Kritiky.cz > Recenze knih > KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži.

KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži.

Kosti7
Kosti7
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Obrázková ency­klo­pe­die „Kosti“ je fas­ci­nu­jí­cí nauč­ná kni­ha nejen pro děti, ale i pro dospě­lé, kte­ří by se rádi zblíz­ka podí­va­li na jed­not­li­vé kos­ti a kos­tič­ky nej­zná­měj­ších tvo­rů živo­čiš­né říše, ať už těch malých, tak i těch nej­vět­ších.

„Kostra je sta­veb­ním plá­nem vět­ši­ny živo­ta na Zemi. Každá vte­ři­na, kaž­dá chví­le, kdy jste naži­vu, je mož­ná jen díky kos­tem ve vašem těle, kte­ré se sta­ra­jí o vaše zdra­ví a život­ní sílu. Ale kos­ti skrý­va­jí mno­ho tajem­ství...“

Tato kni­ha se s vámi podě­lí o všech­na dopo­sud skry­tá a nezná­má tajem­ství, vše vám názor­ně uká­že na krás­ných a detail­ně roz­kres­le­ných ilu­stra­cí včet­ně sro­zu­mi­tel­ných popis­ků. Na paškál si vez­me něko­lik nej­zná­měj­ších a nej­po­zo­ru­hod­něj­ších kos­ter zví­řat, kte­rá vám sro­zu­mi­tel­ně a dopo­drob­na roze­be­re a vysvět­lí. „Pořád to jsou jed­ny a tytéž kos­ti, jen posklá­da­né a pro­ta­že­né na stov­ky růz­ných způ­sobů.“ Dozvíte se, proč jsou kos­ti pro všech­ny živo­či­chy tak výji­meč­né a důle­ži­té.

KOSTI4

V úvod­ní čás­ti se nej­pr­ve sezná­mí­me s tím, co to vlast­ně kos­ti jsou, při­po­me­ne­me si základ­ní úda­je o lid­ské kostře, počtu kos­tí, ale i o tom, jaké základ­ní funk­ce jed­not­li­vé kos­ti doká­ží v těle zajis­tit.

Druhá část kni­hy je roz­dě­le­na do osmi oblas­tí, a to pod­le toko k čemu jsou jed­not­li­vé kos­ti uzpů­so­be­ny a k čemu sku­teč­ně slou­ží.  Díky pře­hled­né­mu roz­čle­ně­ní zís­ká­me spous­tu hod­not­ných infor­ma­cí týka­jí­cích se živo­či­chů, jejichž život zále­ží na pře­ži­tí díky jejich čelis­tem a kou­sá­ní, hra­bá­ní, úcho­pu a sil­ných drá­pů, plachtě­ní, létá­ní, běhá­ní či pla­vá­ní.

Každá z výše uve­de­ných pod­sek­cí má při­dě­le­nou dvou­strán­ku, kde pro­střed­nic­tvím

názor­ných obráz­ků před­sta­ví danou čin­nost (kou­sá­ní a čelis­ti, hra­bá­ní, ská­ká­ní, plachtě­ní a létá­ní, , běhá­ní, pla­vá­ní), kte­rou lze pro­vo­zo­vat prá­vě díky spe­ci­fic­ké­mu uspo­řá­dá­ní kos­tí v těle.

Pro živou před­sta­vu malé­ho čte­ná­ře se auto­ři zamě­ři­li pří­mo na kon­krét­ní zají­ma­vé živo­či­chy, jež doslo­va vysvlék­li z kůže. Na jed­not­li­vých kos­ter­ních obráz­cích mohou děti porov­ná­vat jed­not­li­vé kos­ti v těle živo­či­chů, to jak do sebe hez­ky zapa­da­jí, a jak se díky nim můžou i urči­tí živo­či­cho­vé pohy­bo­vat.

a) kou­sá­ní a čelis­ti:

Popíše, jak tako­vá čelist vypa­dá, z čeho se sklá­dá, pro­be­re roz­dí­ly mezi maso­žrav­ci a býlo­žrav­ci. Nechybí ani jed­na per­lič­ka ohled­ně náhrad­ních zubů, a jak to vlast­ně v té zví­ře­cí říši cho­dí

Malé čte­ná­ře sezná­mí s vor­va­něm obrov­ským, tygrem či chřes­tý­še dia­man­to­vým.

b) hra­bá­ní

Jaké čás­ti kost­ry je potře­ba zapo­jit, aby živo­čich mohl hra­bat tak, by se všich­ni dosta­li ke své potra­vě? Kdo je nej­vět­ší kopá­ček? A kdo hra­be po hla­vě? Kdo pro změ­nu pla­ve v pís­ku, či si doslo­va vyvr­tá­vá veče­ři a své prů­ře­zy pro­kou­sá­vá? I tako­vé taje lze obje­vit v kapi­to­le pod názvem hra­bá­ní. Nechybí tu kost­ra krt­ka obec­né­ho, plášt­ní­ka malé­ho a ban­di­ku­ta krá­lí­ko­vi­té­ho.

c) úchop a drá­py

Jak moc v živo­tě jsou důle­ži­té drá­py a pev­ný úchop? Kdo všech­no může ve zví­ře­cí říši dosáh­nout manu­ál­ní zruč­nos­ti? Co tře­ba tako­vý šim­panz učen­li­vý, pan­da vel­ká ane­bo vřešťan reza­vý?

Kosti1

d) opo­ra

Kdo tvo­ří pilí­ře síly, a kdo zabra­ňu­je opo­tře­be­ní kos­tí a jejich zhrou­ce­ní? To vše napo­ví kapi­to­la „Opora“ a její pří­kla­dy v podo­bě divo­ké­ho koně, slo­na afric­ké­ho a hro­cha oboj­ži­vel­né­ho.

e) ská­ká­ní

Ač se to nezdá, tak při ská­ká­ní musí tvo­ro­vé vyna­lo­žit spous­tu ener­gie a úsi­lí, aby dob­ře dopad­li na zem. Jak se chys­ta­jí k samot­né­mu sko­ku a násled­né­mu dosko­ku, aby si neu­blí­ži­li? To před­ve­dou zví­ře­cí uči­te­lé jako je tar­bí­ček dlou­hou­chý, klo­kan rudý nebo sko­kan vol­ský.

f) plachtě­ní a létá­ní

Někteří obrat­lov­ci doká­žou dokon­ce i létat a plach­tit tzv. ptá­ci a neto­pý­ři, a v dáv­né his­to­rii i micro­rap­to­ři a pta­ko­ješ­tě­ři. Jaký je vlast­ně roz­díl mezi létá­ním a plachtě­ním? To už vysvět­lí sova pále­ná, drá­ček léta­vý a kaloň malaj­ský.

g) běhá­ní

Někteří živo­či­cho­vé doká­ží vyvi­nout obrov­skou rych­lost při běhá­ní, ale jak této rych­los­ti docí­lí? Prostě musí“ Jsou napro­gra­mo­vá­ni tak, že pře­ži­je jen ten nej­rych­lej­ší.... bude to gepard štíh­lý, pštros dvou­prst­lý a nebo vidlo­roh ame­ric­ký?

h) pla­vá­ní

Pohyb ve vodě je vel­mi obtíž­ný, a pro­to vět­ši­na vod­ních živo­či­chů musí mít svo­jí kost­ru k tomu uzpů­so­be­nou k pro­plou­vá­ní, ale i k tomu, aby moh­ly pád­lo­vat, mávat, lézt či se jejich těla jen tak vlnit. O svých doved­nos­tech vás pře­svěd­čí mar­lín indic­ký, plej­tvák obrov­ský či tuč­ňák císař­ský.

KOSTI2

V závě­ru kni­hy nesmí samo­zřej­mě ani chy­bět slov­ní­ček vysvět­lu­jí­cí všech­ny výra­zy vzta­hu­jí­cí se ke kos­tem, kostře a vše s tím spo­je­né. Nemusíte se tedy obá­vat, že bys­te někte­rým slo­vům nero­zu­mě­li, prá­vě nao­pak, všech­ny jsou krát­ce a sro­zu­mi­tel­ně ve slov­níč­ku vysvět­le­ny tak, že je rych­le pocho­pí i malé dítě.

„Tato kni­ha je osla­vou kos­tí. Na jejich strán­kách odha­lí­te, jak je mož­né, že zví­řa­ta toho s jed­no­du­chou kostrou obrat­lov­ců zvlád­nou tolik. Zjistíte, jak vlast­ně ská­čou, běha­jí, plach­tí a máva­jí kří­d­ly. Jak chy­ta­jí věci, pla­vou, hra­bou, kou­šou a žvý­ka­jí.“

Kosti jsou obráz­ko­vou pub­li­ka­cí s kos­ter­ní­mi zají­ma­vost­mi ze svě­ta zví­řat, jsou vel­mi sro­zu­mi­tel­ně napsá­ny a dopl­ně­ny o krás­né obráz­ky ilu­strá­tor­ky Chervelle Fryerové, kte­rá si dala vel­mi zále­žet na tom, aby zob­ra­ze­ní jed­not­li­vých kos­ter bylo věro­hod­né. Její obráz­ky bude­te doslo­va hltat oči­ma.

S tou­to kni­hou nahléd­ne­me do úchvat­né­ho svě­ta zví­řat. Věřte, že se nejed­ná o kni­hu plnou nud­ných dat a poj­mů, ale nao­pak v ní nalez­ne­te spous­tu zají­ma­vých infor­ma­cí, a navíc pub­li­ka­ce „Kosti“ doko­na­le dopl­ňu­je, roz­ví­jí a vede děti na ces­tě za dal­ším pozná­ním....

Zde si může­te pro­lis­to­vat tuto krás­nou pub­li­ka­ci KOSTI. Dostaňte se zví­řa­tům pod kůži

KOSTI. Dostaňte se zví­řa­tům pod kůži

Napsal: Jules Howard

Ilustrovala: Chervelle Fryerová

Vydalo nakla­da­tel­ství Albatros v Praze roku 2019

Vydání prv­ní

Pro čte­ná­ře od 9 let

Počet stran: 80

ISBN 978-1-7874-1349-8


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera9. září 2019 ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera S mými dcerkami doslova milujeme a hltáme dětské obrázkové interaktivní encyklopedie, které pohltí obsahem a čtenáře si podmaní svými kouzelnými obrázky. A tahle kniha "Svět lesa" je toho […] Posted in Recenze knih
  • Příroda v noci15. ledna 2019 Příroda v noci Jako malá jsem vždycky četla knížky s baterkou pod peřinou. Co já jsem se jich načetla, a co bych dala za to, kdyby nějaké podobné za mého dětství existovaly. Knížka, která by se dala číst […] Posted in Recenze knih
  • Už vás někdy napadlo, kolik morčat se vejde do letadla?31. srpna 2018 Už vás někdy napadlo, kolik morčat se vejde do letadla? Milujete čísla a matematiku v kombinaci se ztřeštěnými nápady? Tak pak se vám tato kniha bude velice zamlouvat, protože spolu s ní a s čísly si užijete spoustu "početní" zábavy. Čas od […] Posted in Recenze knih
  • PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA18. března 2024 PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA S touto knihou "PŘÍRUČKA POZEMŠŤANA" od Jaromíra Čtrnáctého dostanou všichni, ať už malí nebo velcí, ale hlavně zvídaví čtenáři příležitost hlouběji a obšírněji se seznámit se samotným  […] Posted in Recenze knih
  • ZÁZRAČNÝ SVĚT HMYZU9. října 2023 ZÁZRAČNÝ SVĚT HMYZU Již dlouhou dobu jsem v ruce nedržela knihu, která by mě nadchla nejen obrázky, ale i psaným obsahem. Zázračný svět hmyzu od autora Jiřího Kolibáče a ilustrátorů manželů Dvorských je […] Posted in Recenze knih
  • Moto a já aneb na rok kočičí mámou25. července 2022 Moto a já aneb na rok kočičí mámou Po knize "Moto a já aneb na rok kočičí mámou" od autorky Suzi Eszterhasové, jsem sáhla hlavně kvůli neodolatelné obálce, ze které na mě něžně pokukovalo rozkošné mládě servala. Hned jsem […] Posted in Recenze knih
  • Pravda o hovínku23. srpna 2019 Pravda o hovínku Nic tak nepřitahuje pozornost malých i velkých dětí, jako je téma týkajících se právě „hovínek“. A s pomocí tohoto fascinujícího, ale i velmi zábavného průvodce s originálním názvem […] Posted in Recenze knih
  • Doktorka Micka. Mlsné kotě10. srpna 2019 Doktorka Micka. Mlsné kotě Pro všechny děti, které si oblíbily správnou dvojku v podání doktorky Micky a asistenta Buráka v prvním díle "Nešikovné štěně", by si zcela určitě neměly nechat ujít i jejich další skvělé […] Posted in Recenze knih
  • Bylinkové pohádky23. července 2019 Bylinkové pohádky Knihu "Bylinkové pohádky" uvítají všichni rodiče a děti, jež mají na své zahrádce bylinky a využívají je ve svém každodenním životě, a rádi se o nich něco i dozvědí. Bylinkové pohádky […] Posted in Recenze knih
  • ATLAS DUCHŮ A PŘÍŠER8. července 2019 ATLAS DUCHŮ A PŘÍŠER Mají vaše děti velkou představivost a milují svět plný duchů, příšer a strašidel? Ano? Tak právě pro ně je určen tento velký a rozsáhlý "Atlas duchů a příšer", díky němuž se seznámí s […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,90059 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71990 KB. | 22.07.2024 - 15:43:04