Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Život | Life [70%]

Život | Life [70%]

rp p925201.jpg
rp p925201.jpg
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...
Letos do kin se chys­tá dal­ší pokra­čo­vá­ní kul­tov­ní série Vetřelec, se kte­rou se Ridley Scott poku­sí napra­vit pověst po nepří­liš dob­ře při­ja­tém preque­lu Prometheus. Ještě než se tak však sta­ne, se do čes­kých a slo­ven­ských kin dostal tro­chu nená­pad­ný sci-fi sní­mek Život, kte­rý prá­vě zmí­ně­ný prequel vzdá­le­ně při­po­mí­ná. Jak se tahle mra­zi­vá podí­va­ná při­bli­žu­jí­cí prv­ní kon­takt lid­ských ast­ro­nau­tů s živo­tem z vesmí­ru od reži­sé­ra fil­mu Dítě 44 poved­la? A vypla­tí se na ni vyra­zit do kina?   

Na Mezinárodní vesmír­né sta­ni­ci se prá­vě schy­lu­je k his­to­ric­ké­mu momen­tu. Poškozená son­da dopra­vi­la z povrchu Marsu prv­ní hma­ta­tel­né důka­zy o exis­ten­ci živo­ta za hra­ni­ce­mi naší pla­ne­ty. Šestičlenná posád­ka sta­ni­ce se věnu­je výzku­mu vzor­ků půdy, kte­ré obsa­hu­jí tyto jed­no­bu­něč­né orga­nismy, když se jim poda­ří jeden ze vzor­ků oži­vit pomo­cí umě­lé atmo­sfé­ry. To co násle­du­je pře­kva­pí i ty nej­ví­ce skep­tic­ké z nich. Mimozemský orga­nis­mus totiž rapid­ně ros­te a začí­ná rea­go­vat na pod­ně­ty z oko­lí... 
Život je poprav­dě poměr­ně zají­ma­vým sním­kem. Není totiž ani zda­le­ka tak skvě­le nato­če­ným nebo bez­chyb­ným, jako by si tahle lát­ka zaslou­ži­la, mís­ty navíc půso­bí doce­la dost otrav­ně a nata­ho­va­ně, přes­to vám cel­kem sluš­ně roz­drá­sá ner­vy nato­lik, že tyhle nedo­stat­ky nebu­de­te moc v koneč­ném důsled­ku řešit. Zvládá totiž v tak tro­chu laci­ném pro­stře­dí (tvůr­ci pomýš­le­li na tro­chu víc, než ve sku­teč­nos­ti měli) roze­hrát poměr­ně atmos­fe­ric­kou hru na koč­ku a na myš, kte­rá co do atmo­sfé­ry a napě­tí str­čí žánro­vou kon­ku­ren­ci s kli­dem do kapsy.   
  

Jistě, Daniel Espinosa se sice mož­ná v někte­rých momen­tech fil­mu prá­vě u této kon­ku­ren­ce inspi­ro­val mož­ná až pří­liš, přes­to zvlá­dá odů­vod­nit šan­ci pro rela­tiv­ně prů­měr­ně sci-fi béč­ko díky zmí­ně­né atmo­sfé­ře a napě­tí, kte­ré dáv­ku­je v koň­ských dáv­kách. Slušný je sní­mek i po strán­ce herec­ké, byť někte­ré momen­ty zavá­ní pře­hna­ným kon­struk­tem ze stra­ny scé­náris­tů a nedá­va­jí pří­liš smy­sl v rám­ci cel­ko­vé kon­cep­ce fil­mu. 
Irský kame­ra­man Seamus McGarvey se loni před­ve­dl hned dva­krát ve sním­cích ZúčtováníNoční zví­řa­ta, ten­to­krát se však mož­ná až pří­liš sna­ží při­blí­žit iko­nic­ké prá­ci Emmanuela LubezkihoGravitaci. To sice ve vět­ši­ně pří­pa­dů ale­spoň v rám­ci béč­ko­vých vod fun­gu­je, přes­to to mís­ty půso­bí nesku­teč­ně nuce­ně a neo­ri­gi­nál­ně, což je při tako­vém­to mate­ri­á­lu cel­kem ško­da. V koneč­ném důsled­ku blí­že fil­mům jako Europa Report nebo Apollo 18. Osloví také hudeb­ní dopro­vod Jona Ekstranda, kte­rý k fil­mu ser­ví­ru­je vydat­ný hudeb­ní dopro­vod, kte­rý na jed­né stra­ně zvlá­dá s pře­hle­dem vytvo­řit hut­nou kuli­su děsi­vým momen­tům a na stra­ně dru­hé zvlá­dá vel­ko­le­pý­mi momen­ty pod­trh­nout důle­ži­té momen­ty fil­mu, jakým je i napří­klad samot­né závě­reč­né rozuz­le­ní.   
Pokud tedy máte rádi sci-fi žánro­vé podí­va­né a uží­vá­te si napě­tí, kte­ré vás drží na kra­ji vaší sedač­ky, pak je Život ide­ál­ní vol­nou pro návště­vu kina ten­to týden. Snímek sice má své výraz­né nedo­stat­ky a mís­ty půso­bí mož­ná až pří­liš nuce­ně, stro­je­ně nebo nata­ho­va­ně, díky prvotříd­ní atmo­sfé­ře a napě­tí, kte­ré doká­že sní­mek vyvo­lat, tyhle nedo­stat­ky s ledo­vým kli­dem odsu­ne­te na ved­lej­ší kolej. Napínavé, mís­ty nepří­jem­ně mra­zi­vé a kolem a kolem sluš­ně nato­če­né vesmír­né běč­ko. Nic víc nic míň.  
V rám­ci béč­ko­vých kulis zvlá­dá Daniela Espinosa před­vést poměr­ně sluš­né a atmos­fe­ric­ké sci­f­ko, kte­ré byť není ori­gi­nál­ní nebo bez­chyb­né, má atmo­sfé­ru a doká­že napnout divá­ka hned v něko­li­ka momen­tech nato­lik, že jeho vnitř­ní nedo­stat­ky úpl­ně neře­ší. Pokud tedy sním­ky o šmejdu z vesmí­ru jsou vaší par­ke­tou, smě­le do toho. 
40% Vetřelec
35% Mezinárodní vesmír­ná sta­ni­ce
25% Život za hra­ni­ce­mi Země

Život
(Life)
Horor / Sci-Fi / Thriller
USA, 2017, 104 min

Režie: Daniel Espinosa
Scénář: Rhett Reese, Paul Wernick
Kamera: Seamus McGarvey
Hudba: Jon Ekstrand
Hrají: Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds, Hirojuki Sanada, Ariyon Bakare, Olga Dychovičnaja, Alexandre Nguyen, Naoko Mori
Producenti: Bonnie Curtis, David Ellison, Julie Lynn, Dana Goldberg
Střih: Mary Jo Markey, Frances Parker
Scénografie: Nigel Phelps
Kostýmy: Jenny Beavan

Nevhodný mlá­de­ži do 15 let
Česko V kinech od: 23.03.2017 Falcon
Slovensko V kinech od: 23.03.2017 Itafilm
USA V kinech od: 24.03.2017 Columbia Pictures US


http://www.csfd.cz/film/430060-zivot/
http://www.imdb.com/title/tt5442430/

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře

Student dvouoborového studia Anglická filologie / Filmová věda, dlouholetý fanoušek filmu, hudby a televize. Více o mně na profilu na CSFD.cz : http://www.csfd.cz/uzivatel/135140-sanchezcz/

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,53212 s | počet dotazů: 259 | paměť: 71710 KB. | 20.06.2024 - 15:20:08