Kritiky.cz > Profily osob > Arnold Schwarzenegger slaví 75 let

Arnold Schwarzenegger slaví 75 let

Photo © Universal Pictures
Photo © Universal Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Arnold Alois Schwarzenegger (/ˈʃvɑːrtsnɛɡər/; vyslo­vo­vá­no [ˈaʁ­nɔlt ˈaːlɔɪ̯s ˈʃvaʁt͡səneːɡɐ]; naro­zen 30. čer­ven­ce 1947) je rakousko-americký herec, fil­mo­vý pro­du­cent, pod­ni­ka­tel, býva­lý kul­tu­ris­ta a poli­tik, kte­rý byl v letech 2003-2011 38. guver­né­rem Kalifornie. Od roku 2022 je posled­ním repub­li­kán­ským guver­né­rem Kalifornie. Časopis Time ho v letech 2004 a 2007 zařa­dil mezi 100 nej­vliv­něj­ších lidí svě­ta.

Schwarzenegger začal zve­dat čin­ky v 15 letech a ve 20 letech zís­kal titul Mr Universe a násled­ně sedm­krát vyhrál titul Mr Olympia. Je vše­o­bec­ně pova­žo­ván za nej­lep­ší­ho nebo jed­no­ho ze dvou nej­lep­ších kul­tu­ris­tů všech dob spo­lu s Ronniem Colemanem a je auto­rem mno­ha knih a člán­ků o kul­tu­ris­ti­ce. Je po něm pojme­no­ván Arnold Sports Festival, kte­rý je pova­žo­ván za dru­hou nej­vý­znam­něj­ší kul­tu­ris­tic­kou udá­lost po Mr Olympia. Objevil se v kul­tu­ris­tic­kém doku­men­tu Pumping Iron (1977). Schwarzenegger ukon­čil kul­tu­ris­tic­kou kari­é­ru a celo­svě­to­vě se pro­sla­vil jako holly­wo­od­ská akč­ní hvězda, kte­rá pro­ra­zi­la ve fil­mu Conan the Barbarian (1982), epo­su o meči a kouz­lech, kte­rý se stal kasov­ním trhá­kem a v roce 1984 se dočkal pokra­čo­vá­ní. Po ztvár­ně­ní titul­ní posta­vy ve sci-fi fil­mu Terminátor (1984) si zahrál v pokra­čo­vá­ních Terminátor 2: Soudný den (1991), Terminátor 3: Vzestup stro­jů (2003), Terminátor Genisys (2015) a Terminátor: (2019). Mezi jeho dal­ší úspěš­né akč­ní fil­my pat­ří Komando (1985), Běžící muž (1987), Predátor (1987), Rudý žár (1988), Total Recall (1990) a Pravdivé lži (1994), kro­mě toho nato­čil i kome­die jako Dvojčata (1988), Policajt ze škol­ky (1990), Junior (1994) a Jingle All the Way (1996). Je zakla­da­te­lem fil­mo­vé pro­dukč­ní spo­leč­nos­ti Oak Productions.

Jako repub­li­kán­ský kan­di­dát byl Schwarzenegger popr­vé zvo­len 7. říj­na 2003 ve zvlášt­ních odvo­lá­va­cích vol­bách, aby nahra­dil teh­dej­ší­ho guver­né­ra Graye Davise. Získal 48,6 % hla­sů, o 17 pro­cent­ních bodů před dru­hým v pořa­dí demo­kra­tem Cruzem Bustamantem. Přísahu slo­žil 17. lis­to­pa­du, aby odslou­žil zbý­va­jí­cí část Davisova funkč­ní­ho obdo­bí, a v roce 2006 byl v kali­forn­ských guver­nér­ských vol­bách zno­vu zvo­len s vyš­ším podí­lem hla­sů 55,9 %, aby zastá­val funk­ci guver­né­ra po celé funkč­ní obdo­bí. V roce 2011 vyčer­pal svůj man­dát guver­né­ra a vrá­til se k herec­tví.

Schwarzeneggerovi se v dobách jeho kul­tu­ris­tic­ké kari­é­ry pře­zdí­va­lo „rakous­ký dub“, během jeho herec­ké kari­é­ry „Arnie“ nebo „Schwarzy“ a během jeho poli­tic­ké kari­é­ry „guver­nér“ (portman­te­au ze slov „guver­nér“ a „Terminátor“). V roce 1986 se ože­nil s Marií Shriverovou, nete­ří pre­zi­den­ta Johna F. Kennedyho. Rozešli se v roce 2011 poté, co se při­znal, že v roce 1997 zplo­dil dítě s jejich slu­žeb­nou; jejich roz­vod byl dokon­čen v roce 2021.

Raný život

Arnold Alois Schwarzenegger se naro­dil 30. čer­ven­ce 1947 v rakous­kém Thalu jako dru­hý syn Gustava Schwarzeneggera a jeho man­žel­ky Aurelie (roze­né Jadrné). Schwarzeneggerův otec byl míst­ním poli­cej­ním náčel­ní­kem. Po anšlu­su v roce 1938 vstou­pil do nacis­tic­ké stra­ny a v roce 1939 do Sturmabteilung (SA). Za dru­hé svě­to­vé vál­ky slou­žil jako vojen­ský poli­cis­ta při inva­zích do Polska, Francie a Sovětského sva­zu, včet­ně oblé­há­ní Leningradu, a dosá­hl hod­nos­ti Hauptfeldwebel. V bitvě o Stalingrad byl zra­něn a v roce 1943 byl po one­moc­ně­ní malárií pro­puš­těn. Podle odbor­ní­ka na holo­caust Michaela Berenbauma slou­žil Gustav Schwarzenegger „na váleč­ných scé­nách, kde se pácha­la zvěr­stva. Z doku­men­tů však nelze zjis­tit, zda v tom hrál něja­kou roli“. Gustavově minu­los­ti věno­val tisk vel­kou pozor­nost během odvo­lá­ní kali­forn­ské­ho guver­né­ra v roce 2003, kdy byl Schwarzenegger zvo­len guver­né­rem.

Gustav Schwarzenegger se ože­nil s Aurelií 20. říj­na 1945; jemu bylo 38 a jí 23 let. Podle Schwarzeneggerových slov byli jeho rodi­če vel­mi přís­ní: „Tenkrát v Rakousku to byl úpl­ně jiný svět [...] když jsme něco pro­ved­li nebo jsme nepo­slech­li rodi­če, pru­tem se nešet­ři­lo.“ Vyrůstal v kato­lic­ké rodi­ně. Gustav dával před­nost star­ší­mu syno­vi Meinhardovi před Arnoldem. Jeho upřed­nost­ňo­vá­ní bylo „sil­né a do očí bijí­cí“, což pra­me­ni­lo z nepod­lo­že­né­ho pode­zře­ní, že Arnold není jeho bio­lo­gic­ké dítě. Schwarzenegger pro­hlá­sil, že jeho otec „neměl trpě­li­vost naslou­chat nebo pocho­pit vaše pro­blémy“. S mat­kou, s níž udr­žo­val kon­takt až do její smr­ti, měl dob­rý vztah.

Rané vzdělání a kulturistické začátky

Ve ško­le byl prý Schwarzenegger stu­dij­ně prů­měr­ný, ale vyni­kal „vese­lou, dob­ro­mysl­nou a buja­rou“ pova­hou. Peníze byly v jejich domác­nos­ti pro­blé­mem; Schwarzenegger vzpo­mí­nal, že jed­ním z vrcho­lů jeho mlá­dí bylo, když si rodi­na kou­pi­la led­nič­ku. Schwarzeneggerův otec Gustav byl spor­to­vec a přál si, aby se jeho syno­vé sta­li mis­try v bavor­ském cur­lin­gu. Pod vli­vem své­ho otce se Schwarzenegger jako chla­pec věno­val něko­li­ka spor­tům.

Schwarzenegger začal posi­lo­vat v roce 1960, když jeho fot­ba­lo­vý tre­nér vzal svůj tým do míst­ní posi­lov­ny. Ve čtr­nác­ti letech dal před­nost kul­tu­ris­ti­ce před fot­ba­lo­vou kari­é­rou. Později řekl: „S posi­lo­vá­ním jsem vlast­ně začal v pat­nác­ti, ale už jsem se léta věno­val spor­tům, napří­klad fot­ba­lu, tak­že jsem měl pocit, že i když jsem štíh­lý, jsem dob­ře vyvi­nu­tý, při­nejmen­ším nato­lik, abych mohl začít cho­dit do posi­lov­ny a začít s olym­pij­ským vzpí­rá­ním.“ V jeho ofi­ci­ál­ním živo­to­pi­se na webo­vých strán­kách se však tvr­dí, že „ve 14 letech začal s inten­ziv­ním tré­nin­ko­vým pro­gra­mem s Danem Farmerem, v 15 letech stu­do­val psy­cho­lo­gii (aby se dozvě­děl více o síle mys­li nad tělem) a v 17 letech ofi­ci­ál­ně zahá­jil svou sou­těž­ní kari­é­ru“. Během své­ho pro­je­vu v roce 2001 řekl: „Můj vlast­ní plán se zfor­mo­val, když mi bylo 14 let. Můj otec si přál, abych se stal poli­cis­tou, jako byl on. Matka chtě­la, abych šel na obchod­ní ško­lu.“

Schwarzenegger si oblí­bil návštěvy posi­lov­ny ve Štýrském Hradci, kde také čas­to navště­vo­val míst­ní kina, aby na vel­kém plát­ně viděl kul­tu­ris­tic­ké ido­ly, jako byli Reg Park, Steve Reeves a Johnny Weissmuller. Když Reeves v roce 2000 zemřel, Schwarzenegger na něj s lás­kou vzpo­mí­nal: „Jako tee­nager jsem vyrůs­tal se Stevem Reevesem. Jeho pozo­ru­hod­né úspě­chy mi umož­ni­ly pocho­pit, co je mož­né, když ostat­ní kolem mě ne vždy chá­pa­li mé sny. Steve Reeves byl sou­čás­tí vše­ho, čeho jsem kdy měl to štěs­tí dosáh­nout.“ V roce 1961 se Schwarzenegger sezná­mil s býva­lým panem Rakouska Kurtem Marnulem, kte­rý ho pozval na tré­nink do posi­lov­ny ve Štýrském Hradci. V mlá­dí byl tak odhod­la­ný, že se o víken­dech vlou­pal do míst­ní posi­lov­ny, aby mohl tré­no­vat, i když byla zavře­ná. „Bylo by mi špat­ně, kdy­bych vyne­chal tré­nink... Věděl jsem, že když to neu­dě­lám, nemůžu se na sebe dru­hý den ráno podí­vat do zrca­dla.“ Když se Schwarzeneggera zepta­li na jeho prv­ní záži­tek z kina jako chlap­ce, odpo­vě­děl: „Byl jsem vel­mi malý, ale vzpo­mí­nám si, že mě otec vzal do rakous­ké­ho kina a viděl něja­ké fil­mo­vé novin­ky. První oprav­do­vý film, kte­rý jsem viděl a na kte­rý si zře­tel­ně vzpo­mí­nám, byl film s Johnem Waynem.“ Ve Štýrském Hradci se Schwarzenegger stal uči­te­lem Alfreda Gerstla, kte­rý měl židov­ské před­ky a poz­dě­ji se stal pre­zi­den­tem Spolkové rady, a spřá­te­lil se s jeho synem Karlem.

Schwarzeneggerův bra­tr Meinhard zemřel 20. květ­na 1971 při auto­ne­ho­dě. Řídil opi­lý a zemřel na mís­tě. Schwarzenegger se jeho pohřbu nezú­čast­nil. Meinhard byl zasnou­be­ný s Erikou Knapp a měli spo­lu tří­le­té­ho syna Patricka. Schwarzenegger zapla­til Patrickovi vzdě­lá­ní a pomohl mu pře­stě­ho­vat se do USA. 13. pro­sin­ce 1972 zemřel Gustav na mrt­vi­ci. Ve fil­mu Pumping Iron Schwarzenegger tvr­dil, že se nezú­čast­nil otco­va pohřbu, pro­to­že tré­no­val na kul­tu­ris­tic­kou sou­těž. Později on i pro­du­cent fil­mu uved­li, že tato his­tor­ka byla pře­vza­ta od jiné­ho kul­tu­ris­ty, aby uká­za­la, do jakých extré­mů jsou někte­ří schop­ni pro svůj sport zajít, a aby Schwarzeneggerův obraz zchla­di­la a vytvo­ři­la pro film kon­tro­ver­zi. Barbara Bakerová, jeho prv­ní váž­ná pří­tel­ky­ně, však vzpo­mí­na­la, že ji o smr­ti své­ho otce infor­mo­val bez emo­cí a že o svém bra­t­ro­vi nikdy nemlu­vil. Postupem času uve­dl nejmé­ně tři ver­ze, proč na otco­vě pohřbu chy­běl.

V roz­ho­vo­ru pro časo­pis Fortune v roce 2004 Schwarzenegger vyprá­věl, jak od své­ho otce trpěl tím, co by se „dnes nazva­lo zne­u­ží­vá­ním dětí“: „Tahali mě za vla­sy. Mlátili mě řeme­ny. Stejně jako dítě odve­d­le. Tak to pros­tě bylo. Mnoho dětí, kte­ré jsem viděl, rodi­če zlo­mi­li, což byla německo-rakouská men­ta­li­ta. Nechtěli vytvo­řit indi­vi­du­a­li­tu. Šlo jen o to, aby se při­způ­so­bi­li. Já jsem byl ten, kdo se nepři­způ­so­bil a jehož vůli nešlo zlo­mit. Proto jsem se stal rebe­lem. Pokaždé, když jsem dostal ránu a pokaž­dé, když mi někdo řekl: „Tohle nemů­žeš dělat,“ řekl jsem si: „Tohle už nebu­de na dlou­ho, pro­to­že se odsud odstě­hu­ju. Chci být boha­tý. Chci být někdo.“

Schwarzenegger slou­žil v roce 1965 v rakous­ké armá­dě, aby spl­nil roč­ní služ­bu, kte­rou v té době muse­li absol­vo­vat všich­ni osm­nác­ti­le­tí rakouš­tí muži. Během služ­by v armá­dě vyhrál sou­těž Junior Mr. Europe. Během základ­ní­ho výcvi­ku dezer­to­val, aby se mohl sou­tě­že zúčast­nit, a poté strá­vil týden ve vojen­ském věze­ní: „Účast v sou­tě­ži pro mě zna­me­na­la tolik, že jsem si důklad­ně nepro­mys­lel důsled­ky.“ Další kul­tu­ris­tic­ké sou­tě­že se zúčast­nil ve Štýrském Hradci v hote­lu Steirerhof, kde se umís­til na dru­hém mís­tě. Byl zvo­len „nej­lé­pe sta­vě­ným mužem Evropy“, což ho v kul­tu­ris­tic­kých kru­zích pro­sla­vi­lo. „Titul Mr Universe byl mou vstu­pen­kou do Ameriky - země pří­le­ži­tos­tí, kde jsem se mohl stát hvězdou a zbo­hat­nout.“ Schwarzenegger pod­ni­kl svou prv­ní ces­tu leta­dlem v roce 1966, kdy se zúčast­nil sou­tě­že NABBA Mr Universe v Londýně. V sou­tě­ži Mr. Universe se umís­til na dru­hém mís­tě, pro­to­že neměl tako­vou sva­lo­vou defi­ni­ci jako ame­ric­ký vítěz Chester Yorton.

Charles „Wag“ Bennett, jeden z porot­ců na sou­tě­ži v roce 1966, byl Schwarzeneggerem ohro­men a nabí­dl mu, že ho bude tré­no­vat. Protože Schwarzenegger měl málo peněz, Bennett ho pozval, aby byd­lel v jeho pře­pl­ně­ném rodin­ném domě nad jed­nou z jeho dvou posi­lo­ven ve Forest Gate v Londýně. Yortonova defi­ni­ce nohou byla vyhod­no­ce­na jako lep­ší a Schwarzenegger se pod­le Bennettem vypra­co­va­né­ho tré­nin­ko­vé­ho pro­gra­mu sou­stře­dil na zlep­še­ní defi­ni­ce sva­lů a síly nohou. Pobyt v lon­dýn­ské čtvr­ti East End pomohl Schwarzeneggerovi zlep­šit základ­ní zna­los­ti ang­lic­ké­ho jazy­ka. Život u Bennettových ho také změ­nil jako člo­vě­ka: „Pobyt s nimi mě uči­nil mno­hem kul­ti­vo­va­něj­ším. Když je vám tolik, kolik mi teh­dy bylo, pořád hle­dá­te uzná­ní, lás­ku, pozor­nost a také vede­ní. V té době jsem si to ješ­tě pořád­ně neu­vě­do­mo­val. Ale teď, když se ohlí­žím zpět, vidím, že rodi­na Bennettových všech­ny tyto potře­by napl­ňo­va­la. Zejména mou potře­bu být nej­lep­ší na svě­tě. Být uzná­va­ný a cítit se jedi­neč­ný a výji­meč­ný. Viděli, že potře­bu­ji tu péči, pozor­nost a lás­ku.“

V roce 1966, když byl Schwarzenegger u Bennettů doma, měl také mož­nost setkat se s ido­lem z dět­ství Regem Parkem, kte­rý se stal jeho pří­te­lem a men­to­rem. Trénink se vypla­til a v roce 1967 Schwarzenegger popr­vé vyhrál titul a ve svých 20 letech se stal nejmlad­ším Mr. Universe v his­to­rii. Titul pak zís­kal ješ­tě tři­krát. Poté Schwarzenegger odle­těl zpět do Mnichova, kde navště­vo­val obchod­ní ško­lu a pra­co­val v klu­bu zdra­ví (posi­lov­na Rolfa Putzigera, kde pra­co­val a tré­no­val v letech 1966-1968), a v roce 1968 se vrá­til do Londýna, aby zís­kal svůj dal­ší titul Mr Universe. Rogeru C. Fieldovi, své­mu teh­dej­ší­mu ang­lic­ké­mu tre­né­ro­vi a pří­te­li v Mnichově, čas­to říkal: „Stanu se nej­vět­ším her­cem!“

Schwarzenegger, kte­rý od svých dese­ti let snil o tom, že se pře­stě­hu­je do USA, a v kul­tu­ris­ti­ce viděl ces­tu, jak toho dosáh­nout, si svůj sen spl­nil tím, že se v říj­nu 1968, ve věku 21 let, pře­stě­ho­val do Spojených stá­tů, a to ješ­tě mlu­vil jen málo ang­lic­ky. Tam tré­no­val v Gold’s Gym ve Venice v Los Angeles v Kalifornii pod dohle­dem Joea Weidera. V letech 1970-1974 byl jed­ním ze Schwarzeneggerových part­ne­rů při posi­lo­vá­ní Ric Drasin, pro­fe­si­o­nál­ní zápas­ník, kte­rý v roce 1973 navr­hl původ­ní logo Gold’s Gym. Schwarzenegger se také spřá­te­lil s pro­fe­si­o­nál­ním zápas­ní­kem Superstar Billym Grahamem. V roce 1970, ve svých 23 letech, zís­kal v New Yorku svůj prv­ní titul Mr. olym­pia a ten­to titul pak zís­kal cel­kem sedm­krát.

Imigrační práv­nic­ká fir­ma Siskind & Susser uved­la, že Schwarzenegger mohl být někdy na pře­lo­mu 60. a 70. let nele­gál­ním při­stě­ho­val­cem, pro­to­že poru­šil pod­mín­ky své­ho víza. LA Weekly poz­dě­ji v roce 2002 uve­dl, že Schwarzenegger je nej­slav­něj­ším při­stě­ho­val­cem v Americe, kte­rý „pře­ko­nal sil­ný rakous­ký pří­zvuk a pře­ko­nal neprav­dě­po­dob­ný původ kul­tu­ris­ti­ky, aby se v 90. letech stal nej­vět­ší fil­mo­vou hvězdou na svě­tě“.

V roce 1977 vyšla Schwarzeneggerova autobiografie/průvodce posi­lo­vá­ním Arnold: Arnold Arnold: The Education of a Bodybuilder (Výchova kul­tu­ris­ty) se stal obrov­ským úspě­chem. V roce 1977 pózo­val pro gay časo­pis After Dark. Díky absol­vo­vá­ní růz­ných kur­zů na Santa Monica College v Kalifornii (včet­ně ang­lič­ti­ny), jakož i dal­ších kur­zů vyš­ší­ho stup­ně na Kalifornské uni­ver­zi­tě v Los Angeles v rám­ci roz­ši­řu­jí­cí­ho pro­gra­mu UCLA, nasbí­ral Schwarzenegger do té doby dosta­tek kre­di­tů, tak­že byl „na dostřel“ od ukon­če­ní stu­dia. V roce 1979 se zapsal na Univerzitu Wisconsin-Superior jako stu­dent dál­ko­vé­ho stu­dia, vět­ši­nu uči­va absol­vo­val kore­spon­denč­ně a do Superioru dojíž­děl na setká­ní s pro­fe­so­ry a závě­reč­né zkouš­ky. V květ­nu 1980 for­mál­ně pro­mo­val a zís­kal baka­lář­ský titul v obo­ru obchod­ní admi­nis­tra­ti­va a mar­ke­ting. Občanství Spojených stá­tů zís­kal v roce 1983.

Kariéra v kulturistice

Arnold Schwarzenegger

Bodybuilder

Osobní úda­je

PřezdívkaRakouský dub

Výška6 stop a 2 pal­ce (188 cm)

Váha-235 lb (107 kg) (sou­těž)

-260 lb (118 kg) (mimo sou­těž)

Výkony v kul­tu­ris­ti­ce

Profesionální kari­é­ra

Pro-debut-NABBA Mr. Universe

-1968

Nejlepší vítězství-IFBB Mr. Olympia

-1970-1975, 1980, sedm­krát

PředchůdceSergio Oliva (’69)

Frank Zane (’79)

NástupceFranco Columbu (’76, ’81)

AktivníSkončil v roce 1980

sba­lit

Medailové rekor­dy

Mužská kul­tu­ris­ti­ka

Reprezentant Rakouska

Mr Universe (ama­tér)

1. 1967

Mr Universe (pro­fe­si­o­nál)

1. 1968

1. 1969

1. 1970

Mr. Olympia

2. místo1969

1. místo1970

1. místo1971

1. místo1972

1. místo1973

1. místo1974

1. místo1975

1. místo1980

Powerlifting

Reprezentace. Rakousko

Mezinárodní mis­trov­ství v silo­vém troj­bo­ji

1. místo1966 80 kg

Mistrovství Německa v silo­vém troj­bo­ji

2. místo1967 80 kg

1. místo1968 80 kg

Graz-Paradise Keller Powerlifting Championships

2. místo1967 80 kg

Mužské vzpí­rá­ní

Reprezentace Rakouska

Štýrské mis­trov­ství ve vzpí­rá­ní juni­o­rů

1. místo1964

Německé mis­trov­ství Rakouska ve vzpí­rá­ní

1. místo1965

Schwarzenegger je pova­žo­ván za jed­nu z nej­vý­znam­něj­ších postav v his­to­rii kul­tu­ris­ti­ky, a jeho odkaz při­po­mí­ná kaž­do­roč­ní kul­tu­ris­tic­ká sou­těž Arnold Classic. Zůstal výraz­nou tvá­ří kul­tu­ris­ti­ky i dlou­ho po svém odcho­du do důcho­du, čás­teč­ně díky vlast­nic­tví posi­lo­ven a fit­ness časo­pi­sů. Předsedal mno­ha sou­tě­žím a pře­dá­vá­ní cen.

Po mno­ho let psal měsíč­ní slou­pek pro kul­tu­ris­tic­ké časo­pi­sy Muscle & Fitness a Flex. Krátce po svém zvo­le­ní guver­né­rem byl jme­no­ván výkon­ným redak­to­rem obou časo­pi­sů, a to do znač­né míry sym­bo­lic­ky. Časopisy sou­hla­si­ly s tím, že budou guver­né­ro­vi roč­ně věno­vat 250 000 dola­rů na růz­né ini­ci­a­ti­vy týka­jí­cí se těles­né zdat­nos­ti. Když byla v roce 2005 tato doho­da včet­ně smlou­vy, kte­rá Schwarzeneggerovi zajiš­ťo­va­la nejmé­ně 1 mili­on dola­rů roč­ně, zve­řej­ně­na, mno­zí ji kri­ti­zo­va­li jako střet zájmů, pro­to­že guver­né­rův úřad roz­ho­do­val o regu­la­ci doplň­ků stra­vy v Kalifornii. Schwarzenegger se pro­to v roce 2005 vzdal funk­ce výkon­né­ho redak­to­ra. Společnost American Media Inc, kte­rá vlast­ní časo­pi­sy Muscle & Fitness a Flex, v břez­nu 2013 ozná­mi­la, že Schwarzenegger při­jal jejich obno­ve­nou nabíd­ku na post výkon­né­ho redak­to­ra těch­to časo­pi­sů.

Jednou z prv­ních sou­tě­ží, kte­rou vyhrál, byla sou­těž Junior Mr. euro­pe v roce 1965. V násle­du­jí­cím roce, ve svých 19 letech, vyhrál sou­těž Mr. euro­pe. Poté se účast­nil mno­ha kul­tu­ris­tic­kých sou­tě­ží a vět­ši­nu z nich vyhrál. Mezi jeho kul­tu­ris­tic­ká vítěz­ství pat­ří pět vítěz­ství v sou­tě­ži Mr Universe (4 - NABBA [Anglie], 1 - IFBB [USA]) a sedm vítěz­ství v sou­tě­ži Mr Olympia, což je rekord, kte­rý vydr­ží až do roku 1991, kdy Lee Haney zís­kal svůj osmý titul Mr Olympia v řadě.

Schwarzenegger nadá­le cvi­čí. Když se ho během Arnold Classic 2011 pta­li na jeho osob­ní tré­nink, řekl, že stá­le cvi­čí kaž­dý den půl hodi­ny s čin­ka­mi.

Silový trojboj/vzpírání

Během Schwarzeneggerových prv­ních let v kul­tu­ris­ti­ce se také zúčast­nil něko­li­ka sou­tě­ží v olym­pij­ském vzpí­rá­ní a silo­vém troj­bo­ji. První pro­fe­si­o­nál­ní sou­těž absol­vo­val Schwarzenegger v roce 1963 a v letech 1964 a 1965 vyhrál dvě sou­tě­že ve vzpí­rá­ní a v letech 1966 a 1968 dvě sou­tě­že v silo­vém troj­bo­ji.

V roce 1967 vyhrál Schwarzenegger mni­chov­skou sou­těž ve vzpí­rá­ní kame­ne, při níž se ve sto­ji na dvou podnož­kách zve­dá mezi nohy kámen o hmot­nos­ti 508 němec­kých liber (254 kg / 560 lb).

Osobní rekordy

-Čin a tlak - 264 lb (120 kg)

-Přítah - 243 lb (110 kg)

-Čin a trh - 298 lb (135 kg)

-Dřep - 545 lb (247 kg)

-Tlak na lavi­ci - 520 lb (240 kg)

-Deadlift - 683 lb (310 kg)

Mr. Olympia

Schwarzeneggerovým cílem bylo stát se nej­lep­ším kul­tu­ris­tou na svě­tě, což zna­me­na­lo stát se Mr. Olympia. Poprvé se o to poku­sil v roce 1969, kdy pro­hrál s troj­ná­sob­ným šam­pi­o­nem Sergiem Olivou. V roce 1970 se však Schwarzenegger vrá­til a sou­těž vyhrál, čímž se ve svých 23 letech stal nejmlad­ším drži­te­lem titu­lu Mr. Olympia v his­to­rii, což je rekord, kte­rý drží dodnes.

V sou­tě­žích v letech 1971-74 pokra­čo­val ve své vítěz­né sérii. Objížděl také růz­né země, kde pro­dá­val vita­mí­ny, jako napří­klad v roce 1972 ve fin­ských Helsinkách, kdy byd­lel v hote­lu YMCA Hospiz (dneš­ní hotel Arthur) na Vuorikatu a pre­zen­to­val vita­mí­no­vé table­ty v nákup­ním cen­t­ru Stockmann. V roce 1975 byl Schwarzenegger opět ve vrchol­né for­mě a pošes­té za sebou zís­kal titul, když pora­zil Franca Columbu. Po sou­tě­ži Mr Olympia 1975 Schwarzenegger ozná­mil, že kon­čí s pro­fe­si­o­nál­ní kul­tu­ris­ti­kou.

Měsíce před sou­tě­ží Mr Olympia 1975 fil­ma­ři George Butler a Robert Fiore pře­svěd­či­li Schwarzeneggera, aby se zúčast­nil sou­tě­že a nato­čil svůj tré­nink v kul­tu­ris­tic­kém doku­men­tu nazva­ném Pumping Iron. Schwarzenegger měl na pří­pra­vu na sou­těž pou­hé tři měsí­ce poté, co výraz­ně zhu­bl kvů­li účin­ko­vá­ní ve fil­mu Stay Hungry s Jeffem Bridgesem. Ačkoli byl Lou Ferrigno výraz­ně vyš­ší a těž­ší, uká­za­lo se, že není hroz­bou, a Schwarzenegger leh­čí než obvykle pře­svěd­či­vě vyhrál Mr. Olympia 1975.

Schwarzenegger se však vrá­til z důcho­du, aby se zúčast­nil Mr. Olympia 1980. Schwarzenegger tré­no­val na roli ve fil­mu Conan a díky běhá­ní, jízdě na koni a tré­nin­ku s mečem se dostal do tak dob­ré for­my, že se roz­ho­dl, že chce sou­těž Mr. Olympia vyhrát napo­sle­dy. Tento plán držel v taj­nos­ti pro pří­pad, že by mu v účas­ti zabrá­ni­la neho­da při tré­nin­ku a on by ztra­til tvář. Schwarzenegger byl najat jako barev­ný komen­tá­tor pro tele­viz­ní sta­ni­ce, když v jede­nác­tou hodi­nu ozná­mil, že když už tam je, „proč nesou­tě­žit?“. Schwarzenegger nako­nec sou­těž vyhrál, a to s pou­hý­mi sed­mi týd­ny pří­pra­vy. Poté, co byl Schwarzenegger posed­mé vyhlá­šen panem Olympia, ofi­ci­ál­ně ukon­čil svou sou­těž­ní kari­é­ru. Toto vítěz­ství (námět doku­men­tu The Comeback) však bylo vel­mi kon­tro­verz­ní, pro­to­že kole­go­vé sou­tě­ží­cí i mno­zí pozo­ro­va­te­lé se domní­va­li, že jeho nedo­sta­teč­ná sva­lo­vá hmo­ta (zejmé­na ve steh­nech) a nedo­sta­teč­ná kon­di­ce by mu nemě­ly umož­nit zví­tě­zit v kon­ku­ren­ci, kte­rá se toho roku sešla vel­mi sil­ná. Zejména Mike Mentzer se po této sou­tě­ži cítil pod­ve­den a ze sou­těž­ní kul­tu­ris­ti­ky se stá­hl.

Užívání steroidů

Schwarzenegger při­znal, že uží­val ana­bo­lic­ké ste­ro­i­dy zvy­šu­jí­cí výkon­nost v době, kdy byly legál­ní, a v roce 1977 napsal, že „ste­ro­i­dy mi pomá­ha­ly udr­žo­vat sva­lo­vou hmo­tu při přís­né die­tě v pří­pra­vě na sou­těž. Nepoužíval jsem je pro růst sva­lů, ale spí­še pro jejich udr­že­ní při por­co­vá­ní“. Léky ozna­čil za „tkáňo­tvor­né“.

V roce 1999 Schwarzenegger zaža­lo­val Williho Heepeho, němec­ké­ho léka­ře, kte­rý mu veřej­ně před­po­vě­děl před­čas­nou smrt na zákla­dě sou­vis­los­ti mezi uží­vá­ním ste­ro­i­dů a poz­děj­ší­mi srdeč­ní­mi pro­blémy. Protože ho lékař nikdy osob­ně nevy­šet­řil, Schwarzenegger pro­ti němu u němec­ké­ho sou­du inka­so­val 10 000 USD za pomlu­vu. V roce 1999 Schwarzenegger zaža­lo­val a vyrov­nal se také s ame­ric­kým bul­vár­ním dení­kem Globe, kte­rý podob­ně před­po­ví­dal kul­tu­ris­to­vo budou­cí zdra­ví.

Seznam soutěží

Arnold Schwarzenegger v kul­tu­ris­tic­kých sou­tě­žích

RokSoutěž

MístoVýsledek a poznám­ky

1965Junior Mr. EuropeNěmecko1. mís­to

1966Best Built Man of EuropeNěmecko1. mís­to

1966Mr. EuropeNěmecko1. mís­to

1966International Powerlifting ChampionshipNěmecko1. mís­to

1966NABBA Mr. Universe amatérLondýn2. mís­to za Chetem Yortonem

1967NABBA Mr Universe amatérLondýn1. mís­to

1968NABBA Mr Universe profesionálLondýn1. mís­to

1968Mistrovství Německa v silo­vém trojbojiNěmecko1. mís­to

1968IFBB Mr. InternationalMexico1st

1968IFBB Mr UniverseFlorida2. za Frankem Zanem

1969IFBB Mr Universe amateurNew York1st

1969NABBA Mr Universe professionalLondon1st

1969Mr. Olympia

New York2. mís­to za Sergiem Olivou

1970NABBA Mr Universe profesionálLondýn1. mís­to (pora­zil svůj idol Reg Parka)

1970AAU Mr World

Columbus, Ohio

1. mís­to (popr­vé pora­zil Sergia Olivu)

1970Mr. OlympiaNew York1. mís­to

1971Mr. OlympiaPaříž1. mís­to

1972Mr. OlympiaEssen, Německo

1. mís­to

1973Mr. OlympiaNew York1. mís­to

1974Mr. OlympiaNew York1. mís­to

1975Mr. OlympiaPretoria, Jihoafrická republika1. mís­to (námět doku­men­tu Pumping Iron)

1980Mr. OlympiaSydney1. mís­to (námět doku­men­tu The Comeback)

Statistika

-Výška: 1,88 m (6 stop a 2 pal­ce)

-Soutěžní váha: 107 kg (235 liber)-nejlehčí v roce 1980 Mr. Olympia: kolem 225 lb (102 kg), nej­těž­ší v roce 1974 na Mr. Olympia: kolem 250 lb (110 kg)

-Mimo sezó­nu: 260 lb (118 kg)

-Hrudník: 57 in (1400 mm)

-Pas: 33 in (840 mm)

-Podprsenka: 22 in (560 mm)

-Svaly:

Holeně: 20 in (510 mm)

Akční kariéra

Počáteční role

Schwarzenegger chtěl pře­jít od kul­tu­ris­ti­ky k herec­tví, což se mu nako­nec poda­ři­lo, když byl vybrán do titul­ní role ve fil­mu Herkules v New Yorku (1970). Ve fil­mu byl uvá­děn pod umě­lec­kým jmé­nem „Arnold Strong“ a jeho pří­zvuk byl tak sil­ný, že jeho repli­ky byly po natá­če­ní dabo­vá­ny. Podruhé se ve fil­mu obje­vil jako hlu­cho­ně­mý mafi­án­ský zabi­ják ve fil­mu Dlouhé sbo­hem (1973), po němž násle­do­va­la mno­hem výraz­něj­ší role ve fil­mu Zůstaň hla­do­vý (1976), za kte­rou zís­kal Zlatý gló­bus pro novou hvězdu roku - her­ce. Schwarzenegger hovo­řil o svých počá­teč­ních bojích při roz­vo­ji herec­ké kari­é­ry: „Na začát­ku to pro mě bylo vel­mi těž­ké - agen­ti a lidé z cas­tingů mi říka­li, že mám „pří­liš div­nou posta­vu“, že mám div­ný pří­zvuk a že mám pří­liš dlou­hé jmé­no. Říkali mi, že si ho musím změ­nit. V pod­sta­tě všu­de, kam jsem se obrá­til, mi říka­li, že nemám šan­ci.“

Schwarzenegger na sebe upo­zor­nil a zvi­di­tel­nil se v kul­tu­ris­tic­kém fil­mu Pumping Iron (1977), jehož prv­ky byly zdra­ma­ti­zo­vá­ny. V roce 1991 zakou­pil prá­va na ten­to film, jeho výstu­py a sou­vi­se­jí­cí foto­gra­fie. V roce 1977 se obje­vil jako host v jed­not­li­vých epi­zo­dách sit­co­mu The San Pedro Beach Bums a poli­cej­ní­ho seri­á­lu The Streets of San Francisco sta­ni­ce ABC. Schwarzenegger se zúčast­nil kon­kur­zu na titul­ní roli fil­mu Neuvěřitelný Hulk, ale kvů­li své výš­ce roli nezís­kal. Později zís­kal roli alter ega dok­to­ra Davida Bannera Lou Ferrigno. V roce 1979 se Schwarzenegger obje­vil s Kirkem Douglasem a Ann-Margret v kome­dii Padouch. V roce 1980 si zahrál v živo­to­pis­ném fil­mu o hereč­ce 50. let Jayne Mansfieldové jako man­žel Mansfieldové Mickey Hargitay.

Akční superstar

Schwarzeneggerovým prů­lo­mo­vým fil­mem byl v roce 1982 epos o meči a kouz­lech Conan the Barbarian, kte­rý se stal kasov­ním trhá­kem. Následovalo pokra­čo­vá­ní Conan Ničitel z roku 1984, kte­ré však neby­lo tak úspěš­né jako jeho před­chůd­ce. V roce 1983 si Schwarzenegger zahrál v pro­pa­gač­ním videu Karneval v Riu. V roce 1984 se popr­vé obje­vil jako titul­ní posta­va ve sci-fi akč­ním fil­mu Jamese Camerona Terminátor. Tento film je ozna­čo­ván za cha­rak­te­ris­tic­kou roli jeho herec­ké kari­é­ry. Po něm Schwarzenegger v roce 1985 nato­čil dal­ší film o meči a kouz­lech, Rudá Sonja. V 80. letech měli divá­ci chuť na akč­ní fil­my a Schwarzenegger i Sylvester Stallone se sta­li mezi­ná­rod­ní­mi hvězda­mi. Oba riva­lo­vé se v tis­ku vzá­jem­ně napa­da­li a sna­ži­li se pře­ko­nat jeden dru­hé­ho vět­ším počtem zabi­tí na plát­ně a vět­ší­mi zbra­ně­mi. Schwarzeneggerovy role odrá­že­ly jeho smy­sl pro humor, což ho oddě­lo­va­lo od váž­něj­ších fil­mů o akč­ních hrdi­nech. V 80. letech nato­čil řadu úspěš­ných akč­ních fil­mů, napří­klad Komando (1985), Drsná doho­da (1986), Běžící muž (1987), Predátor (1987) a Rudý žár (1988).

Úspěšná byla i kome­die Dvojčata (1988) s Dannym DeVitem. Film Total Recall (1990) vyne­sl Schwarzeneggerovi 10 mili­o­nů dola­rů (v pře­poč­tu 20,7 mili­o­nu dneš­ních dola­rů) a 15 % z cel­ko­vých tržeb fil­mu. Vědeckofantastický scé­nář fil­mu vychá­zel z povíd­ky Philipa K. Dicka „We Can Remember It for You Wholesale“. Ve fil­mu Policajt ze škol­ky (Kindergarten Cop, 1990) se zno­vu setkal s reži­sé­rem Ivanem Reitmanem, kte­rý ho reží­ro­val ve fil­mu Dvojčata. Schwarzenegger se krát­ce věno­val i režii, nej­pr­ve v roce 1990 v epi­zo­dě tele­viz­ní­ho seri­á­lu Příběhy z kryp­ty s názvem „The Switch“ a poté v roce 1992 v tele­viz­ním fil­mu Vánoce v Connecticutu. Od té doby již nere­ží­ro­val.

Schwarzeneggerovým komerč­ním vrcho­lem byl jeho návrat v roli titul­ní posta­vy ve fil­mu Terminátor 2: Den zúčto­vá­ní (1991), kte­rý se stal nej­vý­dě­leč­něj­ším fil­mem roku. Filmový kri­tik Roger Ebert se o něm vyjá­d­řil, že „Schwarzeneggerova geni­a­li­ta jako fil­mo­vé hvězdy spo­čí­vá v tom, že si doká­že najít role, kte­ré sta­ví na jeho fyzic­kých a hla­so­vých vlast­nos­tech, niko­liv je pod­ko­pá­va­jí“. V roce 1993 ho Národní aso­ci­a­ce maji­te­lů diva­del jme­no­va­la „Mezinárodní hvězdou dese­ti­le­tí“. Jeho dal­ší fil­mo­vý pro­jekt, sebe­i­ro­nic­ká akč­ní kome­die z roku 1993 Poslední akč­ní hrdi­na, byl uve­den do kin jako pro­ti­pól Jurského par­ku a v poklad­nách kin si neve­dl dob­ře. Jeho dal­ší film, kome­di­ál­ní dra­ma Pravdivé lži (1994), byl popu­lár­ním špi­o­náž­ním fil­mem a Schwarzenegger se v něm zno­vu setkal s Jamesem Cameronem.

V témže roce byla do kin uve­de­na kome­die Junior, posled­ní ze tří Schwarzeneggerových spo­lu­pra­cí s Ivanem Reitmanem, v níž opět hrál Danny DeVito. Tento film mu při­ne­sl dru­hou nomi­na­ci na Zlatý gló­bus, ten­to­krát za nej­lep­ší muž­ský herec­ký výkon ve fil­mu - muzi­kál nebo kome­die. Následoval akč­ní thriller Eraser (1996), vánoč­ní kome­die Jingle All The Way (1996) a komik­so­vý film Batman & Robin (1997), v němž si zahrál padou­cha pana Freeze. To byl jeho posled­ní film před­tím, než si vzal čas na zota­ve­ní ze zra­ně­ní zad. Po kri­tic­kém neú­spě­chu fil­mu Batman & Robin jeho fil­mo­vá kari­é­ra i kasov­ní úspěch upa­da­ly. Vrátil se s nad­při­ro­ze­ným thrille­rem Konec dní (1999), poz­dě­ji násle­do­va­ly akč­ní fil­my Šestý den (2000) a Vedlejší ško­dy (2002), kte­ré si však v poklad­nách kin neved­ly dob­ře. V roce 2003 se potře­tí obje­vil jako titul­ní posta­va ve fil­mu Terminátor 3: Vzpoura stro­jů, kte­rý na domá­cím trhu vydě­lal přes 150 mili­o­nů dola­rů (v pře­poč­tu 221 mili­o­nů dola­rů dnes).

Jako poctu Schwarzeneggerovi navrh­lo v roce 2002 míst­ní kul­tur­ní sdru­že­ní Forum Stadtpark plán posta­vit v par­ku v cen­t­ru Štýrského Hradce 25 met­rů vyso­kou sochu Terminátora. Schwarzenegger údaj­ně pro­hlá­sil, že mu to licho­tí, ale mys­lí si, že pení­ze by bylo lep­ší vyna­lo­žit na soci­ál­ní pro­jek­ty a spe­ci­ál­ní olym­pi­á­du.

Důchod

Mezi jeho fil­mo­vá vystou­pe­ní poté, co se stal guver­né­rem Kalifornie, pat­ří třívte­ři­no­vé cameo ve fil­mu The Rundown a rema­ke fil­mu Cesta kolem svě­ta za 80 dní z roku 2004. V roce 2005 se obje­vil jako on sám ve fil­mu The Kid & I. V epi­zo­dě Liberty’s Kids „Valley Forge“ namlu­vil hlas baro­na von Steubena. Proslýchalo se, že se obje­ví ve fil­mu Terminator Salvation jako původ­ní T-800; svou účast popřel, ale nako­nec se krát­ce obje­vil pro­střed­nic­tvím své podo­by, kte­rá byla do fil­mu vlo­že­na ze zábě­rů z prv­ní­ho fil­mu Terminátor. Schwarzenegger se obje­vil i ve fil­mu Sylvestera Stalloneho The Expendables, kde si zahrál epi­zod­ní roli.

Návrat k herectví

V led­nu 2011, jen něko­lik týd­nů po odcho­du z kali­forn­ské­ho úřa­du, Schwarzenegger ozná­mil, že čte něko­lik nových scé­ná­řů pro budou­cí fil­my, jed­ním z nich bylo akč­ní dra­ma z dru­hé svě­to­vé vál­ky S kří­d­ly jako orli, kte­ré napsal Randall Wallace pod­le sku­teč­né udá­los­ti.

6. břez­na 2011 na Arnoldově semi­ná­ři Arnold Classic Schwarzenegger pro­zra­dil, že se o něm uva­žu­je pro něko­lik fil­mů, včet­ně pokra­čo­vá­ní Terminátora a rema­ků Predátora a Běžícího muže, a že „balí“ komik­so­vou posta­vu. Později se uká­za­lo, že tou­to posta­vou je Guvernér, hvězda stej­no­jmen­né­ho komik­su a ani­mo­va­né­ho seri­á­lu. Schwarzenegger posta­vu inspi­ro­val a spo­lu­vy­tvá­řel ji se Stanem Lee, kte­rý měl seri­ál pro­du­ko­vat. Schwarzenegger měl Guvernéra namlu­vit.

20. květ­na 2011 Schwarzeneggerův porad­ce pro zába­vu ozná­mil, že všech­ny fil­mo­vé pro­jek­ty, kte­ré jsou v sou­čas­né době ve vývo­ji, byly zasta­ve­ny: „Schwarzenegger se sou­stře­dí na osob­ní zále­ži­tos­ti a není ocho­ten se zavá­zat k žád­ným pro­dukč­ním plá­nům ani časo­vým har­mo­no­gra­mům.“ Dne 11. čer­ven­ce 2011 bylo ozná­me­no, že Schwarzenegger zva­žu­je fil­mo­vý come­back, a to i přes práv­ní pro­blémy sou­vi­se­jí­cí s jeho roz­vo­dem. Zahrál si ve fil­mu The Expendables 2 (2012) jako Trench Mauser a hrál ve fil­mech The Last Stand (2013), což byla jeho prv­ní hlav­ní role po dese­ti letech, a Escape Plan (2013), což byla jeho prv­ní hlav­ní role po boku Sylvestera Stalloneho. V břez­nu 2014 si zahrál ve fil­mu Sabotáž a v srpnu 2014 se vrá­til jako Trench Mauser ve fil­mu The Expendables 3. V roce 2015 si zahrál v pátém ter­mi­ná­tor­ském fil­mu Terminator Genisys a v roce 2014 si zopa­ko­val roli bar­ba­ra Conana ve fil­mu Legenda o Conanovi, poz­dě­ji pře­jme­no­va­ném na Conan Dobyvatel. V dub­nu 2017 však pro­du­cent Chris Morgan uve­dl, že spo­leč­nost Universal od pro­jek­tu upus­ti­la, ačko­li exis­to­va­la mož­nost tele­viz­ní­ho pořa­du. Příběh fil­mu se měl ode­hrá­vat 30 let po prv­ním díle a měl se inspi­ro­vat fil­mem Clinta Eastwooda Unforgiven.

V srpnu 2016 bylo jeho natá­če­ní akč­ní kome­die Killing Gunther dočas­ně pře­ru­še­no ban­kov­ní­mi lupi­či poblíž mís­ta natá­če­ní v Surrey v Britské Kolumbii. Film byl uve­den do kin v září 2017. Bylo ozná­me­no, že bude hrát a pro­du­ko­vat ve fil­mu o zří­ce­ni­nách Sanxingdui s názvem The Guest of Sanxingdui jako vel­vy­sla­nec.

6. úno­ra 2018 spo­leč­nost Amazon Studios ozná­mi­la, že se Schwarzeneggerem spo­lu­pra­cu­je na vývo­ji nové­ho seri­á­lu s názvem Outrider, ve kte­rém bude hrát a pro­du­ko­vat. Westernové dra­ma ode­hrá­va­jí­cí se v indi­án­ském teri­to­riu Oklahoma na kon­ci 19. sto­le­tí bude sle­do­vat zástup­ce (v podá­ní Schwarzeneggera), kte­rý má za úkol dopad­nout legen­dár­ní­ho psan­ce v divo­či­ně, ale je nucen spo­lu­pra­co­vat s nelí­tost­ným fede­rál­ním mar­šá­lem, aby se ujis­til, že spra­ve­dl­nos­ti bude řád­ně uči­ně­no zadost. Seriál bude záro­veň zna­me­nat Schwarzeneggerovu prv­ní vel­kou tele­viz­ní roli ve scé­ná­ři.

Schwarzenegger se vrá­til k ter­mi­ná­tor­ské sérii ve fil­mu Terminátor: Temný osud, kte­rý byl do kin uve­den 1. lis­to­pa­du 2019. Produkoval ho spo­lu­tvůr­ce série James Cameron, kte­rý ho před­tím reží­ro­val v prv­ních dvou fil­mech série a ve fil­mu Pravdivé lži. Natáčelo se v Almeríi, Maďarsku a USA.

The Celebrity Apprentice

V září 2015 média ozná­mi­la, že Schwarzenegger nahra­dí Donalda Trumpa jako mode­rá­tor pořa­du The New Celebrity Apprentice. Tento pořad, pat­nác­tá série The Apprentice, se vysí­lal v tele­viz­ní sezó­ně 2016-2017. V pořa­du pou­ží­val při vyha­zo­vá­ní sou­tě­ží­cích frá­ze „jste vyřa­ze­ni“ a „jdě­te na špa­lek“, což jsou citá­ty z někte­rých jeho slav­ných rolí (Terminátor, respek­ti­ve Predátor).

V břez­nu 2017, po opa­ko­va­né kri­ti­ce Trumpa, Schwarzenegger ozná­mil, že se do dal­ší sezó­ny pořa­du nevrá­tí. Na Trumpovy výro­ky rea­go­val také v led­nu 2017 pro­střed­nic­tvím Instagramu: „Hej, Donalde, mám skvě­lý nápad. Co kdy­bychom si vymě­ni­li prá­ci? Ty pře­vez­meš tele­vi­zi, pro­to­že jsi tako­vý odbor­ník na sle­do­va­nost, a já pře­vez­mu tvou prá­ci, a lidé pak budou moci koneč­ně zase klid­ně spát.“

Politická kariéra

Předchozí politika

Schwarzenegger byl dlou­há léta regis­tro­va­ným repub­li­ká­nem. V době, kdy byl her­cem, byly jeho poli­tic­ké názo­ry vždy dob­ře zná­mé, pro­to­že kon­tras­to­va­ly s názo­ry mno­ha jiných význam­ných holly­wo­od­ských hvězd, kte­ré jsou obec­ně pova­žo­vá­ny za libe­rál­ní a demo­kra­tic­ky ori­en­to­va­nou komu­ni­tu. Na repub­li­kán­ském národ­ním sjez­du v roce 2004 Schwarzenegger vystou­pil s pro­je­vem a vysvět­lil, že je repub­li­ká­nem, pro­to­že se domní­vá, že demo­kra­té v 60. letech zně­li pří­liš jako rakouš­tí soci­a­lis­té.

Nakonec jsem sem při­jel v roce 1968. Byl to zvlášt­ní den. Vzpomínám si, že jsem sem při­jel s prázd­ný­mi kapsa­mi, ale plný snů, plný odhod­lá­ní, plný tou­hy. Prezidentská kam­paň byla v plném prou­du. Vzpomínám si, jak jsem v tele­vi­zi sle­do­val pre­zi­dent­ský sou­boj Nixon-Humphrey. Překládal mi kama­rád, kte­rý uměl němec­ky a ang­lic­ky. Slyšel jsem Humphreyho říkat věci, kte­ré zně­ly jako soci­a­lis­mus, kte­rý jsem prá­vě opus­til. Ale pak jsem sly­šel mlu­vit Nixona. Mluvil o svo­bod­ném pod­ni­ká­ní, zba­ve­ní se vlá­dy, sní­že­ní daní a posí­le­ní armá­dy. Poslouchat Nixona mi zně­lo spíš jako závan čer­stvé­ho vzdu­chu. „Co je to za stra­nu?“ zeptal jsem se své­ho pří­te­le. Můj pří­tel řekl: „Je to repub­li­kán.“ Řekl jsem: „Tak to jsem repub­li­kán.“ A od té doby jsem repub­li­ká­nem.

V roce 1985 se Schwarzenegger obje­vil v pro­ti­dro­go­vém video­kli­pu „Stop the Madness“, kte­rý spon­zo­ro­va­la Reaganova vlá­da. Poprvé se do pově­do­mí širo­ké veřej­nos­ti dostal jako repub­li­kán během pre­zi­dent­ských voleb v roce 1988, kdy dopro­vá­zel teh­dej­ší­ho vice­pre­zi­den­ta George H. W. Bushe na před­vo­leb­ním shro­máž­dě­ní.

Schwarzeneggerovým prv­ním poli­tic­kým jme­no­vá­ním byla funk­ce před­se­dy pre­zi­dent­ské rady pro těles­nou zdat­nost a sport, v níž půso­bil v letech 1990 až 1993. Jmenoval ho teh­dej­ší pre­zi­dent Bush, kte­rý mu pře­zdí­val „Conan the Republican“. Později půso­bil jako před­se­da Rady guver­né­ra Kalifornie pro těles­nou zdat­nost a sport za vlá­dy guver­né­ra Peta Wilsona.

V letech 1993 až 1994 byl Schwarzenegger vel­vy­slan­cem Červeného kří­že (slav­nost­ní role, kte­rou plní zná­mé osob­nos­ti) a nato­čil něko­lik tele­viz­ních a roz­hla­so­vých veřej­ných ozná­me­ní o dár­cov­ství krve.

V roz­ho­vo­ru pro časo­pis Talk na kon­ci roku 1999 byl Schwarzenegger dotá­zán, zda uva­žu­je o kan­di­da­tu­ře. Odpověděl: „Přemýšlím o tom mno­ho­krát. Ta mož­nost tu je, pro­to­že ji vnitř­ně cítím.“ Krátce poté tvr­dil Hollywood Reporter, že se Schwarzenegger sna­žil ukon­čit spe­ku­la­ce o tom, že by mohl kan­di­do­vat na guver­né­ra Kalifornie. Po svých prv­ních komen­tá­řích Schwarzenegger řekl: „Jsem v showbyz­ny­su - jsem upro­střed své kari­é­ry. Proč bych od toho odchá­zel a vrhal se do něče­ho jiné­ho?“

Kalifornský guvernér

Schwarzenegger ozná­mil svou kan­di­da­tu­ru v odvo­lá­va­cích vol­bách na guver­né­ra Kalifornie v roce 2003 v epi­zo­dě pořa­du The Tonight Show with Jay Leno ze 6. srp­na 2003. Schwarzenegger měl v pře­pl­ně­ném poli kan­di­dá­tů nej­zná­měj­ší jmé­no, ale nikdy neza­stá­val veřej­nou funk­ci a jeho poli­tic­ké názo­ry byly pro vět­ši­nu Kaliforňanů nezná­mé. Jeho kan­di­da­tu­ra se oka­mži­tě sta­la celo­stát­ní a mezi­ná­rod­ní zprá­vou, média ho pře­křti­la na „Guvernéra“ (s odka­zem na fil­my Terminátor, viz výše) a „Běžícího muže“ (název dal­ší­ho z jeho fil­mů) a vol­by o odvo­lá­ní nazva­la „Total Recall“ (dal­ší film se Schwarzeneggerem v hlav­ní roli). Schwarzenegger se odmí­tl zúčast­nit něko­li­ka debat s ostat­ní­mi kan­di­dá­ty na výmě­nu odvo­la­né­ho guver­né­ra a vystou­pil pou­ze v jed­né deba­tě 24. září 2003.

7. říj­na 2003 skon­či­ly odvo­lá­va­cí vol­by odvo­lá­ním guver­né­ra Graye Davise, když se pro odvo­lá­ní vyslo­vi­lo 55,4 % hla­su­jí­cích. Schwarzenegger byl zvo­len guver­né­rem Kalifornie v rám­ci dru­hé otáz­ky na hla­so­va­cím líst­ku s 48,6 % hla­sů pro výběr Davisova nástup­ce. Schwarzenegger pora­zil demo­kra­ta Cruze Bustamanteho, repub­li­ká­na Toma McClintocka a dal­ší. Jeho nej­bliž­ší sou­peř Bustamante zís­kal 31 % hla­sů. Celkově Schwarzenegger vyhrál vol­by o při­bliž­ně 1,3 mili­o­nu hla­sů. Podle před­pi­sů kali­forn­ské ústa­vy neby­lo nut­né dru­hé kolo voleb. Schwarzenegger se stal dru­hým guver­né­rem Kalifornie naro­ze­ným v zahra­ni­čí po guver­né­ro­vi irské­ho půvo­du Johnu G. Downeym v roce 1862.

Schwarzenegger je umír­ně­ný repub­li­kán. Říká o sobě, že je fiskál­ně kon­zer­va­tiv­ní a soci­ál­ně libe­rál­ní. V otáz­ce potra­tů se ozna­ču­je za zastán­ce vol­by, ale pod­po­ru­je ozná­me­ní rodi­čům u nezle­ti­lých a zákaz potra­tů čás­teč­ným poro­dem. Podporuje prá­va homose­xu­á­lů, napří­klad domá­cí part­ner­ství, a jako guver­nér uza­vřel man­žel­ství osob stej­né­ho pohla­ví. Schwarzenegger však v letech 2005 a 2007 veto­val záko­ny, kte­ré by v Kalifornii lega­li­zo­va­ly man­žel­ství osob stej­né­ho pohla­ví. Kromě toho v roce 2006 a 2008 veto­val dva záko­ny, kte­ré by v Kalifornii zaved­ly sys­tém jed­not­né zdra­vot­ní péče.

Schwarzenegger se utvr­dil v tom, co pova­žo­val za svůj man­dát při vyklí­ze­ní poli­tic­kých sle­pých uli­ček. V návaz­nos­ti na hláš­ku ze ske­če „Hans a Franz“ z pořa­du Saturday Night Live (kte­rý čás­teč­ně paro­do­val jeho kul­tu­ris­tic­kou kari­é­ru) Schwarzenegger nazval demo­kra­tic­ké poli­ti­ky stá­tu „hol­či­čí­mi muži“.

Schwarzeneggerova prv­ní vítěz­ství zahr­no­va­la zru­še­ní nepo­pu­lár­ní­ho zvý­še­ní poplat­ku za regis­tra­ci vozi­del a také zabrá­ně­ní vydá­vá­ní řidič­ských prů­ka­zů nele­gál­ním při­stě­ho­val­cům, poz­dě­ji však začal poci­ťo­vat ode­zvu, když se pro­ti jeho růz­ným ini­ci­a­ti­vám zača­ly sta­vět moc­né stát­ní odbo­ry. Klíčovou roli v jeho vyrov­ná­vá­ní se s poli­tic­kou rea­li­tou sehrá­ly mimo­řád­né vol­by, kte­ré vyhlá­sil v lis­to­pa­du 2005 a v nichž byla pora­že­na čty­ři jím pod­po­ro­va­ná voleb­ní opat­ře­ní. Schwarzenegger při­jal osob­ní odpo­věd­nost za tyto poráž­ky a slí­bil, že bude i nadá­le hle­dat kon­sen­sus ve pro­spěch oby­va­tel Kalifornie. Později se vyjá­d­řil, že „nikdo nemů­že vyhrát, pokud opo­zi­ce shro­máž­dí 160 mili­o­nů dola­rů, aby vás pora­zi­la“. Nejvyšší soud USA poz­dě­ji v pří­pa­du Knox v. Service Employees International Union, Local 1000 shle­dal, že pou­ži­tí povin­né­ho fun­drai­sin­gu ze stra­ny odbo­rů veřej­ných zaměst­nan­ců během kam­pa­ně bylo nezá­kon­né.

Schwarzenegger pro­ti radám svých repub­li­kán­ských stra­té­gů jme­no­val šéf­kou své­ho štá­bu demo­krat­ku Susan Kennedyovou. Postupně se při­klo­nil k poli­tic­ky umír­ně­něj­ší­mu posto­ji, roz­hod­nu­tý vybu­do­vat vítěz­ný odkaz, při­čemž do dal­ších guver­nér­ských voleb zbý­val jen krát­ký čas.

Schwarzenegger se ve vol­bách v roce 2006, kte­ré se kona­ly 7. lis­to­pa­du 2006, uchá­zel o zno­vuzvo­le­ní pro­ti demo­kra­to­vi Philu Angelidesovi, stát­ní­mu poklad­ní­ko­vi Kalifornie. Navzdory celo­stát­ně špat­né­mu roku pro Republikánskou stra­nu, Schwarzenegger vyhrál zno­vuzvo­le­ní s 56,0 % hla­sů opro­ti 38,9nebo Angelidesovi, což je roz­díl hod­ně přes 1 mili­on hla­sů. Přibližně v této době mno­zí komen­tá­to­ři vidě­li, že se Schwarzenegger odklá­ní od pra­vi­ce a při­bli­žu­je se stře­du poli­tic­ké­ho spek­tra. Po vyslech­nu­tí Schwarzeneggerova pro­je­vu na sní­da­ni ke Dni Martina Luthera Kinga mlad­ší­ho v roce 2006, v němž Schwarzenegger čás­teč­ně řekl: „Jak jsem se mýlil, když jsem říkal, že kaž­dý má v Americe stej­nou pří­le­ži­tost se pro­sa­dit [...] stát Kalifornie nepo­sky­tu­je (stej­né) vzdě­lá­ní všem našim dětem“, sta­ros­ta San Franciska & budou­cí guver­nér Kalifornie Gavin Newsom pro­hlá­sil, že „[se] z něj stá­vá demo­krat [... Utíká zpět, ani ne do stře­du. Řekl bych, že spí­še do levé­ho stře­du.“

Někteří spe­ku­lo­va­li, že by Schwarzenegger mohl v roce 2010 kan­di­do­vat do Senátu Spojených stá­tů ame­ric­kých, pro­to­že v té době bude jeho guver­nér­ský man­dát ome­zen. Tyto zvěs­ti se uká­za­ly jako neprav­di­vé.

Wendy Leighová, kte­rá o Schwarzeneggerovi napsa­la neo­fi­ci­ál­ní živo­to­pis, tvr­dí, že svůj poli­tic­ký vze­stup plá­no­val od útlé­ho věku a vyu­ží­val k tomu fil­mo­vý byz­nys a kul­tu­ris­ti­ku jako pro­stře­dek k úni­ku z depri­mu­jí­cí­ho domo­va. Leighová líčí Schwarzeneggera jako člo­vě­ka posed­lé­ho mocí a citu­je jeho slo­va: „Chtěl jsem pat­řit k malé­mu pro­cen­tu lidí, kte­ří jsou vůd­ci, ne k vel­ké mase násle­dov­ní­ků. Myslím, že je to pro­to, že jsem viděl, jak vůd­ci vyu­ží­va­jí 100 % své­ho poten­ci­á­lu - vždyc­ky mě fas­ci­no­va­li lidé, kte­ří ovlá­da­li jiné lidi.“ Schwarzenegger uve­dl, že nikdy neměl v úmys­lu vstou­pit do poli­ti­ky, ale říká: „Přiženil jsem se do poli­tic­ké rodi­ny. Člověk se s nimi sejde a sly­ší o poli­ti­ce, o tom, jak se sna­ží pomá­hat lidem. Byl jsem vysta­ven myš­len­ce být veřej­ným čini­te­lem a Eunice a Sargent Shriverovi se sta­li mými hrdi­ny.“ Eunice Kennedyová Shriverová byla sestrou Johna F. Kennedyho a Schwarzeneggerovou tchy­ní; Sargent Shriver je man­že­lem Eunice a Schwarzeneggerovým tchá­nem.

Schwarzenegger nemů­že kan­di­do­vat na ame­ric­ké­ho pre­zi­den­ta, pro­to­že není rodi­lým obča­nem Spojených stá­tů. Schwarzenegger je dvo­jím obča­nem Rakouska a Spojených stá­tů. Rakouské občan­ství má od naro­ze­ní a ame­ric­ké od natu­ra­li­za­ce v roce 1983. Protože je Rakušan, a tedy Evropan, mohl v roce 2007 zís­kat cenu European Voice za kam­paň roku za to, že při­jal opat­ře­ní pro­ti změ­ně kli­ma­tu v podo­bě kali­forn­ské­ho záko­na o řeše­ní glo­bál­ní­ho otep­lo­vá­ní z roku 2006 a plá­nu­je zavést sys­tém obcho­do­vá­ní s emis­ní­mi povo­len­ka­mi s dal­ší­mi stá­ty USA a mož­ná i s EU.

Vzhledem ke své­mu osob­ní­mu bohat­ství z herec­ké kari­é­ry nepři­jal Schwarzenegger svůj guver­nér­ský plat ve výši 175 000 dola­rů roč­ně.

Schwarzeneggerova pod­po­ra v repub­li­kán­ských pri­már­kách ame­ric­kých pre­zi­dent­ských voleb v roce 2008 byla vel­mi žáda­ná; přes­to­že byl Schwarzenegger dob­rým pří­te­lem kan­di­dá­tů Rudyho Giulianiho a sená­to­ra Johna McCaina, zůstal v prů­bě­hu roku 2007 a na začát­ku roku 2008 neut­rál­ní. Giuliani 30. led­na 2008 z pre­zi­dent­ské­ho klá­ní odstou­pil, zejmé­na kvů­li špat­ným výsled­kům na Floridě, a pod­po­řil McCaina. Později téhož veče­ra byl Schwarzenegger v pub­li­ku na repub­li­kán­ské deba­tě v pre­zi­dent­ské knihov­ně Ronalda Reagana v Kalifornii. Následující den pod­po­řil McCaina a zažer­to­val: „Je to Rudyho vina!“. (v naráž­ce na své přá­tel­ství s obě­ma kan­di­dá­ty a na to, že se nemohl roz­hod­nout). Schwarzeneggerova pod­po­ra byla pova­žo­vá­na za povzbu­ze­ní kam­pa­ně sená­to­ra McCaina; oba hovo­ři­li o svých oba­vách o život­ní pro­stře­dí a eko­no­mi­ku.

V dub­nu 2010 ozna­či­la pro­gre­siv­ní etic­ká sku­pi­na Citizens for Responsibility and Ethics in Washington ve své zprá­vě Schwarzeneggera za jed­no­ho z 11 „nej­hor­ších guver­né­rů“ ve Spojených stá­tech, a to kvů­li růz­ným etic­kým pro­blé­mům během Schwarzeneggerova půso­be­ní ve funk­ci guver­né­ra.

Gubernátor Schwarzenegger sehrál význam­nou roli při odpo­ru pro­ti návr­hu 66, navr­ho­va­né nove­le kali­forn­ské­ho záko­na o třech tres­tech (Three Strikes Law), v lis­to­pa­du 2004. Tato nove­la by vyža­do­va­la, aby tře­tí trest­ný čin byl buď násil­ný, nebo závaž­ný, aby bylo mož­né ulo­žit trest 25 let až doži­vo­tí. V posled­ním týd­nu před hla­so­vá­ním zahá­jil Schwarzenegger inten­ziv­ní kam­paň pro­ti návr­hu 66. Prohlásil, že „by to ved­lo k pro­puš­tě­ní 26 000 nebez­peč­ných zlo­čin­ců a násil­ní­ků“.

Přestože své půso­be­ní ve funk­ci guver­né­ra zahá­jil s rekord­ně vyso­kým hod­no­ce­ním (v květ­nu 2004 až 65 %), opus­til úřad s rekord­ně níz­ký­mi 23 %, což je jen o jed­no pro­cen­to více než u Graye Davise, když byl v říj­nu 2003 odvo­lán.

Smrt Luise Santose

V květ­nu 2010 se Esteban Núñez při­znal k neú­mysl­né­mu zabi­tí a byl odsou­zen k 16 letům věze­ní za smrt Luise Santose. Núñez je synem Fabiana Núñeze, teh­dej­ší­ho před­se­dy Sněmovny repre­zen­tan­tů Kalifornie a blíz­ké­ho pří­te­le a věr­né­ho poli­tic­ké­ho spo­jen­ce teh­dej­ší­ho guver­né­ra Schwarzeneggera.

Jako osob­ní las­ka­vost „pří­te­li“, jen něko­lik hodin před svým odcho­dem z úřa­du a jako jeden ze svých posled­ních ofi­ci­ál­ních činů, Schwarzenegger zmír­nil Núñezovi trest o více než polo­vi­nu, na sedm let. Domníval se, že Núñezův trest je „nepři­mě­ře­ný“ ve srov­ná­ní se stej­ným tres­tem odně­tí svo­bo­dy, kte­rý byl ulo­žen Ryanu Jettovi, muži, kte­rý smr­tel­ně pobo­dal Santose. V roz­po­ru s pro­to­ko­lem Schwarzenegger o zmír­ně­ní tres­tu nein­for­mo­val Santosovu rodi­nu ani stát­ní zástup­ce okre­su San Diego. Ti se o něm dozvě­dě­li až z tele­fo­ná­tu od repor­té­ra.

Santosova rodi­na spo­lu s okres­ním pro­ku­rá­to­rem San Diega poda­la žalo­bu na zasta­ve­ní zmír­ně­ní tres­tu s tím, že poru­šu­je Marsyho zákon. V září 2012 soud­ce vrch­ní­ho sou­du okre­su Sacramento Lloyd Connelly pro­hlá­sil: „Na zákla­dě důkaz­ních zázna­mů před­lo­že­ných tomu­to sou­du, kte­ré se týka­jí toho­to pří­pa­du, došlo ke zne­u­ži­tí dis­kreč­ní pra­vo­mo­ci... Jednalo se o nechut­nou zmír­ně­ní tres­tu. Byla odpor­ná vět­ši­ně obča­nů toho­to stá­tu.“ Connelly však roz­ho­dl, že Schwarzenegger zůstal v rám­ci svých výkon­ných pra­vo­mo­cí guver­né­ra. Následně, jako pří­mý důsle­dek způ­so­bu, jakým bylo o zmír­ně­ní tres­tu roz­hod­nu­to, pode­psal guver­nér Jerry Brown dvou­stran­ný zákon, kte­rý umož­ňu­je, aby obě­ti trest­ných činů a jejich rodi­ny byly infor­mo­vá­ny nejmé­ně 10 dní před jakým­ko­li zmír­ně­ním tres­tu. Núñez byl pro­puš­těn z věze­ní po odpy­ká­ní nece­lých šes­ti let.

Užívání drog a obvi­ně­ní ze sexu­ál­ních delik­tů

Během jeho prv­ní kam­pa­ně na post guver­né­ra v roce 2003 byla pro­ti Schwarzeneggerovi vzne­se­na obvi­ně­ní ze sexu­ál­ních a osob­ních delik­tů. Během posled­ních pěti dnů před vol­ba­mi se v dení­ku Los Angeles Times obje­vi­ly zprá­vy, kte­ré při­po­mí­na­ly desít­ky let sta­rá obvi­ně­ní šes­ti jed­not­li­vých žen ze sexu­ál­ních delik­tů. Schwarzenegger na tato obvi­ně­ní v roce 2004 rea­go­val při­zná­ním, že se „někdy cho­val špat­ně“, a omlu­vil se, ale také pro­hlá­sil, že „mno­ho z toho, [co] v těch pří­bě­zích vidí­te, není prav­da“. Jednou z žen, kte­ré se při­hlá­si­ly, byla brit­ská tele­viz­ní osob­nost Anna Richardsonová, kte­rá v srpnu 2006 urov­na­la žalo­bu pro pomlu­vu pro­ti Schwarzeneggerovi, jeho hlav­ní­mu porad­ci Seanu Walshovi a jeho pub­li­cist­ce Sheryl Mainové. Ve spo­leč­ném pro­hlá­še­ní se uvá­dí: “

V té době vzbu­dil pozor­nost roz­ho­vor pro časo­pis pro dospě­lé Oui z roku 1977, v němž Schwarzenegger hovo­řil o uží­vá­ní návy­ko­vých látek, napří­klad mari­hu­a­ny. V doku­men­tár­ním fil­mu Pumping Iron (1977) je Schwarzenegger zachy­cen, jak po vítěz­ství na Mr. Olympia v roce 1975 kou­ří mari­hu­a­no­vý joint. V roz­ho­vo­ru pro časo­pis GQ v říj­nu 2007 Schwarzenegger řekl: „[Marihuana] není dro­ga. Je to list. Mojí dro­gou bylo pum­po­vá­ní žele­za, věř­te mi.“ Jeho mluv­čí poz­dě­ji uve­dl, že ten­to komen­tář byl míněn jako vtip.

Občanství

Schwarzenegger se 17. září 1983 stal natu­ra­li­zo­va­ným obča­nem USA. Krátce před zís­ká­ním občan­ství požá­dal rakous­ké úřa­dy o prá­vo pone­chat si rakous­ké občan­ství, pro­to­že Rakousko obvykle dvo­jí občan­ství nepo­vo­lu­je. Jeho žádosti bylo vyho­vě­no a rakous­ké občan­ství si pone­chal. V roce 2005 se Peter Pilz, posla­nec rakous­ké­ho par­la­men­tu za rakous­kou stra­nu Zelených, neú­spěš­ně zasa­dil o to, aby par­la­ment Schwarzeneggerovi ode­bral rakous­ké občan­ství kvů­li jeho roz­hod­nu­tí neza­brá­nit popra­vám Donalda Beardsleeho a Stanleyho Williamse. Pilz argu­men­to­val tím, že Schwarzenegger poško­dil pověst Rakouska v mezi­ná­rod­ním spo­le­čen­ství, pro­to­že Rakousko zru­ši­lo trest smr­ti v roce 1968. Pilz svůj argu­ment opí­ral o člá­nek 33 záko­na o rakous­kém občan­ství, kte­rý uvá­dí: „Občan, kte­rý je ve veřej­né služ­bě cizí­ho stá­tu, bude zba­ven občan­ství, pokud těž­ce poško­dí pověst nebo zájmy Rakouské repub­li­ky.“ Pilz tvr­dil, že Schwarzenegger svým jed­ná­ním na pod­po­ru tres­tu smr­ti (kte­rý je v Rakousku zaká­zán pod­le pro­to­ko­lu 13 Evropské úmlu­vy o lid­ských prá­vech) poško­dil pověst Rakouska. Schwarzenegger své jed­ná­ní vysvět­lil pou­ka­zem na to, že jeho jedi­nou povin­nos­tí jako kali­forn­ské­ho guver­né­ra v sou­vis­los­ti s tres­tem smr­ti je napra­vit chy­bu jus­tič­ní­ho sys­té­mu omi­lost­ně­ním nebo milos­tí, pokud k tako­vé chy­bě došlo.

Ekologické záznamy

Dne 27. září 2006 pode­psal Schwarzenegger zákon o řeše­ní glo­bál­ní­ho otep­lo­vá­ní z roku 2006, kte­rý vytvo­řil prv­ní národ­ní ome­ze­ní emi­sí skle­ní­ko­vých ply­nů. Zákon sta­no­vil nová pra­vi­dla pro množ­ství emi­sí, kte­ré mohou veřej­né služ­by, rafi­né­rie a výrob­ní závo­dy vypouš­tět do ovzdu­ší. Schwarzenegger pode­psal také dru­hý zákon o glo­bál­ním otep­lo­vá­ní, kte­rý zaka­zu­je vel­kým ener­ge­tic­kým spo­leč­nos­tem a kor­po­ra­cím v Kalifornii uza­ví­rat dlou­ho­do­bé smlou­vy s doda­va­te­li, kte­ří nespl­ňu­jí stát­ní nor­my pro emi­se skle­ní­ko­vých ply­nů. Oba záko­ny jsou sou­čás­tí plá­nu sní­žit do roku 2020 emi­se v Kalifornii o 25 % na úro­veň z roku 1990. V roce 2005 vydal Schwarzenegger exe­ku­tiv­ní pří­kaz vyzý­va­jí­cí ke sní­že­ní emi­sí skle­ní­ko­vých ply­nů do roku 2050 na 80 pro­cent pod úro­veň roku 1990.

Dne 17. říj­na 2006 pode­psal Schwarzenegger dal­ší exe­ku­tiv­ní pří­kaz, kte­rý Kalifornii umož­ňu­je spo­lu­pra­co­vat s Regionální ini­ci­a­ti­vou pro skle­ní­ko­vé ply­ny na seve­ro­vý­cho­dě. Ta plá­nu­je sní­žit emi­se oxi­du uhli­či­té­ho vydá­ním ome­ze­né­ho množ­ství uhlí­ko­vých kre­di­tů kaž­dé elek­trár­ně v zúčast­ně­ných stá­tech. Všechny elek­trár­ny, kte­ré pře­kro­čí emi­se pro daný počet uhlí­ko­vých kre­di­tů, budou muset zakou­pit dal­ší kre­di­ty, aby pokry­ly roz­díl. Plán vstou­pil v plat­nost v roce 2009. Kromě toho, že guver­nér vyu­ží­vá své poli­tic­ké moci v boji pro­ti glo­bál­ní­mu otep­lo­vá­ní, pod­ni­ká kro­ky ke sní­že­ní své osob­ní uhlí­ko­vé sto­py i ve svém domě. Schwarzenegger upra­vil jeden ze svých vozů Hummer na vodí­ko­vý pohon a dru­hý na bio­pa­li­va. Instaloval také solár­ní pane­ly k vytá­pě­ní své­ho domu.

V úctě ke své­mu pří­no­su pro smě­řo­vá­ní ame­ric­ké­ho auto­mo­bi­lo­vé­ho prů­mys­lu byl Schwarzenegger pozván, aby 20. dub­na 2009 zahá­jil svě­to­vý kon­gres SAE 2009 v Detroitu.

V roce 2011 Schwarzenegger zalo­žil kli­ma­tic­ké regi­o­ny R20, jejichž cílem je roz­voj udr­ži­tel­né­ho níz­kouh­lí­ko­vé­ho hos­po­dář­ství. V roce 2017 se při­po­jil k výzvě fran­couz­ské­ho pre­zi­den­ta Emmanuela Macrona k při­je­tí Globálního pak­tu pro život­ní pro­stře­dí. V roce 2017 Schwarzenegger zahá­jil Rakouský svě­to­vý sum­mit, mezi­ná­rod­ní kon­fe­ren­ci o kli­ma­tu, kte­rá se kaž­do­roč­ně koná ve Vídni v Rakousku. Rakouský svě­to­vý sum­mit pořá­dá Schwarzeneggerova kli­ma­tic­ká ini­ci­a­ti­va a jeho cílem je spo­jit zástup­ce poli­ti­ky, občan­ské spo­leč­nos­ti a byz­ny­su, aby vytvo­ři­li širo­kou ali­an­ci pro ochra­nu kli­ma­tu a našli kon­krét­ní řeše­ní kli­ma­tic­ké kri­ze.

Volební historie

Kalifornské vol­by o odvo­lá­ní guver­né­ra, 2003

Kandidující stranaVolby%

Republikán

Arnold Schwarzenegger4,206,28448.6

Demokratický

Cruz Bustamante

2 724 87431,5

Republikánský

Tom McClintock

1 161 28713,5

Zelený

Peter Camejo

242 2472.8

Kalifornské guver­nér­ské vol­by, 2006

StranaKandidátVolby%

Republikán

Arnold Schwarzenegger (úřadující)4 850 15755.9

Demokratický

Phil Angelides

3 376,73238,9

Zelený

Peter Camejo

205,9952,4

Libertariánský

Art Olivier

114,3291.3

Prezidentské ambice

Prezidentským aspi­ra­cím Schwarzeneggera naro­ze­né­ho v Rakousku by brá­ni­la ústav­ní pře­káž­ka; člá­nek II, oddíl I, člá­nek V brá­ní tomu, aby se úřa­du uja­ly oso­by, kte­ré nejsou při­ro­ze­ný­mi obča­ny Spojených stá­tů. V roce 2003 byl širo­ce akre­di­to­ván návrh záko­na o rov­ných pří­le­ži­tos­tech k vlád­nu­tí, kte­rý by dopl­nil Ústavu USA o doda­tek umož­ňu­jí­cí jeho kan­di­da­tu­ru, a to pod názvem „Amend for Arnold“. V roce 2004 byla zahá­je­na kam­paň „Amend for Arnold“, kte­rá zahr­no­va­la inter­ne­to­vé strán­ky a pro­pa­ga­ci v tele­vi­zi.

V červ­nu 2007 se Schwarzenegger obje­vil na obál­ce časo­pi­su Time spo­leč­ně s Michaelem Bloombergem a násled­ně oba žer­to­va­li o spo­leč­né pre­zi­dent­ské kan­di­da­tu­ře.

V říj­nu 2013 deník New York Post infor­mo­val, že Schwarzenegger zva­žu­je budou­cí kan­di­da­tu­ru na pre­zi­den­ta. V té době údaj­ně lob­bo­val u záko­no­dár­ců ohled­ně mož­né změ­ny ústa­vy nebo podá­ní práv­ní žalo­by pro­ti poža­dav­ku, aby se pre­zi­den­ti muse­li naro­dit jako rodi­lí obča­né. Profesor prá­va na Kolumbijské uni­ver­zi­tě Michael Dorf pozna­me­nal, že Schwarzeneggerova pří­pad­ná žalo­ba by mu nako­nec moh­la zís­kat prá­vo kan­di­do­vat na ten­to úřad, a pozna­me­nal: „Zákon je vel­mi jas­ný, ale není sto­pro­cent­ně jas­né, že by sou­dy ten­to zákon pro­sa­zo­va­ly, mís­to aby to necha­ly na poli­tic­kém pro­ce­su.“

Podnikatelská kariéra

Schwarzenegger má za sebou vel­mi úspěš­nou pod­ni­ka­tel­skou kari­é­ru. Po pře­stě­ho­vá­ní do Spojených stá­tů se Schwarzenegger stal „plod­ným sta­no­vo­va­te­lem cílů“ a na začát­ku roku si psal na inde­xo­vé kar­tič­ky své cíle, jako napří­klad zalo­žit zásil­ko­vý obchod nebo kou­pit nové auto - a uspěl v tom. Ve věku 30 let byl Schwarzenegger mili­o­ná­řem, a to mno­hem dří­ve než v Hollywoodu. Jeho finanč­ní nezá­vis­lost pra­me­ni­la z toho, že jako začí­na­jí­cí pod­ni­ka­tel uspěl v řadě lukra­tiv­ních obchod­ních pod­ni­ků a inves­tic.

Zednické pod­ni­ká­ní, kul­tu­ris­ti­ka a zásil­ko­vý obchod s fit­ness

V roce 1968 Schwarzenegger a jeho kole­ga kul­tu­ris­ta Franco Columbu zalo­ži­li zed­nic­ké pod­ni­ká­ní. Podnikání vzkvé­ta­lo díky mar­ke­tingo­vé­mu umu dvo­ji­ce a zvý­še­né poptáv­ce po zemětře­se­ní v San Fernandu v roce 1971. Schwarzenegger a Columbu pou­ži­li zis­ky ze své­ho zed­nic­ké­ho pod­ni­ku k zalo­že­ní zásil­ko­vé­ho obcho­du, v němž pro­dá­va­li vyba­ve­ní a instruk­táž­ní kaze­ty sou­vi­se­jí­cí s kul­tu­ris­ti­kou a fit­ness.

Investice

Schwarzenegger pře­ve­dl zis­ky ze zásil­ko­vé­ho obcho­du a výhry z kul­tu­ris­tic­kých sou­tě­ží do své­ho prv­ní­ho inves­tič­ní­ho pod­ni­ku v oblas­ti nemo­vi­tos­tí: byto­vé­ho domu, kte­rý kou­pil za 10 000 dola­rů. Později inves­to­val do řady rea­lit­ních hol­din­go­vých spo­leč­nos­tí.

Stallone a Schwarzenegger ukon­či­li svou dlou­ho­le­tou riva­li­tu tím, že oba spo­lu s Brucem Willisem a Demi Moore inves­to­va­li do sítě mezi­ná­rod­ních tema­tic­kých restau­ra­cí Planet Hollywood (po vzo­ru Hard Rock Cafe). Schwarzenegger počát­kem roku 2000 pře­ru­šil své finanč­ní vaz­by s tím­to pod­ni­kem. Schwarzenegger uve­dl, že spo­leč­nost nemě­la tako­vý úspěch, v jaký dou­fal, a pro­hlá­sil, že se chce sou­stře­dit na „nové ame­ric­ké glo­bál­ní obchod­ní pod­ni­ky“ a svou fil­mo­vou kari­é­ru.

Schwarzenegger také inves­to­val do nákup­ní­ho cen­t­ra v Columbusu ve stá­tě Ohio. Hovořil o někte­rých z těch, kte­ří mu v prů­bě­hu let pomoh­li v pod­ni­ká­ní: „Nemohl bych se učit o pod­ni­ká­ní, kdy­by mě neved­la pře­hlíd­ka uči­te­lů... od Miltona Friedmana po Donalda Trumpa... a teď Les Wexner a Warren Buffett. Dokonce jsem se nau­čil i pár věcí z Planet Hollywood, napří­klad kdy vystou­pit! A taky jsem to udě­lal!“ Má význam­ný podíl v inves­tič­ní spo­leč­nos­ti Dimensional Fund Advisors. Schwarzenegger je také maji­te­lem Arnoldova spor­tov­ní­ho fes­ti­va­lu, kte­rý zalo­žil v roce 1989 a kte­rý se kaž­do­roč­ně koná v Columbusu ve stá­tě Ohio. Jedná se o fes­ti­val, kte­rý hos­tí tisí­ce mezi­ná­rod­ních odbor­ní­ků na zdra­ví a fit­ness, kte­rý se také roz­ší­řil na tří­den­ní výsta­vu. Vlastní také fil­mo­vou pro­dukč­ní spo­leč­nost Oak Productions, Inc. a Fitness Publications, spo­leč­ný vyda­va­tel­ský pod­nik se spo­leč­nos­tí Simon & Schuster.

V roce 2018 Schwarzenegger ve spo­lu­prá­ci s LeBronem Jamesem zalo­žil spo­leč­nost Ladder, kte­rá vyvi­nu­la doplň­ky stra­vy na pomoc spor­tov­cům s těž­ký­mi kře­če­mi. V roce 2020 duo pro­da­lo Ladder spo­leč­nos­ti Openfit za nezve­řej­ně­nou část­ku poté, co za ten rok vyká­za­lo trž­by pře­sa­hu­jí­cí 4 mili­o­ny dola­rů.

Restaurace

V roce 1992 Schwarzenegger a jeho man­žel­ka ote­vře­li v Santa Monice restau­ra­ci s názvem Schatzi On Main. Schatzi doslo­va zna­me­ná „malý poklad“ a hovo­ro­vě „milá­ček“ nebo „milá­ček“ v něm­či­ně. V roce 1998 svou restau­ra­ci pro­dal.

Majetek

Schwarzeneggerovo čis­té jmě­ní bylo kon­zer­va­tiv­ně odha­do­vá­no na 100 až 200 mili­o­nů dola­rů. Po roz­cho­du s man­žel­kou Marií Shriverovou v roce 2011 se jeho čis­té jmě­ní odha­do­va­lo na při­bliž­ně 400 mili­o­nů dola­rů a na zákla­dě daňo­vých při­zná­ní, kte­rá podal v roce 2006, dokon­ce až na 800 mili­o­nů dola­rů. V prů­bě­hu let inves­to­val své pří­jmy z kul­tu­ris­ti­ky a fil­mů do řady akcií, dlu­ho­pi­sů, sou­kro­mě ovlá­da­ných spo­leč­nos­tí a nemo­vi­tost­ních podí­lů po celém svě­tě, tak­že je obtíž­né přes­ně odhad­nout jeho čis­té jmě­ní, zejmé­na s ohle­dem na kle­sa­jí­cí hod­no­tu nemo­vi­tos­tí v důsled­ku hos­po­dář­ské rece­se v USA a Evropě od kon­ce roku 2000. V červ­nu 1997 utra­til 38 mili­o­nů dola­rů z vlast­ních peněz za sou­kro­mé leta­dlo Gulfstream. Jednou pro­hlá­sil: „Peníze vás neu­dě­la­jí šťast­ný­mi. Teď mám 50 mili­o­nů dola­rů, ale stej­ně šťast­ný jsem byl, když jsem měl 48 mili­o­nů dola­rů.“

Reklamy

Vystupuje v sérii reklam na hru Machine Zone Mobile Strike jako vojen­ský veli­tel a mluv­čí.

Osobní život

Rané vztahy

V roce 1969 se Schwarzenegger sezná­mil s Barbarou Outlandovou (poz­dě­ji Barbara Outland Bakerová), uči­tel­kou ang­lič­ti­ny, se kte­rou žil až do roku 1974. Schwarzenegger o Bakerové ve svých pamě­tech z roku 1977 řekl: „V pod­sta­tě šlo o toto: ona byla vyrov­na­ná žena, kte­rá chtě­la oby­čej­ný, solid­ní život, a já jsem nebyl vyrov­na­ný muž a nená­vi­děl jsem samot­nou myš­len­ku oby­čej­né­ho živo­ta.“ (pozn. pře­kl.). Bakerová popsa­la Schwarzeneggera jako „radost­nou osob­nost, napros­to cha­risma­tic­kou, dob­ro­druž­nou a spor­tov­ně zalo­že­nou“, ale tvr­dí, že ke kon­ci vzta­hu se stal „nesne­si­tel­ným - kla­sic­ky domýš­li­vým - svět se točil kolem něj“. Bakerová vyda­la v roce 2006 své pamě­ti s názvem Arnold a já: Ve stí­nu rakous­ké­ho dubu. Ačkoli Bakerová vykres­li­la mís­ty neli­cho­ti­vý por­trét své­ho býva­lé­ho milen­ce, Schwarzenegger se na této kni­ze sku­teč­ně podí­lel před­mluvou a také se s Bakerovou na tři hodi­ny sešel.

Bakerová tvr­dí, že se o jeho nevě­ře dozvě­dě­la až po jejich roz­cho­du, a hovo­ří o bouř­li­vém a váš­ni­vém milost­ném živo­tě. Schwarzenegger dal naje­vo, že jejich vzpo­mín­ky na udá­los­ti se mohou lišit. Pár se popr­vé setkal šest až osm měsí­ců po jeho pří­jez­du do USA. jejich prv­ní schůzkou bylo sle­do­vá­ní prv­ní­ho při­stá­ní Apolla na Měsíci v tele­vi­zi. Tři a půl roku sdí­le­li byt v kali­forn­ské Santa Monice a pro­to­že měli málo peněz, cho­di­li celý den na pláž nebo gri­lo­va­li na zahra­dě. Ačkoli Bakerová tvr­dí, že když Schwarzeneggera popr­vé potka­la, „neměl pří­liš pocho­pe­ní pro sluš­nou spo­leč­nost“ a jí při­pa­dal jako odr­ho­vač­ka, říká: „Je to tako­vý self-made man, jak jen to jde - nikdy se mu nedo­sta­lo pod­po­ry od rodi­čů, rodi­ny, bra­t­ra. Měl pros­tě obrov­ské odhod­lá­ní doká­zat, co umí, a to mě vel­mi při­ta­ho­va­lo ... Půjdu do hro­bu s vědo­mím, že mě Arnold milo­val.“

Svoji dal­ší milen­ku, kadeř­nic­kou asi­s­tent­ku z Beverly Hills Sue Moray, potkal Schwarzenegger v čer­ven­ci 1977 na plá­ži Venice Beach. Podle Morayové vedl pár ote­vře­ný vztah: „Když jsme byli oba v LA, byli jsme si věr­ní... ale když byl mimo měs­to, moh­li jsme si dělat, co jsme chtě­li.“ V srpnu 1977 se Schwarzenegger na teni­so­vém tur­na­ji Roberta F. Kennedyho sezná­mil s tele­viz­ní novi­nář­kou Marií Shriverovou, nete­ří pre­zi­den­ta Johna F. Kennedyho. S Morayem i Shriverovou udr­žo­val vztah až do srp­na 1978, kdy mu Moray (kte­rý o jeho vzta­hu se Shriverovou věděl) dal ulti­má­tum.

Manželství a rodina

26. dub­na 1986 se Schwarzenegger v Hyannisu ve stá­tě Massachusetts ože­nil se Shriverovou. Mají spo­lu čty­ři děti, včet­ně Katherine Schwarzeneggerové a Patricka Schwarzeneggera. Všechny jejich děti se naro­di­ly v Los Angeles. Rodina žila v domě o roz­lo­ze 11 000 čtve­reč­ních stop (1 000 m) v kali­forn­ské čtvr­ti Brentwood v Los Angeles a v prázd­ni­no­vých domech v Sun Valley ve stá­tě Idaho a v Hyannis Port ve stá­tě Massachusetts. Navštěvovali kato­lic­ký kos­tel sva­té Moniky.

Rozvod

Dne 9. květ­na 2011 ukon­či­li Shriverová a Schwarzenegger po 25 letech man­žel­ství svůj vztah, při­čemž Shriverová se odstě­ho­va­la z jejich síd­la v Brentwoodu. Dne 16. květ­na 2011 deník Los Angeles Times odha­lil, že Schwarzenegger zplo­dil před více než 14 lety syna se zaměst­nan­ky­ní jejich domác­nos­ti Mildred Patricií „Patty“ Baenou. „Po odcho­du z úřa­du guver­né­ra jsem své ženě řekl o této udá­los­ti, ke kte­ré došlo před více než dese­ti lety,“ řekl Schwarzenegger dení­ku Times. Schwarzenegger ve svém pro­hlá­še­ní nezmí­nil, že se man­žel­ce při­znal až poté, co ho s tou­to infor­ma­cí kon­fron­to­va­la, což uči­ni­la poté, co si u hos­po­dy­ně potvr­di­la, co o dítě­ti tuši­la.

Baena je gua­te­mal­ské­ho půvo­du. V rodi­ně byla zaměst­ná­na 20 let a v led­nu 2011 ode­šla do důcho­du. Těhotná Baena pra­co­va­la v domác­nos­ti v době, kdy Shriver čekal nejmlad­ší ze čtyř dětí páru. Syn Baeny se Schwarzeneggerem se naro­dil něko­lik dní po poro­du Shriverové. Schwarzenegger uve­dl, že trva­lo sedm nebo osm let, než zjis­til, že je otcem dítě­te se svou hos­po­dy­ní. Teprve když se chla­pec „začal podo­bat [jemu] ... dal si věci dohro­ma­dy“. Schwarzenegger pře­vzal finanč­ní odpo­věd­nost za dítě „od samé­ho počát­ku a nadá­le mu posky­to­val pod­po­ru“. Rádio KNX 1070 uved­lo, že v roce 2010 kou­pil pro Baenu a jejich syna nový dům se čtyř­mi lož­ni­ce­mi a bazé­nem v kali­forn­ském Bakersfieldu. Baena se s man­že­lem Rogeliem roze­šla něko­lik měsí­ců po Josephově naro­ze­ní. Žádost o roz­vod poda­la v roce 2008. Rogelio pro­hlá­sil, že rod­ný list dítě­te byl zfal­šo­ván a že plá­nu­je žalo­vat Schwarzeneggera za účast na spik­nu­tí s cílem zfal­šo­vat veřej­nou lis­ti­nu, což je v Kalifornii závaž­ný trest­ný čin.

Podle roz­vo­do­vé­ho roz­sud­ku si Schwarzenegger pone­chal dům v Brentwoodu, zatím­co Shriverová kou­pi­la nový dům neda­le­ko, aby děti moh­ly ces­to­vat mezi byd­liš­ti svých rodi­čů. O péči o dvě nejmlad­ší děti se děli­li. Schwarzenegger se dostal pod pal­bu kri­ti­ky poté, co původ­ní žádost neob­sa­ho­va­la výživ­né na man­žel­ku a úhra­du nákla­dů na práv­ní zastou­pe­ní. Tvrdí však, že to neby­lo úmy­sl­né a že původ­ní doku­men­ty pode­psal, aniž by si je řád­ně pře­če­tl. Podal pozmě­ně­né roz­vo­do­vé papí­ry, v nichž tuto sku­teč­nost napra­vil. Schwarzenegger a Shriverová dokon­či­li svůj roz­vod v roce 2021, deset let po roz­cho­du.

V červ­nu 2022 poro­ta roz­hod­la, že Maria Shriverová má nárok na polo­vi­nu býva­lých man­že­lo­vých poroz­vo­do­vých úspor, kte­ré vydě­lal v letech 1986 až 2011, včet­ně důcho­du.

Po skan­dá­lu se při­hlá­si­la dánsko-italská hereč­ka Brigitte Nielsenová a pro­hlá­si­la, že i ona měla se Schwarzeneggerem poměr během natá­če­ní fil­mu Rudá Sonja, zatím­co on prá­vě nava­zo­val vztah se Shriverovou: „Možná bych do toho nešla, kdy­by řekl: „Vezmu si Marii“, a to je smr­tel­ně váž­né, ale on to neu­dě­lal a náš poměr pokra­čo­val.“ Když se ho v led­nu 2014 zepta­li: „Ze všech věcí, kte­rý­mi jste se pro­sla­vil... na kte­rou jste nejmé­ně pyš­ný?“, odpo­vě­děl: „Ne. Schwarzenegger odpo­vě­děl: „Nejméně hrdý jsem na chy­by, kte­ré jsem udě­lal a kte­ré způ­so­bi­ly bolest mé rodi­ně a roz­dě­li­ly nás.“ Schwarzenegger nako­nec afé­ru v něko­li­ka repor­tá­žích potvr­dil.

Od čer­ven­ce 2015 Schwarzenegger cho­dil s fyzi­o­te­ra­pe­u­t­kou, kte­rá je o 27 let mlad­ší.

Nehody, zra­ně­ní a dal­ší zdra­vot­ní pro­blémy

Zdravotní problémy

Schwarzenegger se naro­dil s bikuspi­dál­ní aor­tál­ní chlop­ní, tedy aor­tál­ní chlop­ní pou­ze se dvě­ma líst­ky, kde nor­mál­ní aor­tál­ní chlo­peň má tři. V roce 1997 se roz­ho­dl pro náhrad­ní srdeč­ní chlo­peň vyro­be­nou z jeho vlast­ní plic­ni­ce, kte­rá byla sama nahra­ze­na kada­veróz­ní plic­ni­cí, při Rossově zákro­ku; lékař­ští odbor­ní­ci před­po­ví­da­li, že během násle­du­jí­cích dvou až osmi let bude potře­bo­vat ope­ra­ci náhra­dy plic­ni­ce, pro­to­že jeho chlo­peň bude postup­ně degra­do­vat. Schwarzenegger se zřej­mě roz­ho­dl pro mecha­nic­kou chlo­peň, jedi­né trva­lé řeše­ní, kte­ré bylo v době ope­ra­ce k dis­po­zi­ci, pro­to­že by to výraz­ně ome­zi­lo jeho fyzic­kou akti­vi­tu a schop­nost cvi­čit.

Dne 29. břez­na 2018 pod­stou­pil Schwarzenegger akut­ní ope­ra­ci ote­vře­né­ho srd­ce, při níž mu byla nahra­ze­na náhrad­ní plic­ní chlo­peň. O svém zota­ve­ní řekl: „Jsem rád, že jsem se zota­vil: „Letos na jaře jsem pod­stou­pil ope­ra­ci ote­vře­né­ho srd­ce, musel jsem pou­ží­vat cho­dít­ko. Musel jsem pět­krát den­ně pro­vá­dět decho­vá cvi­če­ní, abych si pře­u­čil plí­ce. Byl jsem frustro­va­ný a naštva­ný a v nej­hor­ších chví­lích jsem nevi­děl ces­tu zpět ke své­mu staré­mu já.“

V roce 2020, 23 let po své prv­ní ope­ra­ci, pod­stou­pil Schwarzenegger ope­ra­ci nové aor­tál­ní chlop­ně.

Nehody, zranění

Dne 9. pro­sin­ce 2001 si po havá­rii na moto­cy­klu v Los Angeles zlo­mil šest žeber a byl čty­ři dny hospi­ta­li­zo­ván.

V roce 2004 na dovo­le­né na Havaji zachrá­nil Schwarzenegger tonou­cí­ho muže tím, že vypla­val a dopra­vil ho zpět na břeh.

8. led­na 2006, když Schwarzenegger jel na svém moto­cy­klu Harley Davidson v Los Angeles se synem Patrickem v postran­ním vozí­ku, jiný řidič nacou­val do uli­ce, po kte­ré jel, a způ­so­bil mu i jeho syno­vi sráž­ku s autem v malé rych­los­ti. Zatímco jeho syn a dru­hý řidič neby­li zra­ně­ni, Schwarzenegger utr­pěl zra­ně­ní rtu, kte­ré si vyžá­da­lo 15 stehů. „Nebylo vydá­no žád­né obvi­ně­ní,“ uve­dl mluv­čí losan­ge­les­ké poli­cie Jason Lee. Schwarzenegger zís­kal řidič­ský prů­kaz na moto­cy­kl až 3. čer­ven­ce 2006.

Při lyžo­vá­ní v Sun Valley ve stá­tě Idaho 23. pro­sin­ce 2006 zako­pl Schwarzenegger s rodi­nou o lyžař­skou hůl a zlo­mil si pra­vou ste­hen­ní kost. Dne 26. pro­sin­ce pod­stou­pil 90minutovou ope­ra­ci, při níž byly pou­ži­ty kabe­ly a šrou­by, aby se zlo­me­ná kost dala opět dohro­ma­dy. Ze zdra­vot­ní­ho stře­dis­ka St John’s Health Center byl pro­puš­těn 30. pro­sin­ce 2006.

Schwarzeneggerovo sou­kro­mé leta­dlo nou­zo­vě při­stá­lo 19. červ­na 2009 na letiš­ti Van Nuys poté, co pilot nahlá­sil kouř vychá­ze­jí­cí z kok­pi­tu, uvá­dí se v pro­hlá­še­ní, kte­ré zve­řej­nil jeho tis­ko­vý mluv­čí. Při inci­den­tu nebyl nikdo zra­něn.

18. květ­na 2019 byl Schwarzenegger během návštěvy Jihoafrické repub­li­ky napa­den a zeza­du kopnut nezná­mým pacha­te­lem, když roz­dá­val auto­gra­my svým fanouškům v jed­né z míst­ních škol. Navzdory pře­kva­pi­vé a nevy­pro­vo­ko­va­né pova­ze úto­ku údaj­ně neu­tr­pěl žád­ná zra­ně­ní a pokra­čo­val v inter­ak­ci s fanouš­ky. Útočník byl zadr­žen a Schwarzenegger pro­ti němu odmí­tl vznést obvi­ně­ní.

Schwarzenegger byl v pátek 21. led­na 2022 odpo­led­ne účast­ní­kem sráž­ky něko­li­ka vozi­del. Schwarzenegger řídil čer­né SUV GMC Yukon poblíž kři­žo­vat­ky ulic Sunset Blvd a Allenford Ave ve čtvr­ti Brentwood v Los Angeles, když se jeho vozi­dlo sra­zi­lo s čer­ve­nou Toyotou Prius. Řidička Priusu byla pře­ve­ze­na do nemoc­ni­ce kvů­li zra­ně­ním hla­vy. Schwarzenegger nebyl zra­něn.

Výška

Schwarzeneggerova ofi­ci­ál­ní výš­ka 6 stop a 2 pal­ce (1,88 m) byla v něko­li­ka člán­cích zpo­chyb­ně­na. Během jeho kul­tu­ris­tic­kých dnů na kon­ci 60. let 20. sto­le­tí se tvr­di­lo, že měří 1,867 m (6 ft 1,5 in). V roce 1988 se však Daily Mail i časo­pis Time Out zmi­ňo­va­ly o tom, že Schwarzenegger vypa­dal o pozná­ní niž­ší. Před kan­di­da­tu­rou na guver­né­ra byla Schwarzeneggerova výš­ka opět zpo­chyb­ně­na v člán­ku časo­pi­su Chicago Reader. Jako guver­nér se Schwarzenegger pus­til do leh­ké výmě­ny názo­rů s poslan­cem Herbem Wessonem ohled­ně jejich výš­ky. V jed­nu chví­li se Wesson neú­spěš­ně poku­sil pod­le svých slov „vyře­šit to jed­nou pro­vždy a zjis­tit, jak je vyso­ký“ tím, že na guver­né­ra pou­žil krej­čov­ský metr. Schwarzenegger mu to opla­til tím, že před jed­ná­ním v jeho kan­ce­lá­ři polo­žil na Wessonovu žid­li metr osm­de­sát (1,65 m) vyso­ký pol­štář seši­tý nápi­sem „Need a lift?“ (Potřebujete zved­nout?). Demokrat Bob Mulholland také tvr­dil, že Schwarzenegger měří 1,78 m a že nosí v botách stou­pa­cí pásy. V roce 1999 uve­dl časo­pis Men’s Health, že jeho výš­ka je 5 stop 10 pal­ců (1,78 m).

Autobiografie

Schwarzeneggerova auto­bi­o­gra­fie Total Recall vyšla v říj­nu 2012. Jednu kapi­to­lu nazva­nou „Tajemství“ věnu­je své­mu mimo­man­žel­ské­mu pomě­ru. Většina jeho kni­hy pojed­ná­vá o jeho úspě­ších ve třech hlav­ních kapi­to­lách jeho živo­ta: kul­tu­ris­ta, herec a guver­nér Kalifornie.

Vozidla

Vyrůstal během spo­je­nec­ké oku­pa­ce Rakouska a Schwarzenegger jako dítě běž­ně vídal těž­kou vojen­skou tech­ni­ku, napří­klad tan­ky. Díky tomu zapla­til 20 000 dola­rů, aby si do Spojených stá­tů při­ve­zl rakous­ký armád­ní tank M47 Patton (331), kte­rý před­tím v roce 1965 během povin­né vojen­ské služ­by obslu­ho­val. Své vozi­dlo však poz­dě­ji zís­kal v roce 1991/2, během své­ho půso­be­ní ve funk­ci před­se­dy pre­zi­dent­ské rady pro sport, fit­ness a výži­vu, a nyní jej vyu­ží­vá k pod­po­ře své cha­ri­ta­tiv­ní čin­nos­ti. Jeho vůbec prv­ním auto­mo­bi­lem byl Opel Kadett v roce 1969 po služ­bě v rakous­ké armá­dě, v roce 1991 pak jez­dil na Harley-Davidson Fat Boy.

Navíc se začal zají­mat o vel­ká vozi­dla a jako prv­ní civi­lis­ta v USA si kou­pil Humvee. Vozidlo ho nato­lik okouz­li­lo, že lob­bo­val u výrob­ce Humvee, spo­leč­nos­ti AM General, aby vyro­bi­la civil­ní ver­zi urče­nou pro sil­nič­ní pro­voz, což se v roce 1992 poda­ři­lo; prv­ní dva pro­da­né Hummery H1 si kou­pil i Schwarzenegger. V roce 2010 měl jeden běž­ný a tři na nefo­sil­ní pohon; jeden na vodík, jeden na rost­lin­ný olej a jeden na bio­naf­tu. V roce 2014 se Schwarzenegger dostal do zpráv kvů­li náku­pu vzác­né­ho vozu Bugatti Veyron Grand Sport Vitesse. V roce 2015 byl spat­řen a nato­čen ve svém voze lako­va­ném stří­br­nou bar­vou s lesk­lý­mi hli­ní­ko­vý­mi kova­ný­mi koly. Jeho Bugatti má inte­ri­ér zdo­be­ný tma­vě hně­dou kůží. V roce 2017 si Schwarzenegger poří­dil Mercedes tří­dy G upra­ve­ný pro plně elek­tric­ký pohon.

Hummery, kte­ré si Schwarzenegger kou­pil v roce 1992, jsou tak vel­ké - kaž­dý váží 6 300 lb (2 900 kg) a je širo­ký 7 stop (2,1 m) - že jsou kla­si­fi­ko­vá­ny jako vel­ké náklad­ní auto­mo­bi­ly a nevzta­hu­jí se na ně ame­ric­ké před­pi­sy o spo­tře­bě pali­va. Během kam­pa­ně za odvo­lá­ní guver­né­ra ozná­mil, že jeden ze svých Hummerů pře­sta­ví na spa­lo­vá­ní vodí­ku. Přestavba údaj­ně stá­la asi 21 000 dola­rů. Po vol­bách pode­psal exe­ku­tiv­ní pří­kaz k nastar­to­vá­ní výstav­by vodí­ko­vých plni­cích sta­nic nazva­ný California Hydrogen Highway Network a zís­kal grant ame­ric­ké­ho minis­ter­stva ener­ge­ti­ky, kte­rý měl pomo­ci uhra­dit před­po­klá­da­né nákla­dy ve výši 91 000 000 USD. Kalifornie pře­vza­la prv­ní vozi­dlo H2H (Hydrogen Hummer) v říj­nu 2004.

Veřejná image

Schwarzenegger se již mno­ho let anga­žu­je ve pro­spěch spe­ci­ál­ních olym­pij­ských her poté, co je zalo­ži­la jeho býva­lá tchy­ně Eunice Kennedy Shriverová. V roce 2007 byl Schwarzenegger ofi­ci­ál­ním mluv­čím spe­ci­ál­ní olym­pi­á­dy, kte­rá se kona­la v čín­ské Šanghaji. Schwarzenegger věří, že kva­lit­ní škol­ní pří­le­ži­tos­ti by měly být dostup­né i dětem, kte­ré by k nim za nor­mál­ních okol­nos­tí nemě­ly pří­stup. V roce 1995 zalo­žil nada­ci Inner City Games Foundation (ICG), kte­rá posky­tu­je kul­tur­ní, vzdě­lá­va­cí a komu­nit­ní obo­ha­cu­jí­cí pro­gra­my pro mlá­dež. ICG půso­bí v 15 měs­tech po celé zemi a slou­ží více než 250 000 dětí ve více než 400 ško­lách po celé zemi. Angažoval se také v orga­ni­za­ci After-School All-Stars a v roce 2002 zalo­žil její poboč­ku v Los Angeles. ASAS je posky­to­va­te­lem mimo­škol­ních pro­gra­mů, kte­ré vzdě­lá­va­jí mlá­dež v oblas­ti zdra­ví, fit­ness a výži­vy.

Dvanáctého úno­ra 2010 se Schwarzenegger zúčast­nil šta­fe­ty s olym­pij­skou pochod­ní ve Vancouveru. Předal pla­men dal­ší­mu běž­ci, Sebastianu Coeovi.

Schwarzenegger měl sbír­ku mar­xis­tic­kých bust, kte­ré si vyžá­dal od rus­kých přá­tel v době roz­pa­du Sovětského sva­zu, pro­to­že byly niče­ny. V roce 2011 pro­zra­dil, že jeho man­žel­ka požá­da­la o jejich odstra­ně­ní, ale tu s Vladimírem Leninem si pone­chal jako dárek, pro­to­že „byl prv­ní“. V roce 2015 řekl, že si Leninovu bus­tu pone­chal, aby „uká­zal ztros­ko­tan­cům“.

Schwarzenegger je pří­z­niv­cem Izraele a kro­mě jiných podob­ných akcí se zúčast­nil pro­i­z­ra­el­ské­ho shro­máž­dě­ní v Los Angeles. V roce 2004 Schwarzenegger navští­vil Izrael, aby polo­žil základ­ní kámen Muzea tole­ran­ce Centra Simona Wiesenthala v Jeruzalémě a polo­žil věnec k památ­ní­ku holo­caus­tu Jad Vašem, setkal se také s pre­mi­é­rem Arielem Šaronem a pre­zi­den­tem Moše Kacavem. V roce 2011 na osla­vě Dne nezá­vis­los­ti, kte­rou pořá­dal izra­el­ský gene­rál­ní kon­zu­lát v Los Angeles, Schwarzenegger řekl: „Miluji Izrael. Když jsem se stal guver­né­rem, Izrael byl prv­ní zemí, kte­rou jsem navští­vil. Když jsem měl mož­nost pode­psat zákon vyzý­va­jí­cí kali­forn­ské pen­zij­ní fon­dy, aby se zba­vi­ly svých peněz od spo­leč­nos­tí, kte­ré obcho­du­jí s Íránem, oka­mži­tě jsem ten­to zákon pode­psal.“ Poté dodal: „Věděl jsem, že nemů­že­me posí­lat pení­ze těm­to šíle­ným dik­tá­to­rům, kte­ří nás nená­vi­dí a vyhro­žu­jí Izraeli, kdy­ko­li mají špat­ný den.“

Schwarzenegger pod­po­ro­val inva­zi do Iráku v roce 2003. Schwarzenegger rov­něž vyjá­d­řil pod­po­ru vojen­ské inter­ven­ci v Libyi v roce 2011. V roce 2014 Schwarzenegger zve­řej­nil video­po­sel­ství na pod­po­ru pro­tes­tů Euromajdanu pro­ti pro­rus­ké­mu ukra­jin­ské­mu pre­zi­den­to­vi Viktoru Janukovyčovi. V roce 2022 Schwarzenegger vydal dal­ší video­po­sel­ství, v němž odsou­dil rus­kou inva­zi na Ukrajinu v roce 2022. Schwarzeneggerův twit­te­ro­vý účet je jed­ním z 22 účtů, kte­ré sle­du­je twit­te­ro­vý účet rus­ké­ho pre­zi­den­ta.

Schwarzenegger, kte­rý jako chla­pec hrál fot­bal, vyrůs­tal při sle­do­vá­ní Bayernu Mnichov a Sturmu Graz. V říj­nu 2019 také vyjá­d­řil svůj obdiv k Liverpoolu Jürgena Kloppa.

Schwarzenegger inspi­ro­val mno­ho her­ců, kte­ří se sta­li akč­ní­mi hrdi­ny, včet­ně Dwayna Johnsona, Matta McColma, Christiana Boevinga, Vidyuta Jamwala a Daniela Greena. Boevingova posta­va v akč­ním fil­mu Když orli úto­čí z roku 2003 byla zalo­že­na na Schwarzeneggerově image z kon­ce 80. let: pře­de­vším na majo­ru „Dutchovi“ Schaeferovi z fil­mu Predátor (1987) a plu­kov­ní­ku Johnu Matrixovi z fil­mu Komando (1985).

Schwarzeneggerův insti­tut pro stát­ní a glo­bál­ní poli­ti­ku

V roce 2012 se Schwarzenegger podí­lel na zalo­že­ní Schwarzeneggerova insti­tu­tu pro stát­ní a glo­bál­ní poli­ti­ku, kte­rý je sou­čás­tí USC Price School of Public Policy na University of Southern California. Posláním insti­tu­tu je „[pro­sa­zo­vat] post­stra­nic­kost, kdy vedou­cí před­sta­vi­te­lé upřed­nost­ňu­jí lidi před poli­tic­ký­mi stra­na­mi a spo­lu­pra­cu­jí při hle­dá­ní nej­lep­ších nápa­dů a řeše­ní ve pro­spěch lidí, kte­rým slou­ží“, a „sna­žit se ovliv­ňo­vat veřej­nou poli­ti­ku a veřej­nou deba­tu při hle­dá­ní řeše­ní váž­ných pro­blé­mů, kte­rým čelí­me“. Schwarzenegger je před­se­dou insti­tu­tu.

Globální oteplování

Na bez­peč­nost­ní kon­fe­ren­ci v roce 2015 Schwarzenegger ozna­čil kli­ma­tic­ké změ­ny za pro­blém naší doby. Vyzval také poli­ti­ky, aby pře­sta­li brát kli­ma­tic­ké změ­ny jako poli­tic­kou zále­ži­tost.

Prezidentské volby v roce 2016

Při pre­zi­dent­ských pri­már­kách Republikánské stra­ny v roce 2016 Schwarzenegger pod­po­řil své­ho repub­li­kán­ské­ho kole­gu Johna Kasiche. V říj­nu však ozná­mil, že v letoš­ních pre­zi­dent­ských vol­bách ve Spojených stá­tech nebu­de hla­so­vat pro repub­li­kán­ské­ho kan­di­dá­ta Donalda Trumpa, při­čemž to bylo popr­vé od roku 1983, kdy se stal obča­nem, kdy nehla­so­val pro repub­li­kán­ské­ho kan­di­dá­ta.

Po roce 2016

Schwarzenegger se účast­ní videa pro­pa­gu­jí­cí­ho noše­ní obli­čejo­vých masek během pan­de­mie COVID-19. Ve videu vystu­pu­jí všich­ni žijí­cí guver­né­ři Kalifornie.

V posled­ních letech se Schwarzenegger zasa­zu­je o to, aby se jed­lo méně masa, a spo­lu s Jamesem Cameronem a dal­ší­mi sto­jí jako výkon­ný pro­du­cent za doku­men­tár­ním fil­mem The Game Changers, kte­rý doku­men­tu­je prud­ký nárůst rost­lin­né stra­vy v pro­fe­si­o­nál­ním spor­tu, v němž také vystu­pu­je.

V roce 2017 Schwarzenegger odsou­dil běloš­ské supre­ma­cis­ty, kte­ří byli spat­ře­ni s nacis­tic­ký­mi a kon­fe­de­rač­ní­mi vlaj­ka­mi, tím, že jejich hrdi­ny ozna­čil za „ztros­ko­tan­ce“.

V roce 2019, když byl na spor­tov­ní sou­tě­ži „Arnold Classic Africa“ jako funk­ci­o­nář, byl Schwarzenegger napa­den útoč­ní­kem při kopu v letu. Útočník byl zatčen.

Po úto­ku pří­z­niv­ců pre­zi­den­ta Donalda Trumpa na Kapitol Spojených stá­tů v roce 2021 Schwarzenegger zve­řej­nil na soci­ál­ních sítích video­přá­ní, v němž při­rov­nal vzpou­ru ke křiš­ťá­lo­vé noci v nacis­tic­kém Německu, kte­rou ozna­čil za „noc řádě­ní pro­ti Židům, kte­rou pro­ved­la [nacis­tic­ká] obdo­ba Hrdých chlap­ců“. Hovořil o alko­ho­lis­mu, domá­cím nási­lí a zne­u­ží­vá­ní své­ho otce a o tom, že to bylo typic­ké i pro dal­ší býva­lé nacis­ty a kola­bo­ran­ty v pová­leč­né éře; a Trumpa ozna­čil za „neú­spěš­né­ho vůd­ce. Zapíše se do dějin jako nej­hor­ší pre­zi­dent všech dob.“

Koncem břez­na 2021 posky­tl Schwarzenegger ser­ve­ru Politico roz­ho­vor o nad­chá­ze­jí­cích vol­bách o odvo­lá­ní pre­zi­den­ta v Kalifornii, v němž uve­dl, že „dnes je v pod­sta­tě stej­ná atmo­sfé­ra jako teh­dy“, a když byl dotá­zán na Newsomovo tvr­ze­ní, že jde o „repub­li­kán­ské odvo­lá­ní“, odpo­vě­děl, že „toto úsi­lí o odvo­lá­ní vyvo­la­li oby­čej­ní lidé“ a že nejde o ucho­pe­ní moci repub­li­ká­ny.

Schwarzenegger se vyjá­d­řil ke COVID-19 a vyzval Američany, aby nosi­li mas­ky a prak­ti­ko­va­li soci­ál­ní distanc. V srpnu 2021 pro­hlá­sil: „Je tady virus. Zabíjí lidi a jedi­ný způ­sob, jak mu zabrá­nit, je: nechat se očko­vat, nosit mas­ky, dělat soci­ál­ní distanc, neu­stá­le si mýt ruce a ne jen pře­mýš­let o tom, že: „No, moje svo­bo­da je tady tak tro­chu naru­še­na“. Ne, kaš­le­te na svou svo­bo­du.“

V úno­ru 2022 Schwarzenegger uve­dl, že jeho stra­va je posled­ních pět let pře­váž­ně vegan­ská, a pro­hlá­sil, že se z 80 % jed­ná o rost­lin­nou stra­vu. O pro­spěš­nos­ti vegan­ské stra­vy pro zdra­ví se vyja­d­řo­val ote­vře­ně a řekl, že mu pomoh­la cítit se „cel­ko­vě zdra­věj­ší a mlad­ší“. Přičítá jí také to, že mu pomoh­la sní­žit hla­di­nu cho­leste­ro­lu.


Zdroj: Anglická Wikipedie


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,75145 s | počet dotazů: 263 | paměť: 72899 KB. | 24.07.2024 - 08:13:04