Kritiky.cz > Recenze knih > Arvéd - Čemu všemu lze zaprodat duši? Knižní předloha mysteriózního filmu.

Arvéd - Čemu všemu lze zaprodat duši? Knižní předloha mysteriózního filmu.

Photo © CinemArt
Photo © CinemArt
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Malostranský ďábel. Tak pová­leč­ný tisk čas­to­val praž­ské­ho rodá­ka Jiřího Arvéda Smíchovského. Jeho pohnu­tý život­ní pří­běh se stal inspi­ra­cí pro Jana Poláčka, kte­rý své dílo nazval pros­tě a jed­no­du­še Arvéd.

U kni­hy už na prv­ní pohled pří­pad­né čte­ná­ře zaujme obál­ka a je otáz­kou, jest­li je nalá­ká nebo odra­dí od dal­ší čet­by. Tvář s tak pro­ni­ka­vým a upře­ným pohle­dem při­ta­hu­je a děsí záro­veň. Jaká osob­nost se za ním skrý­vá? Autor se při své tvor­bě inspi­ro­val sku­teč­ný­mi osu­dy reál­né posta­vy. Doktor Smíchovský pat­řil před­ním vyzna­va­čům okul­tis­mu, kte­rý doká­zal pou­ží­vat i v pra­xi. Jeho jazy­ko­vé zna­los­ti byly vyhlá­še­né stej­ně jako jeho knihov­na, kte­rá číta­la čet­né vzác­né svaz­ky psa­né v řadě svě­to­vých jazy­ků.

O posed­los­ti nacis­tic­ké­ho reži­mu nad­při­ro­ze­nem toho bylo už napsá­no mno­ho a není tak zvlášt­ní, že se Smíchovský brzy po nástu­pu k moci dostal do hle­dáč­ku fašis­tů, kte­ré jeho zna­los­ti fas­ci­no­va­ly a pokou­še­li z nich vytě­žit maxi­mum pro svo­je úče­ly. Nastalo obdo­bí vzá­jem­né spo­lu­prá­ce pro­spěš­né pro obě stra­ny. S blí­ží­cím se kon­cem vál­ky musel hlav­ní hrdi­na mys­let do budouc­na a nechal se pod laci­nou zámin­kou Němci zatknout a uvěz­nit. V nasta­lém cha­o­su se mu poved­lo uprch­nout z věze­ní a s vel­kým štěs­tím se dostal domů, kde na něj čeka­la jen jeho mat­ka a sest­ra.

Smíchovský pěs­to­val v té době zaká­za­né homose­xu­ál­ní vzta­hy, což mu nako­nec při­tí­ži­lo v násled­ném soud­ním pro­ce­su, kdy byl sou­zen a odsou­zen za kola­bo­ra­ci s nacis­ty. Už před vál­kou však navá­zal síť řady kon­tak­tů a zavá­za­ných zná­mých, kte­rým tu a tam pomohl a nevá­hal je oslo­vit se žádos­tí o pro­ti­služ­bu. Arvéd Smíchovský tak doká­zal fun­go­vat za kaž­dé­ho reži­mu až do pade­sá­tých let. Proslulé poli­tic­ké pro­ce­sy se mu sta­ly, byť nepří­mo, osud­ný­mi.

Jan Poláček se nevá­hal cho­pit zají­ma­vé­ho a opo­mí­je­né­ho téma­tu, ve kte­rém se bokem dotý­ká i okul­tis­mu za prv­ní repub­li­ky a prak­ti­ko­vá­ní růz­ných dru­hů magie. V kni­ze gra­du­je napě­tí, stej­ně jako z kaž­dé stra­ny cítí­me bez­na­děj Smíchovského a sna­hu se poprat o dal­ší exis­ten­ci. Strhující vyprá­vě­ní, kte­ré se sta­lo i před­lo­hou pro film. Pokud bude ale­spoň z čás­ti tak zají­ma­vý jako kni­ha, tak o divá­ky roz­hod­ně nebu­de mít nou­zi.

  • Název kni­hy               Arvéd
  • Autor                          Jan Poláček
  • Nakladatelství            Kniha Zlín
  • Místo vydá­ní              Praha
  • Rok vydá­ní                 2022
  • Vydání (1., 2. atd.)     2.
  • Počet stran                  317
  • ISBN/EAN                 978-80-7662-379-8

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,64161 s | počet dotazů: 253 | paměť: 71629 KB. | 19.06.2024 - 00:33:20