Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Bastard – dánský levoboček poráží Jana Žižku

Bastard – dánský levoboček poráží Jana Žižku

Photo © Nordisk Film Distribution
Photo © Nordisk Film Distribution
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

O tom, že dán­ská kine­ma­to­gra­fie je TOP, ví Filmfanatic už sko­ro deká­du. Ne všech­ny tam­ní kous­ky jsem sice sti­hl zre­cen­zo­vat, ale u Bastarda nehod­lám udě­lat tu chy­bu, že vám ho zata­jím. On by na vás stej­ně brzy vysko­čil, pro­to­že tohle je tako­vý majstrštyk, že o něm beze­spo­ru usly­ší­te.

V roce 1755 se nema­jet­ný kapi­tán Ludvig Kahlen (Mads Mikkelsen) vra­cí ze své služ­by u němec­ké armá­dy a má plán, jak si zajis­tit šlech­tic­ký titul i roz­sáh­lá úze­mí na nehos­tin­ných dán­ských vře­so­viš­tích. Hodlá tam ve jmé­nu krá­le vybu­do­vat kolo­nii, což se niko­mu před ním nepo­ved­lo. Komplikace však na sebe nene­cha­jí dlou­ho čekat.

Bastarda vám budou všu­de pod­bí­zet, coby dán­ské Statečné srd­ce, ale touhle laci­nou návnadou by jen kla­ma­li vaše oče­ká­vá­ní. Ve fil­mu totiž nedo­jde na vel­ké bitev­ní scé­ny, ve hře nebu­de půl krá­lov­ství a už vůbec ne prin­cez­na. Tohle bude dale­ko drs­něj­ší a syro­věj­ší podí­va­ná, kte­rá je pře­de­vším o život­ních roz­hod­nu­tích a jejich ceně.

ZA MÁLO PENĚZ SPOUSTA MUZIKY
Historické dra­ma, kte­ré stá­lo zhru­ba tře­ti­nu toho, co “náš” Jan Žižka. Patřím k fanouškům Petra Jákla, jsem moc rád, že se do lát­ky o našem voje­vůd­ci pus­til, ale po skon­če­ní Bastarda jsem se nedo­ká­zal ubrá­nit srov­ná­ní. I když z výše popsa­né­ho je jas­né, že oba fil­my jsou tro­chu něco jiné­ho, Dánové ty pro­střed­ky doká­za­li vyu­žít jed­no­znač­ně efek­tiv­ně­ji. Jejich film má sil­něj­ší vyzně­ní i dopad. A jak vid­no, jde to i bez vel­kých (a vlast­ně jakých­ko­li) bitev­ních scén.

Bastard sto­jí na herec­kém mini­ma­lis­mu Madse Mikkelsena a skvě­lém scé­ná­ři, kte­rý při­ná­ší pnu­tí v ty správ­né chví­le a gra­du­je tak, aby divá­ko­vi nabí­dl dosta­teč­nou katar­zi. Opravdu bri­lant­ní fil­ma­ři­na! Není se však čemu divit, pro­to­že na reži­sér­ské ses­li seděl ostří­le­ný Nikolaj Arcel.

Dánská vře­so­viš­tě bys­te tedy roz­hod­ně nemě­li minout. Odehrává se na nich jeden z nej­lep­ších fil­mů roku, o kte­rém se doza­jis­ta pove­dou vzru­še­né deba­ty. U těch fil­mo­vě méně zna­lých v sou­vis­los­ti se Statečným srd­cem, u vás tře­ba v sou­vis­los­ti s Janem Žižkou. Vyberte si svou stra­nu Síly.


Podívejte se na hodnocení Bastard na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,29757 s | počet dotazů: 264 | paměť: 71541 KB. | 22.06.2024 - 18:56:24