Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Bratři – Mašíni míří na Západ

Bratři – Mašíni míří na Západ

Photo © Zuzana Panská / Cinemart
Photo © Zuzana Panská / Cinemart
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Příběh brat­ří Mašínů, kte­ří v 50. letech utek­li z Československa přes Východní Německo do západ­ní­ho Berlína a násled­ně do USA snad není tře­ba před­sta­vo­vat. Tohle téma totiž dělí čes­ký národ už hezkou řád­ku let. A hod­ně se pro­mí­tá také do hod­no­ce­ní a recen­zí, kte­ré jsem četl. Zase jed­nou skvě­lá pří­le­ži­tost, abychom si při­po­mně­li, že film není učeb­ni­ce děje­pi­su. Filmfanatic pro­to nebu­de hod­no­tit his­to­ric­ké kono­ta­ce, ale prá­vě film samot­ný.

Bratři jsou po tech­nic­ké i řeme­sl­né strán­ce skvě­le zvlád­nu­tou podí­va­nou. Akční scé­ny fun­gu­jí snad popr­vé v čes­kém fil­mu oprav­du půso­bi­vě a stej­ně tak i sty­li­za­ce do 50. let. Tady oprav­du není co vytknout. Ale sta­čí to k tomu, aby byli Bratři oprav­du skvě­lým fil­mem?

Osobně mě nej­víc mrzí to, že tvůr­ci se neod­vá­ži­li nato­čit dílo, kte­ré by zau­ja­lo sil­něj­ší postoj. Bratři Mašínové jsou totiž ve fil­mu poměr­ně plo­ché posta­vy, i když to roz­hod­ně nezna­me­ná, že by nemě­li vaše sym­pa­tie. Jak jsem zmí­nil na začát­ku. Film není učeb­ni­ce děje­pi­su, tak­že já bych se roz­hod­ně nebrá­nil vět­ší glo­ri­fi­ka­ci hlav­ních hrdi­nů a pato­su. Pro vyzně­ní fil­mu by to bylo jedi­ně dob­ře. Takto totiž dostá­vá­me pou­ze stro­hý sou­hrn udá­los­tí.

SILNÁ GENERACE
Další sil­nou strán­kou fil­mu je herec­ké obsa­ze­ní. Všechny cha­rak­te­ry jsou skvě­le zahra­né a pod­le mě nám dorost­la gene­ra­ce, od kte­ré se může­me těšit na vel­ké věci. Trochu pro­blém jsem však měl se sto­pá­ží. Myslím, že tem­pu by pomoh­lo zkrá­ce­ní a nahuš­tě­ní udá­los­tí s vět­ším důra­zem na závě­reč­né akč­ní sek­ven­ce. Škoda, že když už tvůr­ci nechtě­li nato­čit filo­zo­fu­jí­cí podí­va­nou, nevy­kro­či­li napl­no ani do žán­ru sur­vi­val thrille­ru.

Ve výsled­ku jsou tedy Bratři nad­prů­měr­ným fil­mem, kte­rý však nevy­u­ží­vá sil­né před­lo­hy napl­no. Ani k nasto­lo­vá­ní otá­zek, ani jako pod­kla­du pro hut­nou žánro­vou podí­va­nou. Filmfanatic tedy tro­chu litu­je pro­mar­ně­né šan­ce. Je totiž cítit, že tvůr­čí tým by doká­zal vypro­du­ko­vat skvě­lý film v obou mož­ných polo­hách.


Podívejte se na hodnocení Bratři na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 5,00557 s | počet dotazů: 268 | paměť: 71971 KB. | 22.07.2024 - 16:43:14