Kritiky.cz > Filmy > Kritický Klub > Další sandálový žebříček

Další sandálový žebříček

FreidaPintoinimmortals Jason
FreidaPintoinimmortals Jason
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Pokračuji v nasto­le­ném san­dá­lo­vém tren­du, ten­to­krát potě­ším feministky/feministy (ano, i tako­ví lidé exis­tu­jí a tím­to je srdeč­ně zdra­vím), neb se vrhám na sesta­ve­ní žeb­říč­ku těch nej­lep­ších smr­tel­nic, kte­ré se v antic­kých fil­mech obje­vi­ly. Tentokráte spo­jím his­to­ric­ký san­dál s mýtic­kým, pro­to­že kdy­bych měl tyto dvě kate­go­rie roz­dě­lo­vat, asi těž­ko bych dal deset dob­rých žen dohro­ma­dy :D.
No, a po del­ším pře­mýš­le­ní jsem došel k tomu­to pořa­dí...
10. Freida Pinto
role: Faidra
film: Válka Bohů (2011)
Jo, samo­zřej­mě podob­nost Freidy Pinto s Řekyněmi je napros­to nulo­vá. Role Faidry se však do fil­mu hodí, pro­to­že hlav­ní hrdi­na se jme­nu­je Théseus, a man­žel­ka toho­to muže se oprav­du v mýtech jme­nu­je Faidra. Je to jeden z mála pří­pa­dů, kdy tvůr­ci dodr­ži­li „mýtic­ký pořá­dek“. Freida je navíc ve Válce Bohů oprav­du pře­moudře­lá. 😀
9. Sian Phillips
role: Kassiopeia
film: Souboj Titánů (1981)
„Pohleďte na mou dce­ru. což není krás­něj­ší než samot­ná Thétis?“
Hloupá a pyš­ná krá­lov­na měs­ta Joppa, Kassiopeia, je v Clashi zpra­co­vá­na stej­ně jako v legen­dár­ní báji. I zde sama při­vo­lá na svou zemi neštěs­tí jen díky svo­jí blbos­ti. Škoda, že ve fil­mu nemá víc scén, jinak moh­la být v žeb­říč­ku výš...
8. Nancy Kovack
role: Médeia
film: Jáson a Argonauti (1963)
Dcera krá­le Aiéta, jež vydat­ně pomá­há Jásonovi v jeho ques­tu za zis­kem Zlatého rou­na, je moc­nou čaro­děj­kou a Argonauti by bez ní nikdy neu­spě­li. Jen ško­da, že tvůr­ci nedo­kon­či­li film přes­ně pod­le báje, kte­rá kon­čí vel­mi, VELMI špat­ně.
7. Sophia Loren
role: Lucilla
film: Pád říše řím­ské (1964)
Sophia Loren si v kul­tov­ním sním­ku Pád říše řím­ské zahrá­la Lucillu, sluš­nou Římanku, jež si skvě­le žije, má pod­po­ru Marca Aurelia, a chys­tá sňa­tek s Liviem. Po smr­ti moc­né­ho césa­ra však Lucilla zaží­vá muka a útlak, neb zlot­ři­lý Commodus stí­há útra­pa­mi ji i její­ho snou­ben­ce. Loren v této roli exce­lu­je, pro mne je toto její nej­lep­ší herec­ké před­sta­ve­ní.
6. Renée O’Connor
role: Gabrielle
seri­ál a film: Xena (1995-2001), Herkules a Xena: Bitva o Olymp (1998)
Xenina lesbic­ká pří­tel­ky­ně za svůj život pomá­ha­la zni­čit řec­ké bohy, bojo­va­la s ďáblem či se milo­va­la s Vergiliem. Hmm, z his­to­ric­ké­ho a mýtic­ké­ho hle­dis­ka zají­ma­vé.
5. Ingrid Bolso Berdal
role: Atalanta
film: Herkules (2014)
Lučištnice, kte­rá dopro­vá­zí Herkula (The Rock) na jeho žol­dác­kých výpra­vách se dosta­la do mého žeb­říč­ku hlav­ně díky bojo­vé scé­ně pro­ti Rhésovým mužům. Zkrátka bojov­ni­ce kaž­dým cou­lem.
4. Rose Byrne
role: Bríseovna
film: Trója (2004)
Film Trója roz­hod­ně nebyl pře­lo­mo­vým san­dá­lem, ale nabí­dl jeden dob­rý žen­ský herec­ký výkon. Překvapivě nejde o Helenu (Diane Kruger), ale o Achilleovu milen­ku Bríseovnu. Rose Byrne, kte­rá totu­to rolí defi­ni­tiv­ně pro­ra­zi­la do Hollywoodu, zde podá­vá fan­tas­tic­ký výkon, její role je vel­mi pro­měn­li­vá a téměř kaž­dé­mu se musí zdát sym­pa­tic­ká.
3. Rosamund Pike
role: Andromeda
film: Hněv Titánů (2012)
Nápad udě­lat z Andromedy váleč­nic­kou krá­lov­nu byl skvě­lý, Hněvu Titánů pomohl a Rosamund Pike udě­la­la díky této roli dal­ší krok do svě­ta vět­ších fil­mů. Zkrátka, tato posta­va si zaslou­ží bronz.
2. Hudson Leick
role: Kallistó
seri­ál: Xena (1995-2001)
Xenina neme­sis, kte­rá se na čas sta­la i bohy­ní, se nako­nec změ­ní na andě­la a při­ná­ší na náš svět víru Boha Hospodina. Postava Kallistó je ve Xeně jed­no­znač­ně nej­lep­ší zápo­rač­kou a byla by se dosta­la na prv­ní mís­to....
1. Lucy Lawless
role: Xena
seri­á­ly a film: Herkules (1995-1999), Xena (1995-2001), Herkules a Xena: Bitva o Olymp
Kallistó by prv­ní mís­to doby­la jen v pří­pa­dě, že by zabi­la prin­cez­nu bojov­ni­ci. Byť se o to sna­ži­la asi tři série, nikdy nedo­sáh­la úspě­chu. Proto je Xena naší vítězkou. Vždyť se vyspa­la s Caesarem, Augustem, Caligulou a Áreem. Vždyť poza­bí­je­la sko­ro všech­ny Olympany. Vždyť zachrá­ni­la Japonsko před démo­ny. Vždyť našla Prsten Nibelungů. Dokázala toho zkrát­ka tolik, že str­čí ostat­ní antic­ké hrdi­ny a hrdin­ky hra­vě do kapsy. První mís­to drží opráv­ně­ně.
Nu, tím jsem došel na konec. Žebříčkům bych se klid­ně dál věno­val dál, ale na čas nej­spí­še opus­tím san­dá­lo­vý žánr.
zdroj obráz­ků: mentalfloss.com, danasrhd.top, tumblr.firstshowing.net, thefword.org.uk, movieweb.com, wikipedia.org, pinterest.com, cscotrollins.blogspot.com, aveleyman.com, wesharepics.info

Tento člá­nek napsal autor Ondřej Novotný, kte­rý je redak­to­rem webu Kritický Klub

Patří do rubri­ky: Žebříčky


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,38668 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71937 KB. | 20.07.2024 - 21:38:35