Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Terminátor 2: Den zúčtování - Jedno z nejúspěšnějších pokračování všech dob. Film, za který se Cameron nemusí ani trochu stydět.

Terminátor 2: Den zúčtování - Jedno z nejúspěšnějších pokračování všech dob. Film, za který se Cameron nemusí ani trochu stydět.

Photo © 1991 TriStar Pictures
Photo © 1991 TriStar Pictures
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Je jen málo fil­mů, kte­ré jsou ozna­čo­va­né jako „lep­ší než prv­ní díl“. Co si vyba­vím, tak mezi váž­né kan­di­dá­ty se řadí „Kmotr II“, „Temný rytíř“, „Star Wars: Epizoda V – Impérium vra­cí úder“ ane­bo prá­vě sní­mek „Terminátor 2: Den zúčto­vá­ní“. Tohle jsou pros­tě fil­my, kte­ré daly séri­ím nový roz­měr a pomoh­ly tak vytvo­řit sku­teč­ně neza­po­me­nu­tel­né sním­ky, jež vás dosta­nou i v sou­čas­né době.

Ikonický robot celé série.
Photo © 1991 TriStar Pictures

Proč je film „Terminátor 2: Den zúčto­vá­ní“ lep­ší než sní­mek prv­ní? Tak v prv­ní řadě je to v tom, že je draž­ší. Já vím, že tohle zrov­na není důvod pro to, aby byl film lep­ší, ale v tomhle pří­pa­dě to pros­tě pla­tí. Pro film „Terminátor 2: Den zúčto­vá­ní“ byly pou­ži­ty lep­ší tri­ky, akč­ní scé­ny moh­ly být vět­ší a pro­ma­ka­něj­ší, což nám dovo­li­lo sle­do­vat skvě­lou honič­ku v Los Angeles. Někdy, když je dosta­tek peněz a ty jsou pou­ži­ty nej­lé­pe, jak to jen jde, tak je výsle­dek pros­tě skvě­lý. Neplatí to tře­ba o fil­mu „Superman se vra­cí“, ale pro sci-fi „Terminátor 2: Den zúčto­vá­ní“ o tom nelze pochy­bo­vat.

Trochu rozteklý Robert Patrick.
Photo © 1991 TriStar Pictures

Sarah Connor pře­ži­la pří­chod prv­ní­ho Terminátora a dokon­ce se svým zachrán­cem poča­la dítě. John Connor se naro­dil, ale od mat­ky byl vzat. Sarah je zavře­ná v ústa­vu pro cvo­ky, John je „vycho­vá­ván“ pěs­tou­ny, ale s tím, že si žije svůj vlast­ní život a na auto­ri­ty kaš­le. Skynet se ale s tako­vým sta­vem věcí nehod­lá smí­řit. Vytváří nový model Terminátora, T-1000 a posí­lá jej zpát­ky do minu­los­ti, aby se o Johna posta­ral. Vypadá to, že tenhle model s tím nebu­de mít pro­blémy, pro­to­že je mno­hem vyspě­lej­ší a zdá se, že sku­teč­ně nezni­či­tel­ný. Jenže John bude mít ochrán­ce.

Že by to nakonec dobře dopadlo?
Photo © 1991 TriStar Pictures

Ano, jak všich­ni dob­ře ví, jako ochrán­ce se vrá­til Arnold Schwarzenegger, pře­pro­gra­mo­va­ný model T-800, kte­rý se nebu­de sna­žit Johna zabít, ale bude mu k dis­po­zi­ci jako jeho body­gu­ard. Kdo by tako­vé­ho osob­ní­ho stráž­ce nechtěl, co? Z Arnolda se postup­ně stá­vá klad­ná posta­va se vším všu­dy, pro­to­že dokon­ce i pře­stá­vá zabí­jet. Jeho „Terminátor“ má i svůj vývoj, není jen robo­tem, ale je stvo­ře­ním, s kte­rým se dá doko­na­le zto­tož­nit. Arnoldovo herec­tví je zde napros­to nepo­stra­da­tel­né.

Prostě tvrďák.
Photo © 1991 TriStar Pictures

James Cameron vyu­žil tech­no­lo­gie ve pro­spěch fil­mu, ale kro­mě toho doká­zal nato­čit efekt­ně pří­běh, kte­rý zas až tak straš­ně doko­na­lý a hlu­bo­ký není. Nezabývá se však jen sna­hou člo­vě­ka pře­žít, ale je tu sna­ha zachrá­nit celé lid­stvo. Jeden člo­věk nemů­že změ­nit všech­no, ale může k tomu hod­ně při­spět. Ne, sní­mek není tak pate­tic­ký, jak by se moh­lo zdát. Když jsou zde „vel­ké“ scé­ny, dopad­nou na vás s tím správ­ným efek­tem. Máte před sebou apo­ka­ly­p­su, kte­rou doká­že zachrá­nit jen jeden vyvo­le­ný a jeho stroj. Skvělé po tri­ko­vé strán­ce, za kte­rou se doká­že vydat­ně skrýt i něja­ký ten nedo­sta­tek, kte­rý scé­nář pře­ce jen má. Film se stal kul­tem napros­to zaslou­že­ně.

Hodnocení: 85 %


Podívejte se na hodnocení Terminátor 2: Den zúčtování na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,59366 s | počet dotazů: 271 | paměť: 72377 KB. | 22.07.2024 - 23:34:49