Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Bod obnovy – české sci-fi světové úrovně?

Bod obnovy – české sci-fi světové úrovně?

Photo © Bioscop
Photo © Bioscop
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Filmfanatic s nad­še­ním vítá kaž­dý čes­ký pokus o žánro­vou podí­va­nou, kte­rá naru­šu­je tra­dič­ní nabíd­ku tuzem­ských fil­mů, kte­rou v drti­vé vět­ši­ně tvo­ří při­hlouplé kome­die o oby­čej­ných živo­tech oby­čej­ných lidí. Proto jsem se na sci-fi Bod obno­vy dost těšil a při­zná­vám: byl jsem při­pra­ven odpus­tit mu i něja­ký ten nedo­sta­tek. Bylo to potře­ba?

SMRT S.R.O.
Píše se rok 2041 a lid­stvo už zná způ­sob, jak obelstít smrt. Stačí si jed­nou za 48 hodin zazá­lo­ho­vat mysl a v pří­pa­dě nepři­ro­ze­né smr­ti vás spo­leč­nost Bod obno­vy oži­ví. Jak už to s nový­mi tech­no­lo­gi­e­mi bývá, i tato má své odpůr­ce, tak­že před pri­va­ti­za­cí a dal­ším roz­vo­jem fir­my musí vede­ní čelit nejen dohle­du úřa­dů, ale také tero­ris­tic­ké sku­pi­ně Řeka živo­ta. Vše navíc zkom­pli­ku­je dvoj­ná­sob­ná vraž­da, kte­rá poru­ši­la pra­vi­dla pro obno­vu a jejíž vyšet­řo­vá­ní dostá­vá na sta­ros­ti agent­ka Em. I ona sama však čelí podob­né ztrá­tě ze své minu­los­ti.

Co se vizu­á­lu týče, tak Bod obno­vy se smě­le může měřit s malý­mi sci-fi svě­to­vé úrov­ně. Město budouc­nos­ti upro­střed Evropy roku 2041 skvě­le pro­dá­vá praž­ská pano­ra­ma­ta dopl­ně­ná o futu­ris­tic­ké budo­vy. Technologie i dal­ší detai­ly rov­něž fun­gu­jí na jed­nič­ku, a i když je vidět inspi­ra­ce Blade Runnerem nebo Minority Report, nepů­so­bí to trap­ně.

KRIMINÁLKA BUDOUCNOST
Bod obno­vy je však v jádru detek­tiv­ní podí­va­nou, tak­že sci-fi kuli­sy můžou fil­mu při­dat na atrak­ti­vi­tě, ale stě­žej­ním bodem je pří­běh. A ten vůbec není špat­ný. Opět je vidět, že tvůr­ci se inspi­ro­va­li u áčko­vých titu­lů z minu­los­ti, ale z mého pohle­du se jim dob­ře poda­ři­lo povznést jejich poin­tu na vyš­ší úro­veň. Zápletka není pře­kom­bi­no­va­ná a tvůr­cům se daří odha­lit ji divá­ko­vi zce­la sro­zu­mi­tel­ně, niko­li však polo­pa­tic­ky. Jediné co bych tro­chu vytknul jsou dia­lo­gy. Občas jsou až pří­liš stro­je­né a takří­ka­jíc šus­tí papí­rem. Nicméně herec­ký ansám­bl si s nimi doká­zal pora­dit.

Čeští tvůr­ci tedy doká­za­li nato­čit sci-fi svě­to­vé úrov­ně a Filmfanatic oro­du­je za to, abys­te na něj vyra­zi­li do kina. Jedině tak se totiž může­me těšit na podob­ně odváž­né a podob­ně dob­ré čes­ké ori­gi­nál­ní fil­my. V hod­no­ce­ní jsem nemu­sel mhou­řit oči, což výsled­né­mu ver­dik­tu při­dá­vá na váze.


Podívejte se na hodnocení Bod obnovy na Kinoboxu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,37301 s | počet dotazů: 267 | paměť: 71928 KB. | 20.07.2024 - 14:04:43