Kritiky.cz > Filmy > Filmové premiéry > LUPIČI PANÍ DOMÁCÍ

LUPIČI PANÍ DOMÁCÍ

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

OBSAH

 

Šarlatánský pro­fe­sor Goldthwait Higginson Dorr (Tom Hanks) dal dohro­ma­dy sku­pi­nu „exper­tů”, se kte­rý­mi se chys­tá pro­vést lou­pež sto­le­tí. Tým: Odborníci na výbuš­ni­ny, kopá­ní tune­lů, hru­bou sílu a špi­o­náž. Základna: Sklep nic netu­ší­cí sta­ré dámy, paní Munson (Irma P. Hall). Lest: Pětice hle­dá mís­to, kde by moh­la nacvi­čo­vat chrá­mo­vou hud­bu. Problém: Velmi brzy se uká­že, že Dorrovi zlo­dě­jíč­ci nejsou dosta­teč­ně rozu­mo­vě nadá­ni, aby lou­pež doká­za­li usku­teč­nit. Mnohem vět­ší pro­blém: Všichni hrubě pod­ce­ni­li schop­nos­ti své domá­cí.

 

Když paní Munson odha­lí jejich zákeř­ný plán a vyhro­žu­je, že zavo­lá poli­cii, roz­hod­ne se zlo­či­nec­ké kvin­te­to, že se posta­ra­jí i o ni. Nakonec, jak těž­ké může být odstra­nit jed­nu star­ší dámu?

O FILMU

 

Původní film se nám moc líbil,” říká reži­sér Ethan Coen o sním­ku Pět lupi­čů a sta­rá dáma z roku 1955, jehož hlav­ní motiv si s bra­t­rem Joelem vybral jako před­lo­hu své­ho nové­ho fil­mu. „Je to vel­mi sil­ný námět, sto­jí na pev­ných zákla­dech. Vzali jsme z něj páteř pří­bě­hu a vše ostat­ní zce­la pře­pra­co­va­li. Charakterové rysy postav i pro­stře­dí se od ori­gi­ná­lu doce­la liší.

 

Jejich vkus je uni­kát­ní,” říká o scé­náris­tic­ké a řeži­sér­ské dvo­ji­ci Tom Hanks, kte­rý se zhos­til role orga­ni­zá­to­ra celé akce, pro­fe­so­ra Dorra. „Chytají se hod­ně div­ných nápa­dů, kte­ré jim při­pad­nou zábav­né. Ale vzhle­dem k tomu, že mají oba úžas­ný vypra­věč­ský talent, jejich pří­běh se nako­nec vyvi­ne v něco, co se zce­la liší od všech ostat­ních fil­mů, ale je to pro pub­li­kum stej­ně tak zábav­né jako pro ně samé.

 

Měli jsme štěs­tí, že se nám poda­ři­lo Toma Hankse pro roli zís­kat,” podo­tý­ká Joel Coen. „Přišlo nám, že Tom, se kte­rým jsme chtě­li již v minu­los­ti spo­lu­pra­co­vat, by v této roli mohl být vyni­ka­jí­cí. A sku­teč­nost, že v posled­ní době nena­to­čil žád­nou kome­dii, to čini­la ješ­tě zají­ma­věj­ší.

 

V začát­cích své kari­é­ry se Hanks věno­val pře­váž­ně kome­di­ál­ním rolím. V posled­ních letech se však pře­ori­en­to­val spí­še na váž­né fil­my jako Chyť mě, když to doká­žeš, Zachraňte vojí­na Ryana, Road to Perdition, Trosečník nebo Zelená míle.

 

Nejsem si tak zce­la jis­tý, jak jsme vědě­li, že zrov­na Tom bude pro roli tím pra­vým – Dorr se poměr­ně hod­ně liší od postav, kte­ré si v minu­los­ti zahrál,” říká Ethan Coen. „Ale postu­pem času se uká­za­lo, že jsme se nemý­li­li. Jeho kome­di­ál­ní timing je bez­chyb­ný. Tom je stej­ně legrač­ní jako v minu­los­ti.

 

Vyznění Hanksova kome­di­ál­ní­ho talen­tu napo­moh­la také kva­li­ta jeho role – „moc­né­ho” orga­ni­zá­to­ra lou­pe­že, kte­rá zkra­chu­je v oka­mži­ku, kdy se do plá­nu vlo­ží sta­rá paní, u níž si gan­gs­ter­ské kvin­te­to pro­na­jí­má pokoj. V původ­ní ver­zi fil­mu z roku 1955 ztvár­nil tuto roli Alec Guiness.

 

Dorr je moz­kem celé akce, pokud lze slo­vo mozek v sou­vis­los­ti s ním vůbec pou­žít,” smě­je se Joel. „Dá se říci, že ve své gan­gs­ter­ské sku­pi­ně zastá­vá roli toho chyt­ré­ho. Nicméně, všech­no je rela­tiv­ní.

 

Jeho sebe­dů­vě­ra a schop­nost být vždy o krok napřed před otáz­ka­mi jsou zce­la doko­na­lé. „Profesor Dorr je mis­tr logic­ké­ho uva­žo­vá­ní a je kdy­ko­liv při­pra­ven logi­ku ply­nu­le při­způ­so­bit situ­a­ci,” říká Hanks o výji­meč­ných schop­nos­tech své posta­vy, kte­rá doká­že z jak­ko­liv nepří­jem­né­ho oka­mži­ku sty­lo­vě vybrus­lit.

 

K usku­teč­ně­ní své­ho plá­nu Dorr shro­máž­dí vel­mi pes­trou sku­pi­nu kri­mi­nál­ních „exper­tů”. „Lidský mate­ri­ál, kte­rý dosta­ne k dis­po­zi­ci, je sku­teč­ně cha­bý,” říká na adre­su pove­de­né čtve­ři­ce Ethan.

 

Roli infor­má­to­ra Gawaina MacSama si zahrál Marlon Wayans. „Gawain se nechá zaměst­nat v kasi­nu, kte­ré chce Dorrova ban­da vylou­pit, aby omrk­nul situ­a­ci,” říká Ethan. „Má rád hipho­po­vou hud­bu a je ztě­les­ně­ním vše­ho, co paní Munson nesná­ší.

 

Gawain trpí kom­plexem méně­cen­nos­ti,” říká o své posta­vě Wayans. „V této akci hra­je roli infor­má­to­ra a je na to pat­řič­ně hrdý – dokud ovšem nezjis­tí, že být infor­má­to­rem zna­me­ná pra­co­vat v kasi­nu jako vrát­ný. Má spous­tu pro­blé­mů se svou osob­nos­tí a v jeho slov­ní­ku není pří­liš mno­ho vzlet­ných slov, pro­to je nahra­zu­je kle­ním. Snad nikdy jsem ve fil­mu tak nena­dá­val,” smě­je se Wayans. „Bože, při­pa­dám si jako Richard Pryor.

 

Hanksem v hlav­ní roli a Wayansem v úlo­ze jeho pra­vé ruky stál před reži­sé­ry neleh­ký úkol – obsa­dit roli Marvy Munson, kte­rá by se obě­ma „mis­trům zlo­či­nu” doká­za­la posta­vit.

 

Marva je už od pohle­du tro­chu drs­něj­ší než paní Wilberforce v podá­ní Katie Johnson,” líčí Joel roz­dí­ly mezi původ­ní a novou ver­zí fil­mu. „Postupem času ale zjis­tí­te, že je hod­ná.

 

Přestože paní Munson chví­le­mi půso­bí jako nevin­ná a lás­ky­pl­ná sta­rá paní, není to žád­ná padav­ka. „Je jako ská­la, do kte­ré všich­ni mar­ně buší čelem,” vysvět­lu­je Ethan. „Ví, co je správ­né, a nikdy se nene­chá zblb­nout do té míry, aby o sobě nebo o čem­ko­liv jiném zača­la pochy­bo­vat.

 

Irma P. Hall si po kon­kur­su byla téměř jis­tá, že roli nedo­sta­la. „Přečetla jsem jenom pár řádek a pak jsme si zača­li poví­dat,” vzpo­mí­ná hereč­ka. „Takže jsem si řek­la, že když ani nechtě­jí vidět, jak bych roli zvlád­la, můžu na to zapo­me­nout.

 

Popravdě řeče­no jsme Irmu oprav­du tro­chu dusi­li,” při­zná­vá Joel. „Na kon­kur­su při­šla na řadu jako prv­ní a byla sku­teč­ně vyni­ka­jí­cí. Řekli jsme si ale, že pře­ce nemů­že­me obsa­dit hned prv­ní­ho člo­vě­ka, kte­rý při­šel. Proto jsme absol­vo­va­li celý kon­kurs a mlu­vi­li se spous­tou here­ček. Irma však měla roli už od začát­ku, přes­to­že ona to nevě­dě­la a my jsme si to neu­vě­do­mo­va­li.

 

Přestože fil­ma­ři nemě­li nejmen­ší pochy­by o tom, že je Irma tou nej­lep­ší vol­bou, na jeden z aspek­tů její­ho reper­toá­ru neby­li tak zce­la při­pra­ve­ni. „Víte, řek­nu vám to takhle – Irma je vel­mi nada­ná hereč­ka, ale před­stí­ra­né fac­ky nepat­ří k nej­sil­něj­ším strán­kám její­ho talen­tu,” říká Joel.

 

Už jsme natá­če­li spous­tu fil­mo­vých facek a rva­ček, ale Irma se napřáh­la a vra­zi­la ji Marlonovi doo­prav­dy,” pokra­ču­je Joel. „K Marlonově cti je nut­no podotknout, že kro­mě něj exis­tu­je jen málo her­ců, kte­ré by to nevy­ved­lo z míry a kte­ří by v dru­hém zábě­ru doká­za­li neu­cuk­nout – i s vědo­mím, že mohou dostat zno­vu.

 

Ta nej­zá­bav­něj­ší část ale při­šla až po kon­ci natá­če­ní,” vzpo­mí­ná Joel. „Irma při­šla za Ethanem a pochlu­bi­la se mu, že kdy­si absol­vo­va­la kurs jevišt­ní­ho boje.

 

Při vcí­tě­ní do role hereč­ka vyu­ži­la také své dlou­ho­le­té peda­go­gic­ké zku­še­nos­ti. „Když jsem pra­co­va­la jako uči­tel­ka, uči­la jsem spous­tu nezbed­ných dětí. A stej­ný vztah jako k nim jsem měla i k pro­fe­so­ru Dorrovi a jeho přá­te­lům – je to pros­tě jen pár nezbed­ných děcek,” vysvět­lu­je hereč­ka.

 

Dorrův tým „exper­tů” se sklá­dá z lidí, kte­ří odpo­vě­dě­li na jeho inze­rát v novi­nách Memphis Scimitar. „Zajímalo by mě, z koli­ka adep­tů vybí­ral. Vůbec bych se nedi­vil, kdy­by měl jenom tyhle čty­ři,” uva­žu­je Hanks nad pra­cov­ní­mi postu­py své fil­mo­vé posta­vy.

 

Představovali jsme si, že jed­na z postav by moh­la být vete­rá­nem z viet­nam­ské vál­ky se spe­ci­a­li­za­cí na pohyb v těs­ných pod­zem­ních tune­lech,” vysvět­lu­je Joel poza­dí vzni­ku posta­vy Generála. „Momentálně je maji­te­lem obcho­du s kob­li­ha­mi.

 

Generál, kte­ré­ho ztvár­nil herec Tzi Ma, je tajem­nou posta­vou s úzkost­li­vě udr­žo­va­ným vzhle­dem. „Rozhodli jsme se, že Generál bude mít schop­nost tan­čit oko­lo pra­chu, pro­to je vždy až zázrač­ně čis­tý,” říká Ma. „Jeho jmé­no – Win Phon Duc – ve fil­mu usly­ší­te jen jed­nou. Generál je sku­teč­ně skoupý na slo­vo, ale když už ote­vře ústa, je to ale­spoň něco smys­lu­pl­né­ho.

 

Další posta­vou zlo­či­nec­ké­ho kvin­te­ta je sval­na­tý hráč ame­ric­ké­ho fot­ba­lu jmé­nem Lump. „Lump je milov­ník, ne bit­kař,” smě­je se herec Ryan Hurst dob­ro­ti­vé pova­ze své fil­mo­vé posta­vy. „Snaží se s kaž­dým vychá­zet v dob­rém. Popravdě řeče­no, pomá­há kopat tunel, ale sil­ně pochy­bu­ji, že ví, kam má vůbec vést.

 

Pětici uza­ví­rá odbor­ník na výbuš­ni­ny Garth Pancake v podá­ní J. K. Simmonse.

 

I přes kri­mi­nál­ní akti­vi­ty, kte­ré Dorr a jeho kum­pá­ni vyví­je­jí, je těž­ké je ozna­čit za zlo­čin­ce. „Tihle chlap­ci si ani nepři­pouš­tě­jí, že by děla­li něco špat­né­ho. Jenom se zkrát­ka sna­ží vydě­lat si na živo­by­tí,” vysvět­lu­je Irma. „Z mého pohle­du nejsou v tom­to fil­mu žád­né zápor­né posta­vy,” říká Joel. „Možná je to tím, že spa­dá do kome­di­ál­ní­ho žán­ru.

 

Navíc – tak moc se sna­ží…,” dodá­vá Ethan. „To vás pros­tě musí chy­tit za srd­ce.

 

Na fil­mu Lupiči paní domá­cí s bra­t­ry Coenovými spo­lu­pra­co­val již osvěd­če­ný tým stá­lých spo­lu­pra­cov­ní­ků, sestá­va­jí­cí z kame­ra­ma­na Rogera Deakinse (8 fil­mů s bra­t­ry Coenovými), hlav­ní­ho výtvar­ní­ka Dennise Gassnera (6 fil­mů), autor­ky kos­tý­mů Mary Zophres (7 fil­mů), koor­di­ná­to­ra kaska­dér­ských scén Jeryho Hewitta (9 fil­mů) a koor­di­ná­to­ra spe­ci­ál­ních efek­tů Petera Chesneyho (7 fil­mů).

 

Byl jsem moc rád, když mě zno­vu požá­da­li o spo­lu­prá­ci. Podílet se na jejich fil­mech je pokaž­dé jako bal­zám na duši – natá­če­ní pro­vá­zí doko­na­lá orga­ni­za­ce,“ říká výtvar­ník Gassner, kte­rý zís­kal Oscara za prá­ci na fil­mu Bugsy.

 

Jedním z nej­vět­ších úko­lů, před kte­rý­mi Gassner stál, byla výstav­ba mos­tu, kte­rý hra­je vel­kou roli během vyvr­cho­le­ní fil­mu. „Bylo jas­né, že celý most nemů­že­me posta­vit ve stu­diu,” říká Gassner. „Mohli jsme ale posta­vit jeho část a na zby­tek vyu­žít digi­tál­ních efek­tů. Bylo tře­ba, aby byl most aspoň z čás­ti reál­ný, chtě­li jsme ho nějak ukot­vit ve sku­teč­né kra­ji­ně. Práce na něm byla vel­mi zají­ma­vá – je zalo­žen na jed­nom z mos­tů v Oregonu, po kte­rých jsem jez­dil s rodi­či, když jsem byl malý kluk.

 


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Nejstarší
Nejnovější Nejlépe hodnocené
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,49690 s | počet dotazů: 265 | paměť: 71979 KB. | 25.07.2024 - 12:21:40