Kritiky.cz > Filmy > Retro filmové recenze > Protektor - nejlepší film od režiséra filmu Prezident Blaník

Protektor - nejlepší film od režiséra filmu Prezident Blaník

Protektor
Protektor
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Od fil­mu Protektor jsem si toho zpr­vu mno­ho nesli­bo­val. Prostě asi jen něja­ký dal­ší sní­mek ve sty­lu „musí­me si pomá­hat“ s proflák­nu­tý­mi tvá­ře­mi ste­ril­ní­ho čes­ké­ho fil­mu nové­ho tisí­ci­le­tí. Ale ouha. Ono je to vše zce­la jinak.Dobrá, něko­lik „proflá­k­lých“ tvá­ří tu je - pokud za ně tedy pova­žu­je­te např. Sandru Novákovou, či Jana Budaře (ti ale mají jen malé rolič­ky), vůbec to ale neva­dí. V hlav­ních rolích totiž exce­lu­jí Jana Plodková (v roli Heleny) a Marek Daniel (v roli její­ho man­že­la Emila), a to nato­lik dob­ře, že na ostat­ní posta­vy mís­ty až zapo­me­ne­te.

Něco k pří­bě­hu. Nacházíme se v roce 1938 (děj fil­mu zahr­nu­je roky 1938 - 1942), krát­ce po pod­pi­su nechval­ně zná­mé doho­dy v Mnichově. Československé pohra­ni­čí je odstou­pe­no Německu, Polsku a Maďarsku. Ambiciozní redek­tar Českého roz­hla­su Emil Vrbata tro­chu žár­lí na svo­ji mla­dou a půvab­nou man­žel­ku Helenku, kte­rá odstar­to­va­la poměr­ně úspěš­nou kari­é­ru u prvo­re­pub­li­ko­vé­ho fil­mu. Jenže její kari­é­ra moc dlou­há nebu­de, prv­ní repub­li­ka se chý­lí ke své­mu kon­ci spo­lu s Helenou. Helena je totiž židov­ka. Role se obrá­tí a náh­le se tím důle­ži­těj­ším a slav­něj­ším stá­vá prá­vě Emil. Helena byla po celou dobu své slá­vy své­mu man­že­lo­vi věr­ná, i když ve spo­leč­nos­ti šara­mant­ních her­ců to asi neby­lo leh­ké. Dokáže to ale i Emil? Emil si totiž hez­ky budu­je svo­ji kari­é­ru u roz­hla­su. Nepohodlní redak­to­ři opouš­tě­jí svá mís­ta a na jejich pozi­ce se dostá­vá „nová krev“. Kde je však hra­ni­ce mezi tím být loa­jál­ní k Říši a tím uchrá­nit svo­ji židov­skou man­žel­ku a kola­bo­ra­cí? A co vše se dá zra­dit pro lás­ku? To jsou otáz­ky, kte­ré film kla­de - a na jejichž odpo­věď si bude­te muset počkat do samot­né­ho závě­ru sním­ku.

Dost bylo pří­bě­hu. Měl bych tu rov­něž pochvá­lit skvě­lu sty­li­zač­ní prá­ci reži­sé­ra Marka Najbrta, kte­rý se nebál toto poměr­ně váž­né téma zpra­co­vat vel­mi netra­dič­ně. Ta netra­dič­nost se vyzna­ču­je jed­nak zají­ma­vou bar­vou sním­ku (vše je tako­vé tro­chu šedi­vé), míst­ry zkrat­ko­vi­tým způ­so­bev vyprá­vě­ní a také úžas­nou hud­bou (sku­pi­na Midi Lidi), kte­rou bys­te si za nor­mál­ní okol­nos­tí u fil­mu z pro­tek­to­rát­ní doby doká­za­li před­sta­vit asi jen stě­ží.

Shrnuto a pod­tr­že­no - Protektor je jed­ním z nej­lep­ších čes­kých fil­mů posled­ních dese­ti let. Jedná se však čis­tě o můj sub­jek­tiv­ní názor. Peníze do něj vlo­že­né (16 mili­o­nů) roz­hod­ně nepři­šly vni­več.
P. S. Těch scén, kdy se jez­dí s fimo­vým poza­dím na bicyklu se stá­le nemo­hu naba­žit.


Podívejte se na hodnocení Protektor na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,64206 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71687 KB. | 18.06.2024 - 01:52:09