Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Kryštof

Kryštof

Kryštof
Kryštof
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (1 hlasů, průměr: 5,00 z 5)
Loading...

Kryštof mezi mni­chy uprchl nejen pro víru k Bohu, ale i před kon­flik­ty s otcem a poli­tic­ký­mi pomě­ry po úno­ro­vém puči. Vedle mniš­ské­ho živo­ta je také jed­ním z posled­ních člán­ků řetě­zu, kte­rý pře­vá­dí pro­ná­sle­do­va­né komu­nis­tic­kým reži­mem přes hra­ni­ce do Německa. Při jed­nom z noč­ních návra­tů z hra­ni­ce je svěd­kem bru­tál­ní­ho zása­hu poli­cej­ních slo­žek pro­ti sku­pin­ce stu­den­tů a téže noci je zlik­vi­do­vá­no i spo­le­čen­ství mni­chů, s nímž žije. Místo, do něhož vklá­dal své nadě­je i víru, je zni­če­né. Kryštofův zou­fa­lý útěk od hra­nic je mís­to­pi­sem teh­dej­ší­ho Československa, útě­kem roz­vrá­ce­nou „odsu­nu­tou“ kra­ji­nou i mar­ným hle­dá­ním inter­no­va­ných brat­ří. V situ­a­ci bez­rad­né­ho štvan­ce se mu dosta­ne pomo­ci ve stat­ku Johany na okra­ji pošu­mav­ské ves­ni­ce. Její rodi­na odmít­la kolek­ti­vi­za­ci – otec spáchal sebe­vraž­du, bra­tr byl poslán do dolů. Johana ukry­je Kryštofa ve sto­do­le, ale ve chví­li, kdy oba vní­ma­jí nadě­ji a vzá­jem­nou blíz­kost, jsou svěd­ky bru­tál­ní­ho zabrá­ní její­ho hos­po­dář­ství. Mají posled­ní šan­ci, že pře­jdou přes ješ­tě nezadrá­to­va­nou hra­ni­ci…

Zdeněk Jiráský obdr­žel deká­du nazpá­tek Českého lva za nej­lep­ší režii za sní­mek Poupata. Po sním­ku V Tichu a tele­viz­ním fil­mu Bůh s námi - od defe­nestra­ce k Bílé hoře se jeho dal­ším celo­ve­čer­ním fil­mem poté stá­vá sní­mek Kryštof, jenž pojed­ná­vá o udá­los­tech Akce K. Proslulá nezá­kon­ná likvi­da­ce kláš­te­rů je dal­ší nemi­lou teč­kou na poza­dí Železné opo­ny, kte­rá by jis­tě moh­la slou­žit k sil­né­mu sním­ku.  Nikdy není dost při­po­mí­nat si nemi­lé udá­los­ti minu­los­ti a aspoň občas si říct, že dnes je ale­spoň v něčem líp. Z Kryštofa člo­věk ode­jde zasa­žen, ovšem pře­de­vším prá­vě díky fak­tu, že jde o zpra­co­vá­ní sku­teč­ných tra­gic­kých udá­los­tí. Film sám o sobě by chtěl jis­tě divá­ka zasáh­nout na pra­vém mís­tě, tak snad­né to ovšem není.

Kryštof měl roz­hod­ně poten­ci­ál být nesku­teč­ně sil­ným zážit­kem. Jenomže celou dobu tak tro­chu klou­že po povrchu. K posta­vám se těž­ko hle­dá vztah, pro­to­že se o nich člo­věk dozví pra­má­lo v pou­hých názna­cích. Například se v prů­bě­hu útě­ku hlav­ní hrdi­na setká­vá se svým otcem. Je nazna­če­no, že se nero­ze­šli v dob­rém a je také nazna­če­no proč. Jenomže tohle setká­ní po del­ší době nako­nec nikam neve­de. Stejně jako v pod­sta­tě celé puto­vá­ní dvou hlav­ních hrdi­nů při sna­ze zmi­zet přes hra­ni­ce. Dva hrdi­no­vé pot­ka­jí spous­ty postav, ze setká­ní ovšem nic nikam neve­de.

Kryštof
Photo © ALEF FILM & MEDIA, Fulfilm / Zuzana Ricotti, 2019

Obstojně se pra­cu­je s atmo­sfé­rou. Uvědomělý člo­věk si jas­ně uvě­do­mí, co Kryštofa a Cyrila čeká, z pro­hlíd­ky dokla­dů ve vla­ku tak sluš­ně mra­zí. Je jen ško­da, že Kryštof nemá jas­ně danou atmo­sfé­ru, spous­ta scén sku­teč­ně nikam neve­de a v souč­tu celé puto­vá­ní půso­bí straš­ně zma­teč­ně. V nedáv­ném Nabarveném ptá­če­ti též hlav­ní hrdi­na navště­vo­val růz­né zastáv­ky a potká­val zde různá indi­vi­dua, vět­ši­nou ovšem z oněch kapi­to­lek šlo ovšem něco vypích­nout, setká­vá­ní s růz­ný­mi posta­va­mi mělo něja­ký smy­sl. V Kryštofovi nic tako­vé­ho není.

Film se del­ší dobu odklá­dal kvů­li nedo­stat­ku finan­cí. Nakonec na jeho rea­li­za­ci došlo, ve fil­mu je ovšem čás­teč­ně poznat, že těch peněz pořád neby­lo dost. To ovšem nezna­me­ná, že by dobo­vá výpra­va či kos­týmy byli špat­né. I na kame­ru uměl­ce MCC se kou­ká hez­ky, výjim­kou je snad akč­ní scé­na na hra­ni­cích, kte­rá je nato­če­na tak roz­tě­ka­ně, že v ní prak­tic­ky nic není vidět. Tvůrčí záměr? Dost prav­dě­po­dob­né, přes­to ovšem zamr­zí, že se z toho­to zásad­ní­ho momen­tu ve fil­mu nedo­ká­za­lo vytáh­nout více. Na moment na hra­ni­cích poté nava­zu­je jeden stě­žej­ní moment, kte­rý čás­teč­ně otře­se morál­ním kom­pa­sem hlav­ní­ho hrdi­ny i přes­to, že daný čin není jeho chy­ba.

Kryštof
Photo © ALEF FILM & MEDIA, Fulfilm / Zuzana Ricotti, 2019

V tom­to ohle­du se vysky­tu­je jeden stě­žej­ní pro­blém. Postavu Kryštofa jde těž­ko defi­no­vat. Což nezna­me­ná, že by Mikuláš Bukovjan ve své roli nebyl v rám­ci mož­nos­tí solid­ní. Jde spí­še o to, že se ze začát­ku Kryštof vykres­lu­je jako pros­ťá­ček, kte­rý by si na mís­tě mohl podat ruku s tako­vým Forrestem Gumpem. Postupem času se ovšem Kryštof začí­ná vykres­lo­vat tak tro­chu jinak, pře­ska­ku­je tak mezi oním pros­ťáčkem a dosta­teč­ně uvě­do­mě­lým chlap­cem. Dostatečnou opo­rou je mu ale­spoň posta­va Cyrila v podá­ní Davida Uzsáka. Mezi těmi­to dvě­ma hlav­ní­mi hrdi­ny je snad­né vykres­lit jas­né para­le­ly, kte­ré z nich děla­jí dvo­ji­ci, kte­rá se dopl­ňu­je. Bukovjan i Uzsák jsou sami o sobě fajn, scé­nář jim ovšem moc nepo­má­há.

Film by chtěl stě­žej­ně vyprá­vět o Akci K, násled­cích a pře­de­vším o těž­ké době. V něko­li­ka momen­tech se ovšem film od toho­to odvra­cí a pokou­ší se sku­teč­ně vydat tro­chu jiným smě­rem, čímž při­chá­zí o to stě­žej­ní. Ve vykres­lo­vá­ní jed­not­li­vých postav je poté poznat, že jsou ty posta­vy vlast­ně tak tro­chu čer­no­bí­lé. Jiráský doká­že v prv­ní polo­vi­ně zaujmout, po scé­ně v kině to ovšem celé defi­ni­tiv­ně půso­bí uspě­cha­ně a a v souč­tu bez žád­né dohry. A nepří­liš pove­de­né post­syn­chro­ny a fakt, že je někdy posta­vám těž­ké rozu­mět tomu též dva­krát nepro­spí­vá.

Kryštof
Photo © ALEF FILM & MEDIA, Fulfilm / Zuzana Ricotti, 2019

Film o těž­kých časech za dob želez­né opo­ny vznik­lo dost, spous­ty z nich má při­tom vět­ší tah na bran­ku než Kryštof. Určitě to mělo poten­ci­ál a v souč­tu to má dost klad­ných aspek­tů, ve finá­le si ovšem v mno­ha momen­tech sám podrá­ží nohy. Je to obrov­ská ško­da, pro­to­že se na Kryštofa nedá vylo­že­ně nadá­vat.......

Verdikt: 50 %


Photo © ALEF FILM & MEDIA, Fulfilm / Zuzana Ricotti, 2019


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce.25. ledna 2021 Božena - Seriál o nejslavnější české spisovatelce. Sedmnáctiletá Barbora (Anna Kameníková) je odbojná, dychtivá a svobodomyslná dívka. Raději čte, než peče. Navíc přitahuje zájem mužů. Rodiče už ji nezvládají, a tak se hledá ženich, který […] Posted in TV Recenze
  • Božena útočí na city14. ledna 2021 Božena útočí na city Čtyři lednové nedělní večery programu České televize patří minisérii „Božena“. Příběh inspirovaný životem spisovatelky národního obrození Boženy Němcové vzbuzuje emoce stejně, jako se to […] Posted in TV Recenze
  • Vražedná pomoc a ztráta lidské hrdosti: Film "Učitelka" odhaluje temnou stránku vzájemného zvýhodňování27. června 2023 Vražedná pomoc a ztráta lidské hrdosti: Film "Učitelka" odhaluje temnou stránku vzájemného zvýhodňování Co je na tom špatného, když si lidé pomáhají? Obhajuje své vlezlé chování kadeřnice Bártová, u které se učitelka Drazdechová nechává doma česat. Za nový účes nechce zaplatit penězi, ale […] Posted in Retro filmové recenze
  • Lidice25. května 2022 Lidice Obtížně se mi hledá téma, které by bylo méně vděčné pro filmové zpracování, než je téma Lidic, vesnice, která se stala symbolem nacistického teroru. Ne snad proto, že by nebylo možné na […] Posted in Filmová klasika
  • Muž se zaječíma ušima12. srpna 2021 Muž se zaječíma ušima Muž se zaječíma ušima je komedie o spisovateli, který jednoho dne získá nečekaný dar. Podobně jako alterego z jeho povídky slyší nejen to, co lidé říkají, ale i to, o čem přemýšlejí. […] Posted in Speciály
  • Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50%26. července 2021 Prvok, Šampón, Tečka a Karel – Recenze – 50% Český komediálně-dramatický film Prvok, Šampón, Tečka a Karel napsal a natočil spisovatel, scenárista a divadelní a filmový režisér Patrik Hartl (Taková normální rodinka) jako adaptaci své […] Posted in Filmové recenze
  • Zrádci vnesli na obrazovku svět zasažený drogami3. dubna 2020 Zrádci vnesli na obrazovku svět zasažený drogami Když v prvním díle televizního krimiseriálu Zrádci představuje hlavní hrdina David svoje výhodné obchody s drogami a svůj pohled na způsob života, je jisté, že s tímto chlápkem se musí […] Posted in TV Recenze
  • Vlastníci12. prosince 2019 Vlastníci O FILMU Komedie pro ty, kdo to nezažili. Drama pro ty, kdo tím žijí. Mnozí majitelé bytů to asi znají z vlastní zkušenosti. Hrdinové filmu Vlastníci jsou totiž jedněmi z nich, […] Posted in Speciály
  • Uzly a pomeranče11. července 2019 Uzly a pomeranče Třídílný záznam z novinářské konference, která proběhla ve středu 26. června 2019 od 14:00. https://youtu.be/GMQ3OfNnPhM https://youtu.be/VimkNqRBFZQ https://youtu.be/e5gNrO82-cA Posted in Videa
  • Uzly a pomeranče - Spisovatelka Iva Procházková připravila pro svého manžela (Ivan Pokorný) scénář11. července 2019 Uzly a pomeranče - Spisovatelka Iva Procházková připravila pro svého manžela (Ivan Pokorný) scénář V půvabném podhůří Lužických hor žije Darek (Tomáš Dalecký) se svým otcem a mladší sestrou. Po smrti matky se stává pro své nejbližší velkou oporou a musí upřednostnit povinnosti před […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37941 s | počet dotazů: 273 | paměť: 69687 KB. | 06.12.2023 - 14:57:23