Kritiky.cz > Recenze knih > Mia a delfín – krásný příběh dívky a delfína

Mia a delfín – krásný příběh dívky a delfína

134939 Kniha Mia a Delfin Barilova Grada 350 0 fit
134939 Kniha Mia a Delfin Barilova Grada 350 0 fit
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Máte rádi moře? Hledáte krás­ný pří­běh přá­tel­ství dív­ky a del­fí­na? Tak prá­vě vám je urče­na kni­ha Zuzany Barilové, kte­rá se jme­nu­je Mia a del­fín. Vydala ji Grada pod znač­kou bam­book. 

Mia je deví­ti­le­té hol­čič­ka, její děde­ček je námoř­ník na Zeleném ost­ro­vě v Chorvatsku. Mia si balí kuf­ry a odjíž­dí za ním na prázd­ni­ny, kde na ni čeká dal­ma­tin Nik. Na chor­vat­ských ost­ro­vech zaži­je nespo­čet­né množ­ství úžas­né­ho dob­ro­druž­ství, spo­leč­ně s dědeč­kem i nád­her­ným del­fí­nem. Byla oprav­du její babič­ka moř­ská víla? Co všech­no uvi­dí Mia v prů­zrač­ném moři? Tak to už se nech­te pře­kva­pit a pojď­te se na to spo­leč­ně se mnou podí­vat.

Nádherná kni­ha, nád­her­ný pří­běh a ješ­tě krás­něj­ší ilu­stra­ce si v této kni­ze urči­tě uži­je­te. Vyprávění o deví­ti­le­té Mie, se vám bude moc líbit. Na titul­ní strán­ce je hol­čič­ka v náru­či dědeč­ka s pej­skem Nikem i del­fí­nem. V poza­dí je vel­ká loď, kte­rou děde­ček řídí. Vyvolává to ve mně poci­ty svo­bo­dy, nespou­ta­nos­ti a lás­ky. V kni­ze vás čeká cel­kem 20 pří­bě­hů, na 88 stra­nách. Texty jsou dopl­ně­ny oprav­du krás­ný­mi ilu­stra­ce­mi Martiny Beckové. Čtení se mně moc líbi­lo a uži­la jsem si je od začát­ku, až do kon­ce. S autor­kou i ilu­strá­tor­kou se setká­vám popr­vé a dou­fám, že ne napo­sle­dy, jeli­kož se mně jejich tex­ty i ilu­stra­ce moc líbi­ly a zau­ja­ly. Nejvíce mě ale zau­jal netra­dič­ní pří­běh hol­čič­ky, dědy i přá­tel­ství del­fí­na a dív­ky, díky nimž vám bude pří­jem­ně mra­zit v zádech a nejen to.

Kniha je urče­na pro děti od 9 let.

Ukázka z kni­hy:

Jedna věc byla jis­tá. Nikovi se doma pořád­ně ule­vi­lo, že mu někdo s koči­čí dro­bo­ti­nou pomů­že. Vypadal jako usta­ra­ný táta, kte­rý se chce aspoň na chví­li vyspat a najíst, než se vrá­tí ke svým milov­ným, ale nároč­ným potom­kům.

„Pět dětí dá zabrat co, ty sta­rý bra­chu,“ smál se děda a házel Nikovi sla­ni­nu ze své­ho talí­ře.

Dalmatin ležel ve svém pele­chu. Na hla­vě mu trů­ni­lo nejmen­ší z koťat. Béžové a střa­pa­té. Za tla­mu mu ost­rý­mi dráp­ky vise­lo koťát­ko čer­né jako uhlík, po zádech se mu škrá­bal mou­rek a šedi­vý mrňous si hrál s jeho oca­sem na chy­ta­nou. Mia s Teem už jim hle­da­li nový domov. Tedy kro­mě Vločky. Bílá kočič­ka se už zabyd­le­la v Miině kuf­ru.

Historka o tom, jak Mia, Teo a pes Nik zachrá­ni­li koťa­ta z pla­chet­ni­ce, se šíři­la o Zeleném ost­ro­vě jako blesk.

Několik slov o autor­ce:

Zuzana Barilová:

Dětským kni­hám se věnu­je od roku 2019 a je amba­sa­dor­kou Nadačního fon­du dět­ské onko­lo­gie Krtek. V médi­ích se pohy­bu­je od roku 2008. Působí v České tele­vi­zi jako dra­ma­tur­gy­ně a mode­rá­tor­ka. Věnuje se zejmé­na pořa­dům zábav­né tvor­by. Vystudovala medi­ál­ní stu­dia a žur­na­lis­ti­ku sou­čas­ně s poli­to­lo­gií na Fakultě soci­ál­ních stu­dií Masarykovy uni­ver­zi­ty v Brně.

Je pří­z­niv­cem sati­ric­ké­ho humo­ru a sebe­i­ro­nic­ké nad­sáz­ky, kte­ré se sna­ží vnést také do knih pro děti. Věnuje se jízdě na vod­ních lyžích, vaře­ní a dvě­ma dce­rám, a u zmí­ně­ných akti­vit se sna­ží být nalí­če­ná a upra­ve­ná.

Autorka: Zuzana Barilová

Ilustrace: Martina Becková

Žánr: kni­ha pro děti

Počet stran: 88

Vydala: Grada Publishing, a.s. pod znač­kou bam­book, Praha, 2022

ISBN 978-80-271-3493-9

Knihu může­te kou­pit zde


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,30680 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72301 KB. | 18.05.2024 - 08:52:21