Kritiky.cz > Filmy > Filmové a televizní aktuality > Dokumentární film JIŘÍ TRNKA: NALEZENÝ PŘÍTEL připomene život a tvorbu Jiřího Trnky

Dokumentární film JIŘÍ TRNKA: NALEZENÝ PŘÍTEL připomene život a tvorbu Jiřího Trnky

Trnka Foto6
Trnka Foto6
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Na sklon­ku letoš­ní­ho roku uply­ne pade­sát let od smr­ti jed­no­ho z čes­kých nej­vše­stran­něj­ších uměl­ců, Jiřího Trnky. Toto výro­čí a pře­de­vším uměl­co­vu osob­nost a tvor­bu si divá­ci budou moci při­po­me­nout díky doku­men­tár­ní­mu fil­mu Joëla FargeseTerezy Brdečkové Jiří Trnka: Nalezený pří­tel, kte­rý vzni­kl v česko-francouzské kopro­duk­ci a do kin jej uve­de dis­tri­buč­ní spo­leč­nost Cinemart 28. lis­to­pa­du 2019.

Dokument Jiří Trnka: Nalezený pří­tel je vyprá­věn pohle­dem reži­sé­ra, kte­rý pát­rá po osu­du Jiřího Trnky, auto­ra fil­mů jeho dět­ství, kte­ré viděl ve Francii jako malý v děl­nic­kém kině, kte­ré pro­mí­ta­lo výcho­do­ev­rop­skou ani­ma­ci. Při svých cestách do Československa se v poz­děj­ších letech sezná­mil s Terezou Brdečkovou a spo­leč­ně se sna­ží nalézt odpo­věď na otáz­ku, kdo byl Jiří Trnka. Věnují se jeho nesnad­ným začát­kům, ovliv­ně­ním čes­kou lout­kář­kou tra­di­cí, téměř osu­do­vě náhod­né­mu při­zvá­ní k vede­ní stu­dia ani­mo­va­né­ho fil­mu. Sledují jeho ces­tu za svě­to­vým úspě­chem v tem­ných 50. letech až k jeho kon­flik­tu s komu­nis­tic­kým reži­mem na sklon­ku živo­ta.

Jiří Trnka, výtvar­ník, ilu­strá­tor, spi­so­va­tel, sce­náris­ta, lout­kář, sochař a jeden ze zakla­da­te­lů čes­ké­ho ani­mo­va­né­ho fil­mu, je jed­ním z nej­vět­ších a nej­vše­stran­něj­ších čes­kých uměl­ců 20. sto­le­tí, jemuž se poda­ři­lo význam­ně ovliv­nit umě­lec­ké dění ve svě­to­vém měřít­ku. Začínal v Plzni v Divadle Spejbla a Hurvínka Josefa Skupy, v roce 1945 spo­luza­klá­dal stu­dio kres­le­né­ho fil­mu Bratři v tri­ku, v roce 1947 zalo­žil Studio lout­ko­vé­ho fil­mu Jiřího Trnky a stá­vá se prů­kop­ní­kem nové tech­no­lo­gie. Díky Trnkově géniu a jeho skvě­lé­mu malé­mu kolek­ti­vu vzni­ká slav­ná čes­ká ško­la lout­ko­vé ani­ma­ce. Na Západě zís­ká­vá fes­ti­va­lo­vé ceny a stá­vá se výhod­ným vývoz­ním arti­k­lem. Krása jeho fil­mů spo­leč­ně s jeho nád­her­ným impo­zant­ním zje­vem z něj udě­la­jí svě­to­vou osob­nost. Komunistický režim na něm demon­stru­je, jak je huma­nis­tic­ký a umě­ní­mi­lov­ný. Trnka se nikdy nesta­ne zaměst­nan­cem, není v KSČ, dělá si, co uzná za vhod­né. Je krá­lem čes­ké kniž­ní ilu­stra­ce i lout­ko­vé­ho fil­mu. Jenže žije ve stí­nu tota­lit­ní moci, a to má své důsled­ky. V polo­vi­ně šede­sá­tých let se Trnka při­pra­vu­je na svo­je posled­ní dílo: krát­ký film Ruka, tvr­dou ale­go­rii tota­lit­ní moci. Film zís­ká cenu na fes­ti­va­lu v Annecy, ale nara­zí na Československou cen­zu­ru.

Film Jiří Trnka: Nalezený pří­tel Joëla Fargese a Terezy Brdečkové v červ­nu zís­kal na fes­ti­va­lu Il Cinema Ritrovato v Boloni cenu stu­dent­ské poro­ty za nej­lep­ší doku­men­tár­ní film. Porota své roz­hod­nu­tí poro­ta oko­men­to­va­la násle­dov­ně: „Rozhodli jsme se oce­nit doku­ment, kte­rý nás nej­ví­ce zasá­hl svou schop­nos­tí vyprá­vět zvlášt­ním způ­so­bem pří­běh, kte­rý jsme dosud nezna­li, a to emo­ci­o­nál­ním pohle­dem reži­sé­ra.“ Pro leh­kost vyprá­vě­ní, kva­li­tu a množ­ství archiv­ních mate­ri­á­lů jsou vítě­zi Joël Farges a Tereza Brdečková s fil­mem „Jiří Trnka – Nalezený pří­tel“. Festival Il Cinema Ritrovato uka­zu­je vel­ká mis­trov­ská díla svě­to­vé­ho fil­mu, záro­veň je vyzdvi­hu­je v sek­ci věno­va­né doku­men­tár­ním fil­mům o his­to­rii kine­ma­to­gra­fie.

Producentem fil­mu je spo­leč­nost Hausboot Production a sní­mek vzni­kl v kopro­duk­ci se spo­leč­nos­tí Kolam Production a s Českou tele­vi­zí za pod­po­ry Státního fon­du kine­ma­to­gra­fie a pro­gra­mu Creative Europe Media.

Do čes­kých kin sní­mek uve­de CinemArt 28. lis­to­pa­du 2019.

Synopse fil­mu:

Příběh neo­by­čej­né­ho uměl­ce, kte­rý nevě­dom­ky upsal duši ďáblu. Jiří Trnka byl jed­ním z nej­vět­ších čes­kých uměl­ců 20. Století a jed­ním ze zakla­da­te­lů lout­ko­vé ani­ma­ce. Jeho poe­tic­ká a ima­gi­na­tiv­ní prá­ce ostře kon­tras­tu­je s tem­nou érou 50. let v komu­nis­tic­kém Československu. Jeho prá­ce byla reži­mem pou­ží­vá­na jako důkaz, že komu­nis­tic­ká spo­leč­nost doká­že uměl­cům poskyt­nout skvě­lé pod­mín­ky pro tvor­bu. Ideologický zápas Západu a Východu se nevy­hnul ani dětem a jejich pří­bě­hům.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • The Last of Us - Season 118. března 2023 The Last of Us - Season 1 11/10 – Už si ani nepamatuju, kdy naposled jsem byl z něčeho takhle nadšený, a bojím se, že už zase dlooouho něco takhle dokonalého neuvidím. Co se týče 2. série, tak predikce ukazují […] Posted in Krátké recenze
  • V.I.P. – špiónská hra o psychopata26. dubna 2022 V.I.P. – špiónská hra o psychopata Jihokorejská kinematografie patří (vedle polské) k Filmfanaticovým nejoblíbenějším. Láska začala po r. 2000, kdy jsem objevil, že nejlepší romantické filmy vznikají v Asii a nezřídka právě […] Posted in Retro filmové recenze
  • Bourneovo ultimátum - zakončení první trilogie28. srpna 2020 Bourneovo ultimátum - zakončení první trilogie Vynořil se z vln Středozemního moře a neměl sebemenší tušení, kdo je. Tehdy se zrodil Agent bez minulosti. Postupně začal skládat střípky do své životní mozaiky, až zjistil, že jeho […] Posted in Retro filmové recenze
  • DVD:Agent Z Panamy22. srpna 2002 DVD:Agent Z Panamy Pierce Brosnan a Geoffrey Rush ve vynikajícím snímku Johna Boormana "Agent z Panamy"... DVD: Agent z Panamy Příběh: Andy Osnard (Pierce Brosnan) je agentem britské rozvědky […] Posted in DVD a Video Tipy
  • Mánička a Žeryk slaví 91. narozeniny!19. dubna 2021 Mánička a Žeryk slaví 91. narozeniny! Princezna, víla, sluníčko, záchrana, poklad! Ale také šprtka, žalobníček nebo trdlo. Ano, to vše a ještě mnohem víc je Hurvínkova nejbližší kamarádka. Holčička Mánička. Spatřila světlo […] Posted in Tiskové zprávy (Newslettery)
  • Koho zvolí Enrique do duelu? | Survivor CZ&SK12. února 2022 Koho zvolí Enrique do duelu? | Survivor CZ&SK Posted in Videa
  • IGNAS JONYNAS8. července 2014 IGNAS JONYNAS Narodil se roku 1971 v Litvě, pracoval v divadle, filmu a reklamě jako režisér, scénárista a herec. Absolvoval Uměleckou školu A. Vienožinskise, úspěšně získal bakalářský titul v oboru […] Posted in Profily osob
  • Solomon Kane (2009)15. června 2017 Solomon Kane (2009) Nelítostný kapitán Kane musí spasit svou duši, jinak se jej zmocní síly pekelné! Nebude to však nic lehkého. Protože doba ve které žije, je opravdu zlá… Nelítostný kapitán […] Posted in Horory
  • Demoliční derby Wreckfest od tvůrců tvůrců série FlatOut...30. března 2021 Demoliční derby Wreckfest od tvůrců tvůrců série FlatOut... Demoliční derby Wreckfest od tvůrců tvůrců série FlatOut bude vylepšené pro PS5. Upgrade se bude od 1. 6. 2021 pro majitele PS4 verze prodávat za €10 (260 Kč), samostatná PS5 verze pak za […] Posted in Krátké herní aktuality
  • Zrodila se Astrid5. prosince 2022 Zrodila se Astrid Než se zrodila Astrid Lindgrenová žila, byla ve švédském městečku Vimmerby jedna mladá zprvu copatá dívka Astrid Ericssonová. Osud, jak se z tohoto životopisného snímku dozvídáme, ji […] Posted in Krátké recenze

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 4,37623 s | počet dotazů: 257 | paměť: 72052 KB. | 25.04.2024 - 12:01:39