Kritiky.cz > Recenze her > Aquarist: Zábavná simulace akvária s potenciálem stát se skvělou

Aquarist: Zábavná simulace akvária s potenciálem stát se skvělou

Foto:FreeMind S.A.
Foto:FreeMind S.A.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Aquarist je v zákla­du zábav­ná a ceno­vě dostup­ná simu­la­ce akvá­ria, kte­rá nabí­zí hodi­ny zába­vy pro milov­ní­ky vod­ních živo­či­chů. Nabízí širo­kou šká­lu slad­ko­vod­ních a sla­no­vod­ních ryb, kte­ré lze cho­vat v rea­lis­tic­ky simu­lo­va­ném pro­stře­dí. Hra učí zod­po­věd­né­mu cho­vu ryb a upo­zor­ňu­je na chy­by, kte­ré se běž­ně děla­jí při zaklá­dá­ní akvá­ria.

Bohužel, her­ní záži­tek brz­dí něko­lik aspek­tů, kte­ré by se daly snad­no vylep­šit. Hlavním pro­blé­mem je frustru­jí­cí mecha­ni­ka budo­vá­ní ve ved­lej­ších úko­lech. Tyto úko­ly, kte­ré jsou nut­né pro zpří­stup­ně­ní obsa­hu hry, zahr­nu­jí nepřes­né umis­ťo­vá­ní před­mě­tů a nepří­jem­né ovlá­dá­ní, kte­ré z nich děla­jí zdlou­ha­vou a frustru­jí­cí zále­ži­tost.

Další men­ší pro­blémy zahr­nu­jí špat­né roz­vr­že­ní menu, obtíž­né vybí­rá­ni objek­tů v pře­pl­ně­ných nádr­žích a nad­by­teč­nou údrž­bu, kte­rá vyža­du­je neu­stá­lé sle­do­vá­ní ryb. Tyto drob­nos­ti sice hru nezne­hod­no­cu­jí, ale sni­žu­jí cel­ko­vý her­ní kom­fort.

I přes tyto nedo­stat­ky je Aquarist zábav­ná a nená­roč­ná hra, kte­rá za danou cenu nabí­zí sluš­nou por­ci zába­vy. Pokud vývo­já­ři zapra­cu­jí na vylep­še­ní kva­li­ty živo­ta a pře­pra­cu­jí mecha­ni­ku budo­vá­ní, Aquarist má poten­ci­ál stát se sku­teč­ně skvě­lou simu­la­cí akvá­ria.

Shrnutí:

  • Klady: Zábavná a nená­roč­ná hra­tel­nost, širo­ká šká­la ryb, rea­lis­tic­ká simu­la­ce akvá­ria, edu­ka­tiv­ní prv­ky.
  • Zápory: Frustrující mecha­ni­ka budo­vá­ní, špat­né roz­vr­že­ní menu, obtíž­né vybí­rá­ni objek­tů, nad­by­teč­ná údrž­ba.
  • Závěr: Za danou cenu zábav­ná hra s poten­ci­á­lem stát se skvě­lou po vylep­še­ní.

Hodnocení: 7/10

Doporučení: Pokud máte rádi akvá­ria a nená­roč­né hry, Aquarist za vyzkou­še­ní sto­jí. Jen měj­te na pamě­ti, že vás v někte­rých chví­lích může potrá­pit frustru­jí­cí mecha­ni­ka budo­vá­ní.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,09189 s | počet dotazů: 251 | paměť: 74352 KB. | 20.05.2024 - 05:01:55