Kritiky.cz > Recenze her > WWE 2K24: Recenze - Cesta k lepšímu zážitku

WWE 2K24: Recenze - Cesta k lepšímu zážitku

Foto: Visual Concepts & 2K
Foto: Visual Concepts & 2K
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Fanoušci wrest­lin­gu se těši­li na novou hru WWE 2K24, ale bohu­žel se setka­li s tech­nic­ký­mi pro­blémy a nedo­stat­ky ve hře.

Pro fanoušky wrestlingu

Pro fanouš­ky wrest­lin­gu jis­tě. V někte­rých zápa­sech se nedo­stá­vá urči­tých cha­rak­te­ris­tic­kých tahů, ale to není zásad­ní. Tento pro­blém se týká tvůr­ců obsa­hu na YouTube a stre­a­me­rů - není mož­né vypnout archiv­ní zábě­ry, kte­ré jsou sil­ně chrá­ně­ny autor­ský­mi prá­vy, což může být nevý­hod­né. Nicméně pro běž­né hrá­če to může být spí­še pozi­tiv­ní, pro­to­že to může při­nést dal­ší infor­ma­ce o his­to­rii WWE a Wrestlemanie.

Negativní ohlasy a hodnocení

Vysoký počet nega­tiv­ních ohla­sů je důsled­kem toho, že mno­ho lidí ztra­ti­lo svůj postup z před­běž­né­ho pří­stu­pu, když hra ofi­ci­ál­ně vyšla. Naštěstí jsem teh­dy spal v prá­ci, tak­že jsem se ztrá­tou dat nepo­tý­kal, ale pro ty, kte­ří ano, to bylo nepří­jem­né.

Celkový dojem a doporučení

Co se týče samot­né hry, jed­ná se o dal­ší pokra­čo­vá­ní úspěš­né­ho pří­bě­hu od 2K22 - stej­ně jako u kaž­dé výroč­ní spor­tov­ní série, musí­te zvá­žit, jest­li vám vadí drob­né, ale smys­lu­pl­né změ­ny v kva­li­tě živo­ta, vyso­ká cena za v pod­sta­tě kom­plet­ní edi­ci a zda má smy­sl počkat na výpro­dej nebo vyne­chat rok či dva. Nerad zahr­nu­ji cenu do hod­no­ce­ní, pro­to­že je sub­jek­tiv­ní a může se v čase měnit.

Kladné body:

  1. Autentiční atmo­sfé­ra: Hra při­ná­ší rea­lis­tic­ký pocit pro­stře­dí a atmo­sfé­ru pro­fe­si­o­nál­ní­ho wrest­lin­gu, což při­spí­vá k cel­ko­vé auten­ti­ci­tě zážit­ku.
  2. Široká nabíd­ka zába­vy: Navzdory tech­nic­kým nedo­stat­kům nabí­zí WWE 2K24 širo­kou šká­lu her­ních reži­mů a akti­vit, kte­ré udr­žu­jí hrá­če zau­ja­té a zaba­ve­né.
  3. Přítomnost vylep­še­ní: I přes aktu­ál­ní pro­blémy se vývo­já­ři sna­ží neu­stá­le zlep­šo­vat hru a posky­to­vat aktu­a­li­za­ce a opra­vy, což dává nadě­ji na lep­ší budouc­nost.

Záporné body:

  1. Omezené ovlá­dá­ní: Hráči se potý­ka­jí s ome­ze­ný­mi mož­nost­mi pohy­bu a pro­ve­de­ní růz­ných akcí, což zásad­ně ome­zu­je jejich her­ní záži­tek.
  2. Technické zádrhe­le: Hra čas­to trpí zasek­nu­tím v ani­ma­cích nebo v pří­bě­ho­vém reži­mu, což naru­šu­je prů­běh zápa­sů a záži­tek ze hry.
  3. Nedostatečný pří­bě­ho­vý režim: Přestože hra nabí­zí pří­bě­ho­vý režim, nedo­sta­tek pono­ře­ní a inter­ak­ti­vi­ty zane­chá­vá hrá­če s poci­tem nedo­ře­še­nos­ti a nudy.

Závěr

Potřebujeme mno­hem lep­ší příběhový/univerzální režim. Skutečně mi chy­bí doby PS2 éry, kdy jsem se mohl pro­chá­zet záku­li­sím a pro­ží­vat život super­hvězdy WWE. Oceňuji režim MyRise, ale nemů­že zůstat jen sta­tic­kou kon­ver­za­cí s hra­nič­ně špat­ným hla­sem wrest­le­rů.

Nedostatek pono­ře­ní z těch­to věcí je oprav­du zkla­má­ním.

Celkově je to dob­rá hra - MyFaction je zábav­ný, ale ztrá­cí čas. Legálně jsem to vyzkou­šel asi hodi­nu a nemo­hu vydr­žet déle, natož abych do toho inves­to­val sku­teč­né pení­ze. Grind je také pří­liš vel­ký - musí­te hrát neko­neč­né množ­ství zápa­sů jen pro­to, abys­te si vydě­la­li na základ­ní vyba­ve­ní, kte­ré je v pod­sta­tě bez­cen­né.


Hodnocení: 40 %


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,98371 s | počet dotazů: 258 | paměť: 72179 KB. | 19.04.2024 - 18:33:45