Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Saw 4

Saw 4

Saw4
Saw4
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Policista Daniel Rigg (Lyriq Bent) se oci­tá ve vra­žed­né pas­ti Skládačkového vra­ha (Tobin Bell) a má jen deva­de­sát minut na to, aby své kole­gy zachrá­nil před děsi­vým kon­cem....

Darren Lynn Bousman sice původ­ně poklá­dal Saw 3 za svou teč­ku u série, nako­nec se ovšem přes­to vrá­til i k režii čtvr­té­ho dílu série Saw. Noví sce­náris­té Patrick Melton a Marcus Dunstan původ­ně měli plán, že by Saw 4 slou­žit jako prequel celé série a ode­hrá­vat se ješ­tě před udá­lost­mi prv­ní­ho dílu. Producenti série Oren Koules a Mark Burg sice myš­len­ka na prequel nevo­ně­la, přes­to se tato dvo­ji­ce uja­la nejen čtvr­té­ho dílu, ale i scé­ná­ře k dal­ším třem dílům. Saw 4 tak odstar­to­va­lo novou kapi­to­lu série, kte­rá se ten­to­krát muse­la spo­ko­jit se sce­náris­tou původ­ních třech dílů Leighem Whannelem pou­ze na pozi­ci exklu­ziv­ní­ho pro­du­cen­ta a do jis­té míry naved­la sérii do vln, kdy už bylo vše­ho ako­rát dost.

Saw 4 sice ve finá­le preque­lem série není, přes­to v něm ovšem jsou před­sta­ve­ny scé­ny, kte­ré pood­ha­lu­jí více z minu­los­ti Skládačkového vra­ha Johna Kramera. Ukáže se, že kro­mě rako­vi­ny a nená­vis­ti vůči lidem, kte­ří si nevá­ží živo­ta má John ješ­tě tak tro­chu jiný důvod, kte­rý odstar­to­val jeho řádě­ní a i když se dá pole­mi­zo­vat nad tím, zda už jeho moti­va­ce nemá až pří­liš důvo­dů, tyto scé­ny z minu­los­ti fun­gu­jí. Ještě více pro­kres­lu­jí Kramerův cha­rak­ter, mozai­ka jeho minu­los­ti najed­nou dává ješ­tě vět­ší smy­sl a pře­de­vším se sku­teč­ně uká­že, že prá­vě nepří­jem­ná udá­lost v Kramerově živo­tě ho při­ved­la k zásad­ní změ­ně v Skládačkového vra­ha, kte­ré­ho divák zná z před­cho­zích tří dílů. Do Kramerova živo­ta je navíc smys­lu­pl­ným živo­tem zapo­je­na jeho vyvo­le­ná Jill v podá­ní Betsy Russell a cel­ko­vě zamr­zí, že těch­to scén ve fil­mu není víc, film sku­teč­ně není preque­lem a Tobin Bell nemá jako tak tro­chu jiný John Kramer ve fil­mu více pro­sto­ru. Pár těch scén totiž nazna­čí, že prequel mohl obstát sám o sobě.

Hlavní záplet­ka se nicmé­ně ode­hrá­vá už v době, kdy jsou hry Skládačkového vra­ha prak­tic­ky na den­ním pořád­ku. Už samot­ný úvod navá­že na závěr Saw 3 a nazna­čí, že i přes jis­té zakon­če­ní na kon­ci prv­ní tri­lo­gie se bude pokra­čo­vat. A potvr­dí se to i pár minut po úvo­du, kdy se nazna­čí, že kro­mě Amandy Youngové měl Kramer dost prav­dě­po­dob­ně ješ­tě jed­no­ho učed­ní­ka. O pozná­ní fyzic­ky zdat­něj­ší­ho. Saw 4 tak už v samot­ném úvo­du nazna­čí, že hry Skládačkového vra­ha mohou i přes závěr před­cho­zí­ho dílu nadá­le v pořád­ku pro­bí­hat. Jenže prá­vě v rám­ci Saw 4 je už sta­tus nasta­vo­va­né kaše cítit ješ­tě o pozná­ní sil­ně­ji než v rám­ci dru­hé­ho či tře­tí­ho dílu. V rám­ci Saw IV se už tak tro­chu vaří z vody ješ­tě o pozná­ní více, přes­to to ale­spoň zachra­ňu­je Bousmanův vizu­ál­ní styl, rych­lé tem­po a pře­de­vším fakt, že se se poda­ří při­jít s mini­mál­ně zají­ma­vou záplet­kou. Jen se s ní mož­ná nepra­cu­je zase tak vítěz­ně.

Hlavním hrdi­nou Saw IV je Daniel Rigg, kte­rý tak po před­cho­zích dvou dílech zažil pový­še­ní z ved­lej­ší posta­vy. Právě Rigg se stá­vá dal­ším ter­čem Skládačkového vra­ha. Proč vlast­ně? Jeho obse­se s ochra­ňo­vá­ním všech kolem! Saw 4 tak doka­zu­je, že dostat se na seznam Johna Kramera je prak­tic­ky vel­mi snad­né a to i přes to, že kdy­by Rigg změ­nil svůj pří­stup k živo­tu a začal na všech­ny kolem sebe kaš­lat, na Skládačkově sezna­mu by prav­dě­po­dob­ně skon­čil stej­ně. Pravděpodobnější je tak mož­nost, že si Skládačkový vrah hle­dá výmlu­vy pro­to, aby zasta­vil poli­cis­tu s výraz­nou pověs­tí, aby po Skládačkovém vra­ho­vi šel. I když jde samo­zřej­mě o pou­hou teo­rii. Pravdou nicmé­ně zůstá­vá, že hlav­ním cílem Riggových tes­tů je sna­ha uká­zat mu, že pros­tě nemů­že zachrá­nit všech­ny. A v rám­ci děje Saw 4 dokon­ce při­chá­zí moment, kdy si to Rigg do jis­té míry uvě­do­mu­je. Právě tato sna­ha o cha­rac­ter deve­lo­p­ment ovšem tak tro­chu selhá­vá v závě­ru, přes­to ovšem Lyriq Bent před­vá­dí jako hlav­ní hrdi­na solid­ní prá­ci a tak tro­chu nevý­razná posta­va dostá­vá vět­ší pro­stor. Jen je mož­ná ško­da, že ho v budouc­nu nedo­sta­ne ješ­tě o pozná­ní více.

Pochopitelně při­chá­zí dal­ší řada snah. Snaha o bru­tál­něj­ší pas­ti, rafi­no­va­něj­ší a pře­kva­pu­jí­cí zvra­ty a při­tom všem též sna­ha při­jít s něčím tak tro­chu novým. Přesto už Saw 4 do jis­té míry smr­dí repe­ti­tiv­ním způ­so­bem, i když se dá snad­no argu­men­to­vat nad tím, že jinak to nej­spíš ani nešlo. Kromě hlav­ní záplet­ky se ovšem o pozná­ní více sází na fla­shbac­ky, kte­ré více či méně odů­vod­ňu­jí záplet­ku všech čtyř dílů. Působí to dojmem, že si někdo na papí­ře uvě­do­mil, že samot­ná záplet­ka s Riggovým tes­tem celo­ve­čer­ní film pros­tě neu­táh­ne a pro­to muse­lo při­jít na řadu vysvět­lo­va­cích scén, kte­ré dél­ku natáh­nou. Přesto to díky tem­pu stej­ně rych­le utí­ká, divá­ci se sil­ným žalud­kem u Saw IV zaži­jí vel­mi zají­ma­vé momen­ty, kdy mimo jiné dojde i na pitvu a do toho nadá­le při­chá­zí fajn vizu­ál pod­po­ře­ný kame­rou Davida A. Armstronga a mimo jiné soun­d­track Charlieho Clousera nadá­le fun­gu­je.

Zamrzí ve finá­le nevy­u­ži­tí někte­rých postav. Takový Donnie Wahlberg se sice vra­cí, z jeho Erica Matthewse ovšem už tahle série moc nevy­máčk­ne. Zároveň při­chá­zí někte­ré nové posta­vy, kte­ré si ovšem vylo­že­nou pozor­nost neza­slou­ží (tako­vý agent Strahm si jí zís­ká až v násle­du­jí­cím díle) a v samot­ném závě­ru při­jdou hned dva zvra­ty. Jeden z nich při­tom smr­dí tou vylo­že­nou sna­hou o rafi­no­va­nost a ten dru­hý..... dost mož­ná není zase tak prav­dě­po­dob­ný a nazna­čí, že by se i v násle­du­jí­cích dílech dalo se sérii sluš­ně pra­co­vat. Jen už v samot­ném závě­ru si jde snad­no říct, že nadá­le nata­ho­va­ná hra Skládačkového vra­ha je nata­ho­va­ná už pří­liš a to ani nemu­sí zapnout mozek a uvě­do­mit si, že dojde na spous­tu dal­ších dílů. Bousman přes­to ve čtvr­tém dílu opus­til sérii se ctí (a vrá­til se až o něko­lik let poz­dě­ji u Saw IX AKA Spirály stra­chu) a pře­ne­chal jí své­mu nástup­ci v rela­tiv­ně sluš­né for­mě......

Trailer:

Verdikt: 3 z 5


Photo © Hollywood Classic Entertainment


Podívejte se na hodnocení Saw 4 na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,27316 s | počet dotazů: 246 | paměť: 72306 KB. | 14.06.2024 - 21:36:42