Kritiky.cz > Recenze knih > Babičky: Na útěku – Minna Lindgrenová

Babičky: Na útěku – Minna Lindgrenová

9788075053381 e1462116387158
9788075053381 e1462116387158
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Babičky Siiri, Irma a Anna-Liisa se vra­cí opět na scé­nu. V prv­ním díle byly na sto­pě podiv­né­ho úmr­tí kucha­ře, ten­to­krát utí­ka­jí před život ztě­žu­jí­cí rekon­struk­cí domo­va důchod­ců Podzimní háj do spo­leč­né­ho bytu v jed­né hel­sin­ské čtvr­ti. Ale spo­leč­né byd­le­ní nepři­ná­ší jen útěk od hlu­ku z rekon­struk­ce, ale jiné pro­blémy, kte­rých by se v domo­vě důchod­ců jen tak nena­dá­ly.

Poklidně ply­nou­cí život v domo­vě důchod­ců Podzimní háj naru­ší jed­no­ho dne rekon­struk­ce.

„Siiri Kettunenovou pro­bu­dil straš­li­vý rámus. Myslela si, že se ocit­la v pekle. Poslouchala rachot sho­ra, kano­ná­du zpo­za zdi i třeskot odně­kud z dál­ky a vzpo­mně­la si, že oby­va­te­lům Podzimního háje už něja­kou dobu vyhro­žo­va­li rekon­struk­cí vodo­in­sta­la­ce. V květ­nu obklí­či­lo celý dům s pečo­va­tel­skou služ­bou leše­ní a zakry­ly ho plas­to­vé plach­ty, schá­zel už jenom vod­ní pří­kop. […] Rámus se stá­val čím dál nesne­si­tel­něj­ším. Kdosi bušil za zdí tak sil­ně, až se Siiri bála, že celý dům spad­ne. Mají snad tihle děl­ní­ci všech­ny sta­re lidi za hlu­ché, že se jako bláz­ni dali do prá­ce hned od čas­né­ho rána bez ohle­du na oby­va­te­le? Siiri se poma­lu zved­la, spus­ti­la sta­ré nohy na šedé lino a chví­li počka­la, než pole­ví huče­ní v hla­vě. Nohy se věkem změ­ni­ly v tlus­té sloup­ky, při­tom zamla­da míva­la pře­krás­né kot­ní­ky, a kolik kom­pli­men­tů si od mužů pokaž­dé vyslech­la!“

Dům se změ­ní k nepo­zná­ní. Díry ve zdi, všu­dypří­tom­ný hluk, cizím jazy­kem nadá­va­jí­cí děl­ní­ci, ome­ze­ní akti­vit, jíd­la, obec­ně celé­ho cho­du domo­va důchod­ců jejich oby­va­te­lům sil­ně zne­pří­jem­ňu­je život. Siiri, Irma a Anna-Lisa se roz­hod­nou, že v tako­vém pro­stře­dí se nedá žít a po vzo­ru mla­dých lidí budou po dobu rekon­struk­ce byd­let ve spo­leč­ném bytě. A tak se stě­hu­je tato tro­ji­ce, spo­lu s Annou-Liisou i její man­žel a Margit. Soužití není jed­no­du­ché, pro­to­že kaž­dá má své zvy­ky a libůst­ky a navíc někdo se musí ujmout sta­ros­ti o jíd­lo a náku­py. Byt je na babič­ky moder­ně vyba­ven, tudíž mnoh­dy nevě­dí, jak si s někte­rý­mi moder­ní­mi vyná­le­zy pora­dit.

Brzy se uka­zu­je, že rekon­struk­ci pro­vá­dí pode­zře­lá fir­ma a hrdin­ky si uvě­do­mu­jí, že své věci, kte­ré si nevza­li s sebou, už jen tak neu­vi­dí. Stejně tak jejich dočas­né úto­čiš­tě má nedobrou pověst, ze stříp­ků se jen domní­va­jí, co se ve zdej­ším bytě dělo. Navíc se uka­zu­je, že spo­ji­tost se vším má i man­žel Anny-Liisi …

Kniha se dotý­ká otá­zek a pro­blé­mů spo­je­ných se stá­řím, kte­ré je v dneš­ní spo­leč­nos­ti tak nějak opo­mí­je­no, a se smr­tí, jež se týká kaž­dé­ho, přes­to je z ní jakési tabu, o kte­rém se roz­hod­ně pří­liš nemlu­ví. Lidé běž­ně umí­ra­jí v nemoc­ni­cích odlou­če­ní od svých blíz­kých, mnoh­dy vel­mi dlou­ho. Je toto, co si sta­rý člo­věk sku­teč­ně pře­je? Je etic­ké pomo­ci člo­vě­ku důstoj­ně zemřít, nebo už je to za hra­ni­cí? I těch­to témat se kníž­ka dotý­ká.

Pro hrdin­ky jsou to téma­ta sku­teč­ně aktu­ál­ní, smr­ti se ve svém věku nebo­jí, ale před­čas­ně umí­rat nehod­la­jí. Přesto si ten čas, co jim zbý­vá, hod­la­jí ješ­tě užít. K tomu jim pomá­há i sku­teč­nost, že ačko­li jim je již přes deva­de­sát let, jsou stá­le ve for­mě a soběstač­né, což je přá­ním asi kaž­dé­ho člo­vě­ka, aby nemu­sel být niko­mu na obtíž. I ve stá­ří si lze život uží­vat, jak doka­zu­jí hrdin­ky kníž­ky.

Oceňuji na kníž­ce, že je celá pro­dchnu­ta opti­mis­mem, se kte­rým hrdin­ky pro­ží­va­jí své dny. Není to lamen­to­vá­ní nad stá­řím, nemo­ce­mi, ale nao­pak hle­dá­ní toho pozi­tiv­ní­ho na živo­tě, co ješ­tě nabí­zí, i když běž­ná rea­li­ta je pro ně cho­ze­ní na pohřby či pro­ble­ma­ti­ka euta­na­zie a smr­ti. Svým způ­so­bem jsou pro čte­ná­ře hrdin­ky návo­dem k zamyš­le­ní nad vlast­ním živo­tem, pře­hod­no­ce­ním své­ho posto­je k živo­tu, ale i ke sta­rým lidem, na kte­ré je mnoh­dy pohlí­že­no s despek­tem, niko­li s tole­ran­cí a chá­pa­vos­tí.

I hlav­ní hrdin­ky smrt blíz­kých zasáh­ne, ale díva­jí se na ni už pře­ci jen jinak než mla­dý člo­věk. „Siiri se šťast­ně díva­la na Irmu, pře­mí­ta­la o man­žel­ském páru leží­cím ved­le na kula­té poste­li a cíti­la nesku­teč­nou úle­vu. Měla radost z krás­né smr­ti a cíti­la se vyvo­le­ná, že ji moh­la sle­do­vat tak zblíz­ka. Připadalo jí neu­vě­ři­tel­ně báječ­né, že má v šesta­de­va­de­sá­ti letech kolem sebe tako­vé lidi, s nimiž může sdí­let nej­dů­le­ži­těj­ší věci živo­ta.“

Ačkoli je kníž­ka nazý­vá­na jako detek­tiv­ka, má pří­liš málo záple­tek a napě­tí, její pří­běh je poměr­ně jed­no­du­chý. Jako celek kníž­ku hod­no­tím prů­měr­ně. Děj vní­mám jako tro­chu z nad­hle­du popsa­né urči­té obdo­bí živo­ta něko­li­ka babi­ček. Je samo o sobě pře­kva­pi­vé, že babič­ky jsou ve svém věku tak soběstač­né a čilé. Zřejmě ve Finsku běž­ný jev než v naší repub­li­ce.  Ale na zákla­dě prvot­ní­ho popi­su, kte­rý jsem si o kníž­ce pře­čet­la, jsem od ní čeka­la více napě­tí, dějo­vých zvra­tů a i humo­ru.

Ale i tak se dá dopo­ru­čit čte­ná­řům jako kníž­ka opti­mis­tic­ká, při­bli­žu­jí­cí život babi­ček, kte­ré si živo­ta umí uží­vat. Může tak čte­ná­ři při­nést tro­chu lep­ší poro­zu­mě­ní sta­rým lidem, i když hrdin­ky jsou dle mého názo­ru hod­ně spe­ci­fic­ký vzo­rek star­ší popu­la­ce.


Vydalo nakla­da­tel­ství XYZ.

Počet stran: 323

Rok vydá­ní: 2016

Žánr: detek­tiv­ka, humor

Knihu lze zakou­pit na strán­kách Albatros Media.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Energie - zdravá cesta z labyrintu únavy - navíc 30. denní program pro více vitality7. dubna 2022 Energie - zdravá cesta z labyrintu únavy - navíc 30. denní program pro více vitality Cítíte se často unavení? Máte různé zdravotní problémy? Chcete ve svém životě něco změnit? Tak právě vám je určena novinka Dr. Anne Flechové s názvem Energie! Zdravá cesta z labyrintu […] Posted in Recenze knih
  • MODRÁ od MAJY LUNDE14. dubna 2019 MODRÁ od MAJY LUNDE Od spisovatelky Maja Lunde jsem četla již první román "Historie včel", který mě doslova pohltil. Není tedy divu, že jsem si nemohla nechat uniknout ani nový bestseller "Modrá", na který […] Posted in Recenze knih
  • Shingeki no Kyojin 2 - 4. díl29. září 2017 Shingeki no Kyojin 2 - 4. díl Voják Vracíme se v čase dvě hodiny před napadení ruiny Untgerd titány. Jižní a východní tým průzkumné jednotky sedí v hlavní místnosti hradu. Jejich členové jsou překvapeni, že se v této […] Posted in Spoilery
  • 300: Bitva u Thermopyl29. března 2007 300: Bitva u Thermopyl Od té doby, co se návštěvníci kin začali sdružovat k hromadnému slintání při pánoprstenovské bitvě o Helmův žleb, Hollywoodští producenti k nám vytrvale zasílají jednu epickou […] Posted in Filmové recenze
  • Stážista - Robert De Niro a Anne Hathaway15. června 2019 Stážista - Robert De Niro a Anne Hathaway Důchodce Ben Whittaker se v důchodu trochu nudí, a tak se rozhodne zúčastnit konkurzu na stážisty ve firmě, která se zabývá internetových obchodem. Firma je plná mladých lidí, kteří to […] Posted in Retro filmové recenze
  • JAKÉ NÁUŠNICE JSOU TRENDY20. září 2012 JAKÉ NÁUŠNICE JSOU TRENDY „Svět, ve kterém zazáříte.“ – Motto nizozemské šperkařské značky Cluse Aktuální trendy aneb kruhy z devadesátek se vracejí na scénu Každý rok jiný trend, a to nejen v oblečení, ale také […] Posted in Domácí rady
  • Raubíř Ralf - popis hlavních postav6. listopadu 2012 Raubíř Ralf - popis hlavních postav Raubíř Ralf: Být záporák ještě neznamená být negativní Ralf je těžkopádný osamělý ničitel, jehož velké a silné ruce umějí rozbít cokoli si zamane. Po dobu třiceti let den za dnem dělá […] Posted in Články
  • Pulp Fiction-Historky z podsvětí5. října 2003 Pulp Fiction-Historky z podsvětí Film, který proslavil Quentina Tarantina.1.Pulp Fiction je druhý režijní a scénáristický počin Quentina Tarantina 2.Podíl Rogera Avaryho (Zabít Zoe) na tomto filmu je minimální.Má zásluhu […] Posted in Filmové recenze
  • Sídla českých panovníků - zajímavá procházka po hradech a zámcích18. října 2020 Sídla českých panovníků - zajímavá procházka po hradech a zámcích Myslíte si, že život na hradech a zámcích byl opravdu plný pohody a bezpečí? Stanislava Jarolímková je autorkou knihy Sídla českých panovníků, a díky ní se dozvíte, že tomu tak […] Posted in Recenze knih
  • Gojira, Mosura, Kingu Gidora: Daikaiju sokogeki (2001)25. prosince 2014 Gojira, Mosura, Kingu Gidora: Daikaiju sokogeki (2001) Před dávnými časy ochraňovali Japonsko tři Strážci. Dokáží však tyto starodávné monstra porazit rozzuřenou Gojiru? V japonských vodách se ztratí jaderná ponorka a admirál […] Posted in Horory
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,89011 s | počet dotazů: 262 | paměť: 71927 KB. | 22.07.2024 - 16:58:21