Kritiky.cz > Recenze her > TopSpin 2K25: Návrat legendy na tenisovém kurtu

TopSpin 2K25: Návrat legendy na tenisovém kurtu

Foto: Hangar 13 & 2K Games
Foto: Hangar 13 & 2K Games
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Po dlou­hé době se vra­cí úspěš­ná teni­so­vá série TopSpin. Konkurence není malá, na svém PC už mám něko­lik teni­so­vých her. Starý zná­mý arká­do­vý Virtua Tennis 2009 a Tennis World Tour. Třetí a nej­no­věj­ší teni­so­vá hra je TopSpin 2K25.

Licence pro hrá­če má, tak si uži­je­te hned 24 pro­fe­si­o­ná­lů. Jak stá­va­jí­cích hvězd, tak his­to­ric­kých. Mezi nimi dělá nej­vět­ší pře­kva­pe­ní čes­ká hvězda Karolína Plíšková. Samozřejmě stá­li­cí mezi hrá­či, kte­ří pro­půj­čil svo­ji tvář, je Roger Federer. Dalšími jsou kla­sic­ké hvězdy této teni­so­vé série Andre Agassi a Serena Williamsová. Celkem 24 hrá­čů.

Co si může­te zahrát v této hře. Klasickou exhi­bi­ci, onli­ne i offli­ne zápas pro­ti počí­ta­či, inter­ne­to­vým pro­tiv­ní­kem, pří­pad­ně i spo­lu s kama­rá­dem na dru­hém křes­le. Čeká vás vel­ká kari­é­ra s vámi vytvo­ře­ným hrá­čem.

Ten kdo tenis nezná, tak může­te pro­jít teni­so­vou aka­de­mii, kte­rou řídí John McEnroe. Pro nové hrá­če je tuto­ri­ál doce­la důle­ži­tý, sezná­mí se prin­ci­py hry, jak teni­so­vé, tak u své­ho křes­la.

Já tuto­ri­ál nepo­tře­bo­val, vrh­nou jsem se do vytvá­ře­ní hrá­če. Můžete si se svým hrá­čem dost vyhrát, od výš­ky váhy, po detai­ly obli­če­je a vla­sy a po jeho oble­če­ní. Značkové i neznač­ko­vé. A tro­cha pro high-tech hrá­če si může­te zvo­lit robo­tic­ké pro­té­zy. Jakmile si své­ho hrá­če vytvo­ří­te, tak se vrh­ne­te do hra­ní.

Kariéra je roz­dě­le­na do jed­not­li­vých měsí­ců, kdy zís­ká­vá­te body do žeb­říč­ku, body atri­bu­tů a vir­tu­ál­ní pení­ze. Body slou­ží k postu­pu v žeb­říč­ku a za pení­ze si může­te kou­pit tre­né­ra, lep­ší vyba­ve­ní a za body atri­bu­tů si vylep­ší­te své­ho hrá­če, pro­to­že je na začát­ku vel­mi sla­bý. Vylepšování hrá­če je prá­vě to nej­dů­le­ži­těj­ší pro hra­ní v poz­děj­ší čás­ti kari­é­ry, kdy bude­te hrát pro­ti vel­kým hrá­čům na vel­kém tur­na­ji.

A teď něco o hra­ní celé hry. Hraní je vel­mi jed­no­du­ché, pro pohyb sta­čí šip­ko­vá tla­čít­ka (tedy pro PC) a pro typ úde­ru vám sta­čí ješ­tě míň. Tři klá­ve­so­vá tla­čít­ka na levou ruku. Je ale důle­ži­té vše správ­ně nača­so­vat, aby byl odpal míč­ku co nej­přes­něj­ší a pro­tiv­ník měl pro­blém míč ode­hrát. Není to jenom o správ­ném nača­so­vá­ní úde­ru, ale musí­te se také dob­ře posta­vit k míč­ku, pří­pad­ně v čas doběh­nout. Když se netre­fí­te dle své­ho přá­ní, tak při lep­ší vari­an­tě pro­tiv­ník míč snad­no ode­hra­je, při té hor­ší Vám míček letí dale­ko do autu. Tento způ­sob hra­ní pova­žu­ji za opti­mál­ní, správ­né doběh­nu­tí a ode­hrá­ní míč­ku se vám odvě­tí moc hez­ký­mi výmě­na­mi, kte­ré odpo­ví­da­jí reál­né­mu teni­su. Samozřejmě samot­ný let míč­ku je zpo­ma­le­ný, aby jste v kli­du stih­li rea­go­vat, ale vše závi­sí na vaší zku­še­nos­ti a vytré­no­vá­ní prs­tů.

Graficky hra je pove­de­ná. Lze nasta­vit dob­ře detai­ly, aby se dala hrát i na star­ším počí­ta­či. Ale já mám už měsíc oprav­du her­ní počí­tač, tak ve 4k vypa­dá hra doko­na­le. Tenisové kur­ty jsou vel­mi reál­né, komen­tá­ře taky. A co vaši hrá­či? Svého vytvo­ře­né­ho hrá­če bez pro­blé­mů pozná­te a hrá­če ze muž­ské­ho a žen­ské­ho teni­su při tro­še sna­hy také pozná­te, ale není to tak reál­né, jak by mělo být. Mám tako­vý dojem, že těch 24 hrá­čů, se kte­rý­ma může­te hrát, vytvo­ři­li tvůr­ci pomo­cí inter­ní­ho edi­to­ru. Myslím si to, pro­to­že když jsem si své­ho hrá­če tvo­řil, tak jsme obje­vil oble­če­ní těch­to hrá­čů a jejich cha­rak­te­ris­tic­ké úče­sy.

V kon­ku­ren­ci teni­su pro kon­zo­le a poči­tač se TopSpin 2K25 neztra­tí. Dle mě je to nej­lep­ší tenis, co lze hrát. Když si odpus­tí­me hrá­če, kte­ří zrov­na krá­su nepo­bra­li a nut­nost být při­po­jen k inter­ne­tu pro offli­ne hra­ní (kari­é­ra, exhi­bi­ce). Tak je to pove­de­ná hra, kte­rá nám při­ne­se zába­vu na dlou­hé veče­ry.

Hodnocení: 90 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,28758 s | počet dotazů: 261 | paměť: 71783 KB. | 19.06.2024 - 22:43:20