Kritiky.cz > Recenze knih > ATLAS LIDSKÉHO TĚLA PRO DĚTI. Lidské tělo v šesti velkých rozkládacích mapách

ATLAS LIDSKÉHO TĚLA PRO DĚTI. Lidské tělo v šesti velkých rozkládacích mapách

atlas e1547360888495
atlas e1547360888495
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Už se vás někdy vaše zví­da­vé děti zepta­ly na to, jak vlast­ně fun­gu­je tělo, z čeho se sklá­dá? Že ano? Tak prá­vě pro vás je určen ten­to úžas­ný atlas lid­ské­ho těla urče­ný prá­vě pro děti od šes­ti let.

Lidské tělo jako tako­vé je vel­mi slo­ži­tý stroj, kte­rý kaž­dou vte­ři­nu zpra­co­vá­vá obrov­ské množ­ství infor­ma­cí a řídí spous­tu slo­ži­tých pro­ce­sů, a prá­vě tato kni­ha zpro­střed­ku­je hlou­ba­vým dět­ským hla­vič­kám drob­né nahléd­nu­tí pod poklič­ku, a vše názor­ně na jed­not­li­vých ilu­stra­cích sro­zu­mi­tel­ně vysvět­lí a popí­še.

Kniha jako tako­vá má sice jen něko­lik strá­nek, ale neboj­te se, obsáh­ne prak­tic­ky všech­no, co se týče slo­že­ní lid­ské­ho těla. Vše je krás­ně popsá­no a zakres­le­no do šes­ti vel­kých, roz­klá­da­cích strá­nek, na kte­rých dětem všech­no pře­hled­ně před­sta­ví a sezná­mí s celým lid­ským tělem, se vše­mi jeho orgá­ny a jed­not­li­vý­mi funk­ce­mi.

Na těch­to úžas­ných roz­klá­da­cích strán­kách děti nalez­nou základ­ní čás­ti lid­ské­ho těla jako je obě­ho­vý sys­tém, ner­vo­vý sys­tém, sva­ly, vnitř­ní orgá­ny a kost­ru.

Lidské tělo

Lidské tělo fun­gu­je jako doko­na­le vyla­dě­ný stroj. Dětem názor­ně vysvět­lí, co to vlast­ně lid­ské tělo je a popí­še jeho jed­not­li­vé část. Atlas se zde zamě­řil na vysvět­le­ní základ­ních a důle­ži­tých poj­mů jako jsou buň­ka, děle­ní buněk, che­mic­ké pro­ce­sy, slo­že­ní lid­ské­ho těla, vita­mí­ny, bak­té­rie, papi­lár­ní linie, oplod­ně­ní vajíč­ka, vývoj plo­du či geny.

Navíc dopl­ně­no sešit­ky o „Léčbě nemo­cí lid­ské­ho těla“ a „Zdravým život­ním sty­lem“.

Vnitřní orgá­ny

Lidské tělo je slo­že­no z kost­ry a orgá­no­vé sou­sta­vy, kte­rá je tvo­ře­na jed­not­li­vý­mi orgá­ny, kde kaž­dý orgán v těle má svo­jí neza­stu­pi­tel­nou a vel­mi důle­ži­tou funk­ci. Děti si tak udě­la­jí obrá­zek o tom, k čemu slou­ží žluč­ník, žalu­dek, hla­siv­ky, led­vi­ny, hrtan, plí­ce, slin­né žlá­zy, plic­ní sklíp­ky, ját­ra, slz­né kanál­ky oka, kůže, páro­vé orgá­ny, man­dle, dělo­ha, srd­ce, lym­fa, štít­ná žlá­za, stře­vo - klky, muž­ské pohlav­ní orgá­ny, nadle­vi­ny, sli­niv­ka, mozek či sle­zi­na.

A aby vše fun­go­va­la jak má, jsou zde vlo­že­ny sešit­ky týka­jí­cí se „Správné stra­vy - půl zdra­ví“ a „Nemoci a léč­ba orgá­nů“.

Oběhová sou­sta­va

Všichni moc dob­ře víme, že obě­ho­vou sou­sta­vu tvo­ří krev, srd­ce, cévy a míz­ní sou­sta­va, pro­střed­nic­tvím nichž pro­bí­há v těle krev­ní oběh zajiš­ťu­jí­cí stá­lou tep­lo­tu těla. V obě­ho­vé sou­sta­vě malí čte­ná­ři pozna­jí, co to je krev, krvá­ce­ní, obno­va krve, sráž­li­vost krve, bílé krvin­ky, trans­fúze, krev­ní sku­pi­ny, dru­hy krvá­ce­ní, zdra­vé srd­ce, oběh krve, malý plic­ní oběh, vel­ký těl­ní oběh, EKG, krev­ní oběh v ját­rech, srdeč­ní cyk­lus, srdeč­ní puls, umě­lá chlo­peň, chlo­peň a jed­not­li­vé čás­ti srd­ce.

Jako bonus jsou vlo­že­ny sešit­ky pojed­ná­va­jí­cí o „Nemocech obě­ho­vé sou­sta­vy“ a hlav­ně seši­tek, jež se zce­la urči­tě v živo­tě bude hodit, a to „První pomoc při úra­zech“.

Nervová sou­sta­va

Nervy a ner­vo­vá zakon­če­ní najde­me v celém těle a slou­ží k vede­ní infor­ma­cí do moz­ku a zpět. Jste zvě­da­ví, jaké pojmy si na vás při­pra­vi­la ner­vo­vá sou­sta­va? Na roz­lo­že­ných strán­kách zís­ká­te prak­tic­ké infor­ma­ce týka­jí­cích se neu­ro­nů, refle­xu, pře­dá­vá­ní infor­ma­cí, slo­že­ní moz­ku a jeho cen­ter, o boles­ti, smyslech, rov­no­vá­ze, stu­de­ný nebo hor­ký, klíš­tě a nemo­ci. Dozvíte se, co je to auto­nomní ner­vo­vá sou­sta­va, zrak, zor­ni­ce, optic­ký klam, vůně mícha, čich a chuť, zákla­dy chu­tě, sluch a mož­nos­ti slu­chu.

Nesmí chy­bět opět dva prak­tic­ké sešit­ky pro změ­nu s názvem „Obnova lid­ské­ho těla“ a „Nemoci ner­vo­vé sou­sta­vy“.

Svalstvo

Díky jed­not­li­vým sva­lům se může tělo pohy­bo­vat, vše v těle fun­gu­je prá­vě díky neu­stá­lé prá­ci sva­lů, a to i v době spán­ku nebo odpo­čin­ku. Člověk v těle má asi 640 sva­lů. Atlas vám před­sta­ví jed­not­li­vé dru­hy sva­lů, pruž­nost sva­lu, oko­hyb­né sva­ly, pora­ně­ní sva­lů, vzpři­mo­vač chlu­pů, sva­lo­vá vlák­na, sva­ly obli­če­je, rekor­dy, posi­lo­vá­ní sval­stva, pohyb střev, jazyk, brá­ni­ce, sva­lo­vý objem, achhi­lo­vu šla­chu, sta­hy sva­lo­vi­ny, zádo­vé sval­stvo, dýcha­cí sva­ly, pohyb a fyzi­o­te­ra­pii.

V při­lo­že­ných sešit­cích nahléd­ne­te „Co vše zvlád­ne lid­ské tělo“ a na „Nemoci sva­lo­vé sou­sta­vy“.

Kostra

Lidská kost­ra zajiš­ťu­je nejen opo­ru celé­ho těla, ale udr­žu­je vnitř­ní orgá­ny na svém mís­tě a chrá­ní je. Podíváte se podrob­ně na pojmy jako jsou kost, kloub, kost­ra jako ochra­na, zub, špat­né náv­ky, obrat­le, obno­vu kos­tí, zlo­me­ni­ny, zatí­že­ní kos­tí, na srůs­tá­ní kos­tí, počet kos­tí, opěr­né funk­ce kost­ry, ochran­né funk­ce kost­ry, zakři­ve­ní páte­ře, roz­dě­le­ní kost­ry, klenbu, hrud­ní koš. Co je to oste­o­po­ro­za, na dru­hy klou­bů či růst kos­tí.

V sešit­cích nalez­ne­te „Nemoci opěr­né sou­sta­vy“ a „Lidské rekor­dy“ vzta­hu­jí­cí se k lid­ské­mu tělu.

Samotný atlas názor­ně uka­zu­je, jak fun­gu­je celé lid­ské tělo jako celek. A vle­pe­né, vel­mi prak­tic­ké sešit­ky se základ­ní­mi infor­ma­ce­mi jako jsou: léč­ba nemo­cí lid­ské­ho těla, zdra­vý život­ní styl, nemo­ci a léč­ba orgá­nů, správ­ná stra­va půl zdra­ví, nemo­ci obě­ho­vé sou­sta­vy, prv­ní pomoc při úra­zech, obno­va lid­ské­ho těla, nemo­ci ner­vo­vé sou­sta­vy, co vše zvlád­ne lid­ské tělo, nemo­ci sva­lo­vé sou­sta­vy, lid­ské rekor­dy, ale i tře­ba nemo­ci obě­ho­vé sou­sta­vy; vám poskyt­nou uce­le­né infor­ma­ce o lid­ském těle na jed­nom mís­tě.

Atlas je dopl­něn 250 krás­ný­mi ilu­stra­ce­mi, jež jsou detail­ně pro­pra­co­vá­ny s ohle­dem na malé­ho čte­ná­ře, jež si díky nim udě­lá uce­le­nou před­sta­vu o tom, jak jeho tělo fun­gu­je a z čeho se sklá­dá. 

Tato mini-encyklopedie je vel­mi pří­nos­ným zdro­jem infor­ma­cí nejen pro malé, ale i vel­ké čte­ná­ře a věřím, že se sta­ne i skvě­lým pomoc­ní­kem, jakož­to doplň­ko­vým, stu­dij­ním mate­ri­á­lem při škol­ních hodi­nách pří­ro­do­pi­su.

Kniha je zpra­co­vá­na hra­vým způ­so­bem a i dítě, kte­ré kni­hou pou­ze lis­tu­je, si odne­se spous­tu cen­ných infor­ma­cí, sta­čí se jen dívat na obráz­ky, pozo­ro­vat a být zví­da­vý. Navíc roz­klá­da­cí obráz­ky láka­jí k tomu, aby byly roz­lo­že­ny a stá­le doko­la pro­hlí­že­ny.

Moje děti kníž­ka napros­to nadchla a uchvá­ti­la, a pořád ji mají v ruce a spo­leč­ně ji stu­du­jí, občas při­běh­nou, aby se podě­li­ly o zís­ka­né infor­ma­ce týka­jí­cí se lid­ské­ho těla.

ATLAS LIDSKÉHO TĚLA PRO DĚTI

Lidské tělo v šes­ti vel­kých roz­klá­da­cích mapách

Autoři: Oldřich Růžička, Tomáš Tůma

Ilustrace: Tomáš Tůma

Pro nakla­da­tel­ství Albatros v Praze při­pra­vi­lo nakla­da­tel­ství B4U Publishing roku 2018

Rok vydá­ní 2018

Vydání prv­ní

ISBN 978-80-00-05198-7


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži.20. ledna 2020 KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži. Obrázková encyklopedie "Kosti" je fascinující naučná kniha nejen pro děti, ale i pro dospělé, kteří by se rádi zblízka podívali na jednotlivé kosti a kostičky nejznámějších tvorů živočišné […] Posted in Recenze knih
  • ATLAS DUCHŮ A PŘÍŠER8. července 2019 ATLAS DUCHŮ A PŘÍŠER Mají vaše děti velkou představivost a milují svět plný duchů, příšer a strašidel? Ano? Tak právě pro ně je určen tento velký a rozsáhlý "Atlas duchů a příšer", díky němuž se seznámí s […] Posted in Recenze knih
  • Jitřenka od Zuzany Štelbaské6. února 2019 Jitřenka od Zuzany Štelbaské V knize "Jitřenka" objevíte krásné a dojemné příběhy napsané s velkou láskou a něhou o jedné drobné dívence v gumových holínkách, která dostala jméno podle první ranní a poslední noční […] Posted in Recenze knih
  • Příroda v noci15. ledna 2019 Příroda v noci Jako malá jsem vždycky četla knížky s baterkou pod peřinou. Co já jsem se jich načetla, a co bych dala za to, kdyby nějaké podobné za mého dětství existovaly. Knížka, která by se dala číst […] Posted in Recenze knih
  • Už vás někdy napadlo, kolik morčat se vejde do letadla?31. srpna 2018 Už vás někdy napadlo, kolik morčat se vejde do letadla? Milujete čísla a matematiku v kombinaci se ztřeštěnými nápady? Tak pak se vám tato kniha bude velice zamlouvat, protože spolu s ní a s čísly si užijete spoustu "početní" zábavy. Čas od […] Posted in Recenze knih
  • PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA18. března 2024 PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA S touto knihou "PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA" od Jaromíra Čtrnáctého dostanou všichni, ať už malí nebo velcí, ale hlavně zvídaví čtenáři příležitost hlouběji a obšírněji se seznámit se samotným  […] Posted in Recenze knih
  • ZÁZRAČNÝ SVĚT HMYZU9. října 2023 ZÁZRAČNÝ SVĚT HMYZU Již dlouhou dobu jsem v ruce nedržela knihu, která by mě nadchla nejen obrázky, ale i psaným obsahem. Zázračný svět hmyzu od autora Jiřího Kolibáče a ilustrátorů manželů Dvorských je […] Posted in Recenze knih
  • ŠPIÓNKA MIA: Případ doktora Pichulky28. září 2023 ŠPIÓNKA MIA: Případ doktora Pichulky S dcerou milujeme společné čtení příběhů, kdy hlavními hrdiny jsou zvířátka. Ovšem ze všeho nejvíce máme rádi vyprávění o pejscích, kteří se vrhají vstříc napínavým dobrodružstvím. Není […] Posted in Recenze knih
  • Moto a já aneb na rok kočičí mámou25. července 2022 Moto a já aneb na rok kočičí mámou Po knize "Moto a já aneb na rok kočičí mámou" od autorky Suzi Eszterhasové, jsem sáhla hlavně kvůli neodolatelné obálce, ze které na mě něžně pokukovalo rozkošné mládě servala. Hned jsem […] Posted in Recenze knih
  • Hejkalka11. března 2022 Hejkalka Všechny malé holčičky, které milují les, příšerky a křehké víly, určitě uvítají novou pohádkovou knížku "Hejkalka" od Petry Martiškové, jež vydalo nakladatelství Grada Publishing, a.s. pod […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,41176 s | počet dotazů: 258 | paměť: 71660 KB. | 24.06.2024 - 15:10:56