Kritiky.cz > Recenze knih > ATLAS DUCHŮ A PŘÍŠER

ATLAS DUCHŮ A PŘÍŠER

atlas
atlas
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Mají vaše děti vel­kou před­sta­vi­vost a milu­jí svět plný duchů, pří­šer a stra­ši­del? Ano? Tak prá­vě pro ně je určen ten­to vel­ký a roz­sáh­lý „Atlas duchů a pří­šer“, díky němuž se sezná­mí s jed­not­li­vý­mi nad­při­ro­ze­ný­mi bytost­mi z celé­ho svě­ta.

V úvo­du kni­hy se před­sta­ví i sám Van Helsing v celé své podo­bě a pará­dě. Sice vypa­dá jako uči­tel, ale je to sku­teč­ný lovec pří­šer a svou prá­ci, dle his­to­ric­kých zvěs­tí, dělá vel­mi dob­ře již po něko­lik sto­le­tí.

„Budete potře­bo­vat veš­ke­rou svou odva­hu a nej­spíš i špet­ku šílen­ství, abys­te moh­li bojo­vat s pomstych­ti­vý­mi duchy, nepo­koj­ný­mi pří­zra­ky a těmi nej­hroz­něj­ší­mi netvo­ry. Na kon­ci toho­to neu­vě­ři­tel­né­ho dob­ro­druž­ství však bude­te moci hrdě pro­hlá­sit, že jste se utka­li s kaž­dou nestvůrou na svě­tě a sta­li se tak pro­fe­si­o­nál­ní­mi lov­ci pří­šer.“ (Tak pra­ví VAN HELSING, nej­o­bá­va­něj­ší lovec pří­šer, duchů a upí­rů!)

atlas1

V úvo­du „Atlasu duchů a pří­šer“ se všich­ni, ať už malí nebo vel­cí čte­ná­ři, fami­li­ár­ně nazý­vá­ni lov­ci, sezná­mí s tím, jak číst tuto kou­zel­nou kni­hu, shr­nu­té do krát­ký „pozná­mek ke čte­ní“.

Zalistujete-li kni­hou, zjis­tí­te, že je roz­dě­le­na do něko­li­ka čás­tí. Každá z nich se vzta­hu­je k urči­té země­pis­né oblas­ti svě­ta např. Evropa, Střední východ, Asie, Japonsko, Afrika aj.

Každé oblas­ti je věno­va­ná na dvou­stra­nu kres­le­ná mapa svě­ta­dí­lu, na kte­ré jsou gra­fic­ky zná­zor­ně­ny a roz­mís­tě­ny všich­ni „stra­ši­del­ní“ tvo­ro­vé pod­le jejich pří­znač­né­ho výsky­tu, pole působ­nos­ti.

atlas2

Na dal­ších strán­kách obje­ví­te pře­hlíd­ku jed­not­li­vých stra­ši­del s jejich krát­kým popi­sem, s uve­de­ním mís­ta výsky­tu, typic­ké rysy a hlav­ně návod, jak je pří­pad­ně pora­zit a zne­škod­nit. To se týká pře­de­vším těch nebez­peč­ných dru­hů.

Každá z potvor je krás­ně, něž­ně, mile a barev­ně nama­lo­vá­na, tak­že si zís­ká pozor­nost nejen malých, ale i vel­kých čte­ná­řů. Postavičky jsou malo­vá­ny do sty­lu komik­so­vých posta­vi­ček, tak­že víc než stra­ši­del­ně v čte­ná­ři spíš budí posměch, lítost a úškle­bek.

Těm nej­vý­znam­něj­ším pří­še­rám, kte­ré vešly ve zná­most pro svou slá­vu, hru­bost nebo kru­tost, auto­ři vyme­zi­li dokon­ce celou obrov­skou dvoj­stra­nu, na nichž se může­te dozvě­dět vel­mi podrob­né infor­ma­ce o jejich mís­tě půso­be­ní, a to jaké kon­krét­ní legen­dy a pří­běhy se s nimi pojí.

A aby toho neby­lo málo, při­pra­vi­li pro vás auto­ři jako bonus tři spe­ci­ál­ní pří­lo­hy pojed­ná­va­jí­cí o zje­ve­ních slav­ných osob­nos­tí, o vod­ních a myto­lo­gic­kých pří­še­rách. Zrovna tyto tři spe­ci­ál­ní pří­lo­hy nej­ví­ce zabo­do­va­ly a okouz­li­ly moje děti.

Dvoustrany věnu­jí­cí se kon­krét­ní jed­né pří­še­ře si vza­ly na paškál pou­ze zají­ma­vá stra­ši­dla a duchy jako je napří­klad Drákula, Frankensteinovo Monstrum, Kerberos, Ghúl, Aswang, Yetti, Mokele-Mbembe, Bigfoot, King Kong, Čupakabra, La Llorona, Yara-Ma-Yha-Who.

Ať už chce­te či niko­liv, tak pomo­cí při­lo­že­ných map vel­mi snad­no pro­po­jí­te všech­na zákou­tí svě­ta, a pro­je­de­te jej kří­žem krá­žem, a neo­po­me­ne­te žád­nou zemi. Bohužel pří­še­ry a stra­ši­dla se nena­chá­ze­jí pou­ze na pev­né zemi, ale ty nej­vět­ší a nej­hroz­něj­ší nestvů­ry se chtě nechtě ukrý­va­jí v hlu­bo­kých moří.... a nelze zapo­me­nout ani na par­tič­ku děsi­vých duchů, jež se umí pohy­bo­vat i v čase. A kdo že to je? To už si musí­te sami nalis­to­vat a najít v této úžas­né kni­ze.....

atlas3

Atlas duchů a pří­šer je kni­ha vel­ké­ho for­má­tu, vel­mi bytel­ná a těž­ká do dět­ské ruky, budí­cí sku­teč­ný respekt z pěk­ně nadu­pa­né­ho atla­su plné­ho obráz­ků a infor­ma­cí.

Moje děti ten­to atlas doslo­va neda­jí z ruky, stá­le v něm lis­tu­jí, a stu­du­jí jed­not­li­vé pří­še­ry a stra­ši­dla, a hlav­ně i to, jak je pří­pad­ně zne­škod­nit, kdy­by je náho­dou potka­ly i v běž­ném živo­tě. Možná to je i jeden z důvo­dů, proč obě usí­na­jí s tím­to atla­sem pod pol­štá­řem... tj. mít ho stá­le při ruce.

Vzhledem k tomu, že se jed­ná o kres­le­ný atlas pro malé čte­ná­ře jen s mini­mem tex­tu a obrov­ském množ­ství kres­le­ných, bar­vi­tých obráz­ků, jež jsou jak živé, jen vysko­čit ze strán­ky; je ten­to atlas napros­to ide­ál­ní i pro začí­na­jí­cí čte­ná­ře.

Navíc děti mohou atla­sem jen lis­to­vat a vybí­rat si pou­ze ty pasá­že, kte­ré je sku­teč­ně zají­ma­jí a láka­jí, pří­pad­ně se k jiným zas vra­cet opě­tov­ným lis­to­vá­ním v kni­ze. Velkou výho­dou je, že v žád­ném pří­pa­dě nemu­sí číst chro­no­lo­gic­ky, jak je to typic­ké u knih s „něja­kým“ dějem, ale mohou lis­to­vat a hlav­ně hra­vou a nená­sil­nou for­mou se něco nau­čit, ale i poba­vit, a kdo ví tře­ba se i pus­tit do boje s duchy a pří­še­ra­mi...

Atlas duchů a pří­šer je kni­ha, kte­rá všech­ny děti nejen nadchne, ale i vtáh­ne do své­ho vnitř­ní­ho svě­ta nad­při­ro­ze­ných sil a napl­no pod­ní­tí jejich dět­skou před­sta­vi­vost. Knihu vře­le dopo­ru­ču­je­me!

Za recenz­ní výtisk děku­ji Knihám Dobrovský;

Vydá­no v edi­ci Knihy Omega

ATLAS DUCHŮ A PŘÍŠER

Autorka: Federica Magrin

Ilustrace: Laura Brenlla

Překlad: Eva Procházková

Vydal Dobrovský s.r.o. v edi­ci Knihy Omega v roce 2018

Počet stran: 96

ISBN: 978-80-7390-958-1


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • ZÁZRAČNÝ SVĚT HMYZU9. října 2023 ZÁZRAČNÝ SVĚT HMYZU Již dlouhou dobu jsem v ruce nedržela knihu, která by mě nadchla nejen obrázky, ale i psaným obsahem. Zázračný svět hmyzu od autora Jiřího Kolibáče a ilustrátorů manželů Dvorských je […] Posted in Recenze knih
  • KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži.20. ledna 2020 KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži. Obrázková encyklopedie "Kosti" je fascinující naučná kniha nejen pro děti, ale i pro dospělé, kteří by se rádi zblízka podívali na jednotlivé kosti a kostičky nejznámějších tvorů živočišné […] Posted in Recenze knih
  • ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera9. září 2019 ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera S mými dcerkami doslova milujeme a hltáme dětské obrázkové interaktivní encyklopedie, které pohltí obsahem a čtenáře si podmaní svými kouzelnými obrázky. A tahle kniha "Svět lesa" je toho […] Posted in Recenze knih
  • ZÁZRAKY LIDSKÉHO TĚLA. Poznej, jak funguje nejdokonalejší stroj na světě!8. července 2019 ZÁZRAKY LIDSKÉHO TĚLA. Poznej, jak funguje nejdokonalejší stroj na světě! Tato kniha srozumitelně a velmi jednoduchou formou zodpoví všechny otázky zvídavých dětí, na které jste doposud marně hledali odpovědi. Kromě toho se nejen vaše děti, ale i vy dozvíte […] Posted in Recenze knih
  • Příroda v noci15. ledna 2019 Příroda v noci Jako malá jsem vždycky četla knížky s baterkou pod peřinou. Co já jsem se jich načetla, a co bych dala za to, kdyby nějaké podobné za mého dětství existovaly. Knížka, která by se dala číst […] Posted in Recenze knih
  • Město v noci14. ledna 2019 Město v noci Jako malá jsem vždycky četla knížky s baterkou pod peřinou a hltala hezky řádek po řádku. A jak bych já v té době dala cokoliv za to mít doma knížku, která by se dala číst i po tmě. Nyní […] Posted in Recenze knih
  • NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI13. ledna 2019 NEJKRÁSNĚJŠÍ KOLEKCE: KÁMOŠI HAFÍCI V knize "Kámoši hafíci" se můžete těšit na vyprávění o jednotlivých dobrodružstvích dvou neohrožených psích parťáků, jež milují výzvy a třemhlav se vrhají do nových a leckdy nebezpečných […] Posted in Recenze knih
  • ATLAS LIDSKÉHO TĚLA PRO DĚTI. Lidské tělo v šesti velkých rozkládacích mapách13. ledna 2019 ATLAS LIDSKÉHO TĚLA PRO DĚTI. Lidské tělo v šesti velkých rozkládacích mapách Už se vás někdy vaše zvídavé děti zeptaly na to, jak vlastně funguje tělo, z čeho se skládá? Že ano? Tak právě pro vás je určen tento úžasný atlas lidského těla určený právě pro děti od […] Posted in Recenze knih
  • PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA18. března 2024 PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA S touto knihou "PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA" od Jaromíra Čtrnáctého dostanou všichni, ať už malí nebo velcí, ale hlavně zvídaví čtenáři příležitost hlouběji a obšírněji se seznámit se samotným  […] Posted in Recenze knih
  • ŠPIÓNKA MIA: Případ doktora Pichulky28. září 2023 ŠPIÓNKA MIA: Případ doktora Pichulky S dcerou milujeme společné čtení příběhů, kdy hlavními hrdiny jsou zvířátka. Ovšem ze všeho nejvíce máme rádi vyprávění o pejscích, kteří se vrhají vstříc napínavým dobrodružstvím. Není […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,19665 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71777 KB. | 14.07.2024 - 03:35:17