­ži­tý faktor- Pro seri­ál Božena jsou oči­vid­ně pri­o­ri­tou prá­vě ty vzta­ho­vé peri­pe­tie, kte­ré život Němcové pro­vá­ze­li. Už před chví­li jsem při­tom psal o tom, že je v pří­pa­dě, že se lite­rár­ní a milost­ný život Boženy navzá­jem pro­ple­te­ný důle­ži­té najít v tom uce­le­ný kom­pro­mis (50:50). Po prv­ní epi­zo­dě jsem měl ale spí­še pocit, že se seri­ál bude více věno­vat prá­vě vzta­hům (70:30) a dal­ší dva díly mě toho­to poci­tu nezba­vi­li. A to je prá­vě pro mě důvod, kte­rý v mých očích celou mini­sé­rii pro­za­tím srá­ží.

První díl Boženy se může opřít o veli­ce dob­ré her­ce (kte­rých je v seri­á­lu mno­ho a to i ve více­mé­ně epi­zod­ních rolích) a vyso­kou tech­nic­kou strán­ku, více než na his­to­ric­ký kon­text ale bere důraz na vzta­hy, dra­ma­tur­gic­ky se prv­ní epi­zo­da vle­če nej­vý­raz­ně­ji a hlav­ní hrdin­ku pro­dá­vá ve vel­mi obtíž­ně prů­hled­ném svět­le. To je dost mož­ná ade­kvát­ní, pro­to­že i ke sku­teč­né Boženě Němcové se dá při­stou­pit ze dvou (vlast­ně mož­ná i více) smě­rů, seri­ál by měl mož­ná ale v tom­to ohle­du mít jas­no. Jako úvod k rela­tiv­ně krát­ké mini­sé­rii ale vlast­ně prv­ní epi­zo­da dosta­teč­ně fun­gu­je.

Verdikt: 3 z 5

Boz2

# EPIZODA 2

2. epi­zo­da Boženy začí­ná v roce 1842, v době kdy rodi­na Němcových žije v Praze. Němcová tak dosta­la více pří­le­ži­tos­tí navá­zat kon­tak­ty s nej­růz­něj­ší­mi spi­so­va­tel­ky a bás­ní­ky. Božena se dosta­la do kon­tak­tu s eli­tou teh­dej­ší čes­ké lite­ra­tu­ry a sezná­mi­la se tak s Josefem Kajetánem Tylem, Františkem Ladislavem Čelakovským nebo Karlem Jaromírem Erbenem. A zde je prá­vě pro­blém v tom ohle­du, že seri­ál na vzta­hy mezi Němcovou a těmi­to spi­so­va­tel­ky zase tak vel­ký důraz nebe­re. Ano, dá se spe­ku­lo­vat nad tím, že řeše­ní milost­né afér­ky, kte­rá se v seri­á­lu oprav­du sta­ne stě­žej­ním téma­tem je pro poten­ci­o­nál­ní cílov­ku dost mož­ná i zají­ma­věj­ší než řeše­ní počát­ku rea­lis­mu a vyvr­cho­le­ní Národního obro­ze­ní. V tom­to ohle­du je ale vel­mi snad­né dostat se do kon­flik­tu ohled­ně toho jaký směr je lep­ší. Právě ono brá­ní důra­zu na milost­nou afér­ku s Václavem Nebeským ale dost mož­ná vrhá na Boženu tro­chu jiný a ška­re­děj­ší pohled než jaký byl prav­dě­po­dob­ně záměr tvůr­ců.

Božena Němcová je brá­na jako důle­ži­tá čes­ká žena. Milující mat­ka, žena, kte­rá se sna­ži­la o eman­ci­pa­ci, kte­rá hra­ni­či­la s femi­nis­mem a pře­de­vším vyspě­lá žena i v mla­dém věku. Jenomže v dru­hém epi­zo­du to celé selhá­vá. Anna Kameníková je v roli šikov­ná, jejím podá­ním ale Božena bohu­žel v dru­hé epi­zo­dě půso­bí jako pube­ťač­ku, kte­rá je jen tak mimo­cho­dem tro­chu sečtě­lej­ší než vět­ši­na teh­dej­ších žen. Božena ve dru­hé epi­zo­dě seri­á­lu při­chá­zí z divá­ko­va pohle­du o pozi­ci milu­jí­cí mat­ky (tu si napra­ví až v násle­du­jí­cí epi­zo­dě) a cel­ko­vě ve vzta­hu Boženy a Josefa Němcových je snad­no dojít k závě­ru, že se oba navzá­jem skvě­le dopl­ňu­jí. Druhá epi­zo­da bohu­žel na Němcovou sku­teč­ně ten nej­lep­ší obraz nehá­zí.

Když jsme u toho důra­zu..... Opravdu bylo potře­ba, aby se v dru­hé epi­zo­dě obje­vi­lo zhru­ba tolik sexu­ál­ních scén? Uvažoval jsem nad tím, že k reál­né­mu vyob­ra­ze­ní váš­ně dosta­teč­ně sta­čí jed­ná sexu­ál­ní scé­na. Ale proč jich musí být v celé epi­zo­dě tolik? A tady nejde o to, že se člo­věk diví, že Němcová měla sex. Jde o to, že seri­ál se tomuhle zby­teč­ně nemu­sel věno­vat, což ostat­ně pla­tí o celém román­ku Němcové a Nebeského.

Nejvýraznější posta­vou dru­hé epi­zo­dy je dost mož­ná Petr Fastr v podá­ní Marka Daniela. Daniel se jako vždy do role napl­no pono­řil a toho­hle zná­mé­ho revo­lu­ci­o­ná­ře ztvár­nil napros­to famóz­ně. Ostatně nadá­le pla­tí, že je seri­ál plný výteč­ných her­ců, kte­ří jsou ale násled­ně nevy­u­ži­ti. Platí to i o Kryštofu Hádkovi jako nakla­da­te­li Jaroslavu Pospíšilovi nebo Martinu Myšičkovi jako léka­ři Václavu Staňkovi. Začíná mě vlast­ně mrzet, že celý seri­ál nevzni­kl o celém tom­to obdo­bí, kte­rý by se jed­not­li­vým posta­vám věno­val detail­ně­ji a Němcové život zase ukli­dil tro­chu do zpo­vzdá­lí. Po dru­hé epi­zo­dě jsem totiž defi­ni­tiv­ně shle­dal, že mé dosud shle­da­né zna­los­ti o Němcové kdo­ví­jak roz­ší­ře­né neby­li a pře­de­vším jsem i pár dní po zhléd­nu­tí byl vylo­že­ně nešťast­ný, kte­rým smě­rem se seri­ál vydal. Druhá epi­zo­da totiž nena­ser­ví­ro­va­la živo­to­pis Boženy Němcové, kte­rý je ope­pře­ný jejím teh­dej­ším oko­lím. Místo toho dru­há epi­zo­da chví­le­mi sku­teč­ně půso­bí jako epi­zo­da puber­tál­ní­ho stu­den­ta, kte­rý dostal za úkol napsat scé­nář o živo­tě Boženy Němcové. A ve finá­le ome­zil veš­ke­ré aspek­ty teh­dej­ší doby na mini­mum a bral důraz na milost­nou afér­ku s Nebeským. Což já osob­ně beru jako chy­bu.

Finále dru­hé epi­zo­dy, kte­ré láká na to, že se ve tře­tí epi­zo­dě defi­ni­tiv­ně Božena Němcová obje­ví s tvá­ří Anny Geislerové defi­ni­tiv­ně vyvrh­la na povrch jed­nu zásad­ní otázku- Proč je vlast­ně Božena Němcová (s výjim­kou dět­ských rolí) jedi­ná posta­va, kte­rá je ve seri­á­lu ztvár­ně­na dvě­ma hereč­ka­mi? Žádná jiná posta­va totiž podo­bu nemě­ní. Dalo by se to pocho­pit, jestli­že by šlo o sym­bo­li­ku v tom ohle­du, že se z Boženy Němcové sta­la nová žena. Jenomže 3. epi­zo­da více­mé­ně uka­zu­je, že se Božena v pod­sta­tě nezmě­ni­la a tohle roz­hod­nu­tí mi tak upřím­ně sku­teč­ně hla­va nebe­re. A odů­vod­ně­ní typu „ Kameníková by byla na star­ší Němcovou byla pří­liš mla­dá, Geislerová zase na mla­dou Němcovou pří­liš sta­rá“ beru jako hloupost. Už prá­vě když se člo­věk podí­vá na ty všech­ny ostat­ní posta­vy.

Zatím co dru­há polo­vi­na prv­ní­ho epi­zo­dy Boženy ser­ví­ro­va­la více­mé­ně nejmé­ně zají­ma­vou pasáž živo­ta Němcové, celá dru­há epi­zo­da si vza­la na sta­rost jed­nu význam­nou část, kte­rá je ale odkli­ze­na na pří­liš vzdá­le­nou kolej. Druhá epi­zo­da Boženy při­tom nepři­šla o vyso­kou tech­nic­kou strán­ku ani pove­de­né herec­ké výko­ny. Definitivně mě ale pře­svěd­či­la v tom, že si tvůr­ci s finál­ním pro­ve­de­ním mož­ná nevě­dě­li rady. Z toho mě ovšem násled­ně ale­spoň čás­teč­ně poté dosta­la tře­tí epi­zo­da.

Verdikt: 3 z 5

Boz3

# EPIZODA 3

Třetí díl Boženy začí­ná v roce 1847 a táh­ne se přes Jaro náro­dů až do roku 1853, kdy Němcová při­šla o syna Hynka a krát­ce poté napsa­la svůj nej­slav­něj­ší román Babička. Tomuto dílu se daří něko­lik věcí- Boženu Němcovou zde koneč­ně pro­dá­vá jako milu­jí­cí mat­ku, sku­teč­ně eman­ci­po­va­nou ženu a sil­nou spi­so­va­tel­ku a při­tom všem se jí i daří nadá­le shr­ňo­vat i její slab­ší aspek­ty. Tato epi­zo­da při­tom doká­že držet funkč­ně balanc mezi osob­ním živo­tem a lite­rár­ním živo­tem a tepr­ve téhle epi­zo­dě se poda­ři­lo nalézt ten správ­ný balanc. Jenomže pořád je při­tom vidět, že se zpra­co­vá­ním živo­ta Němcové neza­chá­zí neji­de­ál­ně­ji, na někte­ré věci se nebe­re vět­ší důraz. Aspoň ten počet sexu­ál­ních je ovšem (více­mé­ně) ome­zen.

3. díl Boženy doka­zu­je , že dél­ka epi­zo­dy kolem 90 minut není nej­ro­zum­něj­ší a to nejen díky vle­ku, ale i díky tomu, že by mož­ná seri­á­lu pro­spě­lo roz­dě­lit se na více dílů, při­čemž by jeden díl mohl trvat zhru­ba 45 minut. Nejenom, že by to mož­ná pro­spě­lo tem­pu, ale záro­veň by se s vět­ším počtem dílů mohl brát důraz na ty do poza­dí poho­ze­né věci. Dávalo by to o mno­ho vět­ší smy­sl, než v pří­pa­dě vět­ši­ny čes­kých seri­á­lů, kte­ří jsou zby­teč­ně nata­ho­va­né.

V této epi­zo­dě se defi­ni­tiv­ně se před­vá­dí pro­blém, kte­rý pra­me­ní z fak­tu, že je Němcová jako jedi­ná dospě­lá posta­va ztvár­ně­na dvě­ma ved­lej­ší­mi herečkami- Ve chví­li, kdy Geislerová inter­ak­tu­je s Evou Josefíkovou, kte­rou jsme napo­sle­dy vidě­li s Němcovou v poda­ní Kameníkové, půso­bí to vylo­že­ně ruši­vě a podiv­ně. Co se týče Aňy Geislerové v roli Boženy.... Nedá se ve finá­le úpl­ně říct, že by byla do role ide­ál­ní. Přitom mi do role sedě­la více než Kameníková, o to vět­ší pře­kva­pe­ním pro mě je to, že Kameníková v této roli půso­bi­la mno­hem lep­ším dojmem.

Překvapilo mě ovšem jak posled­ních 15 minut fun­go­va­lo. Němcová při­jde o své­ho syna a v kva­lit­ně sestří­ha­né mon­tá­ži v závě­ru defi­ni­tiv­ně vidí­me základ, kte­rým vznik­la Babička. Přes to, že nejsem z dosa­vad­ních tří dílů kdo­ví­jak nad­še­ný, čtvr­tý díl si ujít nene­chám. I kdy­by byl sebe­lep­ší, pachuť z před­cho­zích dílů po něm úpl­ně neztra­tím. Život tak význam­né spi­so­va­tel­ky šlo urči­tě zpra­co­vat lep­ším způ­so­bem. V mno­ha ohle­dech.

Verdikt: 3 z 5

Boz4

# EPIZODA 4

Závěrečný díl Boženy je bez debat nej­lep­ší. Což ovšem záro­veň nezna­me­ná, že by nějak kom­plet­ní­mu seri­á­lu napra­vil repu­ta­ci nebo by svou kva­li­tou ty před­cho­zí str­kal do kapsy. U čtvr­té­ho dílu Boženy už je ale po třech před­cho­zích dílech ale­spoň jas­né kam to celé vede a koneč­ně se v samot­ném závě­ru uká­že o co šlo tvůr­cům seri­á­lu. Definitivně se totiž uká­že, že měl být seri­ál pře­de­vším o rodin­ných eska­pá­dách Boženy. Především díky fajn výko­nům nejen Aňy Geislerové, ale i Jana Hájka jako Josefa Němce je tahle epi­zo­da z pohle­du herec­kých výko­nů nej­za­jí­ma­věj­ší a koneč­ně se jejich vztah doká­že něja­kým způ­so­bem pro­dat.

Po řeme­sl­né strán­ce se ve finá­le nic razant­ně nezmě­ni­lo. Celkem v poho­dě mas­ky, pří­liš doko­la opa­ku­jí­cí se soun­d­track, výraz­ný roz­po­čet a cel­kem pěk­ný vizu­ál. Právě u finá­le se ale defi­ni­tiv­ně uka­zu­je, že se na něj dají apli­ko­vat stej­né názo­ry jako u před­cho­zích dílů. Klady u finá­le tkví tak prá­vě v tom, že je čtvr­tý díl dra­ma­tur­gic­ky snad nej­lé­pe zvlád­nu­tý, zachy­cu­je dost mož­ná nej­za­jí­ma­věj­ší úsek živo­ta Němcové a koneč­ně se mu poda­ří správ­ně vykres­lit vztah Němcových.

Jinak by se ale člo­věk u čtvr­té epi­zo­dy více­mé­ně opa­ko­val. Finále je tak jen o ždi­bec zají­ma­věj­ší a lépe zvlád­nu­té, pořád to má ale celé k doko­na­los­ti dale­ko. Samotný pro­blém tkví prá­vě i v tom, že tóny jsou zaje­té už od prv­ní epi­zo­dy a je vel­mi těž­ké je v samot­ném finá­le obmě­nit a pře­de­vším je úsměv­né oče­ká­vat, že by se coko­liv změ­ni­lo. Samotný pro­blém tak ve finá­le tkví pře­ce jen v samot­ném tvůr­čím ucho­pe­ní, kte­ré si ujas­ni­lo, že chce pří­běh Němcové pojmout něja­kým způ­so­bem. A při­tom exis­tu­je beze­spo­ru mno­ho zají­ma­věj­ších a objek­tiv­ně lep­ších vari­ant. Ve finá­le se tak může člo­věk rado­vat ale­spoň tím, že to není vylo­že­né fil­mař­ské peklo, je na tom vidět kre­a­tiv­ní sna­ha a své her­ce mini­sé­rie vyu­ží­vá na max. K něja­ké­mu vel­ké­mu uspo­ko­je­ní z kom­plet­ní­ho sle­do­vá­ní Boženy to ale samo o sobě jed­no­du­še nesta­čí. Upřímně ale v mých očích vystih­la čtvr­tá epi­zo­da Boženy Němcové tuto spi­so­va­tel­ku v té neji­de­ál­něj­ší před­sta­vě. Nejen jako sku­teč­ně milu­jí­cí mat­ku, ale sku­teč­ně i jako sil­nou ženu. Jen je pro­blém, že mno­ho věcí v tom­to seri­á­lu tuto kla­sic­kou před­sta­vu pod­ko­pá­vá.

Verdikt: 3 z 5

# ZÁVĚREM:

Minisérie Božena není vylo­že­ným prů­švi­hem. Má mno­ho pozi­tiv­ních aspek­tů, jeho vizu­ál­ní strán­ka není úpl­ně bíd­ná, her­ci se sna­ží a seri­ál obsa­hu­je mno­ho výbor­ných momen­tů. Bohužel ale záro­veň mno­ha pasá­žím živo­ta Boženy Němcové věnu­je pří­liš moc a dru­hým zase až pří­liš málo. Nepodařilo se mu úpl­ně pro­dat důle­ži­tost této spi­so­va­tel­ky a bere pří­liš vel­ký důraz na její milost­ný život. Nebylo by v tom vlast­ně nic špat­né­ho, v závě­ru ale chy­bí sna­ha o to opod­stat­ně­ní toho, co udě­la­lo Boženu Němcovou tím vel­kým lokál­ním lite­rár­ním jmé­nem. A ani ta sna­ha před­sta­vit Boženu Němcovou ve svět­le sil­ných a nezá­vis­lých žen seri­á­lu jed­no­du­še nevy­šla. Minisérie Lenky Wimmerové tak vstou­pí do his­to­rie jako mini­sé­rie s pro­mar­ně­ným poten­ci­á­lem, při­čemž je její cel­ko­vý detail­ní roz­bor i dost mož­ná zají­ma­věj­ší než kom­plet­ní mini­sé­rie. A už to doka­zu­je, že je něco v jis­tém ohle­du špat­ně. Pořád ale pla­tí, že jde jen o důstoj­ný prů­měr než o vylo­že­né peklo.

Verdikt: 3 z 5


Photo © Česká tele­vi­ze / Klára Cvrčková


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
2 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Božena recenze tom bevl

Nemám ráda kritiky,ale uznávám,že jsou v urči­tém smys­lu důle­ži­tí. Myslím totiž,že obec­ně je mno­hem jed­no­duš­ší kritizovat,než tvo­řit.
Ale v pod­sta­tě s názo­rem p. Bevla na mini­sé­rii Božena sou­hla­sím, jen mě mrzí drob­né pra­vo­pis­né chy­by v tex­tu. To by se,zvlášť kri­ti­kům, stá­vat nemě­lo.

Vlasta Humlová

Vážený pane kri­ti­ku, chcete- li psát tako­vý roz­sáh­lý roz­bor díla, musí­te, a to zdů­raz­ňu­ji, musí­te se nau­čit pořád­ně psát bez chyb. Jinak je Vaše kri­ti­ka k niče­mu.

  • Božena útočí na city14. ledna 2021 Božena útočí na city Čtyři lednové nedělní večery programu České televize patří minisérii „Božena“. Příběh inspirovaný životem spisovatelky národního obrození Boženy Němcové vzbuzuje emoce stejně, jako se to […] Posted in TV Recenze
  • Jan Palach21. ledna 2022 Jan Palach Lidé jsou lhostejní. Češi jsou lhostejní. Uběhlo téměř padesát let od smrti Jana Palacha a já si kladu otázku, co by asi pociťoval, kdyby viděl současnou politickou situaci v ČR. Andrej […] Posted in Retro filmové recenze
  • Anthropoid: precizní historické drama navzdory anglické pseudovýslovnosti českých jmen24. května 2024 Anthropoid: precizní historické drama navzdory anglické pseudovýslovnosti českých jmen České dějiny nejsou zrovna tradičním zdrojem látek pro americké a britské filmy. Proto potěší, když se v koprodukci zahraniční tvůrci rozhodnou zpracovat některý z důležitých momentů […] Posted in Retro filmové recenze
  • Kryštof19. října 2021 Kryštof Kryštof mezi mnichy uprchl nejen pro víru k Bohu, ale i před konflikty s otcem a politickými poměry po únorovém puči. Vedle mnišského života je také jedním z posledních článků řetězu, […] Posted in Filmové recenze
  • Stockholmský syndrom8. ledna 2020 Stockholmský syndrom Kriminalista Viktor Mojžíš (David Švehlík) při obraně své dcery, kterou napadne rotvajler, zastřelí nejen psa, ale nešťastnou náhodou postřelí i jeho majitele Jindřicha Oseckého (Martin […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Protektor - nejlepší film od režiséra filmu Prezident Blaník19. března 2019 Protektor - nejlepší film od režiséra filmu Prezident Blaník Od filmu Protektor jsem si toho zprvu mnoho nesliboval. Prostě asi jen nějaký další snímek ve stylu "musíme si pomáhat" s profláknutými tvářemi sterilního českého filmu nového tisíciletí. […] Posted in Retro filmové recenze
  • Jan Hus (TV film)2. října 2018 Jan Hus (TV film) Matěj Hádek v roli výjimečné osobnosti Mistra Jana Husa a synové Karla IV., bratři Václav a Zikmund, ve středověkém dramatu o smyslu pravdy a oběti nejvyšší Posted in Galerie
  • Život a doba soudce A. K. (TV seriál)17. srpna 2018 Život a doba soudce A. K. (TV seriál) Soudce je člověk, před kterého předstupují lidé se svými problémy a od kterého očekávají jejich řešení. Soudce je člověk, kterému soudní spory vstupují do soukromí a stávají se součástí […] Posted in Galerie
  • Zápisník alkoholičky ... nebo alkoholika?11. července 2024 Zápisník alkoholičky ... nebo alkoholika? S letní vlnou filmových premiér přichází do českých kin také filmová adaptace knižního bestselleru o zážitcích jedné alkoholičky. V hlavní roli se zde objevuje Tereza Ramba a režie se ujal […] Posted in Filmové recenze
  • Král Šumavy: Fantom temného kraje - Epizoda 327. prosince 2022 Král Šumavy: Fantom temného kraje - Epizoda 3 Začneme tím, že to měla být pouze trojdílná série. Jak je vidět, tak Voyu neschází drzost, aby natočila trojdílnou sérii s tím, aby v posledním díle všichni viděli jasné naznačení, že není […] Posted in TV Recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

2
0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60009 s | počet dotazů: 271 | paměť: 72062 KB. | 14.07.2024 - 12:53:38