Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Balerína - 85 %

Balerína - 85 %

ballerina poster italiano in esclusiva movieforkids wpcf 400x225
ballerina poster italiano in esclusiva movieforkids wpcf 400x225
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Malá Felicia vyras­tá v siro­tin­ci na fran­c­úz­skom vidie­ku a sní­va o tom, že sa sta­ne balerí­nou. Spoločne so svo­jím naj­lep­ším kama­rá­tom, kto­rý sa chce stať veľ­kým vyná­lez­com, sa im podarí utiecť zo siro­tin­ca. Podarí sa im dostať až do Paríža, veľ­ké­ho mes­ta plné­ho sve­tiel, v kto­rom prá­ve vyras­tá Eiffelova veža. Obaja kama­rá­ti dosta­nú šan­cu spl­niť si svoj sen, no ak chcú uspieť, musia za to, po čom túžia, zabo­jo­vať.

Keďže milu­jem ani­mo­va­né fil­my, Balerínu som si nemoh­la nechať ujsť. Podľa trai­le­ru malo ísť o dob­ro­druž­ný prí­beh s jas­ným posol­stvom: nikdy sa nevzdá­vaj a nasle­duj svo­je sny. Len ško­da, že sa z neho dal pred­po­ve­dať dej celé­ho fil­mu. Keď sa v ňom obja­vil tan­cuj­úci blon­ďa­tý chla­pec, bolo jas­né, že sa doňho hlav­ná hrdin­ka tak tro­chu zami­lu­je, rov­na­ko ako to, že nako­niec bude so svo­jím kama­rá­tom Viktorom, kto­rý ju od samé­ho zači­at­ku bez­vý­hrad­ne pod­po­ru­je. A ak ste si mys­le­li, že dievča s blond vlas­mi bude zápor­ná posta­va, kto­rá všet­ko robí len pre­to, že si to pra­je jej mat­ka, a nako­niec sa s hlav­nou hrdin­kou zmie­ri, mali ste prav­du.

Skrátka, v prí­be­hu sa vysky­tujú všet­ky mož­né klišé, na kto­ré si len spo­me­ni­e­te, ale vie­te čo? Napriek tomu sa mi páčil. Hudba Klausa Badelta skve­le dopĺňa cel­ko­vú atmo­sfé­ru prí­be­hu rov­na­ko ako ostat­né pies­ne, čo vo fil­me zazne­li. Dobré je, že znejú v poza­dí a samot­né posta­vy ich nespie­vajú. Animácia je nád­her­ná a posta­vy sym­pa­tic­ké, tak­že nemá­te pro­blém držať im pal­ce.

Dej je plný vtip­ných dia­ló­gov, akcie, dojí­ma­vých situ­á­cií a hlav­ne spl­ne­ných snov. To robí z Baleríny film, nad kto­rým nemu­sí­te pre­mý­šľať. Naopak, pri jeho sle­do­va­ní si odpo­či­ni­e­te, a vďaka tomu, že je prí­beh plný opti­mi­zmu a náde­je, sa bude­te usmie­vať ešte dlho po tom, ako skon­čí.

A čo sa kon­ca týka: napriek tomu, že pek­ne uza­vrel celý prí­beh, je tu pár otá­zok na kto­ré som nedo­sta­la odpo­veď. Podarilo sa Viktorovi stať sa vyná­lez­com? Bude Felíciina taneč­ná kari­é­ra pokra­čo­vať? Aký bude jej život s rodi­nou, ktorú našla? Dúfam, že bude pokra­čo­va­nie, kto­ré zod­po­vie aj tie­to otáz­ky.


Podívejte se na hodnocení Balerína na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,44173 s | počet dotazů: 253 | paměť: 72039 KB. | 22.04.2024 - 08:04:35