Kritiky.cz > Profily osob > Nichelle Nichols - 1932 - 2022

Nichelle Nichols - 1932 - 2022

Photo © BBC
Photo © BBC
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Nichelle Nichols (/nɪˈʃɛl/ naro­ze­ná jako Grace Dell Nichols; 28. pro­sin­ce 1932 - 30. čer­ven­ce 2022) byla ame­ric­ká hereč­ka, zpě­vač­ka a taneč­ni­ce, zná­má pře­de­vším díky roli Nyoty Uhury v seri­á­lu Star Trek: The Original Series a jeho fil­mo­vých pokra­čo­vá­ních. Nicholsová ztvár­ni­la posta­vu Uhury, kte­rá byla prů­lo­mo­vá pro afro­a­me­ric­ké žen­ské posta­vy v ame­ric­ké tele­vi­zi. Od roku 1977 do roku 2015 se Nicholsová dob­ro­vol­ně věno­va­la pro­pa­ga­ci pro­gra­mů NASA a nábo­ru růz­ných ast­ro­nau­tů, včet­ně žen a etnic­kých menšin.Raný život

Grace Dell Nicholsová se naro­di­la jako tře­tí ze šes­ti dětí 28. pro­sin­ce 1932 v Robbinsu, před­měs­tí Chicaga ve stá­tě Illinois, Samuelu Earlu Nicholsovi, továr­ní­ko­vi, kte­rý byl v roce 1929 zvo­len sta­ros­tou měs­ta Robbins a záro­veň jeho vrch­ním soud­cem, a jeho ženě Salish (Parksové) Nicholsové, ženě v domác­nos­ti. Později se rodi­na pře­stě­ho­va­la do bytu v chi­cagské čtvr­ti Woodlawn. Na střed­ní ško­lu cho­dil Nichols na Englewood High School; matu­ro­val v roce 1951. Nicholsová stu­do­va­la také v New Yorku a Los Angeles.

Kariéra

Průlom pro ni zna­me­na­lo účin­ko­vá­ní ve fil­mu Kicks and Co, vel­mi pro­pa­go­va­ném, ale neú­spěš­ném muzi­ká­lu Oscara Browna z roku 1961. V cha­bě zastře­né sati­ře na časo­pis Playboy hrá­la Hazel Sharpeovou, smy­sl­nou krá­lov­nu kam­pu­su, kte­rou ďábel a časo­pis Orgy pokou­še­li, aby se sta­la „Orgy Maiden of the Month“. Přestože hra po krát­kém uve­de­ní v Chicagu skon­či­la, Nicholsová při­táh­la pozor­nost Hugha Hefnera, vyda­va­te­le Playboye, kte­rý ji objed­nal do své­ho chi­cagské­ho Playboy Clubu. Objevila se také v roli Carmen v chi­cagském před­sta­ve­ní Carmen Jones a účin­ko­va­la v newy­or­ské insce­na­ci Porgy a Bess. Mezi herec­ký­mi a pěvec­ký­mi angaž­má se Nicholsová pří­le­ži­tost­ně věno­va­la mode­lin­gu.

V led­nu 1967 se Nicholsová obje­vi­la také na obál­ce časo­pi­su Ebony a během pěti let měla v této pub­li­ka­ci dva tema­tic­ké člán­ky. Nichols absol­vo­val tur­né po Spojených stá­tech, Kanadě a Evropě jako zpě­vák s kape­la­mi Duka Ellingtona a Lionela Hamptona. Na západ­ním pobře­ží se obje­vi­la ve fil­mech The Roar of the Greasepaint a For My People a skli­di­la vel­ké uzná­ní za svůj výkon ve hře Jamese Baldwina Blues pro pana Charlieho. Před obsa­ze­ním do role poru­čí­ka Uhury ve Star Treku Nicholsová hos­to­va­la v prv­ním seri­á­lu tele­viz­ní­ho pro­du­cen­ta Gena Roddenberryho Poručík (1964) v epi­zo­dě „To Set It Right“, kte­rá se zabý­va­la raso­vý­mi před­sud­ky.

Star Trek

V seri­á­lu Star Trek byla Nicholsová jed­nou z prv­ních čer­no­šek, kte­ré se obje­vi­ly ve vel­kém tele­viz­ním seri­á­lu. Její výrazná ved­lej­ší role důstoj­ní­ka na můst­ku byla bez­pre­ce­dent­ní. Během prv­ní­ho roku vysí­lá­ní seri­á­lu byla Nicholsová v poku­še­ní seri­ál opus­tit, pro­to­že se chtě­la věno­vat kari­é­ře na Broadwayi; roz­ho­vor s Dr. Martinem Lutherem Kingem Jr. však změ­nil její názor. Řekla, že ji King osob­ně povzbu­zo­val, aby v seri­á­lu zůsta­la, a řekl jí, že je vel­kým fanouš­kem Star Treku. Řekl jí, že se „nemů­že vzdát“, pro­to­že hra­je důle­ži­tý vzor pro čer­noš­ské děti a mla­dé ženy v celé zemi, stej­ně jako pro ostat­ní děti, kte­ré uvi­dí čer­no­chy vystu­po­vat jako sobě rov­né, a zašel tak dale­ko, že její prá­ci na seri­á­lu pří­z­ni­vě při­rov­nal k pocho­dům pro­bí­ha­jí­cí­ho hnu­tí za občan­ská prá­va. Ke kon­ci prv­ní sezó­ny Star Treku dosta­la Nicholsová pří­le­ži­tost při­jmout roli na Broadwayi. Dala před­nost jeviš­ti před tele­viz­ním stu­di­em, a tak se roz­hod­la roli při­jmout. Nicholsová zašla do kan­ce­lá­ře Gena Roddenberryho, ozná­mi­la mu, že hod­lá ode­jít, a pře­da­la mu výpo­věď. Roddenberry se sna­žil Nicholsovou pře­svěd­čit, aby zůsta­la, ale mar­ně, a tak jí řekl, ať si vez­me vol­ný víkend, a pokud bude mít stá­le pocit, že by měla ode­jít, pak jí dá požeh­ná­ní. Ten víkend se Nicholsová zúčast­ni­la ban­ke­tu, kte­rý pořá­da­la NAACP, a tam se dozvě­dě­la, že se s ní chce oprav­du setkat něja­ký fanou­šek.

Myslela jsem si, že je to Trekkie, a tak jsem řek­la: „Jistě. Podívala jsem se přes míst­nost a ať už to byl kdo­ko­li z fanouš­ků, musel počkat, pro­to­že pro­ti mně krá­čel Dr. Martin Luther King s vel­kým úsmě­vem na tvá­ři. Natáhl ke mně ruku a řekl: „Ano, sleč­no Nicholsová, jsem váš nej­vět­ší fanou­šek.“ „Ano, sleč­no Nicholsová,“ řekl jsem. Řekl, že Star Trek je jedi­ný seri­ál, na kte­rý on a jeho žena Coretta dovo­lí svým třem malým dětem zůstat vzhů­ru a dívat se. [Kingovi řek­la o svých plá­nech opus­tit seri­ál, pro­to­že chtě­la vzít roli, kte­rá by byla spo­je­na s Broadwayí]. Nikdy jsem mu nestih­la říct proč, pro­to­že mi řekl: „To nemů­žeš, to nemů­žeš... popr­vé v tele­vi­zi bude­me vidě­ni tak, jak bychom měli být vidě­ni kaž­dý den, jako inte­li­gent­ní, kva­lit­ní, krás­ní, lidé, kte­ří umí zpí­vat tan­čit a mohou letět do vesmí­ru, kte­ří jsou pro­fe­so­ry, práv­ní­ky.“ “ Dr. King Jr. pokra­čo­val a pro­hlá­sil: „Pokud ode­jde­te, ty dve­ře se mohou zavřít, pro­to­že vaše role není čer­noš­ská a není to žen­ská role, může ji obsa­dit kým­ko­li, dokon­ce i mimo­zemš­ťa­nem.“

Tato odpo­věď Dr. Kinga Jr. zane­cha­la Nicholsovou beze slo­va, což jí umož­ni­lo uvě­do­mit si, jak důle­ži­tá je její role pro hnu­tí za občan­ská prá­va, a dru­hý den se vrá­ti­la do Roddenberryho kan­ce­lá­ře, aby mu řek­la, že zůsta­ne.

Když Roddenberrymu řek­la, co King řekl, vhrk­ly mu do očí slzy. Nicholsová požá­da­la Roddenberryho o vrá­ce­ní své role a Roddenberry vytá­hl její rezig­nač­ní dopis, kte­rý už před­tím roz­tr­hal. Bývalá ast­ro­naut­ka NASA Mae Jemisonová uved­la roli poru­čí­ka Uhury v podá­ní Nicholsové jako svou inspi­ra­ci, proč se chtě­la stát ast­ro­naut­kou, a o vli­vu Nicholsové mlu­vi­la i Whoopi Goldbergová. Goldbergová požá­da­la o roli v seri­á­lu Star Trek: Nová gene­ra­ce a spe­ci­ál­ně pro ni byla vytvo­ře­na posta­va Guinan, zatím­co Jemisonová se obje­vi­la v jed­né z epi­zod seri­á­lu.

V roli poru­čí­ka Uhury Nicholsová polí­bi­la bílé­ho her­ce Williama Shatnera jako kapi­tá­na Jamese T. Kirka v epi­zo­dě Star Treku „Platonovy nevlast­ní děti“ z 22. lis­to­pa­du 1968. Tato epi­zo­da je uvá­dě­na jako prv­ní pří­klad mezi­ra­so­vé­ho polib­ku ve scé­ná­ři ame­ric­ké tele­vi­ze, ačko­li exis­tu­je něko­lik dří­věj­ších pří­kla­dů. Polibek Shatnera a Nicholse byl pova­žo­ván za prů­lo­mo­vý, i když byl zob­ra­zen jako vynu­ce­ný mimo­zem­skou teleki­ne­zí. Zazněla chvá­la i pro­tes­ty. Na stra­ně 197 své auto­bi­o­gra­fie Beyond Uhura, Star Trek and Other Memories z roku 1994 Nichols citu­je dopis od bílé­ho Jižana, kte­rý napsal: „Jsem napros­to pro­ti míchá­ní ras. Nicméně kdy­ko­li dosta­ne ame­ric­ký chla­pec s čer­ve­nou krví, jako je kapi­tán Kirk, do náru­če krás­nou dámu, kte­rá vypa­dá jako Uhura, nebu­de se tomu brá­nit.“ Během Comedy Central Roast of Shatner 20. srp­na 2006 se Nichols žer­tem zmí­nil o polib­ku a řekl: „Co říká­te, pojď­me udě­lat tro­chu víc tele­viz­ní his­to­rie... a polib­te mi čer­nou prdel!“

Přes zru­še­ní seri­á­lu v roce 1969 žil Star Trek dál v jiných podo­bách a v Nicholsově živo­tě hrál i nadá­le důle­ži­tou roli. Znovu pro­půj­či­la hlas Uhuře v seri­á­lu Star Trek: The Animated Series; v jed­né epi­zo­dě, „The Lorelei Signal“, Uhura pře­bí­rá vele­ní Enterprise. Nicholsová ve své auto­bi­o­gra­fii pozna­me­na­la, že je frustro­va­ná z toho, že k tomu v původ­ním seri­á­lu nikdy nedo­šlo. Nicholsová se podí­le­la na šes­ti fil­mech Star Treku, posled­ním z nich byl Star Trek VI: Neobjevená země. Po smr­ti Leonarda Nimoye v roce 2015 byla Nicholsová jed­ním ze čtyř žijí­cích čle­nů herec­ké­ho obsa­ze­ní, dal­ší­mi byli William Shatner, George Takei a Walter Koenig.

Další herecké role

V roce 1994 vyda­la Nicholsová auto­bi­o­gra­fii Beyond Uhura: Star Trek and Other Memories. V ní tvr­di­la, že jí byla během posled­ní sezó­ny Star Treku nabíd­nu­ta role Peggy Fair v tele­viz­ním seri­á­lu Mannix, ale pro­du­cent Gene Roddenberry ji odmí­tl uvol­nit ze smlou­vy. Mezi kon­cem původ­ní­ho seri­á­lu a ani­mo­va­ným seri­á­lem a hra­ný­mi fil­my Star Trek se Nicholsová obje­vi­la v malých tele­viz­ních a fil­mo­vých rolích. Krátce se obje­vi­la jako sekre­tář­ka ve fil­mu Doktore, to snad nemys­lí­te váž­ně! (1967) a ztvár­ni­la Doriendu, spros­tou madam ve fil­mu Truck Turner (1974) po boku Isaaca Hayese, což je její jedi­né účin­ko­vá­ní v bla­x­plo­i­tati­on fil­mu.

Nicholsová se obje­vi­la v ani­mo­va­né podo­bě jako jed­na z vice­pre­zi­dent­ských akč­ních ran­ge­rů Ala Gora v epi­zo­dě „Anthology of Interest I“ seri­á­lu Futurama a v epi­zo­dě „Where No Fan Has Gone Before“ pro­půj­či­la hlas své vlast­ní hla­vě ve skle­ně­né nádo­bě. V ani­mo­va­ném seri­á­lu Gargoyles namlu­vi­la opa­ku­jí­cí se roli Diane Maza, mat­ky Elisy Maza, a v epi­zo­dě Batman: The Animated Series hrá­la Thoth-Kopeira. V roce 2004 namlu­vi­la sama sebe v epi­zo­dě Simpsonovi „Simple Simpson“. V kome­di­ál­ním fil­mu Sněžní psi (2002) se Nicholsová obje­vi­la jako mat­ka hlav­ní muž­ské role, kte­rou hrál Cuba Gooding Jr. V roce 2006 se obje­vi­la jako titul­ní posta­va ve fil­mu Lady Magdalene’s, madam legál­ní­ho nevad­ské­ho nevěs­tin­ce v daňo­vé tís­ni. Ve fil­mu půso­bi­la také jako výkon­ná pro­du­cent­ka a cho­re­o­gra­f­ka a nazpí­va­la v něm tři pís­ně, z nichž dvě slo­ži­la. Kromě herec­kých schop­nos­tí je Nicholsová také zdat­nou taneč­ni­cí a zpě­vač­kou. Dvakrát byla nomi­no­vá­na na chi­cagskou diva­del­ní cenu Sarah Siddons Award pro nej­lep­ší hereč­ku. První nomi­na­ci zís­ka­la za ztvár­ně­ní Hazel Sharpeové ve hře Kicks and Co, dru­hou za výkon ve hře The Blacks.

Nicholsová si zahrá­la epi­zod­ní roli ve dru­hé sezó­ně seri­á­lu NBC Heroes. Poprvé se obje­vi­la v epi­zo­dě „Kindred“, kte­rá se vysí­la­la 8. říj­na 2007. Ztvárnila Nanu Dawsonovou, mat­ri­ar­chu newor­le­an­ské rodi­ny finanč­ně i osob­ně zni­če­né huri­ká­nem Katrina, kte­rá se sta­rá o svá osi­ře­lá vnou­ča­ta a své­ho prav­nu­ka, stá­lé­ho čle­na seri­á­lu Micaha Sanderse. V roce 2008 si Nicholsová zahrá­la ve fil­mu The Torturer, kde ztvár­ni­la roli psy­chi­atrič­ky. V roce 2009 se při­po­ji­la k obsa­ze­ní sci-fi hudeb­ní kome­die The Cabonauts, kte­rá debu­to­va­la na inter­ne­tu. Nichols hra­je CJ, gene­rál­ní ředi­tel­ku spo­leč­nos­ti Cabonauts Inc, a také zpí­vá a tan­čí. Dne 30. srp­na 2016 se před­sta­vi­la jako stár­nou­cí mat­ka Neila Winterse v dlou­ho­le­té tele­no­ve­le The Young and the Restless. Za tuto roli zís­ka­la 22. břez­na 2017 svou prv­ní nomi­na­ci na cenu Daytime Emmy v kate­go­rii „Outstanding Guest Performer in a Drama Series“.

Hudba

Nichols vyda­la dvě hudeb­ní alba. Down to Earth je sbír­ka stan­dar­dů vyda­ná v roce 1967, v době původ­ní­ho vysí­lá­ní seri­á­lu Star Trek. Album Out of This World, vyda­né v roce 1991, je více rocko­vě zamě­ře­né a je tema­tic­ky zamě­ře­né na Star Trek a prů­zkum vesmí­ru.

Jak již bylo zmí­ně­no, zpí­va­la s orchestrem Dukea Ellingtona a Lionela Hamptona. Jako Uhura zpí­va­la pís­ně v epi­zo­dách Star Treku „Charlie X“ a „The Conscience of the King“.

Práce s NASA

Po zru­še­ní Star Treku se Nicholsová dob­ro­vol­ně zapo­ji­la do spe­ci­ál­ní­ho pro­jek­tu NASA, jehož cílem bylo zís­kat pro vesmír­nou agen­tu­ru pra­cov­ní­ky z řad men­šin a žen. Tuto prá­ci zahá­ji­la navá­zá­ním spo­lu­prá­ce mezi NASA a spo­leč­nos­tí Women in Motion, kte­rou pomá­ha­la řídit.

Program byl úspěš­ný. Mezi při­ja­tý­mi byli Dr. Sally Rideová, prv­ní ame­ric­ká ast­ro­naut­ka, a plu­kov­ník letec­tva Spojených stá­tů Guion Bluford, prv­ní afro­a­me­ric­ký ast­ro­naut, a také Dr. Judith Resniková a Dr. Ronald McNair, kte­ří oba absol­vo­va­li úspěš­né mise během pro­gra­mu Space Shuttle, než 28. led­na 1986 zahy­nu­li při kata­stro­fě rake­to­plá­nu Challenger. Mezi rekru­ty pat­ři­li také Charles Bolden, býva­lý admi­nis­trá­tor NASA a vete­rán čtyř misí rake­to­plá­nů, Frederick D. Gregory, býva­lý zástup­ce admi­nis­trá­to­ra a vete­rán tří misí rake­to­plá­nů, a Lori Garverová, býva­lá zástup­ky­ně admi­nis­trá­to­ra. Jako nad­še­ný zastán­ce výzku­mu vesmí­ru půso­bil Nichols od polo­vi­ny 80. let ve správ­ní radě Národního vesmír­né­ho insti­tu­tu (dneš­ní Národní vesmír­né spo­leč­nos­ti), nezisko­vé vzdě­lá­va­cí orga­ni­za­ce na pod­po­ru výzku­mu vesmí­ru.

Na kon­ci roku 2015 letěl Nichols na palubě Boeingu 747SP Stratosférické observa­to­ře pro infra­čer­ve­nou ast­ro­no­mii (SOFIA) NASA, kte­rá během osmi­ho­di­no­vé výš­ko­vé mise ana­ly­zo­va­la atmo­sfé­ry Marsu a Saturnu. Byla také zvlášt­ním hos­tem v Laboratoři trys­ko­vé­ho poho­nu v kali­forn­ské Pasadeně, kde 17. čer­ven­ce 1976 sle­do­va­la měk­ké při­stá­ní Vikingu 1 na Marsu. Spolu s dal­ší­mi her­ci z původ­ní­ho seri­á­lu Star Trek se zúčast­ni­la křtu prv­ní­ho rake­to­plá­nu Enterprise v mon­táž­ním závo­dě North American Rockwell v Palmdale v Kalifornii. Dne 14. čer­ven­ce 2010 si pro­hléd­la simu­lá­tor rake­to­plá­nu a řídi­cí stře­dis­ko mise v Johnsonově vesmír­ném stře­dis­ku.

Práci Nicholsové v NASA je věno­vá­na znač­ná pozor­nost v doku­men­tu Woman in Motion o jejím živo­tě.

Osobní život

Mladší bra­tr Nicholsové, Thomas, byl čle­nem sek­ty Nebeská brá­na. Zemřel 26. břez­na 1997 při hro­mad­né sebe­vraž­dě této sek­ty, kte­rá se záměr­ně sho­do­va­la s prů­le­tem kome­ty Hale-Bopp. Členem byl 20 let a v pro­pa­gač­ních mate­ri­á­lech vydá­va­ných sek­tou se čas­to ozna­čo­val za bra­t­ra Nichelle.

Ve své auto­bi­o­gra­fii Nicholsová napsa­la, že v 60. letech měla něko­lik let roman­tic­ký vztah s tvůr­cem Star Treku Genem Roddenberrym. Uvedla, že ten­to poměr skon­čil dáv­no před začát­kem Star Treku, když si uvě­do­mi­la, že Roddenberry má také poměr se svou zná­mou Majel Hudecovou (zná­mou jako Majel Barrettová). Hudecová se pak za Gena Roddenberryho pro­vda­la a ve Star Treku měla pra­vi­del­nou ved­lej­ší roli zdra­vot­ní sest­ry Christine Chapelové.

Když Roddenberryho zdra­ví sláblo, Nicholsová pro něj spo­luna­psa­la píseň s názvem „Gene“, kte­rou zpí­va­la na jeho pohřbu.

Nicholsová se dva­krát vda­la, popr­vé za taneč­ní­ka Fostera Johnsona (1917-1981). Vzali se v roce 1951 a ješ­tě téhož roku se roz­ved­li. Johnson a Nichols spo­lu měli jed­no dítě, Kylea Johnsona, kte­rý se naro­dil 14. srp­na 1951. V roce 1968 se pro­vda­la za Duka Mondyho. Rozvedli se v roce 1972.

Dne 29. úno­ra 2012 se Nicholsová setka­la v Oválné pra­cov­ně s pre­zi­den­tem Barackem Obamou. Později o tom­to setká­ní napsa­la na Twitter: „Před něko­li­ka měsí­ci se [pre­zi­dent] Obama nechal sly­šet, že se do mě zami­lo­val, když byl mlad­ší,“ napsa­la také Nicholsová. „Zeptala jsem se na to a on to hrdě potvr­dil! Prezident Obama mi také potvr­dil, že byl urči­tě trek­ker! Jak je to úžas­né?“

4. červ­na 2015 ozná­mi­la Nicholsova rezer­vač­ní agen­tu­ra, že ve svém domě v Los Angeles utr­pě­la leh­kou mozko­vou pří­ho­du a byla hospi­ta­li­zo­vá­na v nemoc­ni­ci v oko­lí Los Angeles. Vyšetření mag­ne­tic­kou rezo­nan­cí (MRI) odha­li­lo, že došlo k malé mozko­vé pří­ho­dě, a 5. červ­na 2015 zahá­ji­la hospi­ta­li­za­ci.

Nicholsové byla někdy v roce 2018 dia­gnos­ti­ko­vá­na demen­ce. Následně ozná­mi­la odchod z vystu­po­vá­ní na kon­gre­sech. Zemřela při­ro­ze­nou smr­tí ve věku 89 let.

Ošetřovatelství a soud­ní říze­ní

Po soud­ním spo­ru ohled­ně jed­ná­ní její­ho manažera-opatrovníka Gilberta Bella podal v roce 2018 její syn Kyle Johnson žádost o opa­t­rov­nic­tví. Než soud v led­nu 2019 jeho žádosti vyho­věl, Nicholsova pří­tel­ky­ně Angelique Fawcetteová, kte­rá již v roce 2017 vyjá­d­ři­la oba­vy z Bellovy kon­t­ro­ly pří­stu­pu k ní, tla­či­la na zís­ká­ní prá­va na návštěvy, mimo jiné tím, že se posta­vi­la pro­ti Johnsonově žádosti. Tento spor a soud­ní říze­ní z roku 2019, kte­ré ved­la Bellová kvů­li vystě­ho­vá­ní z pen­zi­o­nu na Nicholsově pozem­ku, pro­bí­ha­ly od srp­na 2021.

Poznání

V roce 1982 jí Robert A. Heinlein věno­val svůj román Pátek. Na její počest je pojme­no­ván aste­ro­id 68410 Nichols.

V roce 1992 jí byla udě­le­na hvězda na Hollywoodském chod­ní­ku slá­vy za její pří­nos tele­vi­zi. V roce 1999 zís­ka­la Nicholsová cenu Goldene Kamera za Kultstar des Jahrhunderts (čes­ky: Kultovní hvězda sto­le­tí). V roce 2010 obdr­že­la Nicholsová čest­ný titul na Los Angeles Mission College. V roce 2016 obdr­že­la Nicholsová cenu The Life Career Award, kte­rou udě­lu­je Akademie science ficti­on, fan­ta­sy a horo­ru, a sta­la se tak prv­ní ženou, kte­rá ji obdr­že­la. Cena byla udě­le­na v rám­ci 42. roč­ní­ku pře­dá­vá­ní cen Saturn Awards. V roce 2018 byla Nicholsové udě­le­na cena Inkpot Award.

Nicholsová byla čest­nou člen­kou sester­stva Alpha Kappa Alpha.


Zdroj: Anglická Wikipedie


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,24521 s | počet dotazů: 254 | paměť: 72298 KB. | 22.04.2024 - 08:47:00