Kritiky.cz > Recenze knih > Atlas bylin - průvodce českou přírodou více než 100 planě rostoucích druhů

Atlas bylin - průvodce českou přírodou více než 100 planě rostoucích druhů

spices 2548653 1920
spices 2548653 1920
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Chodíte rádi do pří­ro­dy? Poznáváte růz­né bylin­ky a ne vždy si víte rady? Tak prá­vě vám je urče­na novin­ka Nakladatelství Edika, vyda­nou v Brně.

Publikace začí­ná abe­ced­ním sezna­mem jed­not­li­vých bylin, kte­ré jsou řaze­ny ori­en­tač­ně i dle barev. Od bílé, přes růžo­vou, čer­ve­nou, mod­rou, fia­lo­vou, zele­nou a hně­dou, pak násle­du­jí zdro­je pou­ži­té lite­ra­tu­ry i zají­ma­vé inter­ne­to­vé strán­ky. Dále také ilu­stra­ce jed­not­li­vých tva­rů lis­tů, jak se dělí i jaké je posta­ve­ní lis­tů, také tvar kvě­tů i růz­né dru­hy kvě­ten­ství.

A101E0N0001634 atlas bylin 2d

Každá z bylin je zařa­ze­na pod­le abe­ce­dy a bar­vy. Bohatá foto­ga­le­rie vám uká­že růz­né čás­ti rost­li­ny v růz­ných detai­lech. Dále zde najde­te mno­ho zají­ma­vos­tí, kde ros­te, na co se v medi­cí­ně lze vyu­ží­vat, jaký je její lido­vý název, či jak vlast­ně vypa­dá a pod­le čeho ji v pří­ro­dě bez­peč­ně pozná­me. Na kon­ci kni­hy je k dis­po­zi­ci abe­ced­ní rejstřík, kte­rý usnad­ní lep­ší ori­en­ta­ci v kni­ze. Jaké byli­ny v této kni­ze vlast­ně najde­te? Např. Bleduli jar­ní, Heřmánek pra­vý, Ptačinec pro­střed­ní, Svízel von­ný, Náprstník čer­ve­ný, Sadec kono­páč a mno­ho dal­ších zají­ma­vých byli­nek. Cílem této pub­li­ka­ce je sezná­mit s nej­běž­něj­ší­mi rost­li­na­mi, kte­ré se v rám­ci České repub­li­ky nachá­zí.

Ukázka z kni­hy:

Prvosenka jar­ní - Primula veris

Doba kvě­tu: duben až čer­ven

Listy: Měkké, svraska­lé, řapí­ka­té, vej­či­té, s odvi­nu­tý­mi okra­ji, na rubu šedo­ze­le­né, chlu­pa­té, se zře­tel­nou žil­na­ti­nou, okra­je vroub­ko­va­né, vyrůs­ta­jí v pří­zem­ní růži­ci.

Květy: Vonné, sytě žlu­té s oran­žo­vou skvr­nou upro­střed, uspo­řá­da­né na jed­né či více dutých lody­hách v jed­no­stran­ný hro­zen. Kalich ble­děžlu­tý nebo ble­dě­ze­le­ný, zvon­ko­vi­tý, chlu­pa­tý, od korun­ní trub­ky odstá­lý a nafouk­lý

Plody: Vejčité tobol­ky

Popis: Vytrvalá, svět­lo­mil­ná, až 30 cm vyso­ká byli­na s pří­mou dutou chlu­pa­tou lody­hou vyrůs­ta­jí­cí ze stře­du lis­to­vé růži­ce a krát­kým vál­co­vi­tým odden­kem porost­lým mno­ha svět­lý­mi kořín­ky.

 

V České repub­li­ce nalez­ne­te více než 3,5 tisí­ce dru­hů rost­lin.

Kniha se mně moc líbi­la. Mám ráda pro­cház­ky do pří­ro­dy, pozná­vám růz­né rost­li­ny, také ledasco sbí­rám a suším. Tato pub­li­ka­ce by měla pomo­ci poznat v pří­ro­dě růz­né dru­hy bylin a také se o nich něco zají­ma­vé­ho dozvě­dět. Doporučím ji všem milov­ní­kům pří­ro­dy, žákům, stu­den­tům, kte­ří tře­ba vytvá­ří her­bář a neví si rady, jaké byli­ny pou­žít a jak se vlast­ně jme­nu­jí a nejen jim. Kniha je pře­hled­ná, vše­stran­ná, plná infor­ma­cí o pří­ro­dě. Součástí kni­hy je boha­tá foto­ga­le­rie, za níž jí dávám vel­ké plus. Kniha se mně oprav­du moc líbi­la a zau­ja­la mě.

Několik slov o autor­ce:

Marta Knauerová

V prvé řadě mamin­ka a kama­rád­ka dvou báječ­ných dcer s tou­hou psát las­ka­vě, tajem­ně a hra­vě. Šťastná ve své prá­ci bota­nič­ky i v jaké­ko­li prá­ci tvůr­čí. Zaměstnat ruce pro ni zna­me­ná dopřát odpo­či­nek hla­vě. A nao­pak! V pod­kro­ví barok­ní­ho kláš­te­ra obu­tých augusti­ni­á­nů (dneš­ní Vlastivědné muze­um a gale­rie v České Lípě) sepi­su­je gran­ty a při­pra­vu­je už roky výu­ko­vé mate­ri­á­ly a pro­gra­my pro děti. To vše s vel­kou poko­rou a úctou nejen k dané­mu mís­tu, ale pře­de­vším k mni­chu Conopeovi, šou­ra­vě blou­dí­cí­mu chod­ba­mi roz­lehlé­ho kláš­te­ra už téměř čty­ři sta let.

 

Autor: Marta Knauerová, Jana Drnková

Fotografie: Jana Drnková

Ilustrace: Atila Vörös, Jana Drnková

Žánr: ency­klo­pe­die živé pří­ro­dy

Vydáno: 2022, Nakladatelství Edika v Brně ve spo­leč­nos­ti Albatros media se síd­lem v Praze, 2. vydá­ní

Počet stran: 144

Vazba kni­hy: bro­žo­va­ná, šitá nit­mi

ISBN: 978-80-266-1712-9


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44049 s | počet dotazů: 255 | paměť: 72307 KB. | 18.05.2024 - 05:16:51