Kritiky.cz > Recenze knih > Čekání na vánoce – příjemné adventní příběhy

Čekání na vánoce – příjemné adventní příběhy

pictureprovider
pictureprovider
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Víte, proč se sla­ví prv­ní vánoč­ní mše hned po půl­no­ci? Těšíte se s děti na spo­leč­ně strá­ve­ný čas s kni­hou v době advent­ní? Chcete se dozvě­dět mno­ho zají­ma­vos­tí o bib­lic­kých posta­vách?

Kniha je pro malé i vel­ké. Seznamuje nás s bib­lic­ký­mi posta­va­mi, kte­ré nás mohou v čeká­ní na Vánoce inspi­ro­vat. Čtení se sta­ne kaž­do­den­ní sou­čás­tí advent­ní doby. Rodiče spo­lu s dět­mi si pře­čtou jeden pří­běh a spo­leč­ně si o něm budou poví­dat. Vzájemná souná­le­ži­tost čas strá­ve­ný pospo­lu je to, co chce­me hlav­ně před svát­ky zažít. Advent z lati­ny zna­me­ná pří­chod, čeká­ní na Vánoce. Příběhy Božích přá­tel z dáv­ných dob. Vyprávění o Adamovi a Evě, pro­ro­ko­vi Simeonovi, Davidovi, Mojžíšovi, Izákovi, Anně, Zachariášovi a mno­ha dal­ších svět­cích. 

Zajímavá myš­len­ka:

Není tře­ba dělat kolem sebe povyk, abychom byli čás­tí něče­ho oprav­du vel­ké­ho.

Ukázka z kni­hy:

Ježíš o sobě po svém zmrtvýchvstá­ní řek­ne, že je ran­ní hvězdou. Hvězda, kte­rá zdo­bí naše bet­lémy a stro­meč­ky, pro­to při­po­mí­ná toho, kdo nás jako svět­lo sesla­né z nebe pro­vá­zí na ces­tě do domu naše­ho otce.

Tajemství té sva­té noci zna­li jen andě­lé a Marie s Josefem. Oni bdě­li – byli pozor­ní a při­pra­ve­ní při­ví­tat mimin­ko. Takové bdě­ní a čeká­ní na Boha se nazý­vá vigi­lie.

Ta noc byla zce­la jis­tě krás­ná, ale také smut­ná. V době, kdy se země stá­va­la domo­vem Boha, nemoh­li Josef s Marií a děťát­kem najít lep­ší pří­stře­ší než stáj. Ježíš se rodí jako jeden z tulá­ků bez domo­va jed­né chlad­né hor­ské noci, pro­to­že Bůh čas­to při­há­zí teh­dy, když to vypa­dá, že se nic nechys­tá.

Velice se mě líbi­ly ilu­stra­ce, kte­ré nás celou kni­hou pro­vá­ze­jí. Zaujal mě pří­běh o Alžbětě, ženě Zachariáše, kte­rou trá­pi­lo, že nemá děti. Když zjis­ti­la, že čeká mimin­ko, naby­la opět sebe­vě­do­mí. Ponaučení z pří­bě­hu. To co se nám děje, i když je to těž­ké, vše má svůj smy­sl. Nakonec poro­di­la syna Jana Křtitele.

Kniha plná milých pří­bě­hů urči­tě oslo­ví věří­cí rodi­ny, ale i ty, kte­ré v Boha nevě­ří. Jednotlivé krát­ké kapi­to­ly vás sezná­mí s mnoh­dy těž­kým živo­tem růz­ných bib­lic­kých postav. Kniha mě oslo­vi­la a oprav­du bych jí dopo­ru­či­la pro rodi­ny s dět­mi, pro zpes­t­ře­ní výu­ky nábo­žen­ství i pro uči­tel­ky mateř­ských škol, kte­ré chtě­jí dětem pří­jem­ně zkrá­tit čeká­ní na Vánoce.

Autor: Marek Kita

Ilustrace: Dorota Łoskot - Cichocka

Žánr: pub­li­ka­ce pro děti

Vydáno: 2018 , Portál, Praha

Počet stran: 64

Vazba kni­hy: váza­ná

ISBN: 978-80-262-1392-5

Marek Kita je pol­ský teo­log, kate­che­ta, vyso­ko­škol­ský peda­gog.

Dorota Łoskot – Cichocka je pol­ská malíř­ka a ilu­strá­tor­ka.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,60669 s | počet dotazů: 255 | paměť: 71917 KB. | 18.07.2024 - 17:36:01