Kritiky.cz > Recenze knih > KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži.

KOSTI. Dostaňte se zvířatům pod kůži.

Kosti7
Kosti7
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Obrázková ency­klo­pe­die „Kosti“ je fas­ci­nu­jí­cí nauč­ná kni­ha nejen pro děti, ale i pro dospě­lé, kte­ří by se rádi zblíz­ka podí­va­li na jed­not­li­vé kos­ti a kos­tič­ky nej­zná­měj­ších tvo­rů živo­čiš­né říše, ať už těch malých, tak i těch nej­vět­ších.

„Kostra je sta­veb­ním plá­nem vět­ši­ny živo­ta na Zemi. Každá vte­ři­na, kaž­dá chví­le, kdy jste naži­vu, je mož­ná jen díky kos­tem ve vašem těle, kte­ré se sta­ra­jí o vaše zdra­ví a život­ní sílu. Ale kos­ti skrý­va­jí mno­ho tajem­ství...“

Tato kni­ha se s vámi podě­lí o všech­na dopo­sud skry­tá a nezná­má tajem­ství, vše vám názor­ně uká­že na krás­ných a detail­ně roz­kres­le­ných ilu­stra­cí včet­ně sro­zu­mi­tel­ných popis­ků. Na paškál si vez­me něko­lik nej­zná­měj­ších a nej­po­zo­ru­hod­něj­ších kos­ter zví­řat, kte­rá vám sro­zu­mi­tel­ně a dopo­drob­na roze­be­re a vysvět­lí. „Pořád to jsou jed­ny a tytéž kos­ti, jen posklá­da­né a pro­ta­že­né na stov­ky růz­ných způ­sobů.“ Dozvíte se, proč jsou kos­ti pro všech­ny živo­či­chy tak výji­meč­né a důle­ži­té.

KOSTI4

V úvod­ní čás­ti se nej­pr­ve sezná­mí­me s tím, co to vlast­ně kos­ti jsou, při­po­me­ne­me si základ­ní úda­je o lid­ské kostře, počtu kos­tí, ale i o tom, jaké základ­ní funk­ce jed­not­li­vé kos­ti doká­ží v těle zajis­tit.

Druhá část kni­hy je roz­dě­le­na do osmi oblas­tí, a to pod­le toko k čemu jsou jed­not­li­vé kos­ti uzpů­so­be­ny a k čemu sku­teč­ně slou­ží.  Díky pře­hled­né­mu roz­čle­ně­ní zís­ká­me spous­tu hod­not­ných infor­ma­cí týka­jí­cích se živo­či­chů, jejichž život zále­ží na pře­ži­tí díky jejich čelis­tem a kou­sá­ní, hra­bá­ní, úcho­pu a sil­ných drá­pů, plachtě­ní, létá­ní, běhá­ní či pla­vá­ní.

Každá z výše uve­de­ných pod­sek­cí má při­dě­le­nou dvou­strán­ku, kde pro­střed­nic­tvím

názor­ných obráz­ků před­sta­ví danou čin­nost (kou­sá­ní a čelis­ti, hra­bá­ní, ská­ká­ní, plachtě­ní a létá­ní, , běhá­ní, pla­vá­ní), kte­rou lze pro­vo­zo­vat prá­vě díky spe­ci­fic­ké­mu uspo­řá­dá­ní kos­tí v těle.

Pro živou před­sta­vu malé­ho čte­ná­ře se auto­ři zamě­ři­li pří­mo na kon­krét­ní zají­ma­vé živo­či­chy, jež doslo­va vysvlék­li z kůže. Na jed­not­li­vých kos­ter­ních obráz­cích mohou děti porov­ná­vat jed­not­li­vé kos­ti v těle živo­či­chů, to jak do sebe hez­ky zapa­da­jí, a jak se díky nim můžou i urči­tí živo­či­cho­vé pohy­bo­vat.

a) kou­sá­ní a čelis­ti:

Popíše, jak tako­vá čelist vypa­dá, z čeho se sklá­dá, pro­be­re roz­dí­ly mezi maso­žrav­ci a býlo­žrav­ci. Nechybí ani jed­na per­lič­ka ohled­ně náhrad­ních zubů, a jak to vlast­ně v té zví­ře­cí říši cho­dí

Malé čte­ná­ře sezná­mí s vor­va­něm obrov­ským, tygrem či chřes­tý­še dia­man­to­vým.

b) hra­bá­ní

Jaké čás­ti kost­ry je potře­ba zapo­jit, aby živo­čich mohl hra­bat tak, by se všich­ni dosta­li ke své potra­vě? Kdo je nej­vět­ší kopá­ček? A kdo hra­be po hla­vě? Kdo pro změ­nu pla­ve v pís­ku, či si doslo­va vyvr­tá­vá veče­ři a své prů­ře­zy pro­kou­sá­vá? I tako­vé taje lze obje­vit v kapi­to­le pod názvem hra­bá­ní. Nechybí tu kost­ra krt­ka obec­né­ho, plášt­ní­ka malé­ho a ban­di­ku­ta krá­lí­ko­vi­té­ho.

c) úchop a drá­py

Jak moc v živo­tě jsou důle­ži­té drá­py a pev­ný úchop? Kdo všech­no může ve zví­ře­cí říši dosáh­nout manu­ál­ní zruč­nos­ti? Co tře­ba tako­vý šim­panz učen­li­vý, pan­da vel­ká ane­bo vřešťan reza­vý?

Kosti1

d) opo­ra

Kdo tvo­ří pilí­ře síly, a kdo zabra­ňu­je opo­tře­be­ní kos­tí a jejich zhrou­ce­ní? To vše napo­ví kapi­to­la „Opora“ a její pří­kla­dy v podo­bě divo­ké­ho koně, slo­na afric­ké­ho a hro­cha oboj­ži­vel­né­ho.

e) ská­ká­ní

Ač se to nezdá, tak při ská­ká­ní musí tvo­ro­vé vyna­lo­žit spous­tu ener­gie a úsi­lí, aby dob­ře dopad­li na zem. Jak se chys­ta­jí k samot­né­mu sko­ku a násled­né­mu dosko­ku, aby si neu­blí­ži­li? To před­ve­dou zví­ře­cí uči­te­lé jako je tar­bí­ček dlou­hou­chý, klo­kan rudý nebo sko­kan vol­ský.

f) plachtě­ní a létá­ní

Někteří obrat­lov­ci doká­žou dokon­ce i létat a plach­tit tzv. ptá­ci a neto­pý­ři, a v dáv­né his­to­rii i micro­rap­to­ři a pta­ko­ješ­tě­ři. Jaký je vlast­ně roz­díl mezi létá­ním a plachtě­ním? To už vysvět­lí sova pále­ná, drá­ček léta­vý a kaloň malaj­ský.

g) běhá­ní

Někteří živo­či­cho­vé doká­ží vyvi­nout obrov­skou rych­lost při běhá­ní, ale jak této rych­los­ti docí­lí? Prostě musí“ Jsou napro­gra­mo­vá­ni tak, že pře­ži­je jen ten nej­rych­lej­ší.... bude to gepard štíh­lý, pštros dvou­prst­lý a nebo vidlo­roh ame­ric­ký?

h) pla­vá­ní

Pohyb ve vodě je vel­mi obtíž­ný, a pro­to vět­ši­na vod­ních živo­či­chů musí mít svo­jí kost­ru k tomu uzpů­so­be­nou k pro­plou­vá­ní, ale i k tomu, aby moh­ly pád­lo­vat, mávat, lézt či se jejich těla jen tak vlnit. O svých doved­nos­tech vás pře­svěd­čí mar­lín indic­ký, plej­tvák obrov­ský či tuč­ňák císař­ský.

KOSTI2

V závě­ru kni­hy nesmí samo­zřej­mě ani chy­bět slov­ní­ček vysvět­lu­jí­cí všech­ny výra­zy vzta­hu­jí­cí se ke kos­tem, kostře a vše s tím spo­je­né. Nemusíte se tedy obá­vat, že bys­te někte­rým slo­vům nero­zu­mě­li, prá­vě nao­pak, všech­ny jsou krát­ce a sro­zu­mi­tel­ně ve slov­níč­ku vysvět­le­ny tak, že je rych­le pocho­pí i malé dítě.

„Tato kni­ha je osla­vou kos­tí. Na jejich strán­kách odha­lí­te, jak je mož­né, že zví­řa­ta toho s jed­no­du­chou kostrou obrat­lov­ců zvlád­nou tolik. Zjistíte, jak vlast­ně ská­čou, běha­jí, plach­tí a máva­jí kří­d­ly. Jak chy­ta­jí věci, pla­vou, hra­bou, kou­šou a žvý­ka­jí.“

Kosti jsou obráz­ko­vou pub­li­ka­cí s kos­ter­ní­mi zají­ma­vost­mi ze svě­ta zví­řat, jsou vel­mi sro­zu­mi­tel­ně napsá­ny a dopl­ně­ny o krás­né obráz­ky ilu­strá­tor­ky Chervelle Fryerové, kte­rá si dala vel­mi zále­žet na tom, aby zob­ra­ze­ní jed­not­li­vých kos­ter bylo věro­hod­né. Její obráz­ky bude­te doslo­va hltat oči­ma.

S tou­to kni­hou nahléd­ne­me do úchvat­né­ho svě­ta zví­řat. Věřte, že se nejed­ná o kni­hu plnou nud­ných dat a poj­mů, ale nao­pak v ní nalez­ne­te spous­tu zají­ma­vých infor­ma­cí, a navíc pub­li­ka­ce „Kosti“ doko­na­le dopl­ňu­je, roz­ví­jí a vede děti na ces­tě za dal­ším pozná­ním....

Zde si může­te pro­lis­to­vat tuto krás­nou pub­li­ka­ci KOSTI. Dostaňte se zví­řa­tům pod kůži

KOSTI. Dostaňte se zví­řa­tům pod kůži

Napsal: Jules Howard

Ilustrovala: Chervelle Fryerová

Vydalo nakla­da­tel­ství Albatros v Praze roku 2019

Vydání prv­ní

Pro čte­ná­ře od 9 let

Počet stran: 80

ISBN 978-1-7874-1349-8


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera9. září 2019 ZVUKY PŘÍRODY. SVĚT LESA od Roberta Huntera S mými dcerkami doslova milujeme a hltáme dětské obrázkové interaktivní encyklopedie, které pohltí obsahem a čtenáře si podmaní svými kouzelnými obrázky. A tahle kniha "Svět lesa" je toho […] Posted in Recenze knih
  • Příroda v noci15. ledna 2019 Příroda v noci Jako malá jsem vždycky četla knížky s baterkou pod peřinou. Co já jsem se jich načetla, a co bych dala za to, kdyby nějaké podobné za mého dětství existovaly. Knížka, která by se dala číst […] Posted in Recenze knih
  • Už vás někdy napadlo, kolik morčat se vejde do letadla?31. srpna 2018 Už vás někdy napadlo, kolik morčat se vejde do letadla? Milujete čísla a matematiku v kombinaci se ztřeštěnými nápady? Tak pak se vám tato kniha bude velice zamlouvat, protože spolu s ní a s čísly si užijete spoustu "početní" zábavy. Čas od […] Posted in Recenze knih
  • ZÁZRAČNÝ SVĚT HMYZU9. října 2023 ZÁZRAČNÝ SVĚT HMYZU Již dlouhou dobu jsem v ruce nedržela knihu, která by mě nadchla nejen obrázky, ale i psaným obsahem. Zázračný svět hmyzu od autora Jiřího Kolibáče a ilustrátorů manželů Dvorských je […] Posted in Recenze knih
  • Moto a já aneb na rok kočičí mámou25. července 2022 Moto a já aneb na rok kočičí mámou Po knize "Moto a já aneb na rok kočičí mámou" od autorky Suzi Eszterhasové, jsem sáhla hlavně kvůli neodolatelné obálce, ze které na mě něžně pokukovalo rozkošné mládě servala. Hned jsem […] Posted in Recenze knih
  • Pravda o hovínku23. srpna 2019 Pravda o hovínku Nic tak nepřitahuje pozornost malých i velkých dětí, jako je téma týkajících se právě „hovínek“. A s pomocí tohoto fascinujícího, ale i velmi zábavného průvodce s originálním názvem […] Posted in Recenze knih
  • Doktorka Micka. Mlsné kotě10. srpna 2019 Doktorka Micka. Mlsné kotě Pro všechny děti, které si oblíbily správnou dvojku v podání doktorky Micky a asistenta Buráka v prvním díle "Nešikovné štěně", by si zcela určitě neměly nechat ujít i jejich další skvělé […] Posted in Recenze knih
  • Bylinkové pohádky23. července 2019 Bylinkové pohádky Knihu "Bylinkové pohádky" uvítají všichni rodiče a děti, jež mají na své zahrádce bylinky a využívají je ve svém každodenním životě, a rádi se o nich něco i dozvědí. Bylinkové pohádky […] Posted in Recenze knih
  • ATLAS DUCHŮ A PŘÍŠER8. července 2019 ATLAS DUCHŮ A PŘÍŠER Mají vaše děti velkou představivost a milují svět plný duchů, příšer a strašidel? Ano? Tak právě pro ně je určen tento velký a rozsáhlý "Atlas duchů a příšer", díky němuž se seznámí s […] Posted in Recenze knih
  • Příručka mladého zahradníka7. května 2019 Příručka mladého zahradníka Pokud máte doma malou zahradnici nebo zahradník, jež by si na své zahrádce, na balkoně nebo okenním parapetu rádi něco dobrého nebo krásného pro potěchu oka vypěstovali, je tahle kniha […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,27995 s | počet dotazů: 263 | paměť: 71870 KB. | 29.02.2024 - 22:22:45