Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Plán útěku 2: Hádes - propadák s Stallonem a Bautistou

Plán útěku 2: Hádes - propadák s Stallonem a Bautistou

Photo © Alan Markfield
Photo © Alan Markfield
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Photo © Alan Markfield

Ray Breslin (Sylvester Stallone) je špič­ka ve svém obo­ru. Svým útě­kem z nej­mo­der­něj­ší­ho věze­ní na svě­tě si ale udě­lal hro­ma­du nepřá­tel, kte­ří plá­nu­jí pomstu na něm i jeho elit­ním týmu. Po ne úpl­ně vyda­ře­né misi zmi­zí jeden z jeho nej­schop­něj­ších lidí. Shu (Huang Xiaoming) je totiž une­sen nad­ná­rod­ní spo­leč­nos­tí, kte­rou Breslin svým útě­kem málem při­ve­dl na mizi­nu. Tentokrát ovšem mají novou zbraň, futu­ris­tic­ké věze­ní Hades, kte­rá nemá jedi­nou sla­bi­nu. A to tom se Ray co nevi­dět pře­svěd­čí...

Photo © Alan Markfield

Kde začít, kde začít. Jednička, byť laci­né béč­ko po všech ohle­dech, byla vlast­ně fajn. Dvě akč­ní iko­ny osm­de­sá­tek a deva­de­sá­tek pospo­lu v akč­ním výpla­chu, kte­rý zvlá­dl nabíd­nout tro­chu sluš­né akce, solid­ní­ho padou­cha, tro­chu toho humo­ru a neo­kou­ka­né pro­stře­dí. Člověk díky tomu i něja­ké ty nedo­stat­ky vlast­ně doce­la rád odpus­til. V rám­ci dru­hé­ho (a už i nato­če­né­ho tře­tí­ho) dílu se ovšem Stalloneho role zre­du­ko­va­la a jed­ná se spí­še o akč­ní pokus roz­lo­že­ný na týmov­ku nesym­pa­tic­kých a zamě­ni­tel­ných jedin­ců. A to je prv­ní pro­blém. Film se totiž tvá­ří jak kdy­by ten­to­krát Schwarzeneggera nahra­dil Dave Bautista a jinak se jelo pod­le stej­né­ho must­ru. Pravda je ovšem tako­vá, že hlav­ní roli zde hra­je prá­vě tým nic neří­ka­jí­cích postav a Bautista se Stallonem tu jen občas obje­ví, aby se neřeklo. Navíc, nad rámec dvou tří hlá­šek napě­cho­va­ných do trai­le­ru ani tohle není výhra.

Photo © Alan Markfield

Nevím proč, ale Sylvester Stallone jako­by najed­nou straš­ně rych­le zestárl, tak­že v téhle ne úpl­ně šikov­né režii Stevena C. Millera je to ješ­tě o to hor­ší, že se z jeho posta­vy stá­vá spí­še tako­vý při­cmrd­ná­va­jí­cí děda, než coko­liv jiné­ho. Prostě člo­věk mu to už nevě­ří (otáz­kou je jak moc je to chy­ba scénáře/režie a jak moc stár­nou­cí­ho her­ce) a těch něko­lik málo scén kde se obje­ví je díky tomu doce­la smut­nou podí­va­nou. Jeho účast je tak spí­še sym­bo­lic­ká než aktiv­ní. Dave Bautista je fajn ale jeho posta­va je tak blbě napsa­ná, že v tomhle zpra­co­vá­ní je to spí­še smut­né než zábav­né. Celkově tenhle film má trestu­hod­ný pro­blém, že neu­mí pra­co­vat se svý­mi ved­lej­ší­mi posta­va­mi. Hlavními hrdi­ny fil­mu jsou tým odmít­nu­tých kan­di­dá­tů na G.I. Joe s výraz­nou pří­mě­sí asij­ských her­ců (potře­bu­je­me pře­ci hlav­ně asij­ský trh odkud se v posled­ních letech sypou zlaťá­ky, žejo) a všich­ni ostat­ní jsou tak nějak do počtu. Dementní scé­nář pak zabi­je i zápo­rá­ka v podá­ní cha­risma­tic­ké­ho Tituse Wellivera, kte­rý v oprav­du pře­kva­pi­vém twis­tu hra­je vlast­ně dru­hé hous­le. A když mys­lím pře­kva­pi­vý twist, mys­lím tím napros­to před­ví­da­tel­ný zvrat v ději, kte­rý by nepo­cho­dil ani v mateř­ské škol­ce.

Photo © Alan Markfield

Ostatně když už jsme u inte­li­genč­ních soukme­nov­ců scé­náris­ty Milese Chapmana (tro­chu nechá­pu jak stej­ný člo­věk mohl napsat tohle a také v rám­ci mož­nos­tí ješ­tě sluš­nou jed­nič­ku), mám tako­vý pocit že ani u nich by tohle moc vel­ký úspěch nemě­lo. Plán útě­ku 2 totiž po všech ohle­dech půso­bí jako film, kte­rý je výplo­dem čás­teč­ně retar­do­va­né­ho člo­vě­ka, kte­rý nakou­kal nej­po­pu­lár­něj­ší akč­ní flá­ky osm­de­sá­tek a deva­de­sá­tek, sepsal si tuž­kou na papír něja­ké zásad­ní body, kte­ré­ho zau­ja­ly, a vydal se natá­čet film. Protože chtěl vydě­lat něja­ké pení­ze, při­ho­dil tam tro­chu Číny, digi­tál­ní tri­ky udě­lal pas­tel­kou a tra­dá, dvěs­tě korun za lís­tek do kina.

Ne, tohle je váž­ně prů­švih a všech fron­tách. Vizuálně odpu­di­vý pokus o něco, co se tvůr­ci sna­ži­li ze všech sil narou­bo­vat na rela­tiv­ně úspěš­ný prv­ní díl. Bez nápa­du (pokud tedy nepo­čí­tá­te kra­vi­ny kte­ré ve vás budou vyvo­lá­vat vlny nekon­t­ro­lo­va­tel­né agre­se), hnus­ně nato­če­né s nesku­teč­ně laci­ný­mi vizu­ál­ní­mi tri­ky a s absen­ci koho­ko­liv zapa­ma­to­va­tel­né­ho nad rámec stár­nou­cí­ho Sylvestera Stalloneho. Tohle je zkrát­ka prů­ser na celé čáře, kte­rý nena­bí­zí za tu hodi­nu a půl jedi­nou věc, kte­rá by se dala pova­žo­vat za sluš­nou nebo ale­spoň uchá­ze­jí­cí. Když si pak člo­věk uvě­do­mí, jak moc se vlast­ně mar­ke­tingo­vá kam­paň fil­mu sna­ží z výsled­ku udě­lat něco úpl­ně jiné­ho než to ve výsled­ku je, je mu vlast­ně doce­la smut­no.  Jestli totiž tahle série (ano, toho­hle vznik­ne oprav­du tře­tí díl) bude posled­ní akč­ní zastáv­kou Sylvestera Stalloneho před­tím, než se vrh­ne na poklid­něj­ší role, pak je to doce­la nehez­ký konec. Ale tak tře­ba mu ta pět­ka Ramba pře­ci jen vyjde...

Tak touhle ces­tou roz­hod­ně ne. Film, kte­rý více méně kla­me tělem a tvá­ří se jako­že nabí­zí dal­ší por­ci Stalloneho, ten­to­krát s Bautistou jako sidekic­kem, je ve výsled­ku jen hod­ně smut­né akč­ní céč­ko, kde otě­že pře­bí­ra­jí zamě­ni­tel­ní neschop­ní hezoun­ci, čemuž odpo­ví­dá i stu­pid­ní scé­nář. Tady zkrát­ka pšen­ka nepokve­te pro­to­že Plán útě­ku 2 je jeden z nej­stu­pid­něj­ších a nej­hůř nato­če­ných a napsa­ných fil­mů co se dostal do kin, co jsem za dlou­hou dobu viděl. Navíc, tohle zachá­ze­ní se Slyem je spí­še smut­né, než aby tomu člo­věk fan­dil. Tohle je dob­ré tak ako­rát pro maso­chis­ty.


Podívejte se na hodnocení Plán útěku 2 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,63405 s | počet dotazů: 260 | paměť: 71648 KB. | 23.06.2024 - 10:54:23