Kritiky.cz > Filmy > Zajímavosti > Buck Henry prozrazuje pikantnosti z natáčení Absolventa: Nečekané zvraty a křik na herce v závěrečné scéně

Buck Henry prozrazuje pikantnosti z natáčení Absolventa: Nečekané zvraty a křik na herce v závěrečné scéně

Photo © United Artists
Photo © United Artists
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Buck Henry v roz­ho­vo­ru pro TCM „Word of Mouth“ o pro­ce­su obsa­zo­vá­ní Elaine Robinsonové do fil­mu Absolvent (1967): „Nějaký chlá­pek při­ve­dl Katharine Rossovou a hned nám všem zača­lo rych­le tlouct srd­ce. A mys­lím, že si mys­le­li tak nějak totéž co já: neza­jí­ma­lo mě, jest­li umí hrát. Chtěl jsem se jen hodi­nu a půl dívat na ten obli­čej a vla­sy. A tak to bylo.“

Tehdy divá­ci netu­ši­li, že Rossové je 27 let (krát­ce po pre­mi­é­ře fil­mu jí bylo 28) - je tedy o pou­hých osm let mlad­ší než její mat­ka na plát­ně Anne Bancroftová.
Dustin Hoffman se cítil pro roli Benjamina nevhod­ný a trá­pi­lo ho, že jeho kame­ro­vé zkouš­ky nedo­padly dob­ře. V pochyb­né sna­ze sní­žit napě­tí poplá­cal a ští­pl Rosse do zad­ku. To ji rozzlo­bi­lo a ona mu za to sly­ši­tel­ně vyna­da­la. Když odchá­zel s myš­len­kou, že roli nedo­stal, jeho trap­nost byla přes­ně to, co Nichols pro Benjamina Braddocka potře­bo­val.

Na začát­ku scé­ny, kdy Elaine krá­čí v zoo­lo­gic­ké zahra­dě smě­rem ke kame­ře a poz­dě­ji ji zachy­tí Benjamin, je Ross uká­zán, jak se odvra­cí od kolemjdou­cí­ho muže, kte­rý se ji pokou­šel sba­lit, aniž by věděl, že jsou před kame­rou pro film.

Spoilery

V romá­nu Ben pře­ru­ší svat­bu ješ­tě před­tím, než Elaine řek­ne „ano“. Scénárista Buck Henry navr­hl, že by tato scé­na byla ješ­tě více šoku­jí­cí, kdy­by Ben při­šel až poté, co se Elaine už vda­la. Nichols byl tím­to návrhem nej­pr­ve šoko­ván, ale poz­dě­ji se pro ten­to nápad zahřál. Henry se však v té době zasty­děl a chtěl se při­klo­nit k závě­ru popsa­né­mu v romá­nu, ale Nichols to odmí­tl a ujis­til Henryho, že jeho prv­ní instinkt byl správ­ný.

Nichols tvr­dil, že závě­reč­né „vystříz­li­vě­ní“, kte­ré Benjamin a Elaine pro­ží­va­jí na kon­ci fil­mu, bylo způ­so­be­no tím, že na ně prá­vě kři­čel, aby se ve scé­ně smá­li. Herec a hereč­ka byli tak vydě­še­ní, že po smí­chu pře­sta­li a vypa­da­li vidi­tel­ně ner­vóz­ně. Nicholsovi se scé­na nato­lik líbi­la, že se roz­ho­dl nechat ji natá­čet kame­ra­mi a vystřih­nout ji do finál­ní podo­by fil­mu. (IMDb)

Všechno nej­lep­ší k naro­ze­ni­nám, Katherine Ross!


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,51206 s | počet dotazů: 242 | paměť: 71696 KB. | 24.06.2024 - 04:57:11